EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА
Б. В. Хахула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.155

УДК: 338.439.5.053:636.4.033

Б. В. Хахула

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА

Анотація

Статтю присвячено розгляду складових організаційно-економічного механізму регулювання ринку продукції племінного свинарства. Сутнісна характеристика організаційно-економічного механізму регулювання ринку продукції племінного свинарства розглядається нами як органічне поєднання державного економічного регулювання виробництва племінної продукції та інноваційних технологій з механізмами ринкового саморегулювання, що передбачає встановлення дієвих інтеграційних та кооперативних зв'язків між його функціональними та структурними елементами, розробку результативних методів й інструментів регулювання та підтримки його суб'єктів, у тому числі цінового і фінансово-кредитного механізмів, системи страхування та податків, бюджетної підтримки й інноваційно-інвестиційного забезпечення.
До основних елементів організаційно-економічного механізму регулювання ринку продукції племінного свинарства відносять законодавчу базу, інфраструктурне забезпечення, а також ціновий, фінансово-кредитний, інвестиційний, імпорто-експортний механізми, податкову та страхову систему та ін.
Основним завданням організаційно-економічного механізму розглядається забезпечення стійкого й ефективного функціонування усіх учасників ланцюга поставок продукції племінного свинарства. Вітчизняний та світовий досвід переконує в тому, що для ефективнішої реалізації функцій організаційно-економічного механізму необхідно визначити стратегічні та тактичні цілі розвитку племінного свинарства у країні, розробити конкретні способи їх досягнення, які повинні базуватися на використанні принципів ринкової економіки.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм; ринок; племінне свинарство; державне регулювання; ринкове регулювання.

Література

1. Бащенка М.І. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991— 2017—2030 рр.). К.: Аграр. наука. 2017. 160 с.
2. Кульман А.А. Экономические механизмы. Пер с фр.; под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. М.: Прогресс. 1993. 92 с.
3. Князєва В.М., Бакуменка В.Д. Державне управління: Словник-довідник. К.: Вид-во УАДУ, 2002. 228 с.
4. Анпілогова Ж.Д. Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України. Економіка та держава. 2012. № 10. С. 83—85.
5. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. К.: Знання-Прес. 2000. 209 с.
6. Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці. К.: Вид-во УАДУ. 2002. 260 с.
7. Варченко О.М. До питання поєднання державного і ринкового регулювання продовольчої безпеки. 2004. № 7. С. 53—59.
8. Шпичак О. М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми. Економіка АПК. 2011. № 2. С. 150—155.
9. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. К.: "К.І.С.", 2007. 448 с.
10. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. С. 141.
11. Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності. Часопис Київського університету права. № 1. С. 208—212.
12. Про наукову та науково-технічну експертизу. Закон України від 10-02.1995 р. №51/95-ВР. Відомості Верховної Ради. 1995. №6. С. 56.
13. Про ветеринарну медицину. Закон від 25.06.1992 №2498-XII. Відомості Верховної Ради. 1992. №36. С. 531.
14. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 2. С. 7.
15. Митний кодекс України: Закон України №4495-VI вiд 13.03.2012 р. Голос України. 2012. 21 квітня № 73.

B. Khakhula

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BREEDING PIG PRODUCTS MARKET REGULATION

Summary

The article considers the components of the organizational and economic mechanism of breeding pig products market regulation. The essential characteristics of the organizational and economic mechanism of breeding pig products market regulation is viewed as an organic combination of state economic regulation of breeding and innovative technologies and market self-regulation mechanisms. They provide for effective integration and cooperative relations between its functional and structural elements, working out efficient instruments of regulation and support of entities including price, financial and credit mechanisms, insurance and tax system, budget support, innovation and investment support.
The principal elements of the organizational and economic mechanism breeding pig products market regulation include the legal framework, infrastructure provision, as well as price, financial and credit, investment, import and export mechanisms, tax and insurance system, etc. They affect labor resources production, logistics, cooperation and integration and aim to address the issues of improving the technology of animals selection and breeding, their farming and breeding products output. That is why the supply and demand balance on the market and the industry efficiency increase are important result indicators of the of organizational and economic regulation of the breeding products market effectiveness levers.
The main task of the organizational and economic mechanism is to ensure the sustainable and efficient operation of all participants in the breeding pig products supply chain. Domestic and world experience shows that efficient implementation of the organizational and economic mechanism requires defining strategic and tactical goals of pig breeding in the country, developing specific ways to achieve them and it should be based on the principles of market economy.
In order to ensure the effectiveness of the organizational and economic mechanism of breeding pig products market regulation, it is necessary to take into account both global trends in the development of the studied industry and the internal and external environment of the market participants.

Keywords: organizational and economic mechanism; market; breeding pig production; state regulation; market regulation.

References

1. Baschenka, M.I. (2017), Tvarynnytstvo Ukrainy: stan, problemy, shliakhy rozvytku (1991—2017—2030 rr.) [Livestock of Ukraine: state, problems, ways of development (1991—2017—2030)], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
2. Kul'man, A.A. (1993), Ekonomycheskye mekhanyzmy [Economic mechanisms], Prohress, Moscow, Russia.
3. Kniazieva, V.M. and Bakumenka, V.D. (2002), Derzhavne upravlinnia: Slovnyk-dovidnyk [Public administration: Dictionary-reference book], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
4. Anpilohova, Zh.D. (2012), "State regulation of industrial production in the transition economy of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 83—85.
5. Didkivs'ka, L.I. and Holovko, L.S. (2000), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
6. Korets'kyj, M.Kh. (2002), Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoi sfery u rynkovij ekonomitsi [State regulation of the agricultural sector in a market economy], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
7. Varchenko, O.M. (2004), "On the issue of combining state and market regulation of food security", Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 53—59.
8. Shpychak, O.M. (2011), "Economic mechanisms of state regulation of agricultural markets and their problems. Economics of agro-industrial complex", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 150—155.
9. Lonh, D. Rej, P. Zharov, V.O. Sheveleva, T.M. Vasylenko, I.E. and Drob'iazko, V.S. (2007), Zakhyst prav intelektual'noi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsional'noho zakonodavstva ta ikh pravozastosuvannia [Protection of intellectual property rights: norms of international and national legislation and their law enforcement], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
11. Kohut, N.D. (2015), "Gaps and anomalies in intellectual property law. Journal of Kyiv University of Law", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 1, pp. 208—212.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "About scientific and scientific and technical examination", Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 6.
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About veterinary medicine", Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 36.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On breeding in animal husbandry", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 2.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", Holos Ukrainy, vol. 73.

№ 7 2020, стор. 155 - 159

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 737

Відомості про авторів

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

B. Khakhula

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4286-2381

Як цитувати статтю

Хахула Б. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку продукції племінного свинарства. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 155–159. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.155

Khakhula, B. (2020), “Organizational and economic mechanism of breeding pig products market regulation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 155–159. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.