EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
З. І. Кобеля, Я. В. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.145

УДК: 331

З. І. Кобеля, Я. В. Мельник

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

Анотація

У статті описано та розкрито дослідження впливу на регіональний людський потенціал різних економічних та демографічних факторів на різних рівнях масштабу розгляду взаємозв'язків. Прикладами таких рівнів будуть взаємозв'язки людського потенціалу та факторів детермінант Чернівецької області, умовного Карпатського регіону, до якого входять Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Львівська області, та Україна загалом. Розкрито розуміння особливостей впливу на потенціал вищезгаданих факторів залежно від масштабу розгляду цих взаємозв'язків, а також використовуваного інструментарію.
Аспект людського потенціалу є доволі важливою складовою функціонування економіки на будь-якому рівні, а тому в сучасній економічній науці є тим виправданим фактором, який викликає чи не найбільшу цікавість та неоднозначність у його трактуванні та шляхах розвитку. Практично усі сучасні економічні школи, в особливості — нова інституційна теорія, досліджують можливості його зростання та виокремлюють його як цінний економічний ресурс, важливість якого з кожним роком виводить його все вище і вище. Проте варто відмітити, що, враховуючи економічні та формальні і неформальні інституційні особливості держав світу, цей фактор виправдовує свою нестабільність у поведінці. Тому для демонстрації подібного ефекту об'єктом дослідження став людський потенціал в Україні на різних рівнях дослідження його поведінки під дією економіко-інституційних факторів.
Для кількісної репрезентації зв'язків у дослідженні було застосовано економіко-математичний інструментарій, зокрема побудову множинної регресії та аналіз основних показників кореляційно-регресійного аналізу. Крім того, кожен показник та коефіцієнт було співставлено із реальною ситуацією в Україні та її регіонах, інтерпретовано відповідно до наявних умов. У ході побудови регресії було виокремлено основні кількісні особливості взаємозв'язку людського потенціалу із вибраними економічними та демографічними факторами-детермінантами й виокремлено основні особливості і проблеми дослідження цієї категорії за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Ключові слова: моделювання показників; людський розвиток; кореляційно-регресійний аналіз; фактори впливу.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua
2. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ "Економічна думка", 2008. 704 с.
3. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України: затверджена Постановою Колегії Держкомстату України та Президії НАН України від 14.03.2001 р. № 76. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_04.pdf
4. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичне моделювання і прогнозування для обгрунтування програм соціально-економічного розвитку: навч. вид. Хмельницький: ХУУП, 2016. 32 с.

Z. Kobelia, Ya. Melnyk

MODELING THE IMPACT OF ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC FACTORS ON HUMAN DEVELOPMENT

Keywords: modeling of indicators; human development; correlation-regression analysis; influencing factors.

References

1. The State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 June 2020).
2. Ivashchuk, O.T. (2008), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Economic and mathematical modeling], TNEU "Ekonomichna dumka", Ternopil, Ukraine.
3. The State Statistics Service of Ukraine (2001), "Methods for measuring human development in the regions of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_04.pdf (Accessed 10 June 2020).
4. Kulynych, O.I. and Kulynych, R.O. (2016), Statystychne modeliuvannia i prohnozuvannia dlia obgruntuvannia prohram sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku [Statistical modeling and forecasting to substantiate sotial-economic development programs], KhUUP, Khmelnytskyi, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 145 - 149

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5135-4402


Я. В. Мельник

студент 3 курсу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ya. Melnyk

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-6825-8487

Як цитувати статтю

Кобеля З. І., Мельник Я. В. Моделювання впливу економічних та демографічних факторів на людський розвиток. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 145–149. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.145

Kobelia, Z. and Melnyk, Ya. (2020), “Modeling the impact of economic and demographic factors on human development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 145–149. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.145

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.