EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЕНЕЗИС, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ
М. М. Король

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.140

УДК: 336.+33.05-044.372

М. М. Король

ГЕНЕЗИС, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Анотація

У статті розглянуто й узагальнено сутність та основні теоретичні концепції світових економічних криз, еволюцію трактування поняття "криза", висвітлено основні ознаки й особливості світових фінансових криз. Проаналізовано причини виникнення та механізм розвитку світової економічної кризи. Визначено основні функції світових економічних криз та проаналізовано диференціацію світових фінансових криз. Охарактеризовано причинно-наслідкові зв'язки світових економічних та світових фінансових криз. Відмічено наймасштабніші світові фінансово-банківські кризи та проведено детальний аналіз кожної світової фінансової кризи. Узагальнено еволюцію світових фінансових криз та розглянуто основні їхні наслідки для світової економіки. Здійснено періодизацію економічних та фінансових криз з урахуванням їхніх причинно-наслідкових зв'язків. Наведено часові межі світових фінансових криз.

Ключові слова: світова криза; дефолт; фінансова криза; Велика депресія; банкрутство.

Література

1. Білорус О. Сучасна світова фінансово-економічна криза як прояв тотальної кризи системи глобалізму: науковий журнал. Економічний часопис-ХХІ. 2008. № 11—12. URL: http://soskin.info/ea/2008/11-12/200801.html
2. Мозговий О. Глобальна фінансова криза: теорія і практика подолання наслідків фінансових потрясінь // Ринок цінних паперів України. 2008. № 11—12.
3. Новицький В. Глобальна фінансово-економічна криза: сутність, системність проявів та перспективи подолання: науковий журнал. Економічний часопис — ХХІ. 2009. № 1—2. URL: http://soskin.info/ea/2009/1-2/200901.html
4. Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. 1973. URL: http: http://sum.in.ua/s/kryza.
5. Cayne B.S. New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language: Lexicon publications. 1993. 1149 p.
6. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навчальний посібник / М. В. Петровський та ін.; за ред. Д.М. Черваньова, О. І. Жилінської. Київ: Нічлава, 2011. 624 с.
7. Богданов А.А. Б 73 Тектология: (Всеобщая организационная наука). Москва: Экономика, 1989. 304 с.
8. Ожегов С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови: 80 000 слів і фразеологічних висловів 4-е изд., Доп. — Москва, 2006. 944 с.
9. Економічна енциклопедія; за ред. Л.І. Абалкін; Інститут економіки Російської академії наук. — Москва: ВАТ "Вид-во" Економіка ", 1999. 1055 с.
10. Анатомия кризисов / Отв. ред. В.М. Котляров. Москва: Наука, 1999. 243 с.
11. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навчальний посібник. Київ: ВД "Професіонал", 2004. 283 с.
12. Чернявский А.Д. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. Львів: МАУП, 2006. 256 с.
13. Юрьєва Т.В. Теорія антикризового управління: навчально-практичний посібник. Москва: Євразійський відкритий інститут, 2010. 215 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90414
14. Демчук О.Н., Єфремова Т.А. Теорія організації: навчальний посібник. Москва: Флинта: МПСИ, 2009. 256 с.
15. Ткаченко А.М. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством: монографія / А.М. Ткаченко, О.П. Єлець. Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2010. 277 с.
16. Маковоз О.В., Глазкова А.С. Теоретико-методологічна сутність кризових явищ в розвитку економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 38. 2012.
17. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 504 с.
18. Neal Larry The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of the British Financial System Reviewmay/ Federal Reserve Bank of St. Louis. 1998.
19. Банк Англії. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
20. Mishkin F.S. Asymmetric Information and Financial Crisis: A Historical Perspective // National Bureau of Economic Research, 1991. URL: http://www.nber.org/chapters/c11483.pdf, с. 89.
21. Samuelson R.J. The Financial Crisis and the Great Depression // The Washington Post. 2009.
22. Мельник А.О. Передумови розвитку Азіатської кризи 1997—1998 років: науковий журнал "Культура народів Причорномор'я. 2009. № 172.
23. Алексашенко С.В. Битва за рубль. Москва: AlmaMater, 1999. 239 с.
24. Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses // Office for Official Publications of the European Communities European Commission. Luxembourg, 2009. 90 p. URL: http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications
25. Mah-Hui L. Old Winein a New Bottle: SubprimeMortgageCrisis — Causes and Consequences // The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper — NY: Annandale-on-Hudson, 2008. 30 p. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126274
26. Cyprus Financial Crisis: Deposit Confiscation. URL: http://demonocracy.info/infographics/eu/cyprus_crisis /cyprus_crisis.html

M. Korol

GENESIS, CAUSES AND CONSEQUENCES OF WORLD FINANCIAL CRISES

Summary

The article considers and generalizes the essence and main theoretical determinants of world economic crises, shows the evolution of interpretation of the concept of "crisis". The works of well-known world-class economists and politicians on the generalized and systematized essence of the concepts of economic and financial crises are analyzed, as well as the analysis of the interpretation of the category is given "crisis". The consequences of world economic crumbs for the world economy are determined. Combining the achievements of scientists — economists and politicians, formulated the main features and essential characteristics of global economic crises in financial markets.
The economic content of national features of crisis situations in the conditions of globalization is investigated. The main functions of economic crises are determined and the differentiation of world financial crises is analyzed by distribution and grouping according to essential characteristics of different possible crisis states of socio-economic system, which is carried out to generalize tools of their analysis, forecasting and identification of perspective anti-crisis measures. socio-economic system and differentiation of problems in the financial market, etc.
The causal links of global economic and financial crises in the financial markets of the world are described. The biggest financial and banking crises were noted and a detailed analysis of each global financial crisis (development mechanism and functioning processes) that took place in the context of globalization was conducted. The history of development and preconditions of world economic crises are characterized and the mechanisms of their development and their functioning on the world financial market are analyzed. The evolution of global financial crises is summarized and their main consequences for the world economy are considered. The periodization of economic and financial crises is carried out taking into account their causal relations. The time limits of financial crises are given. The stages of the impact of global economic crises on the economies of different countries are determined and the countries affected by one or another global financial crisis are shown.

Keywords: global crisis; default; financial crisis; Great Depression; bankruptcy.

References

1. Belorus, O. (2008), "The modern world financial and economic crisis as a manifestation of the total crisis of the system of globalism", (Online), Economic Journal — XXI, vol. 11 — 12, available at: http://soskin.info/ea/2008/11-12/200801.html (Accessed 05 June 2020).
2. Mozgovyi, O. (2008), "Global financial crisis: theory and practice of overcoming the consequences of financial shocks", Securities Market of Ukraine, vol. 11—12, pp. 31—36.
3. Novytsky, V. (2009), "Global financial and economic crisis: essence, system of manifestations and prospects of overcoming", (Online), Economic Journal — XXI, vol. 1 — 2, available at: http://soskin.info/ea/2009/1-2/200901.html (Accessed 10 June 2020).
4. Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes (1973), (Online), available at: http: http://sum.in.ua/s/kryza (Accessed 05 May 2020).
5. Cayne, B.S. (1993), New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language, Lexicon publications, p. 229.
6. Petrovsky, M.V. (2011), Mizhdystsyplinarnyy slovnyk z menedzhmentu [Interdisciplinary dictionary of management], Nichlava, Kyiv, Ukraine.
7. Bogdanov A.A. (1989), B 73 Tektologiya: (Vseobshchaya organizatsionnaya nauka) [B 73 Tectology: (General organizational science)], Economics, Moscow, Russia.
8. Ozhegov, S.I. and Shvedova, N.Yu. (2006), Tlumachnyy slovnyk rosiys'koyi movy: 80 000 sliv i frazeolohichnykh vysloviv [Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions], Moscow, Russia.
9. Abalkin, L.I. (1999), Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia], Economy, Moscow, Russia.
10. Kotlyarov, V.M. (1999), Anatomiya krizisov [Anatomy of crises], Nauka, Moscow, Russia.
11. Voronkova, V.G. (2004), Sotsial'no-ekonomichne prohnozuvannya [Socio-economic forecasting], Professional, Kyiv, Ukraine.
12. Chernyavsky, A.D. (2006), Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], MAUP, Lviv, Ukraine.
13. Yurieva, T.V. (2010), "Theory of crisis management", (Online), available at: http: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90414 (Accessed 29 May 2020).
14. Demchuk, O.N. and Efremova, T.A. (2009), Teorija organizacii [Organization theory], Flint: MPSI, Moscow, Russia.
15. Tkachenko, A.M. (2010), Suchasnyy pidkhid do antykryzovoho upravlinnya mashynobudivnym pidpryyemstvom: monohrafiya [Modern approach to anti-crisis management of machine-building enterprise], Publishing House of the Zaporozhye State Engineering Academy, Zaporozhye, Ukraine.
16. Makovoz, O.V. and Glazkova, A.S. (2012), "Theoretical and methodological essence of crisis phenomena in the development of economic systems", Bulletin of Transport and Industry Economics, vol. 38, pp. 271—273.
17. Vasylenko V.O. (2003), Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], CUL, Kyiv, Ukraine.
18. Neal, L. (1998), The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of the British Financial System Reviewmay, Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis, USA.
19. Wikipedia: free encyclopedia (2020), "Bank of England", (Online), available at: https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96 % D1% 97 (Accessed 16 June 2020).
20. Mishkin, F.S. (1991), "Asymmetric Information and Financial Crisis: A Historical Perspective", (Online), National Bureau of Economic Research, available at: http://www.nber.org/chapters/c11483.pdf (Accessed 10 May 2020).
21. Samuelson, R.J. (2009), "The Financial Crisis and the Great Depression", The Washington Post, vol. April 20, p. 13.
22. Melnik, A.O. (2009), "Prerequisites for the development of the Asian crisis of 1997—1998", Culture of the peoples of the Black Sea region, vol. 172, pp. 169—171.
23. Aleksashenko, S.V. (1999), Bitva za rubl' [The battle for the ruble], AlmaMater, Moscow, Russia.
24. Office for Official Publications of the European Communities European Commission (2009), "Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses", (Online), Luxembourg, available at: http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications (Accessed 12 May 2020).
25. Mah-Hui, L. (2008), "Old Winein a New Bottle: Subprime Mortgage Crisis — Causes and Consequences", (Online), the Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126274 (Accessed 30 Apr 2020).
26. Demonocracy.info (2020), "Cyprus Financial Crisis: Deposit Confiscation", (Online), Available at: http://demonocracy.info/infographics/eu/cyprus_crisis/cyprus_crisis.html (Accessed 17 May 2020).

№ 7 2020, стор. 140 - 144

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1850

Відомості про авторів

М. М. Король

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин з наукової роботи, Ужгородський національний університет

M. Korol

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the International Economic Relations Department, Deputy Dean for Research of the Faculty of International Economic Relations, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0003-4031-0858

Як цитувати статтю

Король М. М. Генезис, причини та наслідки світових фінансових криз. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 140–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.140

Korol, M. (2020), “Genesis, causes and consequences of world financial crises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 140–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.140

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.