EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ
К. В. Багацька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.135

УДК: 332.8, 336.1.352

К. В. Багацька

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

Анотація

У статті окреслено основні особливості функціонування комунального підприємства як організаційно-правової форми господарювання. Виділяються основні змістовні акценти фінансової безпеки комунального підприємства, які полягають у необхідності дотримання балансу фінансових інтересів між підприємством, владою і громадою. Проаналізовано специфіку побудови фінансових відносин та фінансових інтересів комунальних підприємств, узагальнено результати дослідження фінансового стану великої вибірки комунальних підприємств України, виділено загальні тенденції в рівні показників фінансового стану. Грунтуючись на існуючих науково розроблених методичних підходах до оцінки та кількісних методиках діагностики фінансової безпеки підприємств, а також на результатах власного дослідження, запропоновано уточнення сутності фінансової безпеки комунального підприємства та розроблено систему показників — індикаторів загроз фінансовій безпеці комунального підприємства.

Ключові слова: комунальне підприємство; фінансова безпека; фінансова діагностика; кількісні методи; загрози фінансовій безпеці.

Література

1. Амосов О.Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних економічних умовах: теоретичний аспект / О.Ю. Амосов // Проблеми економіки. — 2011. — №4. — С. 76—80.
2. Євдокименко В.К. Фінансова безпека як функціональна складова економічної безпеки підприємств ЖКГ / В.К. Євдокименко, Я.В. Гуцул // Ефективна економіка. — 2013. — № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2005
3. Клебанова Т.С. Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія / Т.С. Клебанова, О.В. Димченко, О. О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 193 с.
4. Багацька К.В. Фінансовий моніторинг комунальних підприємств в системі підзвітності і прозорості місцевого самоврядування. Корпоративні фінанси: проблеми і перспективи інноваційного розвитку: матер. II Міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2018. Київ: КНЕУ. — 2018.— С. 384—387.
5. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
6. Лиса О.В. Фінансова безпека суб'єктів господарювання в сучасних умовах / О.В. Лиса // Економічний аналіз. — 2016. — Т. 26. — № 1. — С. 58—64.
7. Бондарчук Н.В., Гуменчук М. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення / Н.В. Бондарчук, М. Гуменчук // Ефективна економіка. — 2016. — № 11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409
8. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. моногр. / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. — К.: Національна академія управління, 2010. — 232 с.
9. Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності: колективна монографія / За заг. ред. А.С. Крутової. — Х.: Видавець Іванченко І. С., 2017. — 264 с.
10. Сердюков К.Г. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства / К.Г. Сердюков, Ю.В. Головченко // Економіка і суспільство. — 2017. — № 9. — С. 627—631.
11. Сословський В.Г. Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підприємства / В.Г. Сословський, Ю.С. Яловенко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. — 2012. — Вип. 2. — С. 113—117.
12. Вергун А.М. Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / А.М. Вергун, К.В. Стріжко // Ефективна економіка. — 2015. — № 6 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142
13. Мулик Т.О. Аналіз фінансової безпеки підприємств: індикаторний та ресурсно-функціональний підхід / Т.О. Мулик, Я.І. Мулик [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile.php/9424.pdf
14. Багацька К.В. Фінансовий моніторинг комунальних підприємств / К.В. Багацька, М.С. Козирєва // Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. — 2019. — Вип. 33. — С. 166—171.
15. Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010№ 2456-V в редакції від 04.07.20 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#top

K. Bagatska

FINANCIAL SECURITY OF UTILITY ENTERPRISES: ESSENTIAL FEATURES AND ASSESSMENT METHODS

Summary

The article outlines the main features of the municipal utility enterprises functioning as an organizational and legal form of management. The main substantive accents emphases the financial security of the municipal utility enterprises is highlighted, which are the need to maintain a balance of financial interests between the company, government and community. The peculiarities of building financial relations and financial interests of public utility companies are analyzed, the results of the study of the financial condition of a large sample of public utility companies of Ukraine are summarized, and the general trends in the level of financial condition indicators are highlighted. These trends are: stable capital structure with a significant advantage of equity; the source of equity capitalization is mostly contributions to the authorized and additional capital, not net profit; most utilities operating in a competitive market are profitable; the vast majority of utilities have liquidity ratios within the norm; most utilities have a small share of accounts payable and receivable in the balance sheet structure; most utilities have a high degree of fixed assets depreciation; a significant share of utilities have unpaid capital in the structure of equity; a certain share of utilities provide its profitability through non-operating activities. The study of scientific and methodological approaches to assessing the financial security of the enterprise based on the financial statements indicators allows identifying the four types of methods: two methods belong to the resource-functional approach, two — to the indicator approach. Based on the existing scientific developments of methodological approaches to the assessment and quantitative methods of diagnosing financial security of enterprises, as well as the results of our own research, it is proposed to clarify the essence of financial security of municipal utility enterprises. Assessment a utility enterprise level of financial security can be carried out by the indicators method of financial diagnostics. Utility enterprise peculiarities can be included in the proposed assessment of the threat factors, which is recommended to use as a part of a comprehensive analysis and independently as a base of integrated indicator.

Keywords: utility enterprise; financial security; financial diagnostic; quantitative methods; financial security treats.

References

1. Amosov, O.Yu. (2011), "Financial security of the enterprise in modern economic conditions: theoretical aspect", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 76—80.
2. Yevdokymenko, V.K. and Hutsul, Ya.V. (2013), "Financial security as a functional component of economic security of housing and communal services", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2005 (Accessed 01 July 2020).
3. Klebanova, T.S. (2016), Otsinka, analiz i poperedzhennia kryzovoho stanu pidpryiemstv zhytlovo-komunal'noho hospodarstva [Assessment, analysis and prevention of crisis of housing and communal services], KhNUMH im. O. M. Beketova, Kharkiv, Ukraine.
4. Bahats'ka, K.V. (2018), "Financial monitoring of utilities in the system of accountability and transparency of local self-government", Korporatyvni finansy: problemy i perspektyvy innovatsijnoho rozvytku: mater. II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Corporate finance: problems and prospects of innovative development: mater. II International Scientific and Practical Conference], 12 October, KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 384—387.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 01 July 2020).
6. Lysa, O.V. (2016), "Financial security of business entities in modern conditions", Ekonomichnyj analiz, vol. 26, no. 1, pp. 58—64.
7. Bondarchuk, N.V. and Humenchuk, M. (2016), "The essence of the financial-economic security of the enterprise and the need to provide it", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409 (Accessed 01 July 2020).
8. Yermoshenko, M.M. (2010), Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo [The financial component of economic security: the state and the enterprise], Natsional'na akademiia upravlinnia, Kyiv, Ukraine.
9. Krutovoi, A.S. (2017), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv torhivli v umovakh nevyznachenosti [Management of financial security of trade enterprises in conditions of uncertainty], Vydavets' Ivanchenko, I.S., Kharkiv, Ukraine.
10. Serdiukov, K.H. (2017), "Theoretical aspects of financial security of the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 627—631.
11. Soslovs'kyj, V.H. (2012), "Scientific and methodological approaches to diagnosing the financial security of the enterprise", Fin.- kredyt. diial'n.: probl. teorii ta praktyky, vol. 2, pp. 113—117.
12. Verhun, A.M. and Strizhko, K.V. (2015), "Modern approaches to assess the level of the company financial security", Efektyvna ekonomika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142 (Accessed 01 July 2020).
13. Mulyk, T.O. (2015), "Analysis of financial security of enterprises: indicator and resource-functional approach", available at: http://repository.vsau.org/getfile.php/9424.pdf (Accessed 01 July 2020).
14. Bahats'ka, K.V. (2019), "Financial monitoring of utilities", Visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 33, pp. 166—171.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 01 July 2020).

№ 7 2020, стор. 135 - 139

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1016

Відомості про авторів

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

K. Bagatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Business Economy Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-2184-2971

Як цитувати статтю

Багацька К. В. Фінансова безпека комунальних підприємств: сутнісні особливості та методи оцінки. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 135–139. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.135

Bagatska, K. (2020), “Financial security of utility enterprises: essential features and assessment methods”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 135–139. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.135

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.