EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТА ЇХНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН В ПРОЦЕСІ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.124

УДК: 658.58

В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська

АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТА ЇХНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН В ПРОЦЕСІ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Анотація

У статті представлено і розглянуто основні методичні положення та рекомендації щодо застосування різних систем ремонту і технічного обслуговування відновлення заводської системи машин. Виявлено, що на сьогодні ремонт і технічне обслуговування для відновлення заводської системи машин не тільки забезпечує високий рівень безпеки, надійності та її працездатності, але й створює цінність у бізнес-процесах. Внаслідок цього вона стає стратегічним фокусом для компаній і вимагає комплексного підходу. Організаційно-технічні системи ремонту і технічного обслуговування, які використовуються при відновленні заводської системи машин, як правило, застосовують нормативну базу, планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання як до сукупності різноманітного устаткування, обладнання, агрегатів тощо або, іншими словами, як до системи незалежних об'єктів. Відповідно, всі регламентні роботи дуже часто проводяться на підставі рекомендацій підприємств-виробників щодо устаткування, обладнання, агрегатів тощо. Але заводська система машин є сукупністю залежних, взаємопов'язаних об'єктів, націлених на кінцеву мету — випуск продукції певної якості, кількості тощо. У процесі життєвого циклу заводська система машин може перебувати у справному, несправному, працездатному, непрацездатному, а також у граничному станах.
Тому завданням організації технічного обслуговування техніки є збереження протягом усього періоду експлуатації належного рівня придатності, тобто допустимої вірогідності виникнення особливих ситуацій, зумовлених несправностями обладнання, машин, агрегатів та інших складних підсистем. А це змінює філософію підходу до відновлення, а й відповідно — завдання ремонту і технічного обслуговування. Якість технічного стану сучасної заводської системи машин потрібно забезпечувати, в основному, методами технічного обслуговування за технічним станом. Використання методів технічного обслуговування за технічним станом потребує постійного контролю рівня придатності обладнання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів в експлуатації, а також раннього виявлення негативних тенденцій. Відповідно до результатів моніторингу стану обладнання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів виконуються попереджувальні дії для усунення потенційних відмов. Відповідно, правильний вибір системи ремонту і технічного обслуговування з урахуванням вищенаписаного скорочує загальні витрати та час на відновлення заводської системи машин, що створює передумови для отримання економічного ефекту першого, другого і третього порядків [6]. Зважаючи на складність та багатогранність процесів, що пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням заводської системи машин, створення, обробка, застосування економічних показників, які враховують устаткування, обладнання, агрегати тощо як систему, дозволяють більш раціонально приймати рішення про вибір організаційно-технічної системи ремонту і технічного обслуговування стосовно певної заводської системи машин.

Ключові слова: ремонт; технічне обслуговування; відновлення; система машин; економічний ефект; економічні показники.

Література

1. Бабак В.П., Харченко В.П., Максимов В.О. та інші. 2004. Безпека авіації. К.: Техніка.
2. Організація технічного обслуговування і ремонту машин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agroua.net/economics/documents/category-128/doc-231/.?[Дата звернення 19 квітня 2018].
3. Булах М.О. та Тивончук С.В., 2013. Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 10 (3), С. 112—118.
4. Калиновський А.О. та Голомовзий В.М., 2009. Дослідження утворення ефектів різного порядку в процесі забезпечення якості відновлення авіаційної техніки. Щорічний науково-виробничий журнал "Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів", №17, С. 84—89.
5. Калиновський А.О. та Голомовзий В.М., 2010. Дослідження економічних показників процесу по підтримці працездатного стану авіаційної техніки. Щорічний науково-виробничий журнал "Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів", № 18, С. 32—38.
6. Відновлення авіаційної техніки: чинники забезпечення та економічна ефективність [монографія] О.Е. Кузьмін, Ж.В. Поплавська, О.Г. Мельник, А.О. Калиновський, Н.Л. Калиновська. — "Міські інформаційні системи", 2019 р. — 214 с.

V. Holomovzyi, N. Kalynovska

ANALYSIS OF MAINTENANCE AND REPAIR SYSTEMS AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR INFLUENCE ON THE TECHNICAL CONDITION OF THE FACTJRY SYSTEM OF MACHINES DURING ITS OPERATION

Summary

The main guidelines and recommendations for the use of various systems of repair and maintenance for the restoration of the factory system of machines are presented and considered in the article. It was found that today the repair and maintenance to restore the factory system of machines not only provide a high level of safety, reliability, and efficiency but also create value in business processes. As a result, it becomes a strategic focus for companies and requires an integrated approach. Organizational and technical systems of repair and maintenance used in the restoration of the factory system of machines, as a rule, apply the regulatory framework, planning, organization, motivation, control, regulation, as a set of various equipment, equipment, units, etc. or in other words as to the system of independent objects. But the factory system of machines is a set of dependent, interconnected objects aimed at the ultimate goal — the production of a certain quality, quantity, etc. During the life cycle, the factory system of machines can be in good condition, faulty, operational, inoperable, as well as in extreme conditions. Therefore, the task of organizing the maintenance of equipment is to maintain throughout the period of operation the appropriate level of suitability, ie the allowable probability of special situations due to malfunctions of equipment, machinery, units and other complex subsystems. And this changes the philosophy of the approach to recovery and the task of repair and maintenance. The quality of the technical condition of the modern factory system of machines must be ensured mainly by maintenance methods according to the technical condition.
Therefore, the right choice of repair and maintenance system reduces the total cost and time to restore the factory system of machines, which creates the conditions for obtaining the economic effect of the first, second and third levels [6]. Considering the complexity and versatility of the processes associated with the repair and maintenance of the factory machine system, creation, and processing, the application of economic indicators that take into account equipment, machinery, units, etc. as a system, allows making more rational decisions when choosing a system of repair and maintenance of a particular factory machine system.

Keywords: epair; maintenance; restoration; the system of machines; economic effect; economic indicators.

References

1. Babak, V.P. Kharchenko, V.P. and Maksimov, V.O. (2004), Bezpeka aviatsiyi [Safety of aviation], Tekhnika, Kyiv, Ukraine.
2. agroua.net (2020), "Organization of maintenance and repair of machines", [online], available at:http://agroua.net/economics/documents/category-128/doc-231/ (Accessed 19 April 2018).
3. Bulakh, M.O. and Tyvonchuk, S.V. (2013), "Reconstruction and modernization as a means of restoration of fixed assets and their display in the accounting of agricultural enterprises of the colonies", Ekonomichni nauky, Cer.: Oblik i finansy, Vol.10 No 3, pp. 112—118.
4. Kalynovskyi, A.O. (2009), "Investigation of the factors influencing the quality of aviation equipment restoration", Naukovyy visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, Vol.19.9, pp. 105—111.
5. Kalynovskyi, A.O. (2009), "Investigation of methods of economic evaluation of the quality of aviation equipment restoration", Naukovyy visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, Vol. 19.10, pp.179—185.
6. Kalynovskyi, A.O. and Golomovzyi, V.M. (2009), "Investigation of the formation of effects of different order in the process of ensuring the quality of aviation equipment restoration", Shchorichnyy naukovo-vyrobnychyy zhurnal "Proektuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnykh zasobiv i poyizdiv", Vol. 17, pp. 84—89.
7. Kalynovskyi, A.O. and Golomovzyi, V.M. (2010), "Investigation of economic indicators of maintaining the working condition of aviation equipment", Shchorichnyy naukovo-vyrobnychyy zhurnal "Proektuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnykh zasobiv i poyizdiv", Vol. 18 pp. 32—38.
8. Kuz'min, O. E. Poplavs'ka, ZH. V. Mel'nyk, O. H. Kalynovs'kyy, A. O. and Kalynovs'ka N. L. (2019), Vidnovlennya aviatsiynoyi tekhniky: chynnyky zabezpechennya ta ekonomichna efektyvnist' [Restoration of aviation equipment: factors of provision and economic efficiency], Mis'ki informatsiyni systemy, L'viv, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 124 - 128

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1632

Відомості про авторів

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

V. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-7898-3420


Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

N. Kalynovska

Senior Lecturer, Department of Management and International Business,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-7125-8039

Як цитувати статтю

Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л. Аналіз систем технічного обслуговування і ремонту та їхня ефективність впливу на технічний стан заводської системи машин в процесі її експлуатації. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 124–128. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.124

Holomovzyi, V. and Kalynovska, N. (2020), “Analysis of maintenance and repair systems and the effectiveness of their influence on the technical condition of the factjry system of machines during its operation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 124–128. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.