EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНСАЛТИНГ ЯК КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В. Г. Гончарова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.105

УДК: 330.142.26: 658.15.011.4

В. Г. Гончарова

КОНСАЛТИНГ ЯК КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті розглядається роль консалтингу у сфері управління бізнесом та у створенні й розвитку сучасної технології поширення знань. Тісна співпраця консалтингу з такими напрямами, як консультації з податкових питань, юридичні консультації, аудит та аутсорсинг бізнес-процесів дозволяє здійснити фахівцям комплексний підхід до надання консультаційних послуг. Визначено економічний зміст консалтингових ресурсів як професійних знань, які інституціонально закріплюються і передаються суб'єктам господарювання. Доповнено дефініційне поняття економічного консалтингу як підприємницької діяльності професіональних консультантів з надання суб'єктам господарювання консалтингових послуг консультативного типу. Удосконалено класифікація функцій консалтингу для формування інноваційного потенціалу суб'єктів господарювання консалтинговими ресурсами шляхом доповнення такими функціями: власні функції (накопичувальна, трансмісійна, трансакційна) та вмінені функції (раціоналізуюча, інноваційна, регулююча). Запропоновано домінуючи напрями реалізації консалтингових ресурсів в управлінських системах суб'єктів господарювання, що сприяють підвищенню інноваційної культури на всіх ієрархічних рівнях.

Ключові слова: консалтинг; послуги; інформація; підприємницька діяльність; ресурси; функції; інноваційність; когнітивність; інтелектуальна сфера; регулювання.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Трансакційна архітектоніка. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 1. С.69–83.
2. Геец В. Характер переходных процессов к экономике знаний. Проблеми економіки. 2018. № 4. С.4–14.
3. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество/пер. с англ. В.Л. Иноземцева. Москва: Прогресс, 1989. 480 с.
4. Веретельникова Ю. Выбрать консалтера // Инвестиц. газ. 2005.№ 15. С. 35.
5. Марченко О. С. Освітня функція консалтингу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. 2010. № 9. С. 35-38.
6. Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації. Економіка України. 2019. №11. C. 4–14.
7. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. Київ: Логос, 2009. 632 с.
8. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. URL : https://baguzin.ru/wp/garrington-emerson-printsipov-proizvoditelnosti (дата звернення: 09.06.2020)
9. Демидова Л. Сфера услуг США: факторы ускорения динамики, Мировая экономика и междунар. отношения. 2005. №12. С. 38–49.
10. Ross D. Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanation. Вel.: MIT Press, 2015. – Р. 124.
11. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Микроэкономика: Учеб. пособ. СПб.:Питер, 2003. 368 с.

V. Goncharova

CONSULTING AS A COGNITIVE MODEL OF BUSINESS ANALYTICS FOR THE FORMATION OF INTELLECTUAL-INNOVATIVE SPACE OF BUSINESS ENTITIES

Summary

This article discusses the role of consulting in the field of business management and in the creation and development of modern technology for the dissemination of knowledge. Close cooperation of consulting with such areas as tax advice, legal advice, audit and outsourcing of business processes allows professionals to implement a comprehensive approach to the provision of consulting services, which not only constantly takes into account other areas of business processes, but also actively combines them. with one. The economic content of consulting resources as professional knowledge, which is institutionally consolidated and transferred to business entities, is determined. It is proved that consulting as a universal intellectual sphere of activity is a factor in the production and implementation in financial and economic practice of enterprises of information technology and organizational and managerial innovations. The information society in its development is moving towards a new formation — a society of knowledge or a cognitive society. The substantive characteristics of consulting activities are generalized, and the definition of economic consulting as a business activity of professional consultants for providing consulting services to business entities of consulting type is supplemented, which provides increase of efficiency and competitiveness of business on the basis of introduction of scientific achievements, knowledge and innovative experience. The classification of consulting functions in the context of providing business intellectualization for the formation of innovative potential of business entities with consulting resources, including: own functions (accumulative, transmission, transaction) and skillful functions (rationalizing, innovative, regulatory). The dominant directions of realization of consulting resources in the management systems of business entities are proposed, which contribute to the increase of innovation culture at all hierarchical levels.

Keywords: consulting; services; information; business activity; resources; functions; innovation; cognition; intellectual sphere; regulation.

References

1. Butynets, F.F. (2013), Transaktsijna arkhitektonika [Transactional architecture]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems, 1, 69-83.
2. Geets, V. (2018), Kharakter perekhodnykh protsessov k ekonomyke znanyj [The nature of the transitional processes to the knowledge economy]. Problemi ekonomíki – Problems economics, 4
3. Galbraith, J. (1989), Novoe yndustryal'noe obschestvo [The New Industrial Society / trans. with english V.L. Inozemtseva]. Moscow, Russia.
4. Veretelnikova, Yu. (2005). “Choose a consultant”, Ynvestyts. haz, vol. 15, Р.35.
5. Marchenko, O.S . (2010), “Educational function of consulting”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Ekonomichna, vol.9., pp. 35–38
6. Chechetov, M. (2019), Innovatsijna skladova rynkovoi transformatsii [Innovative component of market transformation], Zhurnal Ekonomika Ukrainy – Magazine Ukraine economy,11,4-14.
7. Chuhno, A. A. (2009), Postindustrial'na ekonomika: teoriia, praktyka ta ikh znachennia dlia Ukrainy [Post-industrial economy: theory, practice and their significance for Ukraine] , Kyiv, Ukraine.
8. Emerson, H. (1972), Dvenadtsat' pryntsypov proyzvodytel'nosty. [Twelve principles of performance]. Retrieved from https://baguzin.ru/wp/garrington-emerson-printsipov-proizvoditelnosti [in Ukrainian] (accessed 9 June 2020).
9. Demidova, L. (2005), “US services: accelerating factors ”, Myrovaia ekonomyka y mezhdunar. otnoshenyia , vol.12, pp. 38–49.
10. Ross, D. (2015), Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanation. MIT Press, Minsk, Belarus
11. Vechkanov, G.S., Vechkanova, G.R. (2003), Mykroekonomyka: [Microeconomics]. SPb , Peter.

№ 7 2020, стор. 105 - 109

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 953

Відомості про авторів

В. Г. Гончарова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Запорізький національний університет

V. Goncharova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and taxation, Zaporizhia national university

ORCID:

0000-0001-5556-7192

Як цитувати статтю

Гончарова В. Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб'єктів господарювання. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.105

Goncharova, V. (2020), “Consulting as a cognitive model of business analytics for the formation of intellectual-innovative space of business entities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.