EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Р. Б. Кожухівська, В. О. Непочатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.93

УДК: 338.48

Р. Б. Кожухівська, В. О. Непочатенко

DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено ключові аспекти упровадження та використання елементів цифровізації задля підвищення ефективності туристичної діяльності в Україні.
У ході дослідження встановлено, що туристична індустрія, наразі, розвивається швидкими темпами і повинна відповідати сучасним викликам. За таких умов чималої уваги слід приділяти використанню інноваційних технологій та упровадженню цифровізаційних елементів у туристичну діяльність. Зазначено, що діджиталізація вже декілька років є головним трендом та чинником зростання бізнесу. Інноваційно-інформаційні технології трансформували як бізнес, так і підходи до клієнтів, реалізацію продуктів та послуг тощо.
Проаналізовано процеси цифровізації української туристичної галузі та зазначено основи їх реалізації. Указано, що одним із факторів, що сприяє упровадженню цифровізації в сферу туризму, є доступність та вміння населення працювати в Інтернет-середовищі.
Наведено порівняльну характеристику рівня доступу користувачів до мережі Інтернет та вказано на цифрове забезпечення країн світу та України. Опрацюваня даних e-commerce за типологією замовлень через Інтернет в Україні, дало змогу констатувати, що усередньому 60,5% українського населення користуються онлайн послугами з організації дозвілля та туризму. Зазначено, що найбільш використовуваними новітніми цифровими технологіями, які виступають в якості основи цифровізації туристичної діяльності є Big Data, blockchain, штучний інтелект, Інтернет речей, мобільні пристрої.
Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного потоку зумовлює трансформацію сфери туризму з такої, яка орієнтована на обслуговування організованих туристів, — на багатогалузеву сферу діяльності, що спрямована на задоволення різноманітних потреб індивідуальних туристів.
Резюмовано, що в умовах цифрової економіки туристична діяльність стає все більше технологічнішою, створюється єдиний інформаційний простір у сфері світового туризму, формуються інноваційні принципи інформаційного забезпечення та управління сферою туризму. Саме інформаційний супровід туристичного бізнесу та використання Digital-технологій є стратегічним ресурсом, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності туристичної індустрії.

Ключові слова: туризм; інновації; технології; діджиталізація; бізнес.

Література

1. Кожухівська Р.Б. Напрями застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності. Бізнес Інформ. 2015. №10. С. 119—125.
2. Цифровой туризм: как технологии повлияют на туристическую отрасль в будущем. MICE TV. 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mice-tv.ru/technology/tsifrovoj-turizm-kak-tehnologii-povliyayut-na-turisticheskuyu-otrasl-v-budushhem/ (дата звернення: 20.06.2020).
3. 10 главных digital-трендов в 2018 году. Idea Digital Agency. 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ideadigital.agency/ru/digital-trendy-2018/ (дата звернення: 20.06.2020).
4. Жежнич П.І., Сопрунюк О.О. Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. 2014. № 783. С. 336—343.
5. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 493 с.
6. Желены М. Информационные технологии в бизнесе. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 1120 с.
7. Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2004. 320 с.
8. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник К.: Центр учбової літератури, 2011. 332 с.
9. Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. К.: Кондор, 2005. 301 с.
10. Кожухівська Р.Б. Застосування інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі. Економіка та держава, 2012. № 4. С. 61—63.
11. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: навч. посібник. Київ, 2006. 76 с.
12. Парубочан В. Кризовий барометр від UN WTO. Український туризм. 2009. № 5. С. 98—101.
13. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебное пособие. Минск: БГЭУ, 2000. 409 с.
14. Проект "Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою". Український Інститут Майбутнього [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 20.06.2020).
15. Мала І. Навіщо туристичному бізнесу діджиталізація. НВ. "Бізнес", Інтерфакс-Україна, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nv.ua/ukr/biz/experts/navishcho-turistichnomu-biznesu-didzhitalizaciya-2509752.html (дата звернення: 20.06.2020).
16. ITU World Telecommunication. Statistics, 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
17. Global and regional tourism performance. UNWTO, 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance (дата звернення: 20.06.2020).
18. ITU World Telecommunication. UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3, 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/ default.aspx (дата звернення: 20.06.2020).
19. Аналітика та статистика. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3 -4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika&isSpecial=true (дата звернення: 20.06.2020).
20. Татаринцева А.С. Управління підприємствами туристичної сфери з використанням сучасних інформаційних технологій. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1 (9). С. 148—153.

R. Kozhukhіvska, V. Nepochatenko

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

Summary

The article identifies key aspects of the introduction and use of digitalization elements to increase the efficiency of tourism industry in Ukraine. During the study was found that the tourism industry is currently developing rapidly and must meet modern challenges. Thus, under such conditions, considerable attention should be paid to the use of innovative technologies and the introduction of digitalization elements in tourism.
It is noted that digitalization has been the main trend and growth factor of business for several years. Innovative and communicatory technologies have transformed both business and approaches to customers, sales of products and services, etc. Digitalization creates new sectors and segments, as well as new professions.
The processes of digitalization of the Ukrainian tourism industry are analyzed and the basics of their realization are indicated. It is stated that one of the factors that contributes to the introduction of digitalization in the field of tourism is the accessibility and ability of the population to work in the Internet environment. The comparative characteristic of the level of users' access to the Internet is given and the digital support of the countries of the world and Ukraine is indicated.
Processing of e-commerce data according to the typology of orders via the Internet in Ukraine, allowed to state that on average 60.5% of the Ukrainian population use online services for leisure and tourism. It is noted that the most used latest digital technologies that serve as the basis for digitalization of tourism indsutry are Big Data, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things, mobile devices.
The positive impact of communicatory technologies on the dynamics of domestic and international tourism flows leads to the transformation of tourism industry from one that focuses on serving organized tourists to a multidisciplinary area of activity aimed at meeting the diverse needs of individual tourists.
It is summarized that in the conditions of digital economy tourism activity becomes more and more technological, a single information space in the sphere of world tourism is created, innovative principles of information support and management of the sphere of tourism are formed. It is the informative support of the tourism business and the use of digital technologies is a strategic resource that provides an increase in the competitiveness of the tourism industry.

Keywords: tourism; innovations; technologies; digitalization; business.

References

1. Kozhukhivska, R.B. (2015), "Directions of application of information technologies in communication strategies of Ukrainian tourist enterprises and enterprises of the hospitality industry", Business Inform, vol.10, pp. 119—125.
2. MICE TV (2018), "Digital tourism: how technology will impact the tourism industry in the future", available at: http://mice-tv.ru/technology/tsifrovoj-turizm-kak-tehnologii-povliyayut-na-turisticheskuyu-otrasl-v-budushhem/ (Accessed June 20, 2020).
3. Idea Digital Agency (2018), "10 major digital trends in 2018", available at: https://ideadigital.agency/ru/digital-trendy-2018/ (Accessed June 20, 2020).
4. Zhezhnych, P.I. and Sopruniuk, O.O. (2014), "Features of formation of information support of tourist activity", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatsiini systemy ta merezhi, vol. 783. рр. 336—343.
5. Melnychenko, S.V. (2008), Informatsiini tekhnolohii v turyzmi: teoriia, metodolohiia, praktyka [Information technologies in tourism: theory, methodology, practice], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
6. Zheleny, M. (2002), Informacionnye tehnologii v biznese [Information technology in business], Piter, St. Petersburg, Russia.
7. Kvartal'nov, V.A. (2004), Turizm [Tourism], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
8. Lytovchenko, I.L. (2011), Internet-marketynh [Internet marketing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Skopen, M.M. (2005), Kompiuterni informatsiini tekhnolohii v turyzmi. [Computer information technologies in tourism], Kondor, Kyiv, Ukraine.
11. Sokol, T.G. (2006), Osnovy turyzmoznavstva [Fundamentals of tourism], Kyiv, Ukraine.
12. Parubochan, V. (2009), "Kryzovyi barometr vid UN WTO", Ukrainskyi turyzm, vol. 5, рр. 98—101.
13. Kabushkin, N.I. (2000), Menedzhment turizma [Management of Tourism], BGJeU, Minsk, Belarus.
14. Ukrainian Institute of the Future (2020), "Project "Ukraine 2030E — a country with a developed digital economy", available at: https://strategy.uifuture. org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html. (Accessed June 20, 2020).
15. Mala, I. (2018), "Why digital business for the tourism business". NV. Business. Interfax-Ukraine, [Online], available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/ navishcho-turistichnomu-biznesu-didzhitalizaciya-2509752.html (Accessed June 20, 2020).
16. ITU World Telecommunication (2020), "Statistics", available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (Accessed June 20, 2020).
17. UNWTO (2020), "Global and regional tourism performance", available at: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance (Accessed June 20, 2020).
18. ITU World Telecommunication (2020), "UIA Internet audience in Ukraine in 2019Q3", available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ stat/default.aspx (Accessed June 20, 2020).
19. Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), "Analytics and statistics", аvailable at: http://www.me.gov.ua/Documents/List? lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika&isSp ecial=true (Accessed June 20, 2020).
20. Tataryntseva, A.S. (2011), "Management of enterprises of the tourist sphere with the use of modern information technologies", Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol. 1 (9), рр. 148—153.

№ 7 2020, стор. 93 - 98

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 2911

Відомості про авторів

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

R. Kozhukhіvska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-4066-4170


В. О. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

V. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-0900-5484

Як цитувати статтю

Кожухівська Р. Б., Непочатенко В. О. Digital-технології як основа розвитку туристичної діяльності в Україні. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.93

Kozhukhіvska, R. and Nepochatenko, V. (2020), “Digital technologies as a basis for the development of the tourism industry in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.