EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ
О. М. Ковальова, В. В. Кірсанова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.85

УДК: 339.3-658.6

О. М. Ковальова, В. В. Кірсанова

ОСНОВНІ ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ

Анотація

У статті проведено систематизацію сутнісних рис категорії "інтернет-торгівля", виокремлено рису "обопільна комунікація між продавцями і покупцями", що можна інтерпретувати у подальшому дослідженні як вихідну точку для класифікації системи електронної комерції в залежності від суб'єктів взаємодії. Приділено увагу нормативно-правовій базі, що регламентує економічні відносини у сфері інтернет-торгівлі. Проведено аналіз матеріального-технічних умов та кадрового забезпечення щодо впровадження е-комерції у господарську діяльність суб'єктів за видами економічної діяльності, що дозволяє визначити тенденції щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Досліджено показник електронної торгівлі через мережу Інтернет та кумулятивний ефект у галузях економічної діяльності, що пов'язані з виконанням запитів покупців.
Систематизовано взаємодію у площині електронної комерції основними групами суб'єктів відповідно до моделей бізнесу. Результатом порівняння традиційної форми діяльності підприємства та роботи "виключно онлайн" стало визначення переваг та недоліків функціонування підприємства на засадах електронної комерції.

Ключові слова: електронна комерція; інтернет-торгівля; форми Інтернет-торгівлі; матеріально-технічна база; кадрове забезпечення; переваги; недоліки.

Література

1. Ткаченко С.О. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С.О. Ткаченко, А.С. Дядін // Бізнес Інформ. — 2015. — № 11. — С. 200—204.
2. Байцар Р.І. Розвиток нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні / Р.І. Байцар, А.М. Зеліско // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2016. — № 3. — С. 39—44.
3. Скрипник Н.Є. Особливості розвитку інтернет-торгівлі у світовому просторі / Н.Є. Скрипник, Т.С. Панасюк // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. — 2018. — Вип. 6 (17). — С. 310—316.
4. Криша В.В. Ефективність діяльності підприємств в умовах розвитку електронних ринків / В.В. Криша, А.Р. Колєснік, А.Є. Гессен // "Молодий вчений". — 2017. — № 5 (45), травень. — С. 642—646.
5. П'ятницька Г.Т. Електронна комерція В2С: розвиток у східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення / Г.Т. П'ятницька, О.М. Григоренко // Менеджмент та підприємництво в Україні. — 2019. — Випуск 1. Номер 1. — С. 122—130.
6. Марусей Т.В. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні / Т.В. Марусей // Економіка і суспільство. — 2018. — Випуск №14. — С. 1011—1015.
7. Зосімов В. Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні / В. Зосімов, О. Берко // Геометричне моделювання та інформаційні технології. — 2018. — № 1 (5), квітень. — С. 51—57.
8. Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". — 2019. — Вип. 9. — С. 126—132.
9. Крегул Ю. Правове регулювання міжнародної електронної комерції / Ю. Крегул, В. Батрименко, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2018. — № 2. — С. 136—147.
10. Законом України "Про електронну комерцію" № 675-VIII від 03.09.2015 [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
11. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
12. Закон України "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 № 2155-VIII [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
13. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-IV [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
14. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
15. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 № 2346-III [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
16. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
17. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
18. Малюта І.А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні / І.А. Малюта, А.Є. Оголь // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". — 2019. — № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/51.pdf
19. Офіційний сайт Державної служби статистики України (2020) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
20. Ринок інтернет-торговлі в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://zet.in.ua/statistika-2/rynok-it/rynok-internet-torgovli-v-ukraine/.
21. Капцош В.Я. Стан та особливості розвитку інтернет-торгівлі товарами в міжнародному вимірі / В.Я. Капцош // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2017. — Вип. 13, Ч. 1. — С. 115—119.
22. Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки. — 2014. — № 3. — С. 72—81.

О. Kovalova, V. Kirsanova

THE MAIN FORMS OF E-COMMERCE: FEATURES, ADVANTAGES, DISADVANTAGES

Summary

The article systematizes the essential features of the "Internet commerce" category, distinguishes the "mutual communication between sellers and buyers" feature, which can be interpreted in a further study as a starting point for classifying an e-commerce system depending on the subjects of interaction. Attention is paid to the regulatory framework governing economic relations in the field of Internet commerce. The analysis of material and technical conditions and human resourcing for the introduction of e-commerce in the economic activities of entities by type of economic activity, which allows us to identify trends in the use of information and communication technologies on enterprises. Thus, the number of enterprises that had specialists in the field of ICT has a certain upward trend, the annual growth rate of the number of enterprises that had access to the Internet is more than 9%, while there are no significant differences in the sectors of economic activity, the largest share among enterprises that had access to the Internet, occupy industrial enterprises — 25.1% and wholesale and retail trade, vehicle repair — 24.8%, the proportion of enterprises that used broadband Internet access, among enterprises that had access to the Internet, in 2018 amounted to 70.5%, which is a condition for the introduction of e-commerce. The study of indicators of e-commerce via the Internet showed that Internet commerce did not acquire accelerated growth in 2017—2018. The number of enterprises that received orders via the Internet for the sale of goods or services in 2018 decreased and generally has a small proportion of 5.6%, the number of enterprises that procured goods or services via the Internet (with the exception of orders received by e-mail) grew to 21.7%, but also does not determine the acceleration of the growth rate of business entities that use online trading tools. The volume of online trade in 2018 reached 65 billion UAH and almost doubled in 2 years. The growth in e-commerce has created a cumulative effect in the sectors of economic activity related to fulfilling customer requests. Systematized interaction in the e-commerce plane by the main groups of entities in accordance with business models. The result of a comparison of the traditional form of enterprise activity and the work "exclusively online" was the identification of the advantages and disadvantages of the functioning of the enterprise on the basis of е-commerce.

Keywords: e-commerce; internet trading; forms of e-commerce; material and technical base; human resourcing; advantages; disadvantages.

References

1.Tkachenko, S.O. and Diadin, A.S. (2015), "Electronic Commerce: ways to improve the culture of servicing customers", Biznes inform, vol. 11, pp. 200—204.
2. Bajtsar, R.I. and Zelisko, A.M. (2016), "Development legal regulation of electronic commerce in Ukraine", Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, iakist', vol. 3, pp. 39—44.
3. Skrypnyk, N.Ye and Panasiuk, T.S. (2018), "Features of the development of internet commerce in the world of space", Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6 (17), pp. 310—316.
4. Krysha, V.V. Koliesnik, A.R. and Hessen, A.Ye. (2017), "Efficiency of enterprise activity in the conditions of development of electronic markets", Molodyj vchenyj, vol. 5 (45), pp. 642—646.
5. P'iatnyts'ka, H.T. and Hryhorenko, O.M. (2019), "B2C Electronic commerce: development in Eastern Europe, risks and effect of Institutional Displacement", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini, vol. 1, no. 1, pp. 122—130.
6. Marusej, T.V. (2018), "Trends of electronic commerce in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 14, pp. 1011—1015.
7. Zosimov, V. and Berko, O. (2018), "Problems and prospects for development of electronic trade in Ukraine", Heometrychne modeliuvannia ta informatsijni tekhnolohii, vol. 1(5), pp. 51—57.
8. Syniavs'ka, O.O. (2019), "Electronic trade in Ukraine: trends and prospects for development", Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Seriia "Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 9, pp. 126—132.
9. Krehul, Yu. Batrymenko, V. and Batrymenko, V. (2018), "Legal regulation of the international electronic commerce", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo, vol. 2, pp. 136—147.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About e-commerce", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (Accessed 6 June 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About electronic documents and electronic document management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (Accessed 6 June 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About electronic trust services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (Accessed 6 June 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About telecommunications", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (Accessed 6 June 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "About information", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Accessed 6 June 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "About payment systems and funds transfer in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (Accessed 6 June 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 6 June 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "The Civil Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 6 June 2020).
18. Maliuta, I.A. and Ohol', A.Ye. (2019), "Analysis of the current state and prospects of internet commerce development in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 6 June 2020).
19. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), "The use of information and communication technologies in enterprises", available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 6 June 2020).
20. Z-Ukraine (2019), "Internet trade market in Ukraine", available at: https://zet.in.ua/statistika-2/rynok-it/rynok-internet-torgovli-v-ukraine/ (Accessed 6 June 2020).
21. Kaptsosh, V.Ya. (2017), " The state and features of Internet trade of goods in the international dimension", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 13, pp. 115—119.
22. Illiashenko, S.M. and Ivanova, T.Ye. (2014), "Perspectives and Main Problems of E-Commerce in Ukraine", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, pp. 72—81.

№ 7 2020, стор. 85 - 92

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 2700

Відомості про авторів

О. М. Ковальова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

О. Kovalova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Аnalysis and Аudit, Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-2080-1150


В. В. Кірсанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

V. Kirsanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Аnalysis and Аudit,Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-6875-0065

Як цитувати статтю

Ковальова О. М., Кірсанова В. В. Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 85–92. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.85

Kovalova, О. and Kirsanova, V. (2020), “The main forms of e-commerce: features, advantages, disadvantages”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 85–92. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.