EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЯВНОГО МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Савченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.79

УДК: 65.011: 338.45

С. М. Савченко

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЯВНОГО МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено критичний аналіз існуючого методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Визначено чинники, що обумовлюють вибір методів та інструментів оцінювання, що мають внутрішній та зовнішній характер походження. Узагальнено концептуальний базис оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Зокрема надано класифікаційні ознаки груп методів оцінювання, визначено об'єкти оцінювання та функції діагностики конкурентоспроможності підприємства. Здійснено характеристику методів оцінки конкурентоспроможності. Мета дослідження полягає у дослідженні існуючих методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Обгрунтовано основні методи та інструменти, що використовуються для оцінки конкурентоспроможності підприємства. Узагальнено наукові підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Представлено позитивні та негативні сторони застосування методологічного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Сформовані узагальнення з наукової проблематики дозволили зробити такі висновки: на основі критичного аналізу існуючого методичного інструментарію представлено узагальнення концептуального базису оцінювання конкурентоспроможності підприємства, що включає групи методів та інструментів, функції та принципи проведення оцінки та об'єкти, на які спрямовано процес оцінювання та вибору того чи іншого методичного інструментарію оцінювання. У роботі формовані узагальнення за досліджуваними працями дозволили умовно виокремити рівні оцінки конкурентоспроможності (мікро-, мезо- та макрорівень) та функціональні аспекти оцінки конкурентоспроможності (за величиною суб'єкта господарювання, виду діяльності, товарною позицією).
Зазначено, що вибір того чи іншого методу оцінювання конкурентоспроможності залежить від чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. У статті представлено узагальнення методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємства, позитивні та негативні сторони, а також узагальнено три наукові підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства: комплексний (маркетинговий), конструкторський (диференційований) та змішаний.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; метод оцінювання конкурентоспроможності; інструмент оцінювання конкурентоспроможності; критерії оцінювання конкурентоспроможності; параметри оцінювання конкурентоспроможності.

Література

1. Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наукові записки / Scientificpapers. 2017. № 1 (54). С. 111—118.
2. Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 67—71.
3. Смирнов Є. М. Теоретичні та методичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. T. 2. С. 130—135.
4. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. — 180 с.
5. Рибакова Т., Костьєв О. Аналіз і оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства. Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 11. Частина 3. С. 28—31.
6. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства: [монографія] / Я.Д. Качмарик, П.О. Куцик, Р.Л. Лупак, І.Я. Качмарик. — Львів: Літературна агенція "Піраміда", 2012. — 208 с.
7. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкуренто-спроможності підприємств: монографія / за загальною редакцією професора О.Г. Янкового. — Одеса, Атлант, 2017. — 514 с.
8. Підвисоцький В.Г.Щодо визначення рейтингової оцінки конкурентоспроможності регіонів: Методичні матеріали. — К.: "Леста", 2008. — 48 с.
9. Куковський А.Г., Познаховський В.А. Аналітичні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Вісник інженерної академії України. 2010. № 2. С. 262—266.
10. Управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.В. Шарко. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. — 177 с.
11. Олещук М.Г. Управління конкурентоспроможністю банківських послуг: дис. на здобуття наукю ступ. к. е. н.: спеціальність 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит". ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" Суми. 2013. 251 с.

S. Savchenko

CRITICAL ANALYSIS OF THE AVAILABLE METHODOLOGICAL TOOLS FOR ENTERPRISE COMPETITIVENESS ASSESSMENT

Summary

The article provides a critical analysis of the existing methodological tools for enterprise competitiveness assessment. The factors that determine the choice of assessment methods and tools that have an internal and external nature of origin are identified. The conceptual basis of assessing the competitiveness of the enterprise is generalized. For instance, the classification features of the groups of assessment methods are provided, the objects of assessment and the diagnostic functions of the enterprise competitiveness are identified in the article. The description of competitiveness estimation methods is provided. The research is intended to study the existing methodological approaches to enterprise competitiveness assessment. The main methods and tools used to assess the enterprise competitiveness are substantiated. Scientific approaches to enterprise competitiveness of the assessing are generalized. The positive and negative aspects of the application of methodological tools for enterprise competitiveness assessment are provided. Generalizations on scientific issues allowed to draw the following conclusions: based on a critical analysis of the existing methodological tools, the article provides a generalization of the conceptual basis for enterprise competitiveness assessment, including groups of methods and tools, functions and principles of assessment and objects of the assessment process and selection of methodological tools. The generalizations on the studied works allowed to conditionally distinguish the levels of competitiveness assessment (micro-, meso— and macro-level) and functional aspects of competitiveness assessment (by the size of the business entity, type of activity, commodity item).
It is noted that the choice of the competitiveness assessment method depends on external and internal factors of the enterprise. The article presents a generalization of methodological tools for enterprise competitiveness assessment, the positive and negative sides, as well as summarizes three scientific approaches to enterprise competitiveness assessment: complex (marketing), constructive (differentiated) and mixed.

Keywords: enterprise competitiveness; competitiveness assessment method; competitiveness assessment tool; competitiveness assessment criteria; competitiveness assessment parameters.

References

1. Kvasko, A. V. (2017), "Analysis of methods of enterprises competitiveness assessment", Scientific papers, vol. 1 (54), pp. 111—118.
2. Savchenko, A. (2017), "Methodical approaches to the system analysis of integral indicators of enterprise competitiveness", Investments: practice and experience, vol. 16, pp. 67—71.
3. Smirnov, E. M (2009), "Theoretical and methodological foundations of assessing the competitiveness of the enterprise", Bulletin of Khmelnytsky National University, vol 4, no. 2, pp. 130—135.
4. Kuzmin, O.E. Mel'nyk, O.H. and Romanko, O.P. (2011), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: planuvannia ta diahnostyka [Competitiveness of the enterprise: planning and diagnostics], IFNTUNG, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
5. Rybakova, T., Kostev, O. (2012), "Analysis and evaluation of the competitiveness of industrial enterprises", Economic analysis, Vol. 11, no. 3, pp. 28—31.
6. Kachmarik, Ya. D. Kutsyk, P.O. Lupak, R.L. and Kachmarik, I. Ya. (2012), Ekonomichnyj mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti torhovel'noho pidpryiemstva [Economic mechanism of ensuring the competitiveness of a commercial enterprise], Literary Agency "Pyramid", Lviv, Ukraine.
7. Yankov, O.G. (2017), Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurento-spromozhnosti pidpryiemstv [Theoretical, methodological and practical aspects of competitive capacities of enterprises], Atlant, Odessa, Ukraine.
8. Pidvysotsky, V.G. (2008), Schodo vyznachennia rejtynhovoi otsinky konkurentospromozhnosti rehioniv [Regarding the determination of the rating assessment of the competitiveness of regions], Vесtа, Кyiv, Ukraine.
9. Kukovsky, A.G. and Poznakhovsky, V.A. (2010), "Analytical methods for assessing the competitiveness of enterprises", Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine, vol. 2, pp. 262—266.
10. Sharko, M.V. (2016), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Management of competitiveness of enterprises in modern conditions], Vyshemirsky V.S., Kherson, Ukraine.
11. Oleshchuk, M.G. (2013), "Management of competitiveness of banking services", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ukrainian Academy of Banking of the NBU", Sumy, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 79 - 84

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 957

Відомості про авторів

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0003-0340-1232

Як цитувати статтю

Савченко С. М. Критичний аналіз наявного методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.79

Savchenko, S. (2020), “Critical analysis of the available methodological tools for enterprise competitiveness assessment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.