EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ
Т. Ф. Куценко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.66

УДК: 336.1:352

Т. Ф. Куценко

ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті представлено оглядовий аналіз участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні, що є одним із пріоритетних напрямів реформи бюджетної децентралізації в Україні, яка розпочата з 2014 року та здійснюється з урахуванням практичного досвіду найбільш успішних унітарних держав Європи. В міжнародній практиці напрацьовано багато можливих форм участі громадськості у бюджетному процесі, які різняться між собою за різними критеріями (способом участі, типами рішень, що приймаються, масштабністю прийняття рішень тощо) та використовуються на різних стадіях бюджетного процесу.
У статті акцентується, що залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні, за експертними оцінками, представлено добрими практиками в різних містах та територіальних громадах, серед яких є ті, що мають позитивну динаміку застосування; ті, що мають дуже низький рівень їх запровадження, а також такі, що зовсім поки що не використовуються. В рамках Програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що реалізується в Україні на місцевому рівні та спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, найбільш значущим щодо залучення громадян до бюджетного процесу є портал "Громадський бюджет" (у частині "бюджету участі") як інструмент е-демократії, що дає змогу громадянам брати участь у розподілі бюджетних коштів і спрямовувати їх на ті ініціативи, які вони вважають найбільш значущими для розвитку своєї громади.
У статті приводяться яскраві ілюстрації активного залучення громадськості до бюджетування на прикладі м. Києва, де реалізуються піонерські проєкти для України: використання державного веб-порталу бюджету для громадян (OPEN BUDGET), що надає можливість усім бажаючим як слідкувати за доходами та витратами міського бюджету, так і використовувати платформу "Громадський бюджет" (у частині бюджету участі), щоб краще розуміти бюджетне планування та пропонувати свої проєкти. Ці та інші інструменти в рамках реформи є практично діючими формами залучення громадян до бюджетного процесу й на рівні об'єднаних територіальних громад та представлені в статті на прикладах Новокалинівської міської громади Самбірського району Львівської області та Летичівської ОТГ Летичівського району Хмельницької області.

Ключові слова: реформа децентралізації управління; участь громадськості у бюджетному процесі; добрі практики в сфері залучення громадськості; "бюджет участі"; "громадський бюджет"; місцеві бюджети міст; місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад.

Література

1. Куценко Т. Ф. Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 58—64. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.58
2. Кравченко Т.А. Інноваційні інструменти реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02(14)/22.pdf
3. Мних М.В. Бюджетна децентралізація та участь громадськості, а також депутатів місцевих рад в бюджетному процесі при формуванні місцевих бюджетів — Ефективна економіка № 11, 2014 — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3571
4. Бобиренко В., Бойко А., Болтовська Л., Борщ Г., Голинська О., Гринчук Н., Літвінов О., Ліхачов Р., Матвієнко А., Онищук І., Орлов М. Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів //Фонд Східна Європа — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pauci.org/upload/files/metodologiya.pdf
5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України. — К., ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "ВІ ЕН ЕЙ", 2015. — 396 с.
6. Аналітична записка "Напрями активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні в містах України": niss.gov.ua/public/File/2015_analit/gromadsk.pdf
7. Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів. Фонд Східна Європа, 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://probudget.org.ua/
8. Shah, Anwar. 2007. Participatory Budgeting. Public Sector Governance and Accountability. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6640 License: CC BY 3.0 IGO
9. Citizens Budgets. International Budget Partnership // http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
10. Програма "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://egap.in.ua/innovatsiy/
11. Громадський бюджет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://initiativ.e-dem.in.ua/
12. Офіційний портал м. Києва: https://kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/
13. Соціальний інспектор [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ci.org.ua/
14. Офіційний сайт Новокалинівської міської ОТГ https://novokalynivska-gromada.gov.ua/miscevi-podatki-i-zbori-23-18-26-18-06-2019/
15. Офіційний сайт Летичівської ОТГ https://letychiv.km.ua/category/%d0%91%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96/
16. Хмельницький регіональний центр розвитку місцевого самоврядування U-LEAD
17. Путівник керівника Успішна громада: надання якісних послуг громадянам та сприяння сталому розвитку "U-LEAD з Європою" [Електронний ресурс]. — Джерело доступу: https://decentralization.gov.ua/news/12056
18. Інструменти локальної демократії: результати дослідження [Електронний ресурс]. — Джерело доступу: https://drive.google.com/file/d/17EnATMfrnPwbcz-dfQVWfEI8Jq6wb7eI/view
19. Донос Д. Плоский К. Посібник "Упровадження та вдосконалення Громадського бюджету: практичні рекомендації" [Електронний ресурс]. — Джерело доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/485/Public_Budget_2019.pdf

T. Kutsenko

FORMS OF PUBLIC INVOLVEMENT IN THE BUDGET PROCESS AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE: A REVIEW ANALYSIS

Summary

The article presents an overview analysis of public participation in the budget process at the local level, which is one of the priority areas of the budget decentralization reform in Ukraine, which was launched in 2014 and is carried out taking into account the practical experience of the most successful unitary states in Europe. In international practice there were developed many possible forms of public participation in the budget process, which differ from each other by different criteria (way of participation, types of decisions made, scale of decision-making, etc.) and are used at different stages of the budget process.
The article emphasizes that public involvement in the budget process at the local level in Ukraine, according to expert estimates, is represented by good practices in various cities and local communities, among which are those that have a positive application dynamics; those that have a very low level of their implementation, as well as those that are not yet used at all. Under the E-Governance for Government Accountability and Community Participation Program (EGAP), implemented in Ukraine at the local level and aimed at using the latest information and communication technologies, the most important for involving citizens in the budget process is the portal "Public Budget" (in terms of the "participation budget") as an e-democracy tool that allows citizens to participate in the distribution of budget funds and direct them to those initiatives which they consider to be the most important for the development of their community.
The article provides vivid illustrations of active public involvement in budgeting on the example of Kyiv, where pioneering projects for Ukraine are implemented: usage of the state web portal of the budget for citizens (OPEN BUDGET), which allows anyone to monitor revenues and expenditures of the city budget, as well as to use the "Public Budget" platform (in terms of the participation budget) in order to understand better budget planning and propose their projects. These and other instruments within the reform are practically effective forms of involving citizens to the budget process and at the level of united local communities and are presented in the article on the examples of Novokalynivka city community of Sambir district of Lviv region and Letychiv united local community of Letychiv district of Khmelnytsky region.

Keywords: decentralization reform of governance; public participation in the budget process; good practices in the field of public involvement; " participatory budgeting"; "сitizens budget"; local budgets of cities; local budgets of united local communities.

References

1. Kutsenko, T. (2019), "Modern instruments of ensuring transparency of local budgets in Ukraine: overview analysis", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 58-64. DOI:10.32702/2306-6806.2019.10.58
2. Kravchenko, T.A. (2015), "Innovative tools for citizens to exercise their right to participate in local self-government in Ukraine", available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02(14)/22.pdf (Accessed 30 May 2020).
3. Mnykh, M.V. (2014), "Fiscal decentralization and public participation, as well as local councilors in the budget process during the formation of local budgets", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3571 (Accessed 30 May 2020).
4. Bobyrenko, V. Bojko, A. Boltovs'ka, L. Borsch, H. Holyns'ka, O. Hrynchuk, N. Litvinov, O. Likhachov, R. Matviienko, A. Onyschuk, I. and Orlov, M. (2017), "Methodology for assessing the transparency of local budgets", Fond Skhidna Yevropa, available at: https://pauci.org/upload/files/metodologiya.pdf (Accessed 30 May 2020).
5. Kyrylenko, O. Malyniak, B. Pys'mennyj, V. and Rusin, V. (2015), Planuvannia ta upravlinnia finansovymy resursamy terytorial'noi hromady [Planning and management of financial resources of the territorial community], TOV "PIDPRYYeMSTVO "VI EN EJ", Kyiv, Ukraine.
6. NISS (2015), "Analytical note "Directions for enhancing public participation in local government in the cities of Ukraine", available at: https://niss.gov.ua/public/File/2015_analit/gromadsk.pdf (Accessed 30 May 2020).
7. Fond Skhidna Yevropa (2017), "Methodology for assessing the transparency of local budgets", available at: http://probudget.org.ua/ (Accessed 30 May 2020).
8. Shah, A. (2007), "Participatory Budgeting. Public Sector Governance and Accountability", World Bank, available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6640 (Accessed 30 May 2020).
9. International Budget Partnership (2020), "Citizens Budgets", http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/citizens-budgets/
10. EGAP (2019), available at: https://egap.in.ua/innovatsiy/ (Accessed 30 May 2020).
11. Public budget (2019), available at: https://initiativ.e-dem.in.ua/ (Accessed 30 May 2020).
12. Official portal of Kyiv (2020), available at: https://kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/ (Accessed 30 May 2020).
13. Social Inspector (2019), available at: http://ci.org.ua/ (Accessed 30 May 2020).
14. Novokalynivka City Council, Lviv Region, Sambir District (2019), "Local taxes and fees", available at: https://novokalynivska-gromada.gov.ua/miscevi-podatki-i-zbori-23-18-26-18-06-2019/ (Accessed 30 May 2020).
15. Letychiv village council (2018), "Participation budget", available at: https://letychiv.km.ua/category/%d0%91%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96/ (Accessed 30 May 2020).
16. U-LEAD Khmelnytskyi (2020), available at: https://www.facebook.com/ULEADKhmelnytskyi/ (Accessed 30 May 2020).
17. U-LEAD with Europe (2020), "Leader's guide Successful community: providing quality services to citizens and promoting sustainable development", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12056 (Accessed 30 May 2020).
18. Association for the Promotion of Self-Organization of the Population (2019), "Tools of local democracy: research results", available at: https://drive.google.com/file/d/17EnATMfrnPwbcz-dfQVWfEI8Jq6wb7eI/view (Accessed 30 May 2020).
19. Donos, D. and Ploskyj, K. (2019), Uprovadzhennia ta vdoskonalennia Hromads'koho biudzhetu: praktychni rekomendatsii [Implementation and improvement of the Public Budget: practical recommendations], available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/485/Public_Budget_2019.pdf (Accessed 30 May 2020).

№ 7 2020, стор. 66 - 72

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1987

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Economy and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4102-7184

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф. Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.66

Kutsenko, T. (2020), “Forms of public involvement in the budget process at the local level in Ukraine: a review analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.