EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
М. М. Ігнатенко, Н. П. Новак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.61

УДК: 636.2.034(477)

М. М. Ігнатенко, Н. П. Новак

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті здійснено дослідження стану та ефективності функціонування підприємств молочного скотарства. Виявлено основні тенденції їх розвитку, у т.ч. негативні. Останні стосуються скорочення кількості продуктивних корів, згортання виробництва молока та перенесення його в особисті господарства населення; погіршення якості сировини та молочних продуктів, у т.ч. через намагання товаровиробників зменшити затрати та ціни реалізації. Визначено, що інструменти державної підтримки у вигляді дотацій виробникам молока не є ефективними. Тому важливе значення має обгрунтоване підвищення цін на молочну сировину, а також залучення нових концепцій управління розвитком підприємств і підвищення якості продукції. Однією з них є концепція соціальної відповідальності. На її засадах визначено стратегічні напрями конкурентоспроможного розвитку підприємств молочного скотарства з виробництвом та реалізацією якісної продукції.

Ключові слова: підприємства; молочне скотарство; розвиток; стратегічні напрями; соціальна відповідальність; молоко і молочна продукція; якість; підвищення; управління; стандарти відповідності.

Література

1. Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 38—43.
2. Мармуль Л. Лугова О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2012. № 2. С. 24—26.
3. Місюк М.В. Ринок продукції скотарства: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2012. 330 с.
4. Романюк І.А. Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 105—109.
5. Мармуль Л.О. Роль стратегічного аналізу в управлінні виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 2, Т. 1. С. 152—156.
6. Семенда Д.К., Семенда О.В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства. Молодий вчений. 2018. № 3 (1). С. 377—380.
7. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. К.: ЦУЛ, 2014. 464 с.
8. Нікітіна О.М. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: економічні науки. 2016. Вип. 177. С. 160—165.
9. Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях. Економіка та держава. № 1. 2017. С. 10—14.
10. Васильчак С.В. Особливості функціонування ринку молока та молочної продукції. Науковий вісник НАТУ України. 2013. № 15 (4). С. 357—362.
11. Хоменко А.Ю. Стан молочного скотарства в Україні. Вісник СНТ ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ. Харків: ХНТУСГ. 2019. Вип. 1. С. 80-84.
12. Ігнатенко М.М. Управління органічним виробництвом аграрних підприємств на засадах здійснення соціальної відповідальності. Економіка і фінанси. 2015. № 12. С. 4—11.
13. Петриченко О.А. Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 33—40.
14. Іванова А.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення. Агросвіт. 2017. №22. С. 57—62.
15. Sievidova I. et al. (2019). Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 6 (4 (102)), pp. 47—56.

M. Іhnatenko, N. Novak

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING ENTERPRISES AND IMPROVEMENT OF MILK QUALITY BASED ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

The article presents a study on the status and effectiveness of functioning of the enterprises of dairy cattle breeding. The main trends of their development, including negative ones, are revealed. The latter relate to reducing the number of productive cows, curtailing milk production and transferring it to the personal farms of the population; deterioration of the quality of raw materials and dairy products, including due to attempts by producers to reduce costs and sales prices. It is proved that in order to increase the profit and profitability of production in the strategic perspective, it is necessary to reduce the cost of milk by fully or partially replacing the existing low-yielding cows with breeding ones with higher milk yields; to reconstruct livestock facilities and improve the quality of offspring; to restore natural pastures and hayfields. It is established that the effective functioning of dairy cattle breeding in the new economic conditions involves the formation of large holdings, associations, specialized dairy farms and complexes that have significant financial and investment resources and are based on advanced technologies and achievements of breeding science. It is determined that the instruments of state support in the form of subsidies to milk producers are not effective. Therefore, it is important to increase prices for dairy raw materials in a reasonable manner, as well as to attract new concepts for managing the development of enterprises and improving the quality of products. One of them is the concept of social responsibility. On its basis, strategic directions for the competitive development of dairy cattle enterprises with the production and sale of high-quality products have been determined, namely: the deepening of specialization in cattle breeding, the placement of enterprises for the maintenance of dairy cattle primarily near major cities, industrial and resort centers and other large localities; the establishment of state subsidies for the increase in the number of cows in agricultural enterprises, farms and households; stimulating the purchase by agricultural enterprises of heifers and heifers in households, breeding farms and imports; providing livestock with high-quality organic full-fledged feed; rational use and further increase in the number of cows in farms of all forms of ownership; reducing the cost of production and establishing and improving purchasing and wholesale and retail prices so that they reimburse the standard costs and ensure the profit rate of dairy enterprises at the level of 15,0—20,0 %.

Keywords: enterprises; dairy cattle breeding; development; strategic directions; social responsibility; milk and dairy products; quality; improvement; management; compliance standards.

References

1. Shyyan, N.I. (2016), "Development of cattle breeding in Ukraine" Ekonomika APK, vol. 9, pp. 38—43.
2. Marmul', L. and Luhova, O. (2012), "Methodical approaches to assessing the economic potential of agricultural enterprises". Ekonomist, vol. 2, pp. 24—26.
3. Misiuk, M.V. (2012), Rynok produktsiyi skotarstva [Livestock products market], NNTS "Instytut ahrarnoyi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.
4. Romaniuk, I.A. (2014), "State social policy in ensuring productive employment of the rural population", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 105—109.
5. Marmul', L.O. (2011), "The role of strategic analysis in the management of production activities of agricultural enterprises", Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2, no. 1, pp. 152—156.
6. Semenda, D.K. and Semenda, O.V. (2018), "State support in the restoration of the dairy industry", Molodyy vchenyy, vol. 3 (1), pp. 377—380.
7. Plaksiyenko, V.YA. (2014), Bukhhalters'kyy oblik u vyrobnychykh ta ahroservisnykh kooperatyvakh [Accounting in production and agro-service cooperatives], TSUL, Kyiv, Ukraine.
8. Nikitina, O.M. (2016), "PR-marketing as one of the tools to increase the competitiveness of the enterprise", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka: ekonomichni nauky, vol. 177, pp. 160—165.
9. Ihnatenko, M.M. and Runcheva, N.V. (2017), "Processes of resource provision of specialization and concentration of production in corporate agricultural formations", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 10—14.
10. Vasyl'chak, S.V. (2013), "Features of the functioning of the milk and dairy products market", Naukovyy visnyk NATU Ukrayiny, vol. 15 (4), pp. 357—362.
11. Khomenko, A.Yu. (2019), "The state of dairy farming in Ukraine", Visnyk SNT NNI biznesu i menedzhmentu KHNTUSH, vol. 1, pp. 80—84.
12. Ihnatenko, M.M. (2015), "Management of organic production of agricultural enterprises on the basis of social responsibility", Ekonomika i finansy, vol. 12, pp. 4—11.
13. Petrychenko, O.A. (2018), "Analysis of trends in the dairy industry in the dairy chain", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 33—40.
14. Ivanova, A.S. (2017), "Dairy farming: current status and problems to be solved", Ahrosvit, vol. 22, pp. 57—62.
15. Sievidova I. et al. (2019), "Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6 (4 (102)), pp. 47—56.

№ 7 2020, стор. 61 - 65

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 859

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5713-7951


Н. П. Новак

д. е. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДПС у Херсонській області

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Head, Novotroitsk state tax Inspectorate of the Genichesky Department of The main Department of STS in the Kherson region

ORCID:

0000-0002-9929-1391

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Новак Н. П. Стратегічні напрями розвитку підприємств молочного скотарства та підвищення якості молока на засадах соціальної відповідальності. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.61

Іhnatenko, M. and Novak, N. (2020), “Strategic directions of development of dairy cattle breeding enterprises and improvement of milk quality based on the principles of social responsibility”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.