EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.55

УДК: 336.1

А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті актуалізовано необхідність формування методичного підходу до оцінювання організаційного ефекту від управління державними фінансами. За допомогою методу квантифікації здійснено кількісне оцінювання якості адміністрування та ефективності контролю в сфері державних фінансів. Грунтуючись на аналізі наявних вітчизняних і світових науково-методичних підходів розроблено систему показників до оцінювання організаційного ефекту. За кожним із індикаторів (інтегральним показником) визначено показники та їх нормативні значення. Проаналізовано динаміку зміни окремих із наведених показників. Визначено індекси дотримання строків подання та ухвалення Закону України "Про державний бюджет" протягом 2008—2019 рр. Досліджено рівень порушень при адмініструванні дохідної та видаткової частин бюджету. Здійснено моніторинг витрат Державного бюджету України на фінансову та фіскальну діяльність. Встановлено, що окремі показники якості адміністрування в державному секторі за останні десять років залишалися майже на одному рівні, а саме: рівень тіньової економіки, індекс відкритості, рівень конкурентоспроможності. Наведено окремі показники ефективності роботи органів фінансового контролю. Використовуючи бальний підхід оцінено індекси якості адміністрування та ефективності контролю в сфері державних фінансів, а також інтегральний показник організаційного ефекту від управління. Зроблено висновок про необхідність підвищення рівня результативності реформ у секторі загальнодержавного управління. Запропоновано напрями покращення адміністрування та контролю в сфері державних фінансів.

Ключові слова: ефективність; якість; державний бюджет; фінансовий контроль; доходи; видатки.

Література

1. Офіційний веб-сайт Blavatnik School of Government — University of Oxford. URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civil-service-effectiv eness-index-2017
2. Офіційний веб-сайт Світового банку. URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
3. Баглай М.Ю., Білопольська В.М. Бюджетний менеджмент в Україні: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2012. С. 34-38. URL: http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:7eRhR1xvYNsJ:jvestnik-sss.donnu.edu.ua/ article/download/1415/1444+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
4. Винниченко Н.В. Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування сектора публічних фінансів в Україні: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України. Суми, 2018. 471 с.
5. Горбунов О.В. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки: дис. … канд. екон. наук.: 08.00.03 / Центральноукраїнський національний технічний університет. Кропивницький, 2018. 272 с. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/K_23_073_03/Gorbunov_dis.pdf
6. Мельничук Н.Ю. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання: теорія, метрологія, практика: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Черн. нац. техн. ун-т. Чернігів, 2018 с. 518 с. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle /123456789/17023
7. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. 360 с.
8. Тулай О.І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: моногр. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 414 с.
9. Офіційний веб-сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-20,2629-19,2246-19,1801-19,928-19,80-19,719-18,5515-17,4282-17,2857-17,2154-17,835-17,107-17,489-16,3235-15,2285-15,1344-15,380-15,2905-14,2120-14,1458-14,378-14,796/97-%D0%B2%D1%80,404/97-%D0%B2%D1%80,96/96-%D0%B2%D1%80,126/95-%D0%B2%D1%80,3898-12,3091-12,2477-12
10. Хомутенко А.В. Сучасна парадигма управління державними фінансами України: монографія. К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 384 с.
11. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
12. Офіційний веб-сайт Рахункової палати. URL: https://rp.gov.ua/
13. Офіційний веб-сайт Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/
14. Фінансовий портал Мінфіну. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
15. Хомутенко А.В., Хомутенко В.П. Ефективність управління державними фінансами: теоретико-методологічні підходи до оцінювання. Світ фінансів, 2019. № 4 (61). С. 67—82.
16. Музика-Стефанчук О. Публічний фінансовий контроль: проблеми вітчизняної, закордонної та міжнародної термінології. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2014_1_13.pdf

А. Khomutenko, V. Khomutenko

ORGANIZATIONAL EFFECT FROM THE MANAGEMENT OF STATE FINANCES OF UKRAINE

Summary

The necessary to form a methodological approach to assessing the organizational effect of state finance management is actualized in the article. A quantitative assessment of the quality of administration and the effectiveness of control in the field of state finance using the method of quantification are done. Based on the analysis of existing domestic and world scientific and methodological approaches, a system of indicators for assessing the organizational effect has been developed. For each of the indicators (integrated indicator) the indicators and their normative values are determined. The dynamics of change of some of the given indicators is analyzed. Indices of compliance with the deadlines for submission and adoption of the Law of Ukraine "On the State Budget" during 2008—2019 are determined. The level of violations in the administration of revenue and expenditure parts of the budget has been studied. The expenditures of the State budget of Ukraine on financial and fiscal activities were monitored. It is established that some indicators of the quality of administration in the state sector over the past ten years have remained almost at the same level, namely: the level of the shadow economy, the openness index, the level of competitiveness. Some indicators of efficiency of work of bodies of financial control are resulted. Using a scoring approach, the indices of quality of administration and effectiveness of control in the field of state finance, as well as an integrated indicator of the organizational effect of management were evaluated. It is concluded that it is necessary to increase the level of effectiveness of reforms in the general government sector. The directions of improvement of administration and control in the sphere of state finance are offered. It is proposed to: approve a methodology for assessing the effectiveness of state finance management, which will be based on an integrated system approach; to authorize the Accounting Chamber to regularly evaluate the effectiveness of state finance management of Ukraine; to improve regulatory, legal and organizational support of financial control bodies; to strengthen budget discipline through the establishment of administrative and financial responsibility for participants in the budget process; continue the fight against corruption and the shadow economy.

Keywords: efficiency; quality; state budget; financial control; revenues; expenditures.

References

1. Blavatnik School of Government — University of Oxford. (2017), Available at: https://www.bsg.ox.ac.uk/about/partnerships/international-civil-service-effectiv eness-index-2017 (Accessed 7 July 2020).
2. World Bank Group (2018), available at: http://info.worldbank.org/go vernance/wgi/#reports (Accessed 7 July 2020).
3. Bahlai, M. and Bilopolska, V. (2012), "Budget management in Ukraine: problems and proposals to solve it", Bulletin of the Vasyl Stus student scientific society of DonNU. pp. 34—38, available at: http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:7eRhR1xvYNsJ:jvestnik-sss.donnu.edu.ua/ article/download/1415/1444+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (Accessed 7 July 2020).
4. Vynnychenko, N. (2018), "Transformation of budget management in the conditions of reforming the public finance sector in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Sumy State University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy, Ukraine.
5. Horbunov, O. (2018), "Budget management in the system of state regulation of the economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Central Ukrainian National Technical University, available at: http://www.kntu.kr.ua/doc/K_23_073_03/Gorbunov_dis.pdf (Accessed 7 July 2020).
6. Melnychuk, N. (2018), "Budget management in the system of state regulation: theory, metrology, practice", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Chern. nat. tech. Univ., available at: http://ir.stu.cn.ua/handle /123456789/17023 (Accessed 7 July 2020).
7. Rozhko, O. (2016), Derzhavni finansy Ukrainy: determinanty ta priorytety rozvytku [Public finances of Ukraine: determinants and priorities of development], Vydavnytstvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.
8. Tulai, O. (2016), Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [Public finance and sustainable human development], Econom. opinion of TNEU, Ternopil', Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the State Budget", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-20,2629-19,2246-19,1801-19,928-19,80-19,719-18,5515-17,4282-17,2857-17,2154-17,835-17,107-17,489-16,3235-15,2285-15,1344-15,380-15,2905-14,2120-14,1458-14,378-14,796/97-%D0%B2%D1%80,404/97-%D0%B2%D1%80,96/96-%D0%B2%D1%80,126/95-%D0%B2%D1%80,3898-12,3091-12,2477-12 (Accessed 7 July 2020).
10. Khomutenko, A. (2019), Suchasna paradygma upravlinnya derzhavnymy finansamy Ukrayiny: monografiya [Modern paradigm of state finance management of Ukraine: monograph], FOP Gulyayeva V.M., Kyiv, Ukraine.
11. State Treasury Service of Ukraine (2020), available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 7 July 2020).
12. The Accounting Chamber (2020), "Reports of the Accounting Chamber", available at: https://rp.gov.ua/ (Accessed 7 July 2020).
13. State Audit Service of Ukraine (2020), "Reports of the State Audit Service of Ukraine", available at: http://www.dkrs.gov.ua/ (Accessed 7 July 2020).
14. Financial portal of the Ministry of Finance (2020), available at: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ (Accessed 7 July 2020).
15. Khomutenko, A. and Khomutenko, V. (2019), "The effectiveness of state finance management: theoretical and methodological approaches to evaluation", Svit finansiv, vol. 4 (61), pp. 67—82.
16. Muzyka-Stefanchuk, O. (2014), "Public financial control: problems of domestic, foreign and international terminology", available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2014_1_13.pdf (Accessed 7 July 2020).

№ 7 2020, стор. 55 - 60

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1039

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-7176-9613


В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, судовий експерт, м. Одеса

V. Khomutenko

PhD in Economics, Professor, Judicial Expert

ORCID:

0000-0002-7204-7209

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В., Хомутенко В. П. Організаційний ефект від управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.55

Khomutenko, А. and Khomutenko, V. (2020), “Organizational effect from the management of state finances of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.