EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ НАРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
І. І. Чуницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.41

УДК: 336.71:336.76

І. І. Чуницька

НАПРЯМИ НАРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Анотація

У статті доведено, що під час формування стратегічної траєкторії розвитку фінансового ринку вирішальна роль належить пошуку умов і механізмів дотримання балансу між: 1) власними цілями та суспільними потребами, 2) стійкістю та гнучкістю фінансового ринку, 3) існуючою та необхідною інфраструктурою. Повноцінне використання потенціалу фінансового ринку на користь його розвитку здатне забезпечити створення конструктивного середовища для реалізації такої стратегії.
Виявлено, що постійне трансформування відповідно до викликів реальної фінансової практики характерних рис, сегментації, регулювання фінансового ринку призводять до змін не лише в кількісних, але й сутнісних характеристиках його інфраструктурного забезпечення, недостатньої злагодженості такого забезпечення стосовно окремих сегментів фінансового ринку.
Розкрито особливості та канали впливу існуючих викликів сучасності на нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку на емерджентних ринках, що одночасно ідентифікуються і як можливості нарощування і реалізації такого потенціалу завдяки їх зв'язку із фінансовою глибиною і гнучкістю фінансового ринку. Виявлено передумови і специфіка їх формування для практичного перетворення існуючих викликів у можливості для фінансового ринку та його інфраструктурного забезпечення, зокрема для України, що грунтуються на проведенні відповідного анкетування щодо шляхів нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.
На стратегічній траєкторії розвитку фінансового ринку принциповою є взаємодія процесів формування і реалізації інфраструктурного потенціалу на кожному із сегментів фінансового ринку, які нерідко відбуваються у їх автономному, а тому обмеженому просторі, відірвано від фінансового ринку. Досягнення такої взаємодії дозволить, по-перше, синтезувати індивідуальні якості окремих сегментів у системні якості інфраструктурного потенціалу фінансового ринку загалом. По-друге, на цій траєкторії поряд із статичними (що відповідають певним умовам функціонування) на чільне місце має вийти задоволення динамічних (що адаптують до змінних умов) інфраструктурних запитів до кожного сегмента, що в підсумку забезпечить реалізацію динамічних запитів фінансового ринку загалом, виходячи із його цільових завдань та функціональних властивостей.
Наголошено, що сучасний етап розвитку світової економіки генерує як нові можливості для нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, передусім його інформаційної та функціональної складових, так і є джерелом нових викликів, реакція на які суттєво визначатиме гнучкість і глибину розвитку фінансового ринку України. За такого розуміння визначальною передумовою реальності та ефективності стратегічної траєкторії розвитку фінансового ринку постає узгодження сучасних викликів та можливостей розвитку фінансового ринку. Доведено, що одним з головних викликів, який одночасно генерує і нові можливості, є інновативність фінансових ринків.

Ключові слова: фінансовий ринок; інфраструктурний потенціал; сегменти фінансового ринку; розвиток; стратегічна траєкторія; взаємозв'язок.

Література

1. Вінер М. Недержавні пенсійні фонди: уроки Казахстану для України / Мітч Вінер // Фориншурер. — 2016. — № 3. — С. 77.
2. Гриценко А. Ринкові інститути та інфраструктура [Текст] / А. Гриценко, В. Соболєв // Економічна теорія. — 2008. № 3. — С. 54—56.
3. Гриценко А.А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ століття / А.А. Гриценко // Книга "Економіка України: стратегія і політики довгострокового розвитку; за ред. акад НАН України В.М. Гейця. — К.: Ін-т економ. прогнозув., Фенікс, 2003. — С. 155—172.
4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. — 1008 с.
5. Коваленко Ю.М. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра / Ю. Коваленко // Економічна теорія. — 2011. — № 2. — С. 58—68.
6. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
7. Кремень В. Науково-методичні засади забезпечення розвитку фінансового сектору України / В. Кремень, А. Семеног // Вісник університету банківської справи НБУ. — 2013. — № 2 (17). — С. 29—33.
8. Лактіонова О. А. Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення: монографія / О. Лактіонова. — Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. — 400 с.
9. Онишко С.В. Методологічні підходи до узгодження стійкості і гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-економічного розвитку / С.В. Онишко // Науковий вісник НУДПСУ, 2015. — № 2 (69). — С. 123—128.
10. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
11. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 № 15-93 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93
12. Рязанова Н. С. Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку: монографія / Н. С. Рязанова. — Київ: КНЕУ, 2017. — 337 с.
13. Рязанова Н.С. Фінансова інформація як фактор створення доданої вартості / Н.С. Рязанова // Проблеми економік. — 2014. — № 4. — С. 395—406.
14. Стахович Л.В. Возможности использования в России зарубежного опыта разработки и внедрения программ и продуктов в области финансового образования населения / Л.В. Стахович, Л.Ю. Рыжановская, Е.В. Галишникова // Финансы и кредит. — 2010. — № 28 (412). — С. 63—69.
15. Столярова А.А. Анализ мировой практики развития финансового образования и повышения финансовой грамотности населения / А.А. Столярова, Г.Э. Шахназарян // Финансы и кредит. — 2010. — № 34 (418). — С. 72—78.
16. Стратегія реформування та розвитку фінансового сектору України до 2015 року [Електронний ресурс] / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. — Режим доступу: http:// ndei.me.gov.ua/downloads/strategy.pdf
17. Тлуста Г. Зарубіжний досвід функціонування та розвитку інтернет-страхування / Г. Тлуста, В. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2015. — № 3 (168). — С. 55—62.
18. Чуницька І.І. Фінансовий ринок України: розбудова інфраструктурної компоненти: монографія / І.І. Чуницька: Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. — Ірпінь, 2017. — 332 с.
19. Чуницька І. І Узгодження сучасних викликів та можливостей розвитку фінансового ринку як передумова реальності і ефективності стратегічної траєкторії його розвитку / І. Чуницька // Теорія та практика управління розвитком економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 жовтня 2019 р. — С. 270—275.
20. Accenture Innovation Series. Innovative ideas in the Insurance Industry. — 2016 [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.accenture.com/t20161207) T030055__w__/in)en/_acnmedia/PDF) 39/Accenture) Insurance)Innovation)Series)10th)Edition.pdf
21. Assotiation of British Insurers. UK Insurance & Long Term Savings Key Facts 2015 [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.abi.org.uk/~/media/ files/documents /publications/public/2015/statistics/ key%20facts%202015.pdf
22. Bаcal G. and Bem J. (2014), Charakterystyka polskiego rynku fuzji i przejес oraz perspektywy jego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 67, pp. 725—737.
23. Barth M., Landsman W., Lang M. & Williams C. (2006), Accounting Quality: International Accounting Standards and US GAAP. Working paper series.
24. Bertoni F. and Giudici G. 2003, 'New' Stock Markets in Europe: A 'New' Exit for Venture Capital Investments, New Venture Investment: Choices and Consequences, 201—225.
25. Bilefsky D. and Zurawik M. (2013). Polish Plan on Pensions Arouses Sharp Criticism. In The New York Times, October, 9, 2013. Available at: http://www.nytimes.com/2013/10/10/business/international/polish-plan-onpensions-arouses-sharp-criticism.html?_r=0 (last access: Feb. 2018).
26. Butler A.W., Grullon G. and Weston J.P., 2005, Stock Market Liquidity and the Cost of Issuing Equity, Journal of Financial and Quantitative Analysis 40 (2), 331—348.
27. Chelley-Steeley, Patricia L. and James M. Steeley. 1999. "Changes in the Comovement of European Equity Markets." Economic Inquiry 37, no. 3 (July): 473—488.
28. Domagala, M. (2014). Benchmark construction for OFE, Master Thesis, SGGW, Warsaw.
29. European insurance in figures [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.insuranceeurope.eu/ european)insurance)industry)database
30. Federation of European Securities Exchanges. 20. "European Stock Exchange Statistics". (March).
31. Filipovic D., Podrug N. and Prester J. (2012) Cross-border Mergers and Acquisitions in Southeast Europe: Cases from Croatia, Romania and Bulgaria, International Journal of Management Cases, Special Issue: Corporate governance in Southeast Europe: in search for transparency and efficiency, vol. 14, pp. 32—40.
32. Financial literacy: Women understanding money (Commonwealth of Australia), 2008. Online Resource: http://www.financialliteracy.gov.au/research.
33. Gura M. and Rutkowski M. (2000). The quest for pension reform: Poland's security through diversity. William Davidson Institute Working Papers Series 286, William Davidson Institute at the University of Michigan. Available at: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/396 70/wp286.pdf?sequence=3 (last access: February 2018.
34. Insurance & Finance Companies. German insurance companies [Electronic resource]. — Mode of access: http://insurance)companies.co/germany)insurance) companies/
35. Kompa K. (2014). Polish Pension System in Transition: Impact on the Investment Portfolio Construction, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4 (S1) April-June, pp. 2102—2110. Available at: http://www.cib tech.org/sp.ed/jls/2014/01/jls.htm (chapter 236).
36. Leuz, C. (2003). IAS Versus U.S. GAAP: Information Asymmetry-Based on Evidence from Germany's New Market. Journal of Accounting Research, 41 (9), 445—472.
37. Leuz C., Nanda D. & Wysocki P.D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69, pp. 505—527.
38. Organisation for Economic Co-operation and Development, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. — 2012. — 98 p.
39. Pensions at a Glance (2017): OECD and G20 Indicators © OECD 2017.
40. The Organisation for Economic Cooperation and Development. Insurance indicators [Electronic resource]. — Mode of access: http://stats.oecd.org/Index.aspx?) DataSetCode=INSIND
41. Top 25 U.S. Property/Casualty Insurers [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.the) balance.com/top)u)s)property)casualty)insurers)462505/stat/sandbox

I. Chunytska

DIRECTIONS FOR BUILDING AND REALIZING THE INFRASTRUCTURAL POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET IN THE LONG RUN

Summary

The article proves that in forming the strategic trajectory of the financial market development the crucial role belongs to the search for conditions and mechanisms for balancing: 1) own goals and social needs, 2) stability and flexibility of the financial market, 3) existing and necessary infrastructure. Full use of the potential of the financial market in favor of its development can ensure the creation of a constructive environment for the implementation of such a strategy.
It was found that the constant transformation in accordance with the challenges of real financial practice characteristics, segmentation, regulation of the financial market lead to changes not only in quantitative but also in the essential characteristics of its infrastructure, lack of coherence of such provision in relation to individual financial market segments.
The peculiarities and channels of influence of the existing challenges of modernity on building the infrastructural potential of the financial market in emergent markets are revealed, which are simultaneously identified as opportunities to build and realize such potential due to their connection with financial depth and financial market flexibility. The preconditions and specifics of their formation for the practical transformation of existing challenges into opportunities for the financial market and its infrastructure, in particular for Ukraine, are identified, based on conducting a survey on ways to increase the infrastructure potential of the financial market.
On the strategic trajectory of financial market development, the interaction of processes of formation and implementation of infrastructure in each of the segments of the financial market, which often take place in their autonomous and therefore limited space, is detached from the financial market. Achieving such interaction will allow, first, to synthesize the individual qualities of individual segments in the systemic quality of the infrastructural potential of the financial market as a whole. Secondly, on this trajectory, along with static (corresponding to certain operating conditions) priority should be given to the satisfaction of dynamic (adaptive to variable conditions) infrastructure requests to each segment, which will ultimately ensure the implementation of dynamic financial market demands in general, based on its objectives and functional properties.
It is emphasized that the current stage of development of the world economy generates new opportunities to increase the infrastructural potential of the financial market, especially its information and functional components, and is a source of new challenges, the response to which will significantly determine the flexibility and depth of Ukraine's financial market. Under this understanding, the defining prerequisite for the reality and effectiveness of the strategic trajectory of financial market development is the coordination of modern challenges and opportunities for financial market development. It has been proven that one of the main challenges, which simultaneously generates new opportunities, is the innovation of financial markets.

Keywords: financial market; infrastructural potential; financial market segments; development; strategic trajectory; interrelation.

References

1. Viner, M. (2016), "Private pension funds: lessons of Kazakhstan for Ukraine", Forynshurer, vol. 3, pp. 77.
2. Hrytsenko, A. and Soboliev, V. (2008). "Market institutions and infrastructure", Ekonomichna teoria, vol. 3, pp. 54—56.
3. Hrytsenko, A.A. (2003), "Features of the institutional architecture of Ukrainian society of the XXI century", Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityky dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and policies of long-term development], In-t ekonom. prohnozuv., Feniks, Kyiv, Ukraine, pp. 155—172.
4. Hejts, V. M. (2003), Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and policies of long-term development], In-t ekon. prohnozuv., Feniks, Kyiv, Ukraine.
5. Kovalenko, Yu.M. (2011), "Informal norms of the financial sector of the economy: economic mentality and institutional trust", Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 58—68.
6. National Bank of Ukraine (2020), "Comprehensive program for the development of the financial sector of Ukraine until 2020", available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 30 May 2020).
7. Kremen', V. and Semenoh, A. (2013), "Scientific and methodological principles of ensuring the development of the financial sector of Ukraine", Visnyk universytetu bankivs'koi spravy NBU, vol. 2 (17), pp. 29—33.
8. Lakhtionova O.A. (2016) Flexibility of the financial system: methodology, assessment and support vectors [Hnuchkist finansovoi systemy: methodolohia, otsinka ta vektory zabezpechenia], TOV "Nilan-LTD", Vinytsia, Ukraine.
9. Onyshko, S.V. (2015), "Methodological approaches to the coordination of stability and flexibility of the financial market in the investment mechanism of socio-economic development", Naukovyj visnyk NUDPSU, vol. 2 (69), pp. 123—128.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About currency and currency transactions", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 (Accessed 30 May 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), Decree "On the system of currency regulation and currency control", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93 (Accessed 30 May 2020).
12. Riazanova, N.S. (2017), Instytut finansovoho rakhivnytstva informatsijnoho suspil'stva: sutnist' ta suchasna paradyhma rozvytku [Institute of financial accounting of the information society: the essence and modern paradigm of development], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Riazanova, N.S. (2014), "Financial information as a factor in creating added value", Problemy ekonomik, vol. 4, pp. 395—406.
14. Stakhovych, L.V. Ryzhanovskaia, L.Yu. and Halyshnykova, E.V. (2010), "Possibilities of using in Russia foreign experience in the development and implementation of programs and products in the field of financial education of the population", Fynansy y kredyt, vol. 28 (412), pp. 63—69.
15. Stoliarova, A.A. and Shakhnazarian, H.E. (2010), "Analysis of the world practice of developing financial education and improving financial literacy of the population", Fynansy y kredyt, vol. 34 (418), pp. 72—78.
16. Research Economic Institute of the Ministry of Economy of Ukraine (2011), "Strategy for reforming and developing the financial sector of Ukraine until 2015", available at: http://ndei.me.gov.ua/downloads/strategy.pdf (Accessed 30 May 2020).
17. Tlusta, H. and Erastov, V. (2015), "Foreign experience in the operation and development of Internet insurance", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 3 (168), pp. 55—62.
18. Chunyts'ka, I.I. (2017), Finansovyj rynok Ukrainy: rozbudova infrastrukturnoi komponenty [Financial market of Ukraine: development of the infrastructure component], Universytet DFS Ukrainy, Irpin', Ukraine.
19. Chunyts'ka, I.I. (2019), "Coordination of modern challenges and opportunities for financial market development as a prerequisite for the reality and effectiveness of the strategic trajectory of its development", Teoriia ta praktyka upravlinnia rozvytkom ekonomiky: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Theory and practice of economic development management: Proceedings of the international scientific-practical conference] Kyiv, Ukraine, 10 October, pp. 270—275.
20. Accenture Innovation Series (2016), "Innovative ideas in the Insurance Industry", available at: https://www.accenture.com/t20161207)T030055__w__/in)en/_acnmedia/PDF)39/Accenture)Insurance)Innovation)Series)10th)Edition.pdf (Accessed 30 May 2020).
21. Assotiation of British Insurers (2015),"UK Insurance & Long Term Savings Key Facts", available at: https://www.abi.org.uk/~/media/files/documents/publications/public/2015/statistics/key%20facts%202015.pdf (Accessed 30 May 2020).
22. Bacal, G. and Bem, J. (2014), "Characteristics of the Polish mergers and acquisitions market and development perspectives", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 67, pp. 725—737.
23. Barth, M. Landsman, W. Lang, M. and Williams, C. (2006), Accounting Quality: International Accounting Standards and US GAAP, Working paper series.
24. Bertoni, F. and Giudici, G. (2003), "'New' Stock Markets in Europe: A 'New' Exit for Venture Capital Investments", New Venture Investment: Choices and Consequences, pp. 201—225.
25. Bilefsky, D. and Zurawik, M. (2013), "Polish Plan on Pensions Arouses Sharp Criticism", The New York Times, vol. October, 9, available at: http://www.nytimes.com/2013/10/10/business/international/polish-plan-onpensions-arouses-sharp-criticism.html?_r=0 (Accessed 30 May 2020).
26. Butler, A.W. Grullon, G. and Weston, J.P. (2005), "Stock Market Liquidity and the Cost of Issuing Equity", Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 40 (2), pp. 331—348.
27. Chelley-Steeley, P. L. and Steeley, J. M. (1999), "Changes in the Comovement of European Equity Markets", Economic Inquiry, vol. 37, no. 3, pp. 473—488.
28. Domagala, M. (2014), Benchmark construction for OFE, Master Thesis, SGGW, Warsaw, Poland.
29. Insurance Europe (2020), "European insurance in figures", available at: http://www.insuranceeurope.eu/european)insurance)industry)database (Accessed 30 May 2020).
30. Federation of European Securities Exchanges (2020), European Stock Exchange Statistics, Brussels, Belgium.
31. Filipovic, D. Podrug, N. and Prester, J. (2012), "Cross-border Mergers and Acquisitions in Southeast Europe: Cases from Croatia, Romania and Bulgaria", International Journal of Management Cases, Special Issue: Corporate governance in Southeast Europe: in search for transparency and efficiency, vol. 14, pp. 32—40.
32. Financial literacy (2008), "Women understanding money (Commonwealth of Australia)", available at: http://www.financialliteracy.gov.au/research (Accessed 30 May 2020).
33. Gora, M. and Rutkowski, M. (2000), "The quest for pension reform: Poland's security through diversity", William Davidson Institute Working Papers Series 286, available at: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/39670/wp286.pdf?sequence=3 (Accessed 30 May 2020).
34. Insurance & Finance Companies (2020), "German insurance companies", available at: http://insurance)companies.co/germany)insurance)companies/ (Accessed 30 May 2020).
35. Kompa, K. (2014), "Polish Pension System in Transition: Impact on the Investment Portfolio Construction", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, vol. 4 (S1), pp. 2102—2110, available at: http://www.cibtech.org/sp.ed/jls/2014/01/jls.htm (Accessed 30 May 2020).
36. Leuz, C. (2003), "IAS Versus U.S. GAAP: Information Asymmetry-Based on Evidence from Germany's New Market", Journal of Accounting Research, vol. 41 (9), pp. 445—472.
37. Leuz, C. Nanda, D. and Wysocki, P.D. (2003), "Earnings management and investor protection: An international comparison", Journal of Financial Economics, vol. 69, pp. 505—527.
38. Organisation for Economic Co-operation and Development (2012), Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France.
39. OECD (2017), Pensions at a Glance: OECD and G20 Indicators, OECD, Paris, France.
40. The Organisation for Economic Cooperation and Development (2020), "Insurance indicators", available at: http://stats.oecd.org/Index.aspx?)DataSetCode=INSIND (Accessed 30 May 2020).
41. Casualty Insurers (2020), "Top 25 U.S. Property", available at: https://www.the)balance.com/top)u)s)property)casualty)insurers)462505/stat/sandbox/ (Accessed 30 May 2020).

№ 7 2020, стор. 41 - 49

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

І. І. Чуницька

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

I. Chunytska

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor, Department of Financial Markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9718-1332

Як цитувати статтю

Чуницька І. І. Напрями нарощування і реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у довгостроковій перспективі. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 41–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.41

Chunytska, I. (2020), “Directions for building and realizing the infrastructural potential of the financial market in the long run”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 41–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.