EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЛІСІВНИЦТВІ УКРАЇНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЇХ ТАКСАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
О. І. Фурдичко, О. І. Дребот, О. П. Яремко, А. М. Бобко, В. Н. Бондар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.32

УДК: 530 — 630.64

О. І. Фурдичко, О. І. Дребот, О. П. Яремко, А. М. Бобко, В. Н. Бондар

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЛІСІВНИЦТВІ УКРАЇНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЇХ ТАКСАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано та досліджено питання поділу земель у галузі лісогосподарського виробництва при лісовпорядкуванні, їх обліку і використання при розробленні проектів організації і розвитку суб'єктів господарювання з лісівництва. Автор наголошує на тому, що таксаційні показники стану лісів і лісових екосистем все ще запозичуються з минулих їх визначень, а саме з Інструкцій лісовпорядкування ХХ ст. — 1914 та 1964 років. У такому вигляді вони залишаються належно не узгодженими з лісовим законодавством ЄС, попри те, що з 2004 року в Україні діє Загальнодержавна програми адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу. Під час дослідження доведено необхідність розробити і затвердити в перелік термінів і їх опис для практичного застосування при лісовпорядкуванні, а також у разі актуалізації відповідних даних у Довідниках з обліку лісів 2002 і 2011 років Держлісагентства України. Критичний аналіз досвіду, враховуючи нові соціально-економічні відносини та політичні виклики адаптації лісового законодавства в Україні до законодавства ЄС, повинен стати пріоритетом для подальшого розвитку виробництва лісового господарства. Авторами обгрунтовано та запропоновано окремі пропозиції щодо внесення змін до Лісового кодексу України. Зокрема запропоновано виокремити зі складу спеціального використання лісових ресурсів "Лісокористування", як користування деревиною, тобто головною товарною продукцією державного лісівництва, з реалізацією її у стані росту суб'єктам лісопромислового виробництва. Автором детально проаналізовано і обгрунтовано питання щодо організаційно-адміністративного та організаційно-господарського поділу земель лісогосподарського призначення державного лісівництва в Україні давно склались і потребують певної їх актуалізації і адаптації до ринкових механізмів господарювання та законодавства країн ЄС. Адже лісівничо-таксаційна інформація, накопичена у складі численних звітів, наукових досліджень і статистичних джерел, дозволяє легко їх актуалізувати, з одночасною адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу. На основі проведеного аналізу запропоновано перспективні напрями щодо вдосконалення поділу земель у галузі лісівництва за таксаційними показниками їх стану і оцінки з адаптацією до європейського законодавства.

Ключові слова: адаптації; актуалізації; екосистема; законодавство; компонент; лісовпорядкування; лісогосподарська; поділ.

Література

1. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
2. Лесная энциклопедия. І том. / Редкол: Воробьёв Г.И, Анучин Н.А., Атрохин В. Г., Виноградов В.Н. и др. Москва: Сов. Энциклопедия, 1985. Т. 1. 541 с.
3. Земельний кодекс України. Документ 440-IX, чинний. Редакція від 14.01.2020. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
4. Бобко А. Економічні аспекти землекористування у лісівництві України та шляхи його вдосконалення. Економіка України. 2010. № 11. С. 14—25.
5. Фурдичко О.І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва. Вісник Національної Академії Наук України. Київ. 2012. № 4. С. 39—47.
6. Дребот О.І. Інституціоналізація лісового сектора економіки в контексті сталого розвитку України: монографія. Київ: ДІА. 2012. 308 с.
7. Фурдичко О.І., Яремко О.П. Нові аспекти лісівництва щодо лісогосподарського виробництва на прикладі економічного регіону "Поділля". Збалансоване природокористування. 2019. №3. С. 5—13.
8. Фурдичко О.І., Бобко А.М. Землі лісові як об'єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві. Вісник Національної Академії Аграрних Наук України. Київ. 2013. № 7. С. 60—64.
9. Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК/ФАО ООН // Статистична комісія і Європейська економічна комісія. Конференція європейських статистиків. Тридцять сьома пленарна сесія. Женева, 12—16 червня 1989 року.
10. Фурдичко О., Дребот О., Бобко А., Яремко О. Питання адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з обліку земель у лісівництві України. Землевпорядний вісник. Науково-виробничий журнал. 2019. № 5. С. 21.
11. Инструкция для устройства, ревизии лесоустройства и исследования казённых лесов ведомства Главного управления Землеустройства и Земледелия по Лесному департаменту. Петроград: Типография М.А. Александрова, 1914, 9. С. 24.
12. Инструкция по устройству Государственного лесного фонда СССР. Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР. — М. 1964. — Приложение 6 к § 35 ІІ части инструкции.
13. Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. Наказ № 377 від 05.11.1998. ULR: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98
14. Проект організації та розвитку лісового господарства Державного підприємства "Кремінецьке лісове господарство" Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства". Державне агентство лісових ресурсів України. Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання. Комплексна лісовпорядна експедиція. Ірпінь, 2014. С. 20—23.
15. Лесные ресурсы региона ЕЭК (Европа, СССР, Северная Америка). Европейская экономическая комиссия ООН. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО ООН. Женева, апрель 1986. С. 9—12.
16. Лісовий кодекс України. Документ 3852-XII, чинний. Редакція від 01.01.2019 ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
17. Короткий довідник лісового фонду України. За матеріалами обліку лісів станом на 1 січня 2002 р. Державний комітет лісового господарства України. Ірпінь 2003. С. 149.

O. Furdychko, O. Drebot, O. Yaremko, A. Bobko, V. Bondar

INVESTIGATION OF LAND DIVISION IN THE STATE FORESTRY OF UKRAINE BY CATEGORIES OF THEIR TAXATION PURPOSE AND MEASURES FOR ITS IMPROVEMENT

Summary

The article analyzes and investigates the issues of land division in the field of forestry production in forest management, their accounting and use in the development of projects for the organization and development of forestry entities. The author emphasizes that the tax indicators of the state of forests and forest ecosystems are still borrowed from their past definitions, namely from the Forest Management Instructions of the twentieth century — 1914 and 1964. As such, they remain inconsistent with EU forest legislation, despite the fact that Ukraine has had a National Program for the Approximation of Legislation to European Union Legislation since 2004. During the study, the need to develop and approve the list of terms and their description for practical application in forest management, as well as in the case of updating the relevant data in the Forest Accounting Directories of 2002 and 2011 of the State Forestry Agency of Ukraine. Critical analysis of the experience, taking into account the new socio-economic relations and political challenges of adapting forest legislation in Ukraine to EU legislation, should become a priority for further development of forestry production. The author substantiates and proposes some proposals for amendments to the Forest Code of Ukraine. In particular, it is proposed to separate from the special use of forest resources "Forestry" as the use of wood, ie the main commodity products of state forestry, with its sale in a state of growth to the subjects of timber production.
The author analyzes in detail and substantiates the issues of organizational-administrative and organizational-economic division of forestry lands of state forestry in Ukraine have long been formed and need some updating and adaptation to market mechanisms of management and EU legislation. After all, forestry and tax information, accumulated in numerous reports, research and statistical sources, allows you to easily update them, while adapting the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union. Based on the analysis, promising areas for improving the division of land in the field of forestry by tax indicators of their condition and assessment with adaptation to European legislation.

Keywords: adaptations; actualizations; ecosystem; legislation; component; forest management; forestry; division.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (Accessed 20 June 2020).
2. Vorob'ev, H.Y. Anuchyn, N.A. Atrokhyn, V. H. and Vynohradov, V.N. (1985), Lesnaya entsyklopedyya [Forest Encyclopedia], vol.1, Sov. Entsyklopedyya, Moskow, Russia.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "Land Code of Ukraine", available at: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 20 June 2020).
4. Bobko, A. (2010), "Economic aspects of land use in Ukraine's forestry and ways to improve it", Ekonomika Ukrayiny, vol. 11, pp.14—25.
5. Furdychko, O. I. (2012), "Environmental problems of nature management in science and practice of forestry production", Visnyk Natsionalnoyi Akademiyi Nauk Ukrayiny, vol. 11, pp. 39—47.
6. Drebot, O. I. (2012), Instytutsionalizatsiya lisovoho sektora ekonomiky v konteksti staloho rozvytku Ukrayiny [Institutionalization of the forestry sector in the context of sustainable development of Ukraine], DIA, Kyiv, Ukraine.
7. Furdychko O.I. and Yaremko O.P. (2019), "New aspects of forestry in forestry production, as exemplified by the Podillya economic region", Zbalansovane pryrodokorystuvannya, vol. 3, pp. 5—13.
8. Furdychko O.I. and Bobko A. M. (2013), "Forest lands as an object of labor and ecological observations in forestry", Visnyk Natsionalnoyi Akademiyi Ahrarnykh Nauk Ukrayiny, vol. 7, pp. 60—64.
9. Statistical Commission and European Economic Commission (1989), "UNECE / FAO Standard Statistical Classification of Land Use", Conference of European Statisticians. Thirty-seventh plenary session, Geneva.
10. Furdychko, O. Drebot, O. Bobko, A. and Yaremko, O. (2019), "Questions of adaptation of national legislation to the EU legislation on land registration in forestry in Ukraine", Zemlevporyadnyy visnyk, vol. 5, pp. 21.
11. Main Department of Land Management and Agriculture of the Forest Department. (1914), Instrukcija dlja ustrojstva, revizii lesoustrojstva i issledovanija kazjonnyh lesov [Instruction for arrangement, audit of forest management and investigation of public forests], Typography of M.A. Alexandrova, Petrograd, Russia.
12. State Committee on Forest, Pulp and Paper, Woodworking and Forestry under the USSR State Plan (1964), Instrukcija po ustrojstvu Gosudarstvennogo lesnogo fonda SSSR [Instruction on the structure of the State Forest Fund of the USSR], State Committee on Forest, Pulp and Paper, Woodworking and Forestry under the USSR State Plan, Moskow, USSR.
13. (1998), Order "On approval of forms of state statistical reporting on land resources and Instruction on filling in state statistical reporting on quantitative land accounting", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98 (Accessed 20 June 2020).
14. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2014), Proekt orhanizatsii ta rozvytku lisovoho hospodarstva Derzhavnoho pidpryiemstva "Kreminets'ke lisove hospodarstvo" Ternopil's'koho oblasnoho upravlinnia lisovoho ta myslyvs'koho hospodarstva" [Ukrainian Project of organization and development of forestry of the State enterprise "Kreminets forestry" of Ternopil regional management of forestry and hunting"], Ukrainian State Project Forestry Production Association, Irpin, Ukraine, pp. 20—23.
15. United Nations Economic Commission for Europe (1986), Forest resources of the ECE region (Europe, USSR, North America), FAO's Food and Agriculture Organization. Geneva, pp. 9—12.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "Forest Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (Accessed 20 June 2020).
17. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2003), Korotkyy dovidnyk lisovoho fondu Ukrayiny. Za materialamy obliku lisiv stanom na 1 sichnya 2002 r. [A brief guide to the forest fund of Ukraine. According to forest accounting materials as of January 1, 2002 ], Irpin, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 32 - 40

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

О. І. Фурдичко

д. е. н., д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Furdychko

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-1108-7733


О. І. Дребот

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS,Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2681-1074


О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

ORCID:

0000-0003-4619-0527


А. М. Бобко

к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

A. Bobko

PhD in Agricultural Sciences, Senior Fellow, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-0848-2548


В. Н. Бондар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

V. Bondar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-1531-3208

Як цитувати статтю

Фурдичко О. І., Дребот О. І., Яремко О. П., Бобко А. М., Бондар В. Н. Дослідження поділу земель у державному лісівництві України за категоріями їх таксаційного призначення і заходи щодо його вдосконалення. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 32–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.32

Furdychko, O., Drebot, O., Yaremko, O., Bobko, A. and Bondar, V. (2020), “Investigation of land division in the state forestry of Ukraine by categories of their taxation purpose and measures for its improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 32–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.