EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

GLOBAL PROBLEMS AS A SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
N. Reznikova, O. Ivashchenko, M. Rubtsova

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.24

УДК: 339.97: 330.15; 330.16:330.34

N. Reznikova, O. Ivashchenko, M. Rubtsova

GLOBAL PROBLEMS AS A SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

It is noted, that The globalistics, on the one hand, integrates a wide range of knowledge in the field of demography, ecology, ethnical genesis, culture, economics, sociology, food and water safety, globalized system of trade by single rules, communication, finance, education etc., i. e. everything concerned with the development of a human; on the other hand, it generates new knowledge about the current and future development of the humanity. The contemporary globalistics is based on the assumption that the global problems constitute an objective factor of the global development, which is the reason why they cannot be ignored by the actors of international relations, including nations-states and international organizations. On account of it the global problems are considered as a result of the globalization process.
The reason for the emergence of global problems lies in the socio-political and industrial-technological development of the contemporary society, which enables to consider global problems as the problems originating from the contradictions of the social system given its existence in the single spatial and time continuum with the nature world. Once aggravated, the contradictions cause functional failures in social systems and inevitable conflicts, affecting the development of the whole human civilization.
The source of global problems lies in political, economic, ecological and socio-cultural contradictions of the global scale, imposing various limitations on the character and forms of rivalries between countries, socio-political and cultural-civilization systems. The global problems of today are a result of the long evolution of the socio-political system per se, which is impossible without deviations or occasional decisions increasing the level of political risks. It was this evolution and its long-term trends and patterns that gave rise to the crisis of technocratic society, spreading now on the whole range of interactions, changing the principles of causal relations in the systems "human — human", "human — society", "human — nature", and affecting the interests of the global humanity as a whole.
Solutions for global problems will be more complicated because of the differences in regional specifics of their manifestations due to the distinctions in the socio-economic development of countries and to the mental factors determining the system of values and consumer preferences at country level. A universal means of their solution is, therefore, unlikely to be found.
A philosophic multidimensional approach to the solution of global problems, in contrast to the technocratic one, engages various methods. An effective result without which the humanity will face a large-scale crisis can be produced only in case of their combined use. The human mentality needs to be changed in a way to realize the threats coming from the existing contradictions. It means that there will be no radical change in practice without mental revolution. The principle feature of this approach is its emphasis on the reasons behind the occurrence of contradictions with the consequent finding of ways to eliminate these contradictions.
A representative one in this context will be the existential-cultural approach to the solution of global problems. By making the right emphasis on the danger of global problems, philosophers-existentionalists argue that their principal reason is the society's de-humanization. Only turning back to the life built on the true humanism, on moral and spiritual values fostering the human's responsibility for his/her existence can be the key to solutions of problems faced by the humanity.
Only painstaking efforts to solve global problems with consideration to the totality of their relations and interdependences can give a good result. International cooperation, revision of actions by all the countries inflicting damage to the environment, bridging of gaps in life standards and development potentials between developed and "third world" countries, concerted efforts of the global community for finding solutions to humanitarian, social and other problems constitute the fundament from which can we expect the rise of a new society free from the burden of serious contradictions.
У статі розглянуто проблему глобалізації як дискусійну, а глобальні проблеми — через призму міждисциплінарного підходу з акцентом на проблемі міжнародної економічної безпеки та сталого розвитку. Обгурнтовано, що економічні, соціальні процеси у другій половині ХХ ст. остаточно сформували потребу у політичному забезпеченні засад і механізмів організації планетарного світопорядку, якому у ХХІ ст. завдяки передусім надпотужній інформаційній атаці, за котрою криється відповідний інтерес, не припускається існування будь-якої альтернативи, а спроба поставити під сумнів глобальний тренд у кращому випадку не помічається, а в гіршому на політичному рівні піддається остракізму. Йдеться про глобалізацію у найширшому розумінні цього терміну, коли економічний інтерес пронизує усі сфери суспільного і приватного життя домінантою родового поняття, в якій видові особливості мають лише доповнювати, пояснювати, деталізувати плани щодо необхідності постійного нарощування впливу тенденцій, а також у суб'єктивній площині надихати й мобілізовувати прибічників або остерігати надто критично налаштованих громадян. У статті доводиться необхідність спиратися на загальнонауковий міждисциплінарний аналіз нинішніх проблем процесу глобалізації не тільки з причин об'єктивної актуальності, що відображено в літературі кінця ХХ — початку ХХІ ст., а й суперечливістю трактуванням багатьох його аспектів, а саме: сутність, форми прояву, соціальні детермінанти, суперечлива природа, хронологічні межі, перспективи розвитку і т.д. Зауважено, що однозначного вирішення проблем, пов'язаних з названими аспектами процесу глобалізації поки в науковій літературі немає.
Джерелом глобальних проблем визначено політичні, економічні, екологічні і соціокультурні протиріччя глобального масштабу, що накладають різні обмеження на характер і форми суперництва країн, соціально-політичних і культурно-цивілізаційних систем. Сучасні глобальні проблеми інтерпретовано як результат тривалої еволюції самої соціально-політичної системи глобального суспільства, котра не може відбуватись без відхилень або випадкових рішень, що підвищують рівень політичних ризиків. Саме ця еволюція, її довгоперіодні тренди і закономірності породили кризу технократичного суспільства, котра сьогодні охоплює весь комплекс взаємодій, змінює принцип взаємовідносин у системах "людина — людина", "людина — суспільство", "людина — природа", "суспільство — природа" і зачіпає інтереси всього світового співтовариства загалом. Глобальні проблеми носять комплексний характер, вони представляють собою інтернаціональний і соціоприродний феномен і знаходяться у взаємозв'язку один з одним.
Відмічено, що сучасному етапу глобалізації іманентна трансформація локальних проблем у глобальні за своїми масштабами. Іншими словами, глобальні проблеми не виникають поряд з вже існуючими, а немов виростають з них. Саме тому вже недостатньо намагатись їх вирішити в тій чи іншій країні або в тому чи іншому регіоні, тому що це тісно пов'язано з тим, в який спосіб і з якими зусиллями аналогічні проблеми вирішуються в інших країнах та регіонах, а також у світі загалом.

Keywords: global problems; interdisciplinary approach; sustainable development; international economic security; economic growth.

References

1. Andruschenko, T.V. (2011), "Parameters of the "new world": critical-analytical analysis of world futurological concepts", Hileia, vol. 44, no. 2, pp. 602—609.
2. Arutiunov, V. (2003), Filosofiia hlobal'nykh problem suchasnosti [Philosophy of global problems of today], KNEU, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.info-library.com.ua/books-text-7139.html (Accessed 30 May 2020).
3. Bassej, M. (2014), "Multilayer causal analysis: on the way to the theory of "multiple"", Forsajt, vol. 8, no. 1, pp. 66—75, available at: https://foresight-journal.hse.ru/2014-8-1/118758437.html (Accessed 30 May 2020).
4. Brodel', F. (2007), Materyal'naia tsyvylyzatsyia, ekonomyka y kapytalyzm, XV—XVIII vv. [Material civilization, economics and capitalism, XV—XVIII centuries], Yzdatel'stvo "Ves' myr", Moscow, Russia.
5. Van Raj, V. (2012), "Emerging trends and "jokers" as tools for shaping and changing the future", Forsajt, vol. 6, no. 1, pp. 60—73, available at: https://foresight-journal.hse.ru/data/2013/03/29/1297383/6-vanRij-60-73.pdf (Accessed 30 May 2020).
6. Kasty, D. (2013), "Extreme events as determinants of the "sixth Kondratieff wave"", Forsajt, vol. 7, no. 1, pp. 58—71, available at: https://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html (Accessed 30 May 2020).
7. Ivaschenko, O.A. (2016), "The problem of economic development and growth in the context of overcoming global asymmetries", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, vol. 21, no. 1, pp. 55—58.
8. Panchenko, V. (2018), "Sustainable development goals: Dnipro - 2030. Regional report", available at: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE.pdf (Accessed 30 May 2020).
9. Reznikova, N. (2016), Hlobal'ni problemy svitovoho hospodarstva i mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Global problems of the general government and international economic problems], Vistka, Kyiv, Ukraine.
10. Reznikova, N.V. (2016), Hlobal'ni i rehional'ni ekolohichni problemy [Global and regional environmental problems], Vistka, Kyiv, Ukraine.
11. Reznikova, N. (2018), Ekonomichna neozalezhnist' krain v umovakh hlobal'nykh transformatsij [Economic independence of countries in the context of global transformations], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
12. Rubtsova, M. and Reznikova, N. (2016), "Comparative and competitive advantages in international business: theoretical and methodological approaches to the search for their synthesis", International Relations. Series "Economic Sciences", [Online], vol. 8, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3402 (Accessed 30 May 2020).
13. Tymkiv, I.V. (2009), "Contradictions of modern global transformations", Ekonomika: probl. teorii ta praktyky: zb. nauk. pr. DNU, vol. 248, no. 2, pp. 152—158.
14. Tymkiv, I.V. (2010), "The system of modern world economic imperatives", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. pr. DNU, vol. 264, no. 2, pp. 142—148.
15. Entony, M. (2012), "In-depth exploration of the future: going beyond the monetary-technocratic paradigm", Forsajt, vol. 6, no. 4, pp. 60—72, available at: https://foresight-journal.hse.ru/2012-6-4/70046501.html (Accessed 30 May 2020).
16. Bremmer, I. (2011), "A G-Zero World; The New Economic Club Will Produce Conflict, Not Cooperation", Foreign Affairs, available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-01-31/g-zero-world (Accessed 30 May 2020).
17. Chang, H.-J. (2010), 23 Things They Don't Tell You About Capitalism, Penguin Books, London, UK.
18. Strange, T. (2008), "Sustainable Development linking economy, society, environment", available at: http://www.sjalfbaerni.is/media/frodleikur/OECD-skyrsla.pdf (Accessed 30 May 2020).
19. United Nations (2015), "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (Accessed 30 May 2020).
20. Deloitte (2017), "2030 Purpose: Good business and a better future Connecting sustainable development with enduring commercial success", available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/purpose-2030-good-business-better-future.html (Accessed 30 May 2020).

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, М. Ю. Рубцова

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: глобальні проблеми; міждисциплінарний підхід; сталий розвиток; міжнародна економічна безпека економічний ріст.

Література

1. Андрущенко Т.В. Параметри "нового світу": критико-аналітичний аналіз світових футурологічних концепцій / Т.В. Андрущенко // Гілея. — 2011. — Вип. 44 (№2). — С. 602—609.
2. Арутюнов В. Філософія глобальних проблем сучасності [Електронний ресурс] / В. Арутюнов, В. Свінціцький. — К.: КНЕУ, 2003. — 90 с. — Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-7139.html
3. Бассей М. Многослойный причинный анализ: на пути к теории "множественного" [ Электронный ресурс] / М. Бассей // Форсайт. — 2014. — Т. 8, № 1. — С. 66—75. — Режим доступа: https://foresight-journal.hse.ru/2014-8-1/118758437.html
4. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. / Ф. Бродель; [пер. с фр. Л.Е.Куббеля]. — [2-е изд]. — М.: Издательство "Весь мир", 2007. — Т.3. Время мира. — 752 с.
5. Ван Рай В. Зарождающиеся тенденции и "джокеры" как инструменты формирования и изменения будущего [ Электронный ресурс ] / В. Ван Рай // Форсайт. — 201 2. — Т. 6, № 1. — С. 60—73. — Режим доступа:https://foresight-journal.hse.ru/data/2013/03/29/1297383/6-vanRij-60-73.pdf
6. Касти Д. Экстремальные события как детерминанты "шестой кондратьевской волны" [ Электронный ресурс ] / Д. Касти // Форсайт. — 201 3. — Т. 7, № 1. — С. 58—71. — Режим доступа: https://foresight-journal.hse.ru/2013-7-1/78483507.html
7. Іващенко О.А. Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2016. — Т. 21. — Вип.1. — С. 55—58.
8. Панченко В. Цілі сталого розвитку: Дніпро — 2030. Регіональна доповідь [Електронний ресурс] / В. Панченко, Н. Резнікова. — 2018. — 154 с. — Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%
D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE.pdf
9. Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин.. — К.: Вістка, 2016. — 580 с.
10. Резнікова Н.В. Глобальні і регіональні екологічні проблеми. К.: Вістка, — 2016. — 324 с.
11. Резнікова Н. Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій / Н.В. Резнікова. — К.: Аграр Медіа Груп, 2018. — 460 с.
12. Рубцова М.Ю. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу [Електронний ресурс] / М.Ю. Рубцова, Н.В. Резнікова // Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки": збірник наукових праць. — 2016. — № 8. — Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3402
13. Тимків І.В. Протиріччя сучасних глобальних трансформацій / І.В. Тимків // Економіка: пробл. теорії та практики: зб. наук. пр. — Д.: ДНУ, 2009. — Вип. 248, Т. 2. — С. 152—158.
14. Тимків І.В. Система сучасних світогосподарських імперативів / І. В. Тимків // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. — Д.: ДНУ, 2010. — Вип. 264, Т. 2. — С. 142—148.
15. Энтони М. Глубинные исследования будущего: выход за рамки монетарно-технократической парадигмы [Электронный ресурс] / М. Энтони // Форсайт. — 201 2. — Т. 6, № 4. — С. 60—72. — Режим доступа: https://foresight-journal.hse.ru/2012-6-4/70046501.html
16. Bremmer I. A G-Zero World; The New Economic Club Will Produce Conflict, Not Cooperation [Electronic resource] / I. Bremmer, N. Roubini // Foreign Affairs. — 2011. — Mode of access: https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-01-31/g-zero-world
17. Chang H.-J. 23 Things They Don't Tell You About Capitalism / H-J. Chang. — London: Penguin Books, 2010. — 304 р.
18. Strange T. Sustainable Development linking economy, society, environment [Electronic resource] / T. Strange, A. Bayley. — 2008. — Mode of access: http://www.sjalfbaerni.is/media/frodleikur/OECD-skyrsla.pdf
19. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development [Electronic resource] / United Nations. — New York: UN Publishing, 2015. — 41 pp. — Mode of access: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
20. 2030 Purpose: Good business and a better future Connecting sustainable development with enduring commercial success [Electronic resource] / Deloitte. — January 2017. — Mode of access: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/purpose-2030-good-business-better-future.html

№ 7 2020, стор. 24 - 31

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1113

Відомості про авторів

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID:

0000-0003-2570-869X


O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ORCID:

0000-0002-8490-778X


M. Rubtsova

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of World Business, Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

М. Ю. Рубцова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID:

0000-0003-4857-2625

Як цитувати статтю

Reznikova, N., Ivashchenko, O. and Rubtsova, M. (2020), “Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.