EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
Г. Б. Погріщук, Р. Є. Волощук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.16

УДК: 658.1

Г. Б. Погріщук, Р. Є. Волощук

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У результаті вивчення суперечливих поглядів науковців при інтерпретації терміну "власний капітал підприємства", викликаних розвитком бухгалтерського обліку та економічної теорії, сформовано авторське визначення власного капіталу підприємства, що має новий, на відміну від існуючих, комплексний характер. Ідентифіковано та проаналізовано сутнісні характеристики власного капіталу підприємства. На основі дослідження поглядів вчених на функції власного капіталу підприємств, було визначено його первинні (базові) та вторинні (похідні) функції. Розглянуто джерела формування та складові власного капіталу суб'єктів господарювання в Україні. Узагальнено й охарактеризовано переваги та недоліки формування власного капіталу підприємств. Ідентифіковано принципи формування власного капіталу суб'єктів господарювання. Проведено аналіз стану та визначено специфіку формування власного капіталу підприємств в Україні.

Ключові слова: власний капітал підприємства; чисті активи підприємства; власні фінансові ресурси підприємства; інвестований капітал підприємства; накопичений капітал підприємства.

Література

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. Дата оновлення: 23.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 01.06.2020).
2. Концептуальна основа фінансової звітності: затв. Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку від 01.09.2010 р. №929_009. Дата оновлення: 01.09.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (дата звернення: 01.06.2020).
3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. №514-VI. Дата оновлення: 23.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (дата звернення: 01.06.2020).
4. Горбатенко А.А. Особливості формування власних фінансових ресурсів підприємств в Україні. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. 2010. Вип. 15/1. С. 195—201.
5. Дивина Л.Э. Особенности формирования собственного капитала организации. Экономика. Управление. Право. 2015. № 5 (62). С. 3—5.
6. Шура Н.О., Шатило М.В. Європейський погляд на категорію "власний капітал" підприємства та його складові. Агросвіт. 2015. №7. С. 50—54.
7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. 8-е вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2009. 912 с.
8. Вівчар О.Й., Саварин В.М. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.5. С. 146—150.
9. Самойлова Т.А. Джерела формування фінансового капіталу підприємства. Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. С. 169—174.
10. Безкоровайна Л.В. Особливості обліку власного капіталу на підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 950—954.
11. Максимова В.Ф. Бухгалтерський облік: підручник для студ. вищих навч. закл. спец. 6.050100 "Облік і аудит". Одеса: ОНЕУ, 2012. 670 с.
12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2006. 526 с.
13. Городня Т.А. Сучасна стратегія управління капіталом підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18 (10). С. 250—253.
14. Іщенко Я.П., Галайда Л.В. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 15 (1). С. 146—148.
15. Королюк Т. М. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04. Київ, 2005. 22 с.
16. Липская А.О. Основные подходы к определению "собственный капитал" как учётной категории. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 11. С. 287—292.
17. Рыжкова К.А. Формирование инновационного подхода к определению экономической сущности собственного капитала акционерной организации. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. №5 (95). С. 51—57.
18. Баймуханова С.Б. Механизм формирования собственного капитала. Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран центральной Азии. 2016. № 1 (12). С. 171—176.
19. Олександренко І.В. Управління власним капіталом підприємства. Економічний форум. 2016. № 3. С. 211—216.
20. Ногіна С., Шумікін С., Костанян С. Аналіз структури і функцій власного капіталу підприємства. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Ч. 3. С. 346—349.
21. Рубаха М.В., Овчар О.А. Теоретичні аспекти політики управління власним капіталом підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 3. С. 142—145.
22. Салтанова А.Г. Развитие учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.12. П. Персиановский, 2015. 177 с.
23. Рудика В.І., Сукрушева Г.О., Гонтар Т.Ю. Теоретична сутність категорії "власний капітал підприємства". Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 436—439.
24. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. Дата оновлення: 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 25.05.2020).
25. Райтер Н.І., Івасів О.С. Власний капітал як основа здійснення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1 (2). С. 188—192.
26. Володько О.В. Совершенствование механизма формирования капитала как необходимое условие устойчивого развития предприятия. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія: Економіка. 2010. Вип. 15. С. 135—144.
27. Рыжкова К.А. Эволюция концепций формирования собственного капитала акционерного общества с позиции способов оценки его элементов. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2011. № 3. С. 217—222.
28. Рыжкова К.А. Теоретико-методологические аспекты формирования собственного капитала акционерной компании. Научные итоги года: достижения, проекты, гипотезы. 2011. № 1—2. С. 234—239.
29. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV. Дата оновлення: 02.04.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 01.06.2020).
30. Діяльність суб'єктів господарювання 2018: стат. збірник / за ред. М. Кузнєцової. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 162 с.

H. Pohrishchuk, R. Voloshchuk

OWN CAPITAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION IN UKRAINE

Summary

The article discusses the main approaches to the definition of the concept of "enterprise equity" ? accounting and economic. In the framework of the economic approach, directions for interpreting the definition of the essence "enterprise equity" have been identified, in particular, cost (equity is value, brings added value), resource (equity is a specific form of financial resources), financial (equity is a source of financing business ), speech (equity is a combination of economic benefits). As a result of studying the contradictory views of scientists in the interpretation of the term "equity", caused by the development of accounting and economic theory, formed the author's definition of equity as a self-increasing value embodied in the set of invested and accumulated financial resources owned and used by the company. as a source of financing economic activity, which has a new, in contrast to existing, integrated nature. The essential characteristics of the enterprise's equity are identified. Based on the study of the views of scientists on the functions of equity of enterprises, the primary (basic) functions (formative, distributive, managerial and protective) and secondary (derivative) functions (guarantee, indicative and representative) are determined. Internal and external sources of formation and components of equity of business entities in Ukraine are considered. The advantages and disadvantages of enterprise equity formation are summarized. The principles of formation of own capital of business entities are identified. The peculiarities of the formation of equity of enterprises in Ukraine, due to organizational and legal forms of activity and forms of ownership of economic entities, are considered. The analysis of a condition is carried out and specificity of formation of own capital of the enterprises in Ukraine is defined. It has been established that domestic economic entities use their own capital inefficiently and cannot find the optimal capital structure. It is substantiated that in the conditions of unstable economy, for preservation of stability of development of activity, the enterprises need to pay more attention to effective formation of own capital.

Keywords: equity of the enterprise; net assets of the enterprise; own financial resources of the enterprise; invested capital of the enterprise; accumulated capital of the enterprise.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National Accounting Regulation (Standard) 1 "General Financial Reporting Requirements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 10 June 2020).
2. International Accounting Standards Board (2010), "Conceptual basis of financial reporting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (Accessed 10 June 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "About joint-stock companies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (Accessed 10 June 2020).
4. Horbatenko, A. A. (2010), "Features of formation of own financial resources of the enterprises in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk Pereiaslav-Khmel'nyts'koho DPU imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 15/1, pp. 195—201.
5. Divina, L. Je. (2015), "Features of the formation of equity of the organization", Jekonomika. Upravlenie. Pravo, vol. 5 (62), pp. 3—5.
6. Shura, N. O. and Shatylo, M. V. (2015), "European view on the category of "equity" of the enterprise and its components", Ahrosvit, vol. 7, pp. 50—54.
7. Butynets', F. F. (2009), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Financial accounting], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
8. Vivchar, O. J. and Savaryn, V. M. (2009), "Equity as a financial source of enterprise operation", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 19.5, pp. 146—150.
9. Samojlova, T. A. (2011), "Sources of formation of financial capital of the enterprise", Oblik i finansy APK, vol. 1, pp. 169—174.
10. Bezkorovajna, L. V. (2015), "Features of accounting for equity in enterprises", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 950—954.
11. Maksymova, V. F. (2012), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], ONUE, Odessa, Ukraine.
12. Sopko, V. V. (2006), Bukhhalters'kyj oblik v upravlinni pidpryiemstvom [Accounting in enterprise management], KNUE, Kyiv, Ukraine.
13. Horodnia, T. A. (2008), "Modern capital management strategy of the enterprise", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18 (10), pp. 250—253.
14. Ischenko, Ya. P. and Halajda, L. V. (2015), "Theoretical bases of formation of own capital of the enterprise", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 15 (1), pp. 146—148.
15. Koroliuk, T. M. (2005), "Development of accounting and analytical support for equity management in agricultural organizations", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Derzhavna akademiia statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
16. Lipskaja, A. O. (2015), "The main approaches to the definition of "equity" as an accounting category", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 11, pp. 287—292.
17. Ryzhkova, K. A. (2012), "Formation of an innovative approach to determining the economic nature of equity of a joint-stock organization", Finansovaja analitika: problemy i reshenija, vol. 5 (95), pp. 51—57.
18. Bajmuhanova, S. B. (2016), "Mechanism for the formation of equity", Izvestija Issyk-Kul'skogo foruma buhgalterov i auditorov stran central'noj Azii, vol. 1 (12), pp. 171—176.
19. Oleksandrenko, I. V. (2016), "Enterprise equity management", Ekonomichnyj forum, vol. 17, pp. 436—239.
20. Nohina, S. Shumikin, S. and Kostanian, S. (2012), "Analysis of the structure and functions of equity of the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 10, no. 3, pp. 346—349.
21. Rubakha, M. V. and Ovchar, O. A. (2015), "Theoretical aspects of enterprise equity management policy", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 3, no. 20, pp. 142—145.
22. Saltanova, A. G. (2015), "Development of accounting and analytical support for equity management in agricultural organizations", Ph.D. Thesis, Accounting, statistics, Don State Agrarian University, P. Persianovskij, Russia.
23. Rudyka, V. I. Sukrusheva, H. O. and Hontar, T. Yu. (2017), "Theoretical essence of the category "equity of the enterprise", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 17, pp. 436—239.
24. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instructions on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 10 June 2020).
25. Rajter, N. I. and Ivasiv, O. S. (2018), "Equity as a basis for economic activity of agricultural enterprises", Biznes-navihator, vol. 1 (2), pp. 188—192.
26. Volod'ko, O. V. (2010), "Improving the mechanism of capital formation as a necessary condition for the sustainable development of the enterprise", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia". Seriia: Ekonomika, vol. 15, pp. 135—144.
27. Ryzhkova, K. A. (2011), "The evolution of the concepts of formation of joint stock company equity from the perspective of ways to evaluate its elements", Jekonomika i upravlenie v XXI veke: tendencii razvitija, vol. 3, pp. 217—222.
28. Ryzhkova, K. A. (2011), "Theoretical and methodological aspects of the formation of equity capital of a joint stock company", Nauchnye itogi goda: dostizhenija, proekty, gipotezy, vol. 1—2, pp. 234—239.
29. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Commercial Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 10 June 2020).
30. State Statistics Service of Ukraine (2019), Diial'nist' sub'iektiv hospodariuvannia 2018: statystychnyj zbirnyk [Activities of business entities 2018: Statistical publication], State Statistics Service of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 20.06.2020 р.

№ 7 2020, стор. 16 - 23

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 3565

Відомості про авторів

Г. Б. Погріщук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

H. Pohrishchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsia educational and scientific institute of economics TNEU

ORCID:

0000-0001-6410-0594


Р. Є. Волощук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

R. Voloshchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsia educational and scientific institute of economics TNEU

ORCID:

0000-0001-7355-2234

Як цитувати статтю

Погріщук Г. Б., Волощук Р. Є. Власний капітал підприємства: сутність і особливості формування в Україні. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.16

Pohrishchuk, H. and Voloshchuk, R. (2020), “Own capital of the enterprise: essence and features of formation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.