EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.6

УДК: 005.336-026.15(477)

Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено методику визначення та динаміку рейтингових показників України в Глобальному індексі креативності, Індексі соціального прогресу, Глобальному індексі інновацій. Доведено, що Україна має достатньо високий креативний потенціал, який базується, в першу чергу, на талантах (людському капіталі). Визначено чинники, що негативно впливають на формування креативного потенціалу України: несприятливе політичне, регуляторне та бізнес-середовище; відсутність стратегічного бачення розвитку культурно-креативної сфери органами державної влади та місцевого самоврядування; недостатній обсяг інвестицій в НДДКР та в освіту; незадовільна якість освіти, довкілля, особистої безпеки; низький рівень відкритості та толерантності українського суспільства. Зроблено висновок, що джерелом креативності є умови життя та праці робочої сили, тому з метою розвитку креативного потенціалу слід створити певні умови для креативності. Розроблено напрями розвитку креативного потенціалу українського суспільства.

Ключові слова: креативна економіка; "м'які" навички; креативність.

Література

1. The future of education, according to experts at Davos. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/top-quotes-from-davos-on-the-future-of-education/
2. Jahanian F. How higher education can adapt to the future of work. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/how-can-higher-education-adapt-to-a-constantly-evolving-future-of-work
3. Харламова Г., Гуменна О. Креативність врятує: уроки для України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. Вип. 1 (196). С. 76—84.
4. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге / за наук. ред. О. Жилінської. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
5. Флорида Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Наш формат, 2018. 380 с.
6. United Nations Conference for Trade and Development (2018), Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in International Trade in Creative Industries, United Nations publications, Geneva, Switzerland. 445 р.
7. Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері розвитку креативних і культурних індустрій. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/aktualni-problemi-realizacii-derzhavnoi-politiki-u-sferi
8. Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80
9. The Future of Jobs Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
10. Wladawsky-Berger, I. Automation and the Changing Demand for Workforce Skills". The Wall Street Journal. 2018. October 12. URL: https://blogs.wsj.com/cio/2018/10/12/automation-and-the-changing-demand-for-workforce-skills/
11. О компании LinkedIn. URL: https://about.linkedin.com/ru-ru?trk=homepage-basic_directory_aboutUrl
12. Blue A. 5 things we know about the jobs of the future. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/future-jobs-and-skills-in-demand/
13. Global Talent Trends 2019. The 3 trends transforming your workplace. LinkedIn Talent Solutions. URL: https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/resources/pdfs/global_talent_trends_2019_emea.pdf
14. Kychko I., Кholodnytska A. Methodical approaches to evaluation of the creative potential of Ukraine. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. №1 (202). С. 28—34.
15. Сотнікова Ю.В. Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 3. С. 123—127.
16. Сиваш Ю.М. Оцінка креативного потенціалу регіонів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15, Ч. 2. С. 117—120.
17. Методологія апробаційного дослідження "Індекс культурного та креативного потенціалу міст України". К.: Аналітичний центр CEDOS, 2018. 31 c.
18. Florida R., Mellander C. and King K. The Global Creativity Index 2015. Martin Prosperity Institute. 68 p. URL: http://martinprosperity.org/wp-content/uploads/2015/07/Global-Creativity-Index-2015.pdf
19. Florida R., Mellander C. and Stolarick K. Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index. Martin Prosperity Institute. January 2011. 54 p.
20. Арзамасова О.В. Методологічні підходи до оцінки креативності кадрового потенціалу суспільства. Економічний аналіз: зб. наук. праць. / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2016. Т. 25. № 1. С. 95—99.
21. Про затвердження Методики розрахунку сумарного індексу інновацій: Наказ Державної служби статистики України №368 від 28.12.2015 p. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/368/368_2015.htm
22. Index to Action to Impact. URL: https://www.socialprogress.org/resources?filter=2019
23. Заклади вищої освіти. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
24. World University Rankings 2020. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/UA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
25. QS World University Rankings у 2020 р. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
26. Dutta S., Lanvin B. and Wunsch-Vincent S., red. (2019), Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation, 12th ed., WIPO, Geneva, Switzerland. 451 p.
27. Dutta S., Lanvin B. and Wunsch-Vincent S., red. (2018), Global Innovation Index 2018. Energizing the World with Innovation, 11th ed., WIPO, Geneva, Switzerland. 430 p.
28. Dutta S., Lanvin B. and Wunsch-Vincent S., red. (2017), The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World, 10th ed., WIPO, Geneva, Switzerland. 463 p.
29. Dutta S., Lanvin B. and Wunsch-Vincent S., red. (2016), The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation, WIPO, Geneva, Switzerland. 451 p.
30. Dutta S., Lanvin B. and Wunsch-Vincent S., red. (2015), The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, WIPO, Geneva, Switzerland. 453 p.
31. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт.: М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін.; Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО, 2019. 439 с.
32. Індекс креативності. Фреймворки оцінювання розумних міст. URL: https://www.kyivsmartcity.com/news/index-of-creativity/
33. Звіт щодо опрацювання даних для міст Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків апробаційного дослідження "Індекс культурного та креативного потенціалу міст України". К.: Аналітичний центр CEDOS, 2018. 20 c.

Y. Hrynchuk, N. Коval

CREATIVE POTENTIAL OF UKRAINE: ANALYSIS, DEVELOPMENT DIRECTIONS

Summary

The article examines the methodology of defining and dynamics of Ukraine's ratings in the Global Creativity Index, Social Progress Index and Global Innovation Index. It has been proven that Ukraine has quite a high creative potential (both unlocked potential and development potential), based predominantly on talents (human capital). The analysis allowed to highlight the factors that have a negative impact on the formation of Ukraine's creative potential. Among them are the following: unfavorable political, regulatory and business environment, lack of strategic vision of culture and creative sector development among the state and local government bodies, insufficient investment into R&D and education; inadequate quality of education, environment and personal security; low levels of openness and tolerance of the Ukrainian society. The conclusion is made that the sources of creativity are the living and working conditions of the labor force, so in order to develop the creative potential, certain conditions for creativity need to be put into place. The directions of developing the creative potential of the Ukrainian society are outlined.
According to the scientists, the development of the creative economy will become a driver of Ukraine's economic growth until 2030. With regards to this, the need to evaluate and analyze the creative potential of Ukraine, as well as outline the directions of its development, becomes more pressing.
The key living conditions that foster the development of creativity are the level of prosperity and growth opportunities. We believe that now more attention should be paid to reforming secondary and higher education, transitioning from reproductive learning to competencies-based learning as soon as possible, forming the ability for active lifelong learning, developing communication and leadership skills among students.
Working conditions combine the formation of favorable conditions for creativity at an actual workplace (micro-environment conditions) and in the country overall (macro-environment conditions). Among the macro-environment conditions that would foster the development of the creative potential of the Ukrainian society special emphasis should be made on the necessity of forming a strategic vision of the culture and creative sector by the state and local government bodies.
To create the conditions that will foster and stimulate creativity, the efforts of the state and local government bodies, as well as public organisations, need to work together.

Keywords: creative economy; soft skills; creativity.

References

1. The official site of World Economic Forum (2018), "The future of education, according to experts at Davos", available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/top-quotes-from-davos-on-the-future-of-education/ (Accessed 10 June 2020).
2. The official site of World Economic Forum (2020), "How higher education can adapt to the future of work", available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/how-can-higher-education-adapt-to-a-constantly-evolving-future-of-work (Accessed 10 June 2020).
3. Kharlamova, H. and Humenna, O. (2018), "Creativity is a saviour: lessons for Ukraine", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 1 (196), pp. 76—84.
4. Zhylins'ka, О. (2017), Ukraina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku [Ukraine 2030: Balanced development doctrine], 2nd ed, Kal'variia, L'viv, Ukraine.
5. Floryda, R. (2018), Homo creativus. Yak novyj klas zavojovuie svit. [Homo creativus. How the new class conquers the world], Nash format, Kyiv, Ukraine.
6. United Nations Conference for Trade and Development (2018), Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in International Trade in Creative Industries, United Nations publications, Geneva, Switzerland.
7. The official site of The National Institute for Strategic Studies (2019), "Current problems of implementing the state policy of developing creative and culture industries. Analytical note", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/aktualni-problemi-realizacii-derzhavnoi-politiki-u-sferi (Accessed 10 June 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approving the Export strategy of Ukraine (roadmap of strategic development of trade) for 2017—2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80 (Accessed 10 June 2020).
9. The official site of World Economic Forum (2018), "The Future of Jobs Report 2018", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (Accessed 10 June 2020).
10. Wladawsky-Berger, I. (2018), "Automation and the Changing Demand for Workforce Skills", The Wall Street Journal, available at: https://blogs.wsj.com/cio/2018/10/12/automation-and-the-changing-demand-for-workforce-skills/ (Accessed 10 June 2020).
11. The official site of LinkedIn (2020), "About company", available at: https://www.linkedin.com/company/linkedin/?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone%7Cdirect%2Fnone&trk=homepage-basic_directory_aboutUrl (Accessed 10 June 2020).
12. The official site of World Economic Forum (2020), "5 things we know about the jobs of the future", available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/future-jobs-and-skills-in-demand/ (Accessed 10 June 2020).
13. The official site of LinkedIn (2019), "Global Talent Trends 2019. The 3 trends transforming your workplace", available at: https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/resources/pdfs/global_talent_trends_2019_emea.pdf (Accessed 10 June 2020).
14. Kychko, I. and Кholodnytska, A. (2019), "Methodical approaches to evaluation of the creative potential of Ukraine", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 1 (202), pp. 28—34.
15. Sotnikova, Yu. V. (2017), "Creative economy in Ukraine: reality or a promise?", Infrastruktura rynku, vol. 3, pp. 123—127.
16. Syvash, Yu. M. (2017), "Evaluation of creative potential of the regions of Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 15, no. 2, pp. 117—120.
17. CEDOS (2018), Metodolohiia aprobatsijnoho doslidzhennia "Indeks kul'turnoho ta kreatyvnoho potentsialu mist Ukrainy" [Methodology of approbatory research "Index of cultural and creative potential of Ukrainian cities"],CEDOS, Kyiv, Ukraine.
18. Florida, R. Mellander, C. and King, K. (2015), The Global Creativity Index 2015, Martin Prosperity Institute, Toronto, Canada.
19. Florida, R., Mellander, C. and Stolarick, K. (2011), Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, Martin Prosperity Institute, Toronto, Canada.
20. Arzamasova, O. V. (2016), "Metholdological approaches to evaluating the creativity of the human resource potential of the society", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 25, no. 1, pp. 95—99.
21. State Statistics Service of Ukraine (2015), "Order of the State Statistics Service of Ukraine "On establishing the Methodology of calculating the compound innovation index", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/368/368_2015.htm (Accessed 10 June 2020).
22. The official site of Social Progress Imperativ (2019), "Index to Action to Impact", available at: https://www.socialprogress.org/resources?filter=2019 (Accessed 10 June 2020).
23. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Higher education establishments", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 June 2020).
24. The official site of Times Higher Education (2020), "World University Rankings 2020", available at: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/UA/sort_by/ rank/sort_order/asc/cols/stats (Accessed 10 June 2020).
25. The official site of QS Quacquarelli Symonds (2020), "QS World University Rankings 2020", available at: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 (Accessed 10 June 2020).
26. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2019), Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation, 12th ed., WIPO, Geneva, Switzerland.
27. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2018), Global Innovation Index 2018. Energizing the World with Innovation, 11th ed., WIPO, Geneva, Switzerland.
28. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2017), The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World, 10th ed., WIPO, Geneva, Switzerland.
29. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2016), The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation, WIPO, Geneva, Switzerland.
30. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2015), The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, WIPO, Geneva, Switzerland.
31. Mazorchuk, M. Vakulenko, T. and Tereschenko, V. (2019), Natsional'nyj zvit za rezul'tatamy mizhnarodnoho doslidzhennia iakosti osvity PISA-2018 [National report on the results of the international research on the quality of education PISA-2018], Ukrainian Center for Educational Quality Assessment, Kyiv, Ukraine.
32. The official site of Smart City Hub NGO (2018), "Index of creativity. Frameworks of assessing smart cities", available at: https://www.kyivsmartcity.com/news/index-of-creativity/ (Accessed 10 June 2020).
33. CEDOS (2018), Zvit schodo opratsiuvannia danykh dlia mist Dnipro, Kyiv, L'viv, Odesa, Kharkiv aprobatsijnoho doslidzhennia "Indeks kul'turnoho ta kreatyvnoho potentsialu mist Ukrainy" [Report on data processing for Dnipro, Kyiv, Lviv, Odesa and Kharkiv of the approbatory research "Index of cultural and creative potential of Ukrainian cities"], CEDOS, Kyiv, Ukraine.

№ 7 2020, стор. 6 - 15

Дата публікації: 2020-07-24

Кількість переглядів: 1599

Відомості про авторів

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0297-7432


Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Коval

PhD in Economics, Associate Professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-1244-9297

Як цитувати статтю

Гринчук Ю. С., Коваль Н. В. Креативний потенціал України: аналіз, напрями розвитку. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 6–15. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.6

Hrynchuk, Y. and Коval, N. (2020), “Creative potential of Ukraine: analysis, development directions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 6–15. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.