EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Гомон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.220

УДК: 336.025

М. В. Гомон

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, який базується на визначенні інтегральних показників за компонентами інноваційної діяльності, ефективності діяльності підприємств та показниками державного регулювання. Систематизовано моделі державного регулювання інноваційної діяльності країн світу. Узагальнено характеристику методів оцінки потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, їх переваг та недоліків. Обгрунтовано ствердження, що доцільність впровадження інновацій в діяльність підприємств має спиратись на результати аналізу показника, який включає в себе всі форми прояву економічної ефективності окремої інновації — інтегрального показника. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, який складається з логічної послідовності етапів, які в результаті дозволяють надати якісну та кількісну характеристику реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що дозволяє визначити проблеми застосування інструментів державного регулювання, які погіршують умови для провадження підприємствами інноваційної діяльності.

Ключові слова: оцінювання; потенціал; державне регулювання; інноваційна діяльність підприємств; інтегральні показники.

Література

1. Лопатинський Ю.М., Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 16. С. 31—39.
2. Желюк Т.Л. Аналіз використання фіскального інструментарію в розвитку інноваційної економіки. Економічний аналіз. 2015. Т. 22. № 1. С. 117—124.
3. Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за метаріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України): автореф. дис.... канд. економ. наук. 08.06.01. КНЕУ. 2003. 17 с.
4. Дьомін О.О. Методичні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону: автореф. дис.... канд. економ. наук. 08.02.03. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2004. 17 с.
5. Бондар К.Л. Теоретичні основи державного регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного типу: автореф. дис.... канд.екон.наук. 08.01.01. Київ, 2006. 20 с.
6. Статюха Г.О. Вступ до планування оптимального експерименту / НТУУ "КПІ". 2011. 124 с.

M. Homon

EVALUATION OF THE LEVEL OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY

Summary

The article assesses the level of potential of state regulation of innovation activity of enterprises, which is based on the definition of integrated indicators by components of innovation activity, efficiency of enterprises activity and indicators of state regulation. The purpose of this article is to assess the level of potential of state regulation of innovation activities of enterprises for further modelling and optimization of the system of regulatory tools. Models of state regulation of innovation activities in the world are systematized. The characteristic of methods of estimation of potential of the state regulation of innovative activity of the enterprises, their advantages and lacks is generalized. It is determined that the quantitative assessment of the potential of state regulation of innovation activities of enterprises can be given both in absolute terms and in the form of indices that characterize the ratio of the potential of this economic entity to the average for the industry, country and so on. The statement that the expediency of introducing innovations in the activities of enterprises should be based on the results of the analysis of the indicator, which includes all forms of manifestation of economic efficiency of a particular innovation — an integrated indicator. This coefficient summarizes the impact of a set of normalized partial coefficients, without a detailed study of which the assessment of the effectiveness of innovation cannot be considered complete. Research and development of indicators to assess the level of potential of state regulation of innovation of enterprises will enable state regulators to determine the effectiveness of innovation of enterprises and tax authorities — the amount of future tax payments from innovation-taxpayers, to plan budget revenues by economically sound methods, and also identify payers who will be able to optimize their payments and promote innovative development. A methodical approach to assessing the level of potential for state regulation of innovation activities of enterprises is proposed, which consists of a logical sequence of stages, which as a result allow providing qualitative and quantitative characteristics of the potential for state regulation of innovation activities of enterprises.

Keywords: evaluation; potential; state regulation; innovative activity of enterprises; integrated indicators.

References

1. Lopatinsky, Yu.M and Vodyanka, L.D. (2018), "State regulation of innovation: foreign experience", Infrastruktura rynku, vol. 16, pp. 31—39.
2. Zhelyuk, T.L. (2015), "Analysis of the use of fiscal tools in the development of innovative economy", Ekonomichnyy analiz, vol. 22, no. 1, pp. 117—124.
3. Novikova, I.V. (2000), "Innovative potential of the enterprise: assessment and financial and investment support of development (according to the materials of diamond-tool production enterprises of Ukraine)", Ph.D. Thesis, Enterprise economics and organization of production, Kyiv National University of Economics, Kyiv, Ukraine.
4. Dyomin, O.O. (2004), "Methodical bases of regulation of potential of economic development of the region", Ph.D. Thesis, Organization of management, planning and regulation of the economy, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.
5. Bondar, K.L. (2006), " Theoretical bases of state regulation of innovation processes in transition economy", Ph.D. Thesis, Economy, Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Statyukha, H.O. Skladannyy, D.M. and Bondarenko, O.S. (2011), Vstup do planuvannya optymal'noho eksperymentu [Introduction to planning the optimal experiment], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020, стор. 220 - 224

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

М. В. Гомон

аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

M. Homon

Postgraduate student, Simon Kusnets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-1075-408X

Як цитувати статтю

Гомон М. В. Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 220–224. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.220

Homon, M. (2020), “Evaluation of the level of state regulation potential of enterprises innovative activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 220–224. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.220

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.