EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: ПРАКТИКА ЄС ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Ю. Б. Мальковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.213

УДК: 321:336.35

Ю. Б. Мальковська

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: ПРАКТИКА ЄС ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті уточняється зміст поняття інституційного дизайну публічного управління у його застосуванні до макрофінансової сфери. В якості прикладу інституційного дизайну формування макрофінансової стабільності (безпеки) досліджено досвід ЄС щодо реалізації механізму раннього виявлення дисбалансів у країн-членів ЄС, їх попередження та коригування в рамках управлінської процедури бюджетного нагляду "Європейський семестр". Розроблено матрицю взаємодії інститутів ЄС з регулювання дисбалансів, яка структурує спеціальні функції інститутів ЄС у цій площині як у часі, так і за стадіями виявлення, попередження та коригування дисбалансів. Результатом аналізу матриці взаємодії інститутів у рамках Процедури макроекономічного дисбалансу є конкретні висновки (уроки) для України, які мають бути використані при формуванні інституційного дизайну макрофінансової стабільності (безпеки) в Україні.

Ключові слова: інституційний дизайн; макрофінансова стабільність; макроекономічні дисбаланси. Процедура макроекономічного дисбалансу; матриця взаємодії інститутів.

Література

1. Schinasi G.J. Defining Financial Stability // IMF Working Paper. — 2004. — № 187. — P. 18.
2. Schinasi G.J. Safeguarding financial stability: theory and practice. — Washington, D.C.: IMF, 2005. — Р. 100—101.
3. Feldstein, M. Budget Deficit and National Debt / Martin Feldstein // Memorial Lecture at the Reserve Bank of India in Mumbai, India, 12 January 2004. — P. 3.
4. Каллаур П.В. Концепт "финансовая стабильность" / П.В. Каллаур // Белорусский экономический журнал. — 2007. — № 1. — С. 25—37.
5. Корнєєв М.В. Методологічні засади оцінювання та регулювання дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці України [Текст]: автореферат … доктора економічних наук, спец.: 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит / Корнєєв М.В.; Міністерство освіти і науки України Українська академія банківської справи. — Суми, 2015. — 39 с.
6. Рудик Н.В. Сутність макрофінансового індикатора в процесі формування системи показників фіскальної політики [Електронний ресурс ] / Н.В. Рудик // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 178—182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_23_37
7. Хлівний В. Основи розробки системи макрофінансових індикаторів / В. Хлівний, Н. Рудик // Ринок цінних паперів України. — 2013. — № 7—8. — С. 31—38.
8. Minsky Human P. Stabilizing an unstable economy // Yale University Press, 1986.
9. Bernanke B.S. The financial accelerator and the flight to quality / B.S. Bernanke, M. Gertler, S. Gilchrist // Review of Economics and Statistics. — 1996. — Vol. 78. — No 1. — P. 1—15.
10. Erik-Hans Klijn, Joop F.M. Koppenjan. Institutional design. Changing institutional features of networks // Public management review. — 2006. — Vol. 8. — P. 141—160.
11. Robert E. Goodin.(1996), The Theory of Institutional Design, edited by Robert E. Goodin, Cambridge University Press.
12. David L. Weimer. (1995), Institutional Design, edited by David L. Weimer, Kluwer Academic Publishers.
13. Крючкова І.В. Європейський досвід завчасного виявлення макроекономічних дисбалансів: рекомендації для України / І.В. Крючкова // Економіка і прогнозування. — 2017. — № 4. — С. 39—58.
14. Борзенко О.О., Панфілова Т.О. Трансформаційні процеси розвитку фіскальних інститутів ЄС // Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". — Електрон. дані. — К., 2019. — С. 5—11.
15. Шумська С.С. Макроекономічні дисбаланси економічного розвитку: європейська практика та оцінка ситуації в Україні / С.С. Шумська // Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. — 2015. — № 1. — С. 211—226.
16. Шумська С.С. Моніторинг макроекономічних дисбалансів за індикаторами фінансової сфери: європейські уроки для України // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. — 2018 р. — № 6 (105). — С. 97—107.
17. North D. Institutions, institutional change and economic performance / D. North. — New York: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.
18. Беренда С. В., Шолом А. С. Етимологія поняття "institution" та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ // Проблеми економіки. — №1. — 2015. — С. 319—325.
19. Josep M. Colomer. Institutional Design // Prepared for: Handbook of Comparative Politics Todd Landmann and Neil Robinson eds. Sage, 2008. — С. 246—262.
20. Пайманова В.А. Інституційний дизайн ринку капіталів як економічна категорія //Бізнес Інформ. — № 7, 2014. — С. 23—27.
21. Бунецький Л.Л. Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів / Л.Л. Бунецький // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 120—136. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.
22. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання [Текст]: монографія / В.М. Геєць; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. — К.: Ін-т економ. прогноз. НАН України, 2000. — 344 с. ISBN 966-02-1586-X
23. Радіонова І.Ф., Мальковська Ю.Б. Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання // Журнал "Економіка та держава". — №12. — 2017. — С. 38—42.
24. Publications Office of the European Union (2012), "EU economic governance: Stronger economic rules to manage the euro and economic and monetary union" (2012) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e5a9642-eddb-4696-8b98-cfafd7f91ecf#
25. Official Journal of the European Union (2011), "Regulation No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:en:PDF
26. Official Journal of the European Union (1997), "Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 17 June 1997" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997Y0802%2801%29
27. Official Journal of the European Union (1997), "Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997R1467
28. European Commission (2019), "Communication from the Commission: Annual Sustainable Growth Strategy 2020" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392227719&uri=CELEX%3A52019DC0650
29. European Commission (2019), "Report from the Commission: Alert mechanism report 2020" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392070452&uri=CELEX%3A52019DC0651
30. Eurostat (2019), "Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10266449/2-17122019-BP-EN.PDF
31. European Commission (2019), "Communication from the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_201119.pdf
32. European Commission (2020), "Communication from the Commission. 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176 (2011)" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543632863&uri=CELEX%3A52020DC0150
33. European Commission (2019), "Recommendation for a Council recommendation on the National Reform Programme and delivering a Council opinion on the Stability Programme" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
34. European Commission (2020), "National Reform Programme and Stability/Convergence Programme" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2020-european-semester_en
35. Official Journal of the European Union (2011), "Regulation (EU) No 1174/2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1174

Y. Malkovska

FORMATION OF INSTITUTIONAL DESIGN OF MACROFINANCIAL STABILITY: EU PRACTICE AND LESSONS FOR UKRAINE

Summary

The article explains the concept of institutional design of public macrofinancial management. Macro-financial instability as such poses a threat to economic security in general. The interaction of public authorities in order to restore macro-financial stability at a secure level means the implementation of a certain institutional plan. In view of this, the institutional design of macrofinancial stability should be the result of activities to design a system of institutions that will be empowered and responsible for decisions on macrofinancial security of the national economy to minimize threats to macrofinancial stability. These institutions should be sanctioned for uncontrolled system imbalances. Coherence of actions and coherence of rules allow to minimize the level of unpredictability of consequences of instability and risks of deepening of imbalances in the future. The experience of the EU on the mechanism of early detection of imbalances between EU countries, their prevention and correction within the administrative procedure of budget supervision "European Semester" was studied on the example of institutional design of macrofinancial stability (security). The EU regulatory framework was studied and a matrix of cooperation of EU institutions on imbalance regulation was created in order to analyze the feasibility of their cooperation within the Macroeconomic Imbalance Procedure and the scope of applied economic policy instruments. This matrix of cooperation of EU institutions systematizes the special functions of EU institutions in time and at the stages of detection, prevention and elimination of imbalances. The generalized result of the analysis of the matrix of cooperation of EU institutions is the formulation of conclusions (lessons) for Ukraine, which should be used to create an institutional project of macrofinancial stability (security). These, in fact, are: generalization of specific tools for the implementation of the institutional project of macrofinancial stability (clearly defined and defined in time, the implementation of which takes place within the normalized annual management cycle); and characterizing the separation of powers and responsibilities for decision-making based on transparency, accountability and continuity.

Keywords: institutional design; macrofinancial stability; Procedure of macroeconomic imbalance; matrix of interaction of institutions.

References

1. Schinasi, G.J. (2004), "Defining Financial Stability", IMF Working Paper, vol. 187, p. 18.
2. Schinasi, G.J. (2005), "Safeguarding financial stability: theory and practice", IMF, Washington, D.C., pp. 100—101.
3. Feldstein, M. (2004), "Budget Deficit and National Debt", Memorial Lecture, Reserve Bank of India, Mumbai, India.
4. Kallaur, P.V. (2007), "The concept of "financial stability", Belorusskij jekonomicheskij zhurnal, vol. 1, рр. 25—37.
5. Kornieiev, M.V. (2015), "Methodological bases of estimation and regulation of imbalances of movement of financial resources in economy of Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Ukrainian Academy of Banking, Sumy, Ukraine.
6. Rudyk, N.V. (2013), "The essence of the macrofinancial indicator in the process of forming a system of fiscal policy indicators", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia", vol. 23, pp. 178—182, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_23_37 (Accessed 31 March 2020).
7. Khlivnyj, V. and Rudyk, N. (2013), "Basics of development of the system of macrofinancial indicators", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 7—8, pp. 31—38.
8. Minsky, H. P. (1986), Stabilizing an unstable economy, Yale University Press, New Haven, USA.
9. Bernanke, B. Gertler, M. and Gilchrist, S. (1996), "The financial accelerator and the flight to quality", Review of Economics and Statistics, vol. 78, no. 1, pp. 1—15.
10. Clean, E.-H. and Koppenjan, J.F.M. (2006), "Institutional design. Changing institutional features of networks", Public management review, vol. 8, pp. 141—160.
11. Goodin, R. E. (1996), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
12. Weimer, D. L. (1995), Institutional Design, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.
13. Kryuchkova, I.V. (2017), "European experience of early detection of macroeconomic imbalances: recommendations for Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4, pp. 39—58.
14. Borzenko, O.O. and Panfilova, T.O. (2019), "Transformational processes of development of EU fiscal institutes", Mizhnarodna naukova konferentsiia. Problemy rozvytku finansovykh instytutiv YeS: zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Problems of development of EU financial institutions: collection of materials of the international scientific conference], NAS of Ukraine, SI "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv, Ukraine, pp. 5-—11.
15. Shums'ka, S. S. (2015), "Macroeconomic imbalances of economic development: European practice and assessment of the situation in Ukraine", Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 211—226.
16. Shums'ka, S.S. (2018), "Monitoring of macroeconomic imbalances by indicators of the financial sphere: European lessons for Ukraine", Derzhava ta rehiony Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 6 (105), pp. 97—107.
17. North, D. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, New York.
18. Berenda, S. V. and Sholom, A. S. (2015), "Etymology of the concept of "institution" and the evolution of its substantive essence in economic research on the example of the WTO", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 319—325.
19. Colomer, J. M. (2008), "Institutional Design", Handbook of Comparative Politics Todd Landmann and Neil Robinson eds. Sage, pp. 246—262.
20. Pajmanova, V. A. (2014), "Institutional design of the capital market as an economic category", Biznesinform, vol. 7, pp. 23—27.
21. Bunets'kyj, L.L. (2010), "Institutional design of modern Ukrainian politics: crisis of identity and conflict of interests", Suchasna ukrains'ka polityka. Polityky i politolohy pro nei, no. 19, pp. 120—136.
22. Heiets', V.M. (2000), Nestabil'nist' ta ekonomichne zrostannia [Instability and economic growth], NAS of Ukraine, Institute of Economic Forecasting, Kyiv, Ukraine.
23. Radionova, I. and Malkovska, Yu. (2017), "National economy public sector stability: content and estimation", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 38—42.
24. Publications Office of the European Union (2012), "EU economic governance: Stronger economic rules to manage the euro and economic and monetary union", available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e5a9642-eddb-4696-8b98-cfafd7f91ecf# (Accessed 8 April 2020).
25. Official Journal of the European Union (2011), "Regulation No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances", available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:en:PDF, (Accessed 9 April 2020).
26. Official Journal of the European Union (1997), "Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 17 June 1997", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997Y0802%2801%29 (Accessed 9 April 2020).
27. Official Journal of the European Union (1997), "Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997R1467 (Accessed 9 April 2020).
28. European Commission (2019), "Communication from the Commission: Annual Sustainable Growth Strategy 2020", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392227719&uri=CELEX%3A52019DC0650 (Accessed 11 April 2020).
29. European Commission (2019), "Report from the Commission: Alert mechanism report 2020", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392070452&uri=CELEX%3A52019DC0651 (Accessed 11 April 2020).
30. Eurostat (2019), "Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10266449/2-17122019-BP-EN.PDF (Accessed 11 April 2020).
31. European Commission (2019), "Communication from the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment", available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_201119.pdf (Accessed 11 April 2020).
32. European Commission (2020), "Communication from the Commission. 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176 (2011)", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543632863&uri=CELEX%3A52020DC0150 (Accessed 13 April 2020).
33. European Commission (2019), "Recommendation for a Council recommendation on the National Reform Programme and delivering a Council opinion on the Stability Programme", available at: https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en (Accessed 13 April 2020).
34. European Commission (2020), "National Reform Programme and Stability/Convergence Programme", available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2020-european-semester_en (Accessed 14 April 2020).
35. Official Journal of the European Union (2011), "Regulation (EU) No 1174/2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1174 (Accessed 14 April 2020).

№ 6 2020, стор. 213 - 219

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 531

Відомості про авторів

Ю. Б. Мальковська

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Y. Malkovska

Postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-6052-0639

Як цитувати статтю

Мальковська Ю. Б. Формування інституційного дизайну макрофінансової стабільності: практика єс та уроки для України. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 213–219. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.213

Malkovska, Y. (2020), “Formation of institutional design of macrofinancial stability: eu practice and lessons for Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 213–219. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.213

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.