EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В XXI СТОЛІТТІ
О. А. Трофимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.206

УДК: 338

О. А. Трофимчук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В XXI СТОЛІТТІ

Анотація

Здійснено переосмислення суті, ролі та функцій держави та державного регулювання економіки в розрізі основних теоретичних та практичних проблем сучасної економічної науки. Розглянуто основні теоретичні концепції щодо ролі та функцій держави в економіці, які є елементами сучасного наукового світогляду. Показано теоретичні недоліки неоліберальної концепції та її невідповідність реальній економічній дійсності, зокрема положення щодо негативного відношення до державного регулювання економіки. Обгрунтовано підхід, у якому економічні інтереси суспільства як цілого не є простим зведенням індивідуальних вподобань, а носієм таких загальних інтересів є держава. На основі концепції сумісно-розділеної діяльності розкрито сутність державного регулювання економіки в контексті економічних функцій держави як носія інтересів суспільства загалом, де воно проявляється в якості підфункції економічного регулювання в межах функції задоволення економічних потреб суспільства як цілого, що являє собою кардинально новий підхід, застосований у дослідженні цієї наукової проблематики. Розкрито тісний взаємозв'язок підфункцї економічного регулювання із економічними функціями держави як носія загальних суспільних інтересів та їх підфункціями. Обгрунтовано комплементарний характер взаємодії ринкового механізму та державної регуляції, чим доведено необхідність їх узгодження, а не протиставлення. Розкрито можливі варіанти подальшого розвитку пануючих поглядів щодо ролі держави в економіці та державного регулювання економіки. Виділено основні напрями трансформації державного регулювання економіки в умовах неоліберального глобалізму, необхідні для забезпечення всебічного, сталого та інклюзивного розвитку.

Ключові слова: глобалізм; державне регулювання економіки; економічні функції держави; загальні суспільні інтереси; концепція комплементарності ринку та держави; концепція сумісно-розділеної діяльності; неоліберальна концепція.

Література

1. Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія / О.Г. Білорус; Ун-т "Україна". — К., 2016. — 536 с.
2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: [підручник] / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко. — К.: Вища шк., 2007. — 503 с.
3. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & Государство: экономическая дилемма. — М.: Весь Мир, 2014. — 480 с.
4. Гриценко А.А. Модернізація політико-економічних функцій держави // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. — 2013.— С. 487—490.
5. Єщенко П. Криза української економіки і як із неї вийти / П. Єщенко // Економічна теорія. — 2016. — № 4. — С. 33—50.
6. Колодко Гж.В. Новий прагматизм, або економіка помірності / Гж.В. Колодко // Економіка України. — 2013. — № 11. — С. 13—28.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и політика. Пер. с англ. 11-го изд. — К.: Хагар-Демос. — 1993. — 785 с.
8. Перехідна економіка: підручник / За ред. В.М. Гейця. — К.: Вища школа, 2003. — 591 с.
9. Поланьи Карл. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с англ. А. Васильева и А. Шурбелева, под общ. ред. С.Е. Федорова. — СПб: Алетейя, 2002.
10. Райх Роберт. Врятувати капіталізм. Як змусити вільний ринок працювати на людей / Роберт Райх; пер. з англ. Роман Корнута. — Київ: Наш формат, 2018. — 288 с.
11. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика, 18-е издание: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 1360 с.
12. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. — К.: Основи, 1998. — 854 с.
13. Трофимчук О.А. Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економіці / О.А. Трофимчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. — Вип. 8. — 2014.

O. Trofymchuk

STATE REGULATION OF ECONOMY: THEORETICAL RETHINKING IN THE XXI CENTURY

Summary

According to the theoretical and practical problems of modern economic science, the profound rethinking of the essence of state regulation of the economy has been made in this study as well as of its role and functions. The principal modern theoretical thoughts and concepts about the role and functions of the state in the economy, that determine the modern scientific worldview, have been discussed in this article. The theoretical shortcomings of the views of neoliberal ideas' apologists and their inconsistency with the economic reality have been shown, in particular regarding the role and functions of state regulation of the economy. The new approach to the economic interests of society as a whole has been developed, and it has been shown that such society's interests cannot be treated as a simple summary of individual preferences. Based on the concept of jointly-divided activities it has been revealed the essence of state regulation of the economy in the context of economic functions of the state as a carrier of general public interests, namely as a subfunction of economic regulation within the function of meeting the economic needs of society as a whole. This approach is new in economic science and has never been used in the studies on the related topic. The tight connections between the sub-function of economic regulation and the other economic functions of the state as a bearer of general public interests and the corresponding sub-functions have been revealed. The complementary nature of the interaction of the market mechanism and the state regulation has been substantiated in the article, which proved the need for their coordination, not opposition. The study also revealed possible options for further development of the prevailing views in economic thought on the role of the state in the economy and state regulation of the economy. This article identifies three main areas of transformation of state regulation of the economy, which are necessary steps in the context of neoliberal globalism in order to ensure comprehensive, sustainable, and inclusive economic development of the world and national countries.

Keywords: economic state functions; general public interests; globalism; neoliberal concept; state regulation of economy; the complementary concept of market-state interaction; the concept of jointly-divided activities.

References

1. Bilorus, O.H. (2016), Ekonomichna hlobalistyka. Svit-systema hlobalizmu [Economic globalism. The world system of globalism], Un-t "Ukraina", Kyiv, Ukraine.
2. Hal'chyns'kyj, A.S. and Yeschenko P.S. (2007), Yeschenko P.S. Ekonomichna teoriia [Economic theory], Vyscha shk., Kyiv, Ukraine.
3. Hrynberh, R.S. and Rubynshtejn, A.Ya. (2014), Individuum & Hosudarstvo: ekonomycheskaia dylemma [Individual & State: An Economic Dilemma], Ves' Myr, Moscow, Russia.
4. Hrytsenko, A.A. (2013), "Modernization of political and economic functions of the state", Sotsiolohiia ta suspil'stvo: vzaiemodiia v umovakh kryzy [Sociology and society: interaction in a crisis], KhNU imeni V.N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.
5. Yeschenko, P. (2016), "The crisis of the Ukrainian economy and how to get out of it", Ekonomichna teoriia, vol. 4, pp. 33—50.
6. Kolodko, Hzh.V. (2013), "New pragmatism, or the economy of moderation", Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 13—28.
7. Makkonnell, K.R. and Briu, S.L. (1993), Ekonomyks: pryntsypy, problemy y polityka [Economics: principles, problems and politics], Khahar-Demos, Kyiv, Ukraine.
8. Hejets', V.M. (2003), Perekhidna ekonomika [Transition economy], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
9. Polan'y, K. (2002), Velykaia transformatsyia: Polytycheskye y ekonomycheskye ystoky nasheho vremeny [The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time], Aletejia, St.Petersburg, Russia.
10. Rajkh, R. (2018), Vriatuvaty kapitalizm. Yak zmusyty vil'nyj rynok pratsiuvaty na liudej [Save capitalism. How to make the free market work for people], Nash format, Kyiv, Ukraine.
11. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2010), Ekonomyka [Economics], OOO "Y.D. Vyl'iams", Moscow, Russia.
12. Stihlits, Dzh.E. (1998), Ekonomika derzhavnoho sektora [Public sector economy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
13. Trofymchuk, O.A. (2014), "The evolution of theoretical views on the role of the state in the economy", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky, vol. 8.

№ 6 2020, стор. 206 - 212

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 1059

Відомості про авторів

О. А. Трофимчук

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

O. Trofymchuk

applicant, SO "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-8489-6443

Як цитувати статтю

Трофимчук О. А. Державне регулювання економіки: теоретичне переосмислення в xxi столітті. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 206–212. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.206

Trofymchuk, O. (2020), “State regulation of economy: theoretical rethinking in the xxi century”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 206–212. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.206

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.