EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Р. В. Пікус, К. Ю. Винокурова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.180

УДК: 368.1

Р. В. Пікус, К. Ю. Винокурова

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті досліджено особливості функціонування страхового ринку в умовах інформаційного суспільства. Виявлено основні характеристики інформаційного суспільства. Визначено сутність поняття "інновація" та представлені типи інновацій. Виявлено та проаналізовано чинники, які сприяють застосуванню інновацій у страховій діяльності. Визначено глобальні тенденції інноваційного розвитку страхової діяльності. Охарактеризовано новітні технології, які вже застосовуються передовими компаніями у страховій діяльності, серед яких: застосування технології "Інтернет речей", використання телематичних систем, впровадження проєктів з роботизації процесів та технологій штучного інтелекту. Проаналізовано переваги та перспективи використання інноваційних продуктів на страховому ринку. Визначено сутність, тенденції розвитку та переваги віртуальних страхових компаній. Доведено необхідність використання новітніх технологій у вітчизняних страхових компаніях з метою підвищення лояльності клієнтів шляхом надання покращеного сервісу, оптимізації бізнес-процесів та зниження витрат, а отже, в сукупності, підвищення ефективності страхового бізнесу та покращення конкурентоздатності.

Ключові слова: інформаційне суспільство; інноваційні технології; страхові тренди; Інтернет речей; штучний інтелект.

Література

1. Базилевич В.Д. Історія економічних учень: підручник у 2-х ч. / за ред.— Т. 2. — К.: Знання, 2006. — С. 312—324.
2. В Чехии появился новый тип страховщиков — peer-to-peer (P2P) компании. Forinsurer [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://forinsurer.com/news/16/07/07/34002 (Дата звернення: 15.02.2020).
3. Голуб О., Шеремет С., "Супутникові системи навігації на транспорті", Електронний підручник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte (Дата звернення: 19.02.2020).
4. Ерастов В.І. Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на інтернет-страхування. Облік і фінанси. 2016. № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2016_2_18.pdf (Дата звернення: 19.02.2020).
5. Жилкина А.Н. Инновационный подход в управлении страховым бизнесом: монография. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та управления и экономики, 2014. — 126 с.
6. Іовчева А.М. Інформаційне суспільство в умовах глобалізаційного розвитку. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер.: Політологія. — 2014. — Т. 236, Вип. 224. — С. 108—111 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://politics.chdu.edu.ua/article/download/27749/24849 (Дата звернення: 17.02.2020).
7. Клапків Л. Фінансові ризики діяльності страхових компаній: монографія / Л. Клапків, Ю. Клапків, В. Свірський. — Івано-Франківськ, 2020.
8. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с.
9. Петрина Н.О., Ониксимова Л.Т. Інформаційне забезпечення процесів освіти і науки в умовах становлення інформаційного суспільства. Вісник Української академії банківської справи. — 2002. — № 2. — C. 96—99.
10. Пікус Р., Заколодяжний В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія економіка. № 3 (168). 2015. С. 72—80 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1156 (Дата звернення: 20.02.2020).
11. Штучний інтелект у страхуванні. Parasol.ua. 2017. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://parasol.ua/ua/news/164 (Дата звернення: 22.02.2020).
12. Штучний інтелект у страхуванні. Страховий адвокат [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.insa.com.ua/uk/blog/iskusstvennyj-intellekt-v-strahovanii/ (Дата звернення: 22.02.2020).
13. Brzezinski Z. BETWEEN TWO AGES. America's Role in the Technetronic Era / Zbigniew Brzezinski. — New York: The Viking Press, 1970. — 123 с.
14. Burhan M. IoT Elements, Layered Architectures and Security Issues: A Comprehensive Surve. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mdpi.com/1424-8220/18/9/2796 (Дата звернення: 22.02.2020).
15. Christensen C. Christensen: We are living the capitalist's dilemma. CNN Edition: International, 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edition.cnn.com/ 2013/01/21/business/opinion-clayton-christensen/index.html (Дата звернення: 22.02.2020).
16. Global number of digital buyers 2014—2021. eMarketer [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.emarketer.com/forecasts/584b26021403070290f93a27/5851918a0626310a2c1869d4 (Дата звернення: 22.02.2020).
17. INFORMATION SOCIETY. EUR-Lex [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/information_society.html (Дата звернення: 20.02.2020).
18. Insurers adopting smart home policies: study. 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.insurancebusinessmag.com/ca/news/home/insurers-adopting-smart-home-policies-study-47610.aspx (Дата звернення: 19.02.2020).
19. Internet Of Things. Gartner [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/internet-of-things (Дата звернення: 20.02.2020).
20. Internet of Things spending worldwide by vertical 2015 and 2020. Statista. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/666864/iot-spending-by-vertical-worldwide/ (Дата звернення: 20.02.2020).
21. Wall Street Journal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://online.wsj.com/sandbox/archive/admin/ (Дата звернення: 19.02.2020).
22. Winning in IoT: It's All About the Business Processes. BCG Henderson Institute. 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bcg.com/publications/2017/hardware-software-energy-environment-winning-in-iot-all-about-winning-processes.aspx. (Дата звернення: 20.02.2020).

R. Pikus, K. Vynokurova

PECULIARITIES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

In the article the features of functioning of the insurance market in the conditions of information society are investigated. The nature and the main characteristics of the information society are revealed. The essence of the concept of "innovation" is defined and the types of innovations are presented. The aspects that contain the innovative product are revealed. The factors contributing to the application of innovations in insurance business have been identified and analyzed. The global trends of innovative development of insurance activity have been identified and analyzed. It is identified that the number of Internet users and people who buy through the Internet is constantly growing and the dynamics of this indicator is a determining factor for the insurance companies to consider in order to implement innovative technological solutions, fully connected to the Internet, timely. It is identified that the use of innovative products in insurance market has a wide range of advantages, for example, the use of the "Internet of Things" technology and telematics systems helps to personalize insurance products through considering client's personal habits, driving style, physical activity, the implementation of projects for robotization of processes and technologies of artificial intelligence helps to provide much more effective service. The positive effects of using innovative products in the insurance market are analyzed for both the insurers and their clients. The nature, tendencies of development and advantages of virtual insurance companies are determined. The prospects of implementation of innovative technologies are revealed. The development of innovative insurance in Ukraine is closely linked to the innovative activities of the global insurance companies operating in Ukraine in general. The necessity of using the latest technologies in domestic insurance companies in order to increase customer loyalty by providing better service, optimization of business processes and cost reduction, and, consequently, to increase the efficiency of the insurance business and improve competitiveness has been proved.

Keywords: information society; innovative technologies; insurance trends; Internet of Things; artificial intelligence.

References

1. Basilevich, V.D. (2006), Istoriia ekonomichnykh uchen' [History of Economic Studies], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Forinsurer (2020), "A new type of insurers has appeared in the Czech Republic — peer-to-peer (P2P) companies", available at: https://forinsurer.com/news/16/07/07/34002 (Accessed 15 April 2020).
3. Holub, O. and Sheremet, S. (2016), "Satellite Navigation Systems in Transport", [Online], available at: http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte (Accessed 19 April 2020).
4. Erastov, V.I. (2016), "Main Trends in Insurance Market of Foreign Countries That Have Positive Impact on Internet Insurance", Accounting and Finance, [Online], vol.2, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2016_2_18.pdf (Accessed 19 April 2020).
5. Zhylkyna, A.N. (2014), Innovatsyonnyj podkhod v upravlenyy strakhovym byznesom [Innovative approach to management of insurance business], izdatel'stvo Sankt-Peterburga, Saint Petersburg, Russia.
6. Iovcheva, A. M. (2014), "Information Society in the Conditions of Globalization Development", Scientific Papers of Peter Mohyla Black Sea State University of Kyiv Mohyla Academy, [Online], vol. 236, available at: http://politics.chdu.edu.ua/article/download/27749/24849 (Accessed 17 April 2020).
7. Klapkiv, L. Klapkiv, Yu. Svirs'kyj, V. and Klapkiv, L.(2020), Finansovi ryzyky diial'nosti strakhovykh kompanij [Financial risks of insurance companies activity], Ivano-Frankivsk, Ukraine.
8. Lipkan, V.A. Maksymenko, Yu.Ye. and Zhelikhovs'kyj, V.M. (2006), Informatsijna bezpeka Ukrainy v umovakh ievrointehratsii [Information security of Ukraine in the context of European integration], CST, Kyiv, Ukraine.
9. Petryna, N.O. and Onyksymova, L.T. (2002), "Information support of education and science in the conditions of formation of information society", Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, vol. 2, pp. 96—99.
10. Pikus, R. and Zakolodiazhnyj, V. (2015), "Innovative development of insurance activity as basis for increasing its effectiveness", Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, [Online], vol. 3, available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1156 (Accessed 20 Feb 2020).
11. Parasol.ua. (2017), "Artificial intelligence in insurance", available at: https://parasol.ua/en/news/164 (Accessed 22 April 2020).
12. Strakhovyj advokat (2020), "Artificial intelligence in insurance", available at: https://www.insa.com.ua/uk/blog/iskusstvennyj-intellekt-v-strahovanii/ (Accessed 22 April 2020).
13. Brzezinski, Z. (1970), BETWEEN TWO AGES. America's Role in the Technetronic Era, The Viking Press, New York, USA.
14. Burhan, M. (2018), "IoT Elements, Layered Architectures and Security Issues: A Comprehensive Survey", available at: https://www.mdpi.com/1424-8220/18/9/2796 (Accessed 22 April 2020).
15. Christensen, C. (2013), "We are living the capitalist's dilemma", CNN Edition: International, available at: http://edition.cnn.com/ 2013/01/21/business/opinion-clayton-christensen/index.html (Accessed 22 April 2020).
16. eMarketer (2020), "Global number of digital buyers 2014—2021", available at:: https://www.emarketer.com/forecasts/584b26021403070290f93a27/5851918a0626310a2c1869d4 (Accessed 22 April 2020).
17. Eur-Lex (2020), "Information society", available at: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/information_society.html (Accessed 20 April 2020).
18. Insurance business (2017), "Insurers adopting smart home policies: study", available at: https://www.insurancebusinessmag.com/ca/news/home/insurers-adopting-smart-home-policies-study-47610.aspx (Accessed 19 Feb 2020).
19. Gartner (2020), "Internet Of Things", available at: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/internet-of-things (Accessed 20 April 2020).
20. Statista (2020), "Internet of Things spending worldwide by vertical 2015 and 2020", available at: https://www.statista.com/statistics/666864/iot-spending-by-vertical-worldwide/ (Accessed 20 April 2020).
21. Wall Street Journal (2020), available at: http://online.wsj.com/sandbox/archive/admin/ (Accessed 19 April 2020).
22. BCG Henderson Institute (2017), "Winning in IoT: It's All About the Business Processes", available at: https://www.bcg.com/publications/2017/hardware-software-energy-environment-winning-in-iot-all-about-winning-processes.aspx (Accessed 20 April 2020).

№ 6 2020, стор. 180 - 185

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

R. Pikus

PhD in Economics, Professor, Professor of Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-1951-148x


К. Ю. Винокурова

студентка 2 курсу магістратури, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

K. Vynokurova

Master student of the Departament of Finance, banking and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-4878-8960

Як цитувати статтю

Пікус Р. В., Винокурова К. Ю. Особливості розвитку страхового ринку в умовах інформаційного суспільства. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 180–185. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.180

Pikus, R. and Vynokurova, K. (2020), “Peculiarities of insurance market development in the information society”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 180–185. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.180

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.