EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЇ "БЕЗПЕКА" В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ
Ю. О. Полукаров, О. І. Полукаров, Н. А. Праховнік, Г. В. Демчук, Л. О. Мітюк, Н. Ф. Качинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.169

УДК: 351.746.1(477)

Ю. О. Полукаров, О. І. Полукаров, Н. А. Праховнік, Г. В. Демчук, Л. О. Мітюк, Н. Ф. Качинська

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЇ "БЕЗПЕКА" В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ

Анотація

Обгрунтовано важливість розгляду безпеки саме як окремої категорії сучасної науки. При цьому під безпекою запропоновано розглядати відносини між суб'єктами та об'єктами певної діяльності, спрямованої на захист інтересів окремої людини, суспільства та держави з метою протидії внутрішнім або зовнішнім загрозам. Для усунення теоретичних протиріч, обгрунтовано доцільність класифікації безпеки в залежності від джерел і видів загроз та її суб'єктності. Обгрунтовано особливу значимість забезпечення техногенної безпеки внаслідок постійно зростаючих загроз, пов'язаних із стрімким збільшенням і поширенням не тільки кількісної, а й функціонально-змістовної складових небезпечного навантаження на навколишнє середовище новітньої техніки та технологій. Показано, що техногенна безпека може мати прояв в різних формах, до яких слід віднести виробничу безпеку, промислову безпеку та складову цивільної безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. Надано визначення і позначені суб'єкти управління окремих форм техногенної безпеки. Досліджено фактори впливу ймовірного ризику та запропоновано процедуру використання ризик орієнтованого підходу для управління техногенною безпекою.

Ключові слова: техногенна безпека; виробнича безпека; промислова безпека; цивільна безпека; ризик-орієнтований підхід.

Література

1. Яницкий О.Н. Четвёртая научно-техническая революция и глубинные изменения процессов глобализации. Вестник Института социологии. 2017. № 21. C. 12—34. doi: https://doi.org/10.19181/vis.2017.21.2.452
2. Ракчеева Н.Е. Государство. Платон. М.: МАКС Пресс, 2001. 202 с.
3. Шкарлет С.М. Еволюція категорії "безпека" в науко— вому та економічному середовищі. Формування ринкових відносин. 2007. № 6. С. 7—12.
4. Чуваков О.А. Безпека: соціально-політична сутність поняття. Правова держава. 2014. № 18. С. 119—123.
5. Утенкова К.О. Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 44—50.
6. Краснокутська Н.С., Коптєва Г.М. Дефініція поняття "фінансова безпека підприємства": основні підходи та особливості. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 14—19.
7. Нікіпєлова Є.М. Сутність поняття "безпека" та його використання у системі державного управління й міжнародних відносин. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. № 10 (1). С. 29—35.
8. Горбатюк С.Є. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень — до сучасної наукової думки. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. Київ, 2016. № 2. С. 28—35.
9. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): підручник К.: НАДУ, 2011. 451 с.
10. Антонов В.О. Конституційно-правові засади національної безпеки України: монографія; наук. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: Талком, 2017. 576 с.
11. Корнієнко Т.О. Сутність та еволюція поняття "економічна безпека". Економічні горизонти. 2018. № 1. С. 113—118.
12. Дрозд І.П., Охота А.С. Концепція прийнятного ризику та проблеми забезпечення техногенної безпеки в Україні. Екологічна безпека та природокористування. Київ, 2011. Вип. 7. С. 82—108.
13. Левченко Г., Землянська О.В., Праховнік Н.А., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник для студ. спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: Каравела, 2019. 268 с.
14. Охорона праці та цивільний захист: підручник / О.Г. Левченко, О.І. Полукаров, В.В. Зацарний, Ю.О. Полукаров, О.В. Землянська; за ред. О.Г. Левченка. Київ: КПІ ім. Сікорського, 2019. 420 с.

Yu. Polukarov, O. Polukarov, N. Prakhovnik, H. Demchuk, L. Mitiuk, N. Kachynska

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE "SAFETY" CATEGORY IN THE CONTEXT OF INCREASING TECHNOGENIC THREATS

Summary

The article substantiates the importance of considering security as a separate category of modern science. It is proposed to consider security as the relationship between the subjects and objects of certain activities aimed at protecting the interests of individuals, society and the state in order to counter internal or external threats. To eliminate theoretical contradictions, the reasonability of security classification depending on the sources and types of threats and its subjectivity is substantiated. The objective of this article is to clarify the essence of the "security" category and justify the content of this category by disclosing the types of security, the emergence of which is associated with increasing man-made threats in the context of risk-based approach. A special importance of ensuring technogenic safety because of the constantly growing threats associated with the rapid increase and spread of not only quantitative but also functional and content components of the dangerous load of the latest equipment and technologies on the environment is substantiated. It is shown that technogenic safety can manifest itself in various forms, which should include industrial safety and the component of civil safety in emergencies of man-made nature. Definitions of management of separate forms of technogenic safety are provided and subjects of their management are identified. The factors influencing the probable risk are investigated and the procedure of using the risk-oriented approach for technogenic safety management is proposed. It is stated that security is a separate category of modern science and involves the relationship between the subjects of certain activities aimed at protecting the interests of society and the state in order to counter external or internal threats. The scientific novelty of the results obtained in this article is clarified category of "security" and justified content of security, taking into account increasing technogenic threats in the context of risk-based approach. The proposed procedure allows you to effectively manage technogenic risk by analyzing the factors that affect its occurrence and thus mitigate possible technogenic risk. As a direction of further research, it is reasonable to note the need to develop and substantiate methods of ensuring technogenic safety in transport.

Keywords: technogenic safety; industrial safety; civil safety; risk-based approach.

References

1. Yanitsky, O.N. (2017), "Fourth Scientific and Technological Revolution and Profound Changes in the Processes of Globalization", Bulletin of the Institute of Sociology, vol. 21, pp. 12-34. doi: https://doi.org/10.19181/vis.2017.21.2.452
2. Rakcheeva, N.E. (2001), Gosudarstvo. Platon [The State. Plato], MAKS PRESS, Moscow, Russia.
3. Shkarlet, S.M. (2007), "Evolution of the Category of "Security", in the Scientific and Economic Environment" Formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 6. pp. 7—12.
4. Chuvakov, O.A. (2014), "Security: socio-political essence of the concept", Pravova Derzhava, vol. 18, pp. 119—123.
5. Utenkova, K.O. (2019), "Destabilizing Factors of the External and Internal Environment of the Enterprise and Their Impact on Economic Security", Ekonomika ta Derzhava, vol. 8, pp. 44—50.
6. Krasnokutska, N.S. and Koptieva, G.M. (2019), "Definition of "Financial Security of the Enterprise": Basic Approaches and Features", Business Inform, vol. 7, pp. 14—19.
7. Nikipielova, Ye.M. (2018), "The Essence of the Concept of "Security" and its Use in Public Administration and International Relations", International Scientific Journal "Internauka", vol. 10 (1), pp. 29—35.
8. Horbatiuk, S.Ye. (2016), "Evolution of the security phenomenon: from ancient political and legal doctrine to modern scientific thought", Bulletin of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, vol. 2, pp. 28—35.
9. Sytnyk, H.P. (2011), Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady) [Public Administration in the Field of National Security (Conceptual, Organizational and Legal Principles)], NAPA, Kyiv, Ukraine.
10. Antonov, V.O. (2017), Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Constitutional and Legal Bases of National Security of Ukraine], Talkom, Kyiv, Ukraine.
11. Kornienko, T.O. (2018), The Essence and Evolution of the Concept of "Economic Security", Ekonomichni horyzonty, no. 1 (4), pp. 113—118.
12. Drozd, I.P. and Okhota, A.S. (2011), "The Concept of Acceptable Risk and Problems of Technogenic Safety in Ukraine", Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia, vol. 7, pp. 82—108.
13. Levchenko, H. Zemlianska, O.V. Prakhovnik, N.A. and Zatsarny, V.V. (2019), Bezpeka zhyttiediialnosti ta tsyvilnyi zakhyst: pidruchnyk dlia stud. spetsialnostei z pryrodnychykh, sotsialno-humanitarnykh nauk ta inzhenerno-komunikatsiinykh tekhnolohii [Safety of Life and Civil Protection: Textbook for Students of Natural Sciences, Social Sciences and Humanities, Engineering and Communication Technologies], Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Karavela, Kyiv, Ukraine.
14. Levchenko, O.H. Polukarov, O.I. Zatsarnyi, V.V. Polukarov, Yu.O. and Zemlianska. O.V. (2019), Okhorona pratsi ta tsyvilnyi zakhyst [Labor Protection and Civil Protection], Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020, стор. 169 - 174

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

Ю. О. Полукаров

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Yu. Polukarov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-6261-3991


О. І. Полукаров

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

O. Polukarov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-4260-0330


Н. А. Праховнік

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

N. Prakhovnik

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0821-2166


Г. В. Демчук

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

H. Demchuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-3939-5516


Л. О. Мітюк

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

L. Mitiuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-4914-2387


Н. Ф. Качинська

старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

N. Kachynska

Senior Lecturer of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-3339-2226

Як цитувати статтю

Полукаров Ю. О., Полукаров О. І., Праховнік Н. А., Демчук Г. В., Мітюк Л. О., Качинська Н. Ф. Концептуальні засади категорії "безпека" в умовах загострення техногенних загроз. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 169–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.169

Polukarov, Yu., Polukarov, O., Prakhovnik, N., Demchuk, H., Mitiuk, L. and Kachynska, N. (2020), “Conceptual principles of the "safety" category in the context of increasing technogenic threats”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 169–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.169

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.