EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАКТИКИ СПІВПРАЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАД
І. В. Осадчук, Н. В. Кириченко, С. Ю. Боліла

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.155

УДК: 352:338

І. В. Осадчук, Н. В. Кириченко, С. Ю. Боліла

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАКТИКИ СПІВПРАЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАД

Анотація

У статті висвітлено досвід соціально відповідальної поведінки органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та успішних об'єднаних територіальних громад у сільській місцевості Причорноморського регіону. Зроблено аналіз планів розвитку громад та виконання дохідної частини бюджету. Дано оцінку соціально відповідальній поведінці органів місцевого самоврядування. Досліджено соціальну відповідальність бізнесових організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у межах досліджуваних громад. Вивчено соціально-демографічні характеристики отримувачів благодійної допомоги. Зроблено аналіз стану управління соціальною відповідальністю суб'єктів господарювання, що діють в межах успішних об'єднаних територіальних громад. Відзначено важливість розв'язання проблем досліджуваних громад шляхом впровадження різних видів співпраці та посилення взаємодії між місцевою владою, бізнесом і громадою під час формування та реалізації ініціатив щодо забезпечення їх соціально відповідальної поведінки.

Ключові слова: соціальна відповідальність; об'єднана територіальна громада; соціально відповідальна поведінка; бізнесові організації; управління соціальною відповідальністю.

Література

1. Колот А.М., Грішнова О.А., Герасименко О.О. та ін. Соціальна відповідальність: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2015. 519 с.
2. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/88596/27-Golovinov.pdf? sequence=1 (дата звернення: 10.04.2020).
3. Комарницький І.Ф., Галушка З.І. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством. URL: https://lukyanenko.at.ua/_ld/3/336_____.pdf (дата звернення: 12.03.2020).
4. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія. Д.: Держ. ВНЗ "НГУ", 2011. 356 с.
5. Серьогін С.М., Шаров Ю.П., Бородін Є.І. Управління стратегічним розвитком об'єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с. URL: http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/monografiya_2016.pdf (дата звернення: 02.04.2020).
6. Маматова Т., Рижко А. Імплементація вимог міжнародних стандартів соціальної відповідальності в муніципальному управлінні. Проблеми сучасного державного управління: зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління. Донецьк: ДонДУУ, 2011. № 193. С. 145—155.
7. Соціальна відповідальність бізнесу. URL: https://stud.com.ua/19282/ etika_ta_estetika/ sotsialna_vidpovidalnist_biznesu (дата звернення: 10.03.2020).
8. Рижко А. Корпоративна соціальна відповідальність органу місцевого самоврядування: термінологічні аспекти. Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. Х.: Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2013. Вип. 1 (40). С. 419—426.
9. Проект "Ціна держави" знайшов найбільш фінансово успішні об'єднані Територіальні громади (ОТГ) і з'ясував за рахунок чого вони досягли успіху. URL: https://eukraine.org.ua/ua/news/rejting-najbagatshih-otg-abo-de-v-ukrayini-zhiti-dobre (дата звернення: 01.03.2020).
10. Антипенко Іван. Процес повільний, але незворотний. Про реформу органів місцевого самоврядування на Херсонщині. Газета "День", № 205—206. 8 листопада 2019. Херсон, 2019. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ proces-povilnyy-ale-nezvorotnyy (дата звернення: 02.04.2020).

I. Osadchuk, N. Kyrychenko, S. Bolila

SOCIALLY RESPONSIBLE PRACTICES OF COOPERATION BETWEEN BUSINESS ENTITIES, LOCAL AUTHORITIES AND COMMUNITIES

Summary

The article reflects the experience of socially responsible behavior a rural councils of successful united territorial communities in rural areas from the Black Sea region, business entities operating in this territory and community members. It has been established that the success of communities is directly related to such behavior of local authorities, since it assumes that in all management decisions there is a vector of orientation towards sustainable development and well-being of community members, business organizations and other structures.
It is possible to ensure socially responsible behavior of local authorities only by introducing appropriate democratic principles into their work, using modern means of interaction, and creating a high level of organizational society culture. This is only possible through the application of a democratic management style. It has been established that important areas of development the studied territorial communities are: social sphere and improvement of living conditions, ecology, development of industrial production, development of transit and logistics and transport potential, development of agricultural production, improvement the energy resources management and development of alternative energy, development the sphere of intellectual services. An analysis of the social responsibility the village councils in studied communities suggests that its level is quite high. This is evidenced by a sufficient level of public confidence in local self-government bodies, an increase in the level of well-being in the population, the introduction of innovations and use the advanced technologies for managing society, the presence of 3—5 public organizations, the absence of corruption, and victory in grant programs.
Despite the "disadvantages" of applying social responsibility in business practices, leading organizations in Ukraine are increasingly experiencing a need for it. Their management is aware of the duty to society, the state and communities to carry out their work efficiently and actively contribute to the sustainable development territories. It is increasingly demonstrating a desire to help territorial communities and every citizen. However, the study found that the process of forming a socially responsible business in the studied territorial communities is not too simple. From time to time, local businesses donate to certain needs of socially vulnerable population segments, however, these are pointless, unpromising actions, and not systematic purposeful activities.
An equally important condition for the successful development of each community is the social responsibility an each member, which is expressed in taking into account the interests of the community, the territory when setting personal goals, mutual respect, mutual support, ethics in the planes "community member — power", "community member — business "," a member of the community — nature ", in initiative and activity in matters of prompting the authorities and business to action.
The article notes the importance of solving the studied communities problems by introducing various types of cooperation and enhancing interaction between local authorities, business and community members in the formation and initiatives implementation to ensure their socially responsible behavior.

Keywords: social responsibility; united territorial community; socially responsible behavior; business organizations; social responsibility management.

References

1. Kolot, A. M. Hrishnova, O. A. and Herasymenko, O. O. (2015), Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Holovinov, O. M. (2016), "Social responsibility of business: Ukrainian realities and problems", available at: http://dspatse.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/ 123456789/88596/27- Golovinov.pdf?sekuentse=1, (Accessed 10 April 2020).
3. Komarnytskyj, I.F. and Halushka, Z.I. (2014), "Corporate social responsibility as a tool for managing a modern enterprise", available at: https://lukianenko.at.ua/_ld/3/336_____pdf, (Accessed 12 March 2020).
4. Shapoval, V.M. (2011), Sotsialna vidpovidalnist biznesu v strukturi upravlinnia ekonomikoiu: monohrafiia [Social responsibility of business in the structure of economic management], Derzh. VNZ "NHU", Dnipropetrivs'k, Ukraine.
5. Serohin, S.M. Sharov, Yu.P. and Borodin, Ye.I. (2016), Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsijni pidkhody ta instrumenty: monohrafiia [Managing the strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools], DRIDU NADU, Dnipropetrivs'k, Ukraine, available at: http://vvv.dridu.dp.ua/ proekt_ms/ dots/monografiia_ 2016.pdf (Accessed 02 April 2020).
6. Mamatova, T. and Ryzhko, A. (2011), "Implementation of the requirements of international standards of social responsibility in municipal administration", Problemy suchasnoho derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Donetskoho derzh. un-tu upravlinnia, vol. 193. pp. 145—155.
7. Aleksina, T.A. (2014), "Corporate social responsibility", available at: https://stud.com.ua/19282/etika_ta_estetika/sotsialna_vidpovidalnist_biznesu (Accessed 10 March 2020).
8. Ryzhko, A. (2013), "Corporate social responsibility of local government: terminological aspects", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. prats, vol. 1 (40), pp. 419—426.
9. Ukrainian Business Resource, E-Ukraine.org.ua (2019), "The Price of the State project found the most financially successful United Territorial Communities (UTCs) and found out why they succeeded", available at: https://eukraine.org.ua/ua/nevs/rejting-najbagachih-otg-abo-de-v-ukrayini-zhiti-dobre (Accessed 01 March 2020)
10. Antypenko, I. (2019), "The process is slow but irreversible. On the reform of local governments in the Kherson region", Hazeta "Den", vol. 205—206, available at: https://day.kyiv.ua/uk/artitsle/podrobytsi/ protses-povilnyy-ale-nezvorotnyy (Accessed 02 April 2020).

№ 6 2020, стор. 155 - 159

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

І. В. Осадчук

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

I. Osadchuk

PhD in Agricultural Sciences, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

ORCID:

0000-0003-3367-758X


Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

N. Kyrychenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

ORCID:

0000-0003-1721-258X


С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

ORCID:

0000-0002-9689-6774

Як цитувати статтю

Осадчук І. В., Кириченко Н. В., Боліла С. Ю. Соціально відповідальні практики співпраці суб'єктів господарювання, місцевої влади та громад. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 155–159. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.155

Osadchuk, I., Kyrychenko, N. and Bolila, S. (2020), “Socially responsible practices of cooperation between business entities, local authorities and communities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 155–159. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.