EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE'S COMMERCIAL BANKS: THREATS AND PREVENTION MEASURES
L. Dombrovska

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.136

УДК: 336.71

L. Dombrovska

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE'S COMMERCIAL BANKS: THREATS AND PREVENTION MEASURES

Summary

Being the "blood artery" of any country's national economy, the banking system, as an aggregate of various types of national banks and credit institutions operating under the general monetary mechanism, is constantly threatened by the negative effects of a number of factors, both external and internal origin. Banking customers, competitors, the state, criminal groups, foreign structures and entities, as well as the legal, general economic, socio-political, scientific and technical and natural environment, have an external influence. The sources of banking system threats are also internal systemic factors, including the imperfection of banking supervision and regulation, the application of methods of unfair competition of competing banks, the development of mergers and acquisitions of banks, as well as the falsity, irrationality, imperfection of the internal environment.
The essence of the concepts of "economic security of a commercial bank" and "financial security of a commercial bank" are considered and the author's vision of understanding the essence of the concept of "financial and economic security of a commercial bank" is proposed. Special attention is paid to the differentiation of financial and economic security threats to which commercial banks are exposed, performing their specific functions and acting as direct subjects of economic and financial relations. The dynamics of actual and characteristic values of indicators, which are the main indicators of financial and economic security of commercial banks, are demonstrated. On this basis, a set of priority measures aimed at preventing internal and external threats to the investigated security of Ukrainian commercial banks is proposed.
The results of the conducted research prove the urgency of the problem of ensuring the financial and economic security of commercial banks, that is, preventing the probable or overcoming existing threats, both external and internal. The success of overcoming this problem depends to a large extent on the correct understanding of the concept of "financial and economic security of the bank" and the specific features of banking activities, which, in fact, create an extremely wide range of threats.
Vulnerable to the negative impact of various events and phenomena inherent in both the world and domestic economies, commercial banks of Ukraine need a comprehensive solution to the issue of protection against threats to their security in general and financial and economic, in particular. The proposed set of identified measures requires a well-thought-out approach to their implementation through a well-formed mechanism, which is the object of further scientific exploration.

Keywords: economic security of a commercial bank; financial security of a commercial bank; financial and economic security of a commercial bank; internal threats; external threats.

References

1. Новікова Т.В., Ворон Д.В. Організація управління фінансово-економічною безпекою банку. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2016. № 12 (22). Т. 2. С. 111—114.
2. Сак Т. Фінансово-економічна безпека комерційних банків України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 2. С. 66—71.
3. Щербатих Д.В., Шпильовий Б.В. Підходи та загрози до формування фінансово-економічної безпеки банківських установ. Вісник Черкаського університету. 2016. №1. С. 141—148.
4. Лісняк А.Є. Чинники фінансової безпеки банків. Вісник університету банківської справи. 2017. №3 (30). С. 77—82.
5. Барилюк М.-М.Р. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "фінансова безпека комерційного банку". Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 15. С. 176—181.
6. Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. 295 с.
7. Журибіда Н.Р. Концептуальні підходи до розкриття суті та особливостей економічної безпеки банків. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2017. № 5 (5). С. 45—49.
8. Дученко Н.В. Сучасні підходи до трактування поняття "економічна безпека банківських установ". Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 17. С. 64—69.
9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 20.12.2019).
10. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua. (дата звернення: 20.12.2019).
11. Домбровська Л.В. Зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом оптимізації структури капіталу. Ефективна економіка. 2014. №2.URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2731 (дата звернення: 20.12.2019 ).
12. Домбровська Л.В. Сучасні тенденції в управлінні ресурсами комерційних банків України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №21. С. 39—44.

Л. В. Домбровська

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

Анотація

Будучи "кровоносною артерією" національної економіки будь-якої країни, банківська система як сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму, постійно перебуває під загрозою негативного впливу низки факторів як зовнішнього, так і внутрішньо системного походження. Зовнішній вплив чинять здебільшого банківські клієнти, конкуренти, держава, злочинні угрупування, закордонні структури і суб'єкти, а також правове, загальноекономічне, соціально-політичне, науково-технічне та природне середовище. Джерелами загроз для банківської системи є і внутрішньо системні фактори, зокрема недосконалість банківського нагляду і регулювання, застосування методів недобросовісної конкурентної боротьби банків-конкурентів, розвиток процесів злиття і поглинання банків, а також помилковість, нераціональність, недосконалість внутрішнього середовища банків.
Розглянуто сутність понять "економічна безпека комерційного банку" і "фінансова безпека комерційного банку" та запропоновано на цій основі авторське бачення розуміння сутності поняття "фінансово-економічна безпека комерційного банку". Приділено увагу диференціації загроз фінансово-економічній безпеці, на які наражаються комерційні банки, виконуючи свої специфічні функції та виступаючи при цьому безпосередніми суб'єктами економічних та фінансових відносин. Продемонстровано динаміку фактичних та характеристичних значень показників, які є основними індикаторами фінансово-економічної безпеки комерційних банків. Запропоновано на цій основі комплекс першочергових заходів, спрямованих на попередження і запобігання внутрішніх та зовнішніх загроз досліджуваній безпеці комерційних банків України.
Результати виконаного дослідження переконують у надзвичайність актуальності проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційних банків, тобто запобігання ймовірних або подолання існуючих загроз як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Успішність подолання означеної проблеми в значній мірі залежить від правильності розуміння сутності поняття "фінансово-економічна безпека банку" та специфічних особливостей банківської діяльності, які, власне, і породжують надзвичайно широкий спектр загроз.
Вразливі до негативного впливу різних подій та явищ, що властиві як світовій, так і вітчизняній економіці, комерційній банки України потребують комплексного вирішення питання убезпечення від загроз їх безпеці в цілому та фінансово-економічній, зокрема. Запропонований комплекс означених заходів вимагає виваженого підходу до їх реалізації через чітко сформований механізм, що і є об'єктом подальших наукових розвідок.

Ключові слова: економічна безпека комерційного банку; фінансова безпека комерційного банку; фінансово-економічна безпека комерційного банку; внутрішні загрози; зовнішні загрози.

Література

1. Novikova, T.V. and Voron, D.V. (2016), "Organization of financial and economic security management of the bank", International scientific journal Internauka, vol. 12 (22) 2, pp. 111—114.
2. Sak, T. (2015), "Financial and Economic Security of Commercial Banks of Ukraine". Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University,vol. 2, pp. 66—71.
3. Shcherbatih, D.V. and Shpilev, B.V. (2016), "Approaches and threats to the formation of financial and economic security of banking institutions", Bulletin of Cherkasy University, vol. 1, pp. 141—148.
4. Lisnyak, A.E. (2017), "Factors of financial security of banks", Bulletin of the University of Banking, vol. 3 (30), pp. 77—82.
5. Barilyuk, M.-M. (2017), "Theoretical aspects of defining the essence of the term "financial security of a commercial bank", Black Sea Economic Studies, vol. 15, pp. 176—181.
6. Epifanov, A. (2009), "Fіnansova bezpeka pіdpriєmstv і bankіvs'kih ustanov: monografіya" [Financial security of enterprises and banking institutions: monograph], DVBS "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
7. Jurybid, N.R. (2017), "Conceptual approaches to disclosing the nature and features of economic security of banks", International scientific journal Internauka, vol. 5 (5), pp. 45—49.
8. Duchenko, N.V. (2013), "Modern approaches to the interpretation of the concept of "economic security of banking institutions"", Investment: practice and experience, vol.17, pp. 64—69.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), On approval of the Methodological recommendations for the calculation of the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated 29.10.2013 №1277. Database "Legislation of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 20 Des 2019).
10. National Bank of Ukraine (2019), available at: https://bank.gov.ua. (Accessed 20 Des 2019).
11. Dombrovska, L.V. (2014) "Strengthening the financial stability of the enterprise by optimizing the capital structure", Effective economy, vol.2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2731(Accessed 20 Des 2019).
12. Dombrovska, L.V. (2018) "Current trends in resource management of commercial banks in Ukraine Investments: practice and experience", vol. 21, pp. 39—44.

№ 6 2020, стор. 136 - 139

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 419

Відомості про авторів

L. Dombrovska

PhD in Economics, Associate Professor,Mykolaiv Interregional Institute for Human Development, University of Ukraine

Л. В. Домбровська

к. е. н., доцент, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ORCID:

0000-0001-5089-950X

Як цитувати статтю

Dombrovska, L. (2020), “Financial and economic security of Ukraine's commercial banks: threats and prevention measures”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 136–139. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.136

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.