EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННИЙ АУДИТ ЯК ОДИН ІЗ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ТА ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
І. І. Подік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.118

УДК: 517.54 (336.225.674)

І. І. Подік

ЕЛЕКТРОННИЙ АУДИТ ЯК ОДИН ІЗ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ТА ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Анотація

Пандемія коронавірусної хвороби є істотним викликом для всього людства адже спричинила безпрецедентні проблеми у багатьох сферах світової економіки. Відповідно усі країни вживають заходів щодо подолання негативних наслідків та загроз для національних господарств, серед яких визначальне місце належить фіскальній політиці.
У статті досліджено потенціал електронного аудиту як одного із комплексу податкових інструментів нейтралізації впливу Covid-19 на економіку України.
Зокрема констатовано, що протидія кризовим явищам, спричиненим карантином, не може бути ефективною в достатній мірі, якщо протиепідемічні заходи матимуть лише стимулюючий характер. Важливою складовою боротьби із наслідками пандемії є використання, задовольняючих вимогам сучасності, способів контролю за дотриманням податкового законодавства, наприклад аудиту електронних даних суб'єктів господарювання.
Визначено, що сутність е-аудиту полягає у застосовуванні спеціального формату електронної звітності (Standard Audit File for Tax (SAF-T)), який забезпечує безперешкодне отримання відомостей для проведення ефективної податкової перевірки. Переваги SAF-T порівняно із іншими формами контролю в частині скорочення часу та підвищення точності виявлення фактів ухилення від сплати податків визнаються країнами Європейського Союзу і не тільки. Нині SAF-T використовується Австрією, Королівством Люксембург, Литвою, Нідерландами, Польщею, Португалією та Сінгапуром.
Проаналізовано нормативно-правове забезпечення функціонування інституту електронного аудиту в Україні, а також стан розроблення даної категорії та відповідних складників: стандарту електронних даних, алгоритмів перевірки, спеціалізованого програмного забезпечення тощо.
Насамкінець, запропоновано ряд заходів щодо повноцінного впровадження е-аудиту у вітчизняну систему перевірки та контролю діяльності платників податків.

Ключові слова: е-аудит; податковий аудит; електронний формат; стандартний податковий аудиторський файл; інформаційні системи.

Література

1. ІІІ Науково-практичний круглий стіл до Дня науки "Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України" URL: https://www.ndifp.com/3rd-round-tabl-counteraction-tax-minimization-payment/ (дата звернення: 20.05.2020).
2. Addressing financial stability risks of COVID-19. URL: https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/addressing-financial-stability-risks-of-covid-19/
3. Guidance for the Standard Audit File — Tax. URL: http://www.oecd.org/ctp/taxadministration/34910277.zip (дата звернення: 20.05.2020).
4. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80 (дата звернення: 20.05.2020).
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.05.2020).
6. Про електронні документи та електронний документообіг / Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення: 20.05.2020).
7. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15 (дата звернення: 20.05.2020).
8. Подік І. Вдосконалення фіскального адміністрування шляхом запровадження української версії податкового аудиторського файлу. Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами Х науково-практичної конференції (22—23 листопада 2018 р.), Ірпінь, 2018. С. 47—50.
9. Штулер І., Подік І. Алгоритм електронного аудиту на основі податкового аудиторського файлу. Актуальні проблеми економіки. 2018. № 10 (208). С. 94—104.

ІI. Podik

ELECTRONIC AUDIT AS ONE OF THE TAX TOOLS FOR OVERCOMING THE NEGATIVE CONSEQUENCES AND THREATS FOR THE UKRAINIAN ECONOMY CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The corona virus pandemic is a significant challenge for the entire humanity because it has caused unprecedented problems & uncertainty in global economy. The affected countries are taking measures to overcome the negative consequences and threats of national economies, among which the decisive place belongs to fiscal policy.
The article is researched the potential of electronic audit as one of a set of tax instruments to neutralize the impact of Covid-19 on the economy of Ukraine.
In particular, it is stated that counteraction to crisis phenomena caused by quarantine could not be sufficiently effective if anti-epidemic measures are only stimulating. An important component of the fight against the effects of a pandemic is the use of modern methods of monitoring compliance with tax laws, such as the audit of electronic data of economic entities.
It is determined that the essence of e-audit is the use of a special electronic reporting format (Standard Audit File for Tax (SAF-T)), which provides unimpeded receipt of information for effective tax audit. SAF-T is designed to provide auditors with access to credentials in an easy-to read format. The file data is easily exported electronically from the accounting software system, which allows it to carry out control activities without going to the taxpayer. Also, due to the standardization of the format and structure, the tax audit file is convenient for both fiscal servants and external and internal auditors.
The advantages of SAF-T compared to other forms of control in terms of reducing time and improving the accuracy of detection of tax evasion are recognized by the countries of the European Union and beyond. SAF-T is currently used by Austria, Luxembourg, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal and Singapore.
The normative and legal support of the functioning of the institute of electronic audit in Ukraine and the state of development of this category and the relevant components: the standard of electronic data, verification algorithms, specialized software, etc. are analyzed.
Finally, a number of measures are proposed for the full implementation of e-audit in the domestic system of inspection and control of taxpayers.

Keywords: E-audit; tax audit; electronic format; Standard Audit File for Tax; information systems.

References

1. The official site of Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine (2020), "III Scientific and practical round table on the Day of Science "Countering tax minimization: world experience and practice of Ukraine", available at: https://www.ndifp.com/3rd-round-tabl-counteraction-tax-minimization-payment/ (Accessed 20 May 2020).
2. FSB (2020), "Addressing financial stability risks of COVID-19", available at: https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/addressing-financial-stability-risks-of-covid-19/ (Accessed 20 May 2020).
3. OECD (2005), "Guidance for the Standard Audit File — Tax", available at: http://www.oecd.org/ctp/taxadministration/34910277.zip (Accessed 20 May 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On Approval of the Action Plan for Implementing the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80 (Accessed 20 May 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 May 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On electronic documents and electronic document circulation", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (Accessed 20 May 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On electronic digital signature", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15 (Accessed 20 May 2020).
8. Podik, I. I. (2018), "Improvement of fiscal administration by introducing a Ukrainian version of the tax audit file", Transformatsiya fiskal?noyi polityky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi [Transformation of Ukraine's fiscal policy in the context of European integration], X naukovo-praktychna konferentsiya [X scientific and practical conference], Research Institute of Fiscal Policy, Irpin, Ukraine, pp. 47—50.
9. Shtuler, I.Y. Podik, I.I. (2018), "Algorithm of electronic audit based on the audit file for tax", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10 (208), pp. 94—104.

№ 6 2020, стор. 118 - 121

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

І. І. Подік

к. е. н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ІI. Podik

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0001-8708-0397

Як цитувати статтю

Подік І. І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією covid-19. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 118–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.118

Podik, ІI. (2020), “Electronic audit as one of the tax tools for overcoming the negative consequences and threats for the ukrainian economy caused by the covid-19 pandemic”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 118–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.