EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

"ЗЕЛЕНА" ЕНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
І. С. Сагайдак, О. О. Балагура, В. В. Макаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.113

УДК: 620.97

І. С. Сагайдак, О. О. Балагура, В. В. Макаренко

"ЗЕЛЕНА" ЕНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Анотація

У статті проаналізовано причини стрімкого розвитку "зеленої" енергетики в Україні та її впливу на енергетичну галузь, економіку країни та національну безпеку вцілому. Серед основних причин автори виділяють інвестиційну привабливість у вигляді "зеленого" тарифу, який є одним із найвищих у Європі та світі. Автори доводять необхідність реструктуризації "зелених" тарифів, оскільки щорічно зростають виплати "зеленим" інвесторам. Крім того, через зростання "зеленої" генерації та функціонуючої схеми оптового ринку електроенергії в Україні скорочується традиційна генерація (гідро- та атомна), що в свою чергу може призвести до зростання цін на електроенергію для споживачів. Автори зазначають, що низка заборгованостей учасників оптового ринку електроенергії (НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", НЕК "Укренерго") один перед одним ставить під загрозу стабільну безпечну роботу Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та виконання гравців ринку електроенергії своїх зобов'язань перед державою, працівниками, кредиторами (у т.ч. державними банками) та контрагентами. В статті обгрунтовано необхідність резервів маневреної потужності. Автори відмічають, що розвиток "зеленої" енергетики відбувається без урахування реальних потреб ОЕС України у додаткових генеруючих потужностях, що може призвести до дестабілізації функціонування енергосистеми країни й аварійних ситуацій. Автори наголошують на необхідності проведення більш жорсткої політики в енергетичній сфері стосовно гравців на ринку відновлюваної енергетики.

Ключові слова: виробництво електроенергії; відновлювані джерела енергії; відновлювана енергетика; "зелений" тариф; оптовий ринок електроенергії.

Література

1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Прахівник А.К. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу в них відновлюваних джерел енергії. Аналітична записка БАУ № 13. 2015. URL: http://www.uabio.org/activity/uabio-analytics (дата звернення: 25.03.2020).
2. Agora Energiewende: офіційний веб-сайт. URL: https://www.agora-energiewende.de/en/ (дата звернення: 29.04.2020).
3. Frеdеric Simon. EU Commission unveils "European Green Deal": The key points. EURACTIV. (2019-12-11). URL: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-commission-unveils-european-green-deal-the-key-points/ (дата звернення: 29.12.2019).
4. Презентовано проект Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245435079&cat_id=35109 (дата звернення: 29.03.2020).
5. Сагайдак І. С., Чорна Т. М., Авраменко Н. Л. "Зелений тариф" як механізм стимулювання відновлюваної енергетики Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6615 (дата звернення: 23.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64
6. Гончарук О. В "В зелену енергетику" інвестовано 4,8 мільярда доларів за останніх 5 років. Урядовий портал. 2019. — URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-zelenu-energetiku-investovano-48-milyardiv-dolariv-za-ostannih-5-rokiv-oleksij-goncharuk (дата звернення: 10.04.2020).
7. П'ять проблем ринку електроенергетики, які привітали Україну з 2020 роком. Українська енергетика. 2020. — URL: https://ua-energy.org/uk/posts/piat-problem-rynku-elektroenerhetyky-iaki-potribno-pryvitaly-ukrainu-z-2020-rokom (дата звернення: 10.04.2020).
8. Українська асоціація відновлюваної енергетики. URL: https://uare.com.ua/novyny/707-pozitsiya-uave-shchodo-propozitsiji-likvidatsiji-dp-garantovanij-pokupets-2.html (дата звернення: 12.05.2020).

I. Sahaidak, H. Balahura, V. Makarenko

"GREEN" ENERGY IN THE CONTEXT OF THREATS TO ECONOMIC AND NATIONAL SECURITY

Summary

The article analyzes the reasons for the rapid development of "green" the energy in Ukraine and its impact on the energy sector, the economy, and national security in general. Among the main reasons, the authors highlight investment attractiveness in the form of a "green" tariff, which is one of the highest in Europe and the world. The authors argue the need for restructuring "green" tariffs, as payments to "green" investors increase every year. Also, due to the growth of the "green" generation and functioning scheme wholesale electricity market in Ukraine is shrinking traditional generation (hydro- and nuclear) which, in turn, can lead to higher prices for electricity for consumers. The authors note that some debts participants of the wholesale electricity market (NNEGC "Energoatom", PJSC "Ukrhydroenergo", SE "Guaranteed Buyer", NEC "Ukrenergo") one one threatens the stable and secure operation of the United energy system (UES) of Ukraine and the performance of market players the electricity of its obligations to the state, employees, creditors (including state-owned banks) and counterparties. The article is a reasonably necessary structure of shunting power reserves. The authors note that the development of "green" energy occurs without taking into account the real needs of the UES of Ukraine in additional generating capacities, which can lead to destabilization of functioning energy systems of the country and the possibility of emergencies. The authors note the need for stricter energy policies for players in the renewable energy market: speed up the launch "Green" auctions; find a compromise solution to the problem of "green" tariffs with renewable energy investors; allow Ukrenergo to limit the production of electricity SES and WPP without compensation "green" producers of the cost of unused energy; introduce and strengthen responsibility for the creation of renewable energy producers imbalances in the UES; introduce economic methods of incentives not only for generating companies but also for manufacturers of industrial storage systems energy; set a "green" capacity limit for tender projects power plants.

Keywords: Power generation; Renewable Energy sources; Renewable Energy; "green" tariff; wholesale electricity market.

References

1. Heletukha, H.H. Zheliezna, T.A. and Prakhivnyk, A.K. (2015), " nalysis of energy strategies of the EU and the world of renewable energy sources", available at: http://vvv.uabio.org/atstivity/uabio-analytitss (Accessed 25 March 2020).
2. Agora Energiewende (2020), available at: https://www.agora-energiewende.de/en/ (Accessed 29 April 2020).
3. Simon, F. (2019), "EU Commission unveils "European Green Deal": The key points", EURACTIV, available at: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-commission-unveils-european-green-deal-the-key-points/ (Accessed 29 March 2020).
4. Ministry of Energy and Environmental Protection (2020), "The draft Concept of "green" energy transition of Ukraine until 2050 was presented", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245435079&cat_id=35109 (Accessed 29 March 2020).
5. Sahaidak, I. S. Chorna, T. M. and Avramenko, N. L. (2018), "The feed-in" tariff as a mechanism for stimulation of renewable energy in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6615 (Accessed 23 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64
6. Honcharuk, O. (2019), "$ 4.8 billion has been invested in green energy over the past five years", Uriadovyj portal available at: https://www.kmu.gov.ua/news/v-zelenu-energetiku-investovano-48-milyardiv-dolariv-za-ostannih-5-rokiv-oleksij-goncharuk (Accessed 10 April 2020).
7. Ukrains'ka enerhetyka (2020), "Five problems of the electricity market that have congratulated Ukraine since 2020", available at: https://ua-energy.org/uk/posts/piat-problem-rynku-elektroenerhetyky-iaki-potribno-pryvitaly-ukrainu-z-2020-rokom (Accessed 10 April 2020).
8. Ukrainian Association of Renewable Energy (2020), "UARE position on the proposal to liquidate SE "Guaranteed Buyer", available at: https://uare.com.ua/novyny/707-pozitsiya-uave-shchodo-propozitsiji-likvidatsiji-dp-garantovanij-pokupets-2.html (Accessed 12 May 2020).

№ 6 2020, стор. 113 - 117

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

І. С. Сагайдак

к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

I. Sahaidak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0002-7186-8830


О. О. Балагура

к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки,Національний транспортний університет, м. Київ

H. Balahura

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Pedagogy, National Transport University, Kiev

ORCID:

0000-0003-1353-7694


В. В. Макаренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

V. Makarenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Occupational Safety and environmental safety, National Technical Universitet "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5380-8439

Як цитувати статтю

Сагайдак І. С., Балагура О. О., Макаренко В. В. "зелена" енергетика в контексті загроз економічній та національній безпеці. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.113

Sahaidak, I., Balahura, H. and Makarenko, V. (2020), “"green" energy in the context of threats to economic and national security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 113–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.