EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF THE FILLING OF THE BUDGET OF UKRAINE
L. Dikan, I. Shevchenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.107

УДК: 647.338.7.3

L. Dikan, I. Shevchenko

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF THE FILLING OF THE BUDGET OF UKRAINE

Summary

The period of reform of the system of public financial control in Ukraine is becoming permanent. Another change in the name of the subject of state financial control instead of the State Audit Office of Ukraine now has another name, namely the Department of Financial Control. The current system of state financial control provides that previous and current financial control over the filling of the budget is carried out by the Ministry of Finance of Ukraine, state tax authorities, customs authorities, and budget expenditures are controlled by the Accounting Chamber of the Verkhovna Rada, the State Treasury and Financial Control. Therefore, further development and reform of the system of public financial control in the context of filling the budget of Ukraine is unresolved. It is these aspects that determined the relevance of the research topic and determined its purpose. The main purpose of this work is a theoretical justification and practical recommendations for further development of public financial control in the context of filling the budget of Ukraine. The article considers topical issues related to the development of public financial control in the context of filling the budget of Ukraine. The theoretical bases of the concept of "development" are considered, the geographical development of the state financial control in the world is defined. Given these characteristics of development, the authors consider it appropriate to outline the socio-economic processes that preceded the emergence of public financial control in Ukraine, presenting the stages of formation and development of public financial control in Ukraine. It is determined that the second and third periods became a significant period of development of state financial control in Ukraine. A detailed overview of the evolution of control is presented in the study. The authors also find that the transformation of the tasks of the Financial Control Department as a body of state financial control indicates a change in priorities in control activities and a change in the ideology of control. The authors emphasize in the study that in modern conditions the role of internal public financial control as a tool to improve the system of internal control of an institution or organization in accordance with the needs arising in the process of their operation is growing. However, the issues of improving the conceptual apparatus of public financial control, substantiation of target characteristics, mechanism, methods of assessing the level and quality of its development in the context of filling the budget of Ukraine remain insufficiently resolved.

Keywords: development; budget; state financial control; public finances; control system.

References

1. Шевченко І.О., Шевченко Н.В. Реформування системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграції. Науково-практичний економічний журнал "Економічні студії". 2019. № 1 (23). С. 97—101.
2. Розвиток державного фінансового контролю в Україні: монографія Є.М. Романів, С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк; за заг. ред. проф. Романіва Є.М. — Львів: Простір. 2015. — М., — 174 с.
3. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник в схемах і таблицях Л.В. Дікань, І.О. Шевченко, Є.В. Дейнеко, Д.В. Калінкін. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 273 с.
4. Микитюк І. Державний фінансовий контроль у бюджетній сфері. Світ фінансів. — 2018. 1 (54). — С. 58—69.

Л. В. Дікань, І. О. Шевченко

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Анотація

Період реформи системи державного фінансового контролю в Україні набуває постійного характеру. Ще одна зміна назви суб'єкта державного фінансового контролю замість Державної аудиторської служби України має тепер іншу назву, а саме Управління фінансового контролю. Існуюча система державного фінансового контролю передбачає, що попередній та поточний фінансовий контроль за наповненням бюджету здійснюється Міністерством фінансів України, державними податковими органами, митними органами, а витрачання бюджетних коштів контролюється Рахунковою палатою Верховної Ради Рада України, органи Державного казначейства та Управління фінансового контролю. Тому подальший розвиток та реформування системи державного фінансового контролю в контексті наповнення бюджету України є невирішеним. Саме ці аспекти визначили актуальність теми дослідження та визначили її призначення. Основна мета даної роботи — теоретичне обгрунтування та практичні рекомендації щодо подальшого розвитку державного фінансового контролю в контексті наповнення бюджету України. У статті розглядаються актуальні питання, пов'язані з розвитком державного фінансового контролю в контексті наповнення бюджету України. Розглянуто теоретичні основи поняття "розвиток", визначено географічний розвиток державного фінансового контролю у світі. Враховуючи ці характеристики розвитку, автори вважають за доцільне окреслити соціально-економічні процеси, що передували появі державного фінансового контролю в Україні, подавши етапи становлення та розвитку державного фінансового контролю в Україні. Визначено, що другий та третій періоди стали значним періодом розвитку державного фінансового контролю в Україні. Детальний огляд еволюції контролю представлений у дослідженні. Автори також виявляють, що трансформація завдань Управління фінансового контролю як органу державного фінансового контролю говорить про зміну пріоритетів у контрольній діяльності та зміну ідеології контролю. Автори підкреслюють у дослідженні, що в сучасних умовах роль внутрішнього державного фінансового контролю як інструменту, який дозволяє вдосконалити систему внутрішнього контролю установи чи організації відповідно до потреб, що виникають у процесі їх функціонування зростає. Однак питання вдосконалення концептуального апарату державного фінансового контролю, обгрунтування цільових характеристик, механізму, методів оцінки рівня та якості його розвитку в контексті наповнення бюджету України залишаються недостатньо вирішеними.

Ключові слова: розвиток; бюджет; державний фінансовий контроль; державні фінанси; система контролю.

Література

1. Shevchenko, I.O. and Shevchenko, N.V (2019), "Reforming the system of state financial control in the context of European integration", Scientific and practical economic journal "Economic Studies", vol. 1 (23), pp. 97—101.
2. Romanov, E.M. Goncharuk, S.M. Prymak, S.V. and Danilyak, L.Ya. (2015), Rozvytok derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini [Development of public financial control in Ukraine], Space-M, Lviv, Ukraine.
3. Dikan, L.V. and Shevchenko, I.O. (2019), Derzhavnyj finansovyj kontrol': navchal'nyj posibnyk v skhemakh i tablytsiakh [State financial control: a textbook in diagrams and tables], KhNEU them. S. Kuznets, Kharkiv, Ukraine.
4. Mykytyuk, I. (2018), "State financial control in the budget sphere", Finance World, vol. 1 (54), pp. 58—69.

№ 6 2020, стор. 107 - 112

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 396

Відомості про авторів

L. Dikan

PhD in Economics, Professor of Accounting and Business ConsultingSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Л. В. Дікань

к. е. н., професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ORCID:

0000-0003-4107-3508


I. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Business Consulting,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

І. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ORCID:

0000-0001-8188-3551

Як цитувати статтю

Dikan, L. and Shevchenko, I. (2020), “Development of state financial control in the context of the filling of the budget of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 107–112. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.