EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 2020 Р.
М. В. Штань

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.98

УДК: 336.7

М. В. Штань

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 2020 Р.

Анотація

У статті проаналізовано вплив інструментарію монетарної політики на розвиток макроекономічних процесів. Розкрито напрями зміни вектору економічного розвитку внаслідок впливу грошово-кредитних інструментів. З'ясовано, що розвиток національної економіки значною мірою обумовлюється роллю центрального банку країни у цих процесах. Розкрито досвід окремих країн світу у стимулюванні економічної динаміки на основі використання монетарних важелів.
Розглянуто можливості зміни монетарної політики у напрямі її підпорядкування ширшому спектрові завдань з позицій реалізації антикризових заходів. Аналізується досвід монетарного регулювання центральних банків країн світу у контексті розширення кола їх цілей. Визначено необхідність застосування комплексного підходу до формування цілей монетарної політики як головної складової антикризового регулювання. Обгрунтовано шляхи використання в Україні світового досвіду стимулювальної монетарної політики в умовах розгортання глобальної фінансово-економічної кризи 2020 р.

Ключові слова: монетарна політика; антикризове регулювання; центральний банк; економічне зростання.

Література

1. Міщенко В.І., Льон І.М. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку. Фінанси України. 2017. № 4. С. 75—93.
2. Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці. Банківська справа. 2017. № 2. С. 3—26.
3. Гриценко А.А., Кричевська Т.О. Теоретичні основи грошово-кредитної політики. Економічна теорія. 2011. № 1. С. 90—106.
4. Кричевська T. Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз. Економіст. 2016. № 5. С. 4—11.
5. Шульга Н.П., Уманців Ю.М., Мельниченко О.В. Рефінансування банків. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 324 с.
6. Козюк В. Фінансова глибина: легше потонути, ніж пояснити. URL: https://dt.ua/finances/finansova-glibina-legshe-potonuti-nizh-poyasniti-330610_.html
7. Козюк В.В. Незалежність центробанків та інфляція: фрагментаризація суспільства vs верховенство права. Фінанси України. 2019. № 3. C. 7—21.
8. Danylyshyn B., Bohdan І. Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine's economy in the spread of the coronavirus pandemic. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. Issue 2. Р. 1—15.
9. Данилишин Б. М. Якою має бути економічна терапія від Нацбанку. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/28/659916
10. Данилишин Б.М. Основні напрями монетарної політики України. Фінанси України. 2018. № 2. C. 9—25.
11. Данилишин Б.М. Перспективи удосконалення монетарної політики України. Фінанси України. 2020. № 2. C. 7—24.
12. Райнгарт К., Рогофф К. Циклічна історія фінансових криз / пер. з англ. О. Кальнова. Київ: Наш формат. 2019. 544 с.
13. Бортніков Г. П. Заходи реагування центральних банків і банківської спільноти на епідемію коронавірусу. Фінанси України. 2020. № 3. C. 65—79.

M. Shtan

MONETARY POLICY IN THE GLOBAL CRISIS OF 2020

Summary

The article analyzes the impact of monetary policy tools on the development of macroeconomic processes. The directions of change of the vector of economic development due to the influence of monetary instruments are revealed. It was found that the development of the national economy is largely due to the role of the country's central bank in these processes. An analysis of the factors that negatively affect the effectiveness of the prospects of Ukraine's economy on the trajectory of sustainable economic development has been made. Directions for improving monetary policy in Ukraine have been identified. Prospects for using the potential of monetary instruments in Ukraine are analyzed. The experience of individual countries in stimulating economic dynamics based on the use of monetary levers is revealed. The international experience of monetary policy as a factor of ensuring sustainable economic growth is generalized.
Emphasis is placed on the importance of improving the monetary policy of the state in the direction of ensuring the stable development of the national economy. Emphasis is placed on the stabilization of the monetary sphere. Measures to improve monetary policy are presented on the example of central banks around the world. Possibilities of change of monetary policy in the direction of its subordination to a wider range of tasks from the standpoint of implementation of anti-crisis measures are considered. The experience of monetary regulation of central banks of the world in the context of expanding the range of their goals is analyzed. The necessity of application of the complex approach to formation of the purposes of monetary policy as the main component of anti-crisis regulation is defined.
It is proved that the role of the central bank's monetary policy in stimulating economic growth is to create certain monetary preconditions, the key of which is macroeconomic stability and stability of the banking system. The ways of using the world experience of stimulating monetary policy in the conditions of unfolding of the global financial and economic crisis of 2020 in Ukraine are substantiated. The directions of further improvement of monetary policy in Ukraine are offered.

Keywords: monetary policy; anti-crisis regulation; central bank; economic growth.

References

1. Mischenko, V.I. and L'on, I.M. (2017), "The role of monetary regulation in stimulating economic development", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 75—93.
2. Dziubliuk, O.V. (2017), "Monetary policy as a key lever for the implementation of anti-crisis measures in the economy", Bankivs'ka sprava, vol. 2, pp. 3—26.
3. Hrytsenko, A.A. and Krychevs'ka, T.O. (2011), "Theoretical foundations of monetary policy", Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 90—106.
4. Krychevs'ka, T.O. (2016), "Monetary policy as an element of the social contract: logical-historical analysis", Ekonomist, vol. 5. pp. 4—11.
5. Shul'ha, N.P. Umantsiv, Yu.M. and Mel'nychenko, O.V. (2017), Refinansuvannia bankiv [Refinancing of banks], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
6. Koziuk, V.V. (2019), "Financial depth: easier to drown than to explain", ZN.ua, [Online], vol. 45, available at: https://dt.ua/finances/finansova-glibina-legshe-potonuti-nizh-poyasniti-330610_.html (Accessed 14 May 2020).
7. Koziuk, V.V. (2019), "Central bank independence and inflation: fragmentation of society vs rule of law", Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 7—21.
8. Danylyshyn, B. and Bohdan, І. (2020), "Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine's economy in the spread of the coronavirus pandemic", Banks and Bank Systems, vol. 15, pp. 1—15.
9. Danylyshyn, B.M. (2020), "What should be the economic therapy from the National Bank", Ekonomichna pravda, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/28/659916 (Accessed 14 May 2020).
10. Danylyshyn, B.M. (2018), "The main directions of monetary policy of Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 9—25.
11. Danylyshyn, B.M. (2020), "Prospects for improving the monetary policy of Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 7—24.
12. Rajnhart, K. and Rohoff, K. (2019), Tsyklichna istoriia finansovykh kryz [Cyclical history of financial crises], Nash format, Kyiv, Ukraine.
13. Bortnikov, H.P. (2020), "Central bank and banking community response to the coronavirus epidemic", Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 65—79.

№ 6 2020, стор. 98 - 101

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

M. Shtan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

ORCID:

0000-0002-4938-555Х

Як цитувати статтю

Штань М. В. Монетарна політика за умов розвитку глобальної кризи 2020 р.. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 98–101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.98

Shtan, M. (2020), “Monetary policy in the global crisis of 2020”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 98–101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.