EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Ю. П. Макаренко, Д. О. Самойлова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.87

УДК: 336.717.061

Ю. П. Макаренко, Д. О. Самойлова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Анотація

У роботі розглянуто теоретичні та методологічні основи процесу формування кредитного портфеля банку. Актуальність обраної теми забезпечено значним зростанням проблемної заборгованості в портфелі комерційних банків, що негативним чином впливає на якість такого портфеля, змушує банк збільшувати резерви під можливі втрати, що відбивається на фінансових показниках діяльності фінансової установи загалом.
Досліджено останні публікації та погляди науковців на визначення "кредитного портфеля". Було розглянуто напрями його аналізу кредитного портфеля та його завдання. Було виявлено причини збільшення обсягів кредитного портфеля та зростання простроченої заборгованості, а, відповідно, й зменшення якості портфеля кредитів.
Також було проаналізовано структуру кредитного портфеля комерційного банку на прикладі АТ "А-БАНК", його роль у загальних активах банку та обсяги сформованих резервів під проблемні кредити. Встановлено, що на процес формування кредитного портфеля значно впливає кредитний ризик, обсяги якого мають бути контрольованим, оскільки саме такий ризик викликає загрозу платоспроможності та ліквідності банківської установи.
З огляду на це, кожен комерційний банк повинен докладати зусилля, спрямовані на мінімізацію можливих втрат від невиконання кредитних зобов'язань клієнтами. З метою виявлення резервів підвищення ефективності кредитної діяльності за умови запланованого рівня дохідності та допустимого рівня ризику банки проводять аналіз кредитного портфеля.
У підсумку слід зазначити, що рівень якості та структура кредитного портфеля банку більшим чином залежить від того, наскільки організована кредитна політика банку, адже організаційна структура кредитного підрозділу в кожній фінансовій установі має свої особливості, переваги та недоліки. Фактором здійснення системи управління кредитним процесом банку є розробка продуманої кредитної політики, яка формулює цілі та пріоритети кредитної діяльності банку, засоби та методи їх реалізації.

Ключові слова: прострочені кредити; управління кредитним портфелем; кредитний портфель банку; кредитний ризик; резерви.

Література

1. Андрушків Т. Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання / Т. Андрушків //Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2012. — № 11. — С. 299—301.
2. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності / Л. Бондаренко // Вісник Національного Банку України. — 2008. — № 3. — С. 31—33.
3. Демчук Н.І., Коваль А.М. Менеджмент кредитного портфеля банку / Н.І. Демчук, А.М. Коваль // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2017. — № 23. — С. 154—157.
4. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / О.И. Лаврушин. — М.: КНОРУС, 2009.— 560 с.
5. Офіційний сайт АТ "А-БАНК" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://a-bank.com.ua
6. Степаненко К.Р. Особливості формування кредитного портфеля банку / К.Р. Степаненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2016. — № 7. — С. 111—114.
7. Челноков В.А. Банки и банковские операции Текст: учебное пособие / В.А. Челноков. — М.: Высшая школа. — 2008. — 296 с.

Yu. Makarenko, D. Samoilova

THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A BANKING INSTITUTION

Summary

This paper considers the theoretical and methodological foundations of the process of forming the bank's loan portfolio. The relevance of the chosen topic is due to a significant increase in bad debts in the portfolio of commercial banks, which negatively affects the quality of such a portfolio, forcing the bank to increase reserves for possible losses, which affects the financial performance of the financial institution as a whole.
The latest publications and views of scientists on the definition of "loan portfolio" are studied. The directions of its analysis of the loan portfolio and its tasks were considered. The reasons for the increase in the loan portfolio and the growth of overdue debt were identified, and, accordingly, the decrease in the quality of the loan portfolio.
The structure of the commercial bank's loan portfolio was also analyzed on the example of A-BANK JSC, its role in the bank's total assets and the amount of formed reserves for problem loans. It is established that the process of credit portfolio formation is significantly influenced by credit risk, the volume of which must be controlled, as such risk poses a threat to the solvency and liquidity of the banking institution.
With this in mind, every commercial bank should make efforts to minimize possible losses from default by customers. In order to identify reserves to increase the efficiency of lending activities under the planned level of profitability and acceptable level of risk, banks conduct an analysis of the loan portfolio.
As a result, it should be noted that the level of quality and structure of the bank's loan portfolio largely depends on how organized the bank's credit policy, because the organizational structure of the credit department in each financial institution has its own characteristics, advantages and disadvantages. The factor of the bank's credit process management system is the development of a well-thought-out credit policy, which formulates the goals and priorities of the bank's lending activities, means and methods of their implementation.

Keywords: overdue loans; loan portfolio management; bank loan portfolio; credit risk; reserves.

References

1. Andrushkiv, T. (2012), "Problems of the loan portfolio of banks of Ukraine and ways of their overcoming", Visnyk Ternopilskogo nacionalnogo ekonomichnogo universytetu, vol. 11. pp. 299—301.
2. Bondarenko, L. (2008), "The concept of the loan portfolio of a commercial bank and the criteria of its competitiveness", Visnyk Nacionalnogo Banku Ukrayiny, vol. 3, pp. 31—33.
3. Demchuk, N.I. and Koval, A.M. (2017), "Management of the bank loan portfolio", Naukovyj visnyk Xersonskogo derzhavnogo universytetu, vol. 23, pp. 154—157.
4. Lavrushyn, O.Y. (2009), Bankovskyj menedzhment, [Banking management], KNORUS, Moscow, Russia.
5. Official site of JSC "A-BANK" (2020), available at: https://a-bank.com.ua (Accessed 10 June 2020).
6. Stepanenko, K.R.(2016), "Features of formation of the bank's loan portfolio", Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo nacionalnogo universytetu, vol. 7, pp. 111—114.
7. Chelnokov, V.A. (2008), Banky y bankovskye operacyy [Banks and banking operations], Vysshaya shkola, Moscow, Russia.

№ 6 2020, стор. 87 - 91

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor, The Dnipro National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0002-9970-7377


Д. О. Самойлова

студентка 4-го курсу, бакалавр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

D. Samoilova

4th year student, bachelor, The Dnipro National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0001-7305-3208

Як цитувати статтю

Макаренко Ю. П., Самойлова Д. О. Теоретичні аспекти управління кредитним портфелем банківської установи. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.87

Makarenko, Yu. and Samoilova, D. (2020), “Theoretical aspects of credit portfolio management of a banking institution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.