EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
В. В. Рисін, А. В. Степанова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.80

УДК: 336.7:346.6 (477)

В. В. Рисін, А. В. Степанова

ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Анотація

Фінансування тероризму на сучасному етапі стало однією із ключових проблем економічної безпеки в Україні. Значною загрозою є можливість використання фінансових установ для руху кримінальних грошових потоків, що контролюються терористичними організаціями і можуть використовуватися для дестабілізації ситуації в країні. Метою статті є визначення практичного інструментарію для формування політики фінансового сектора у сфері протидії фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Автори проаналізували основні джерела та канали фінансування терористичних організацій, виявили зростання рівня впливу тероризму на перебіг економічних процесів в Україні упродовж 2016—2019 років. Розглянуто особливості законодавчо-нормативного регулювання протидії фінансуванню тероризму на прикладі України та чинних міжнародних стандартів. У результаті проведеного дослідження визначено низку інструментів для формування ефективної політики протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансового сектора. До таких інструментів віднесено: оцінка потенційних ризиків із використанням ризик-орієнтованого підходу; застосування принципу належної обачності у процесі ідентифікації клієнтів; забезпечення ефективної взаємодії фінансових установ, уповноваженого органу та правоохоронних органів; створення спеціальних підрозділів для боротьби з тероризмом; блокування фінансових транзакцій у разі наявності підозри щодо фінансування терористичної діяльності. Зважаючи на розвиток Fintech сегменту фінансового ринку та появу нових, недостатньо вивчених, фінансових інструментів, банки та інші фінансові посередники повинні адаптувати свої процедури фінансового моніторингу для максимального урахування ризиків, що можуть виникнути у разі застосування таких інструментів для цілей фінансування тероризму.

Ключові слова: тероризм; фінансування тероризму; фінансові установи; банки; кримінальні грошові потоки; протидія фінансуванню тероризму; фінансовий моніторинг.

Література

1. Ткаченко В. Фінансування тероризму: як уберегти бізнес від кримінальних ризиків? Юрист&Закон. 2015. №47. Режим доступу: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008620 (Дата звернення: 02.05.2020).
2. Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці. Державне управління: Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 108—112.
3. Малий В.Ю. Роль фінансового моніторингу в запобіганні та протидії фінансуванню тероризму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. № 17. С. 143—147.
4. Кононенко В.П., Новікова Л.В. Фінансування тероризму — загроза для міжнародних відносин. Практика міжнародного суду ООН та суду ЄС. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. № 7. С. 55—59.
5. Цюприк І. В. Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 44—54.
6. Хвалінський С.О. Оцінка критеріїв ризику відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні в умовах глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. № 7 (1). С. 156—159.
7. Єгоричева С.Б. Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу. Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 2019. № 3 (75).
8. Андрійченко Ж.О. Визначення напрямів інституційних змін для забезпечення ефективного функціонування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17.
9. Morse J.C. Blacklists, market enforcement, and the global regime to combat terrorist financing. International Organization. 2019. № 73 (3), рр. 511—545.
10. Keatinge T., & Danner, K. Assessing Innovation in Terrorist Financing. Studies in Conflict & Terrorism. 2018. № 1. рр. 18.
11. Kurilovskа L., & Kordіk M. National Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Risk Assessment as a Partial Tool for Creditor's Protection. Internal Security. 2017. № 9 (1).
12. Tierney M. Terrorist Financing: An Examination of Terrorism Financing via the Internet. International Journal of Cyber Warfare and Terrorism (IJCWT). 2018. № 8 (1). рр. 1—11.
13. Wall, R. Are financial institutions' counter-terrorist financing controls fit for today's challenges? Journal of Financial Compliance. 2020. № 3 (2), рр. 181—191.
14. Whisker J., & Lokanan, M. E. Anti-money laundering and counter-terrorist financing threats posed by mobile money. Journal of Money Laundering Control. 2019.
15. Naheem M. A. Saudi Arabia's efforts on combating money laundering and terrorist financing. Journal of Money Laundering Control. 2019.
16. Laksmi, S. W. Nexus between Charities and Terrorist Financing In Indonesia. Counter Terrorist Trends and Analyses. 2019. № 11 (7), рр. 6—10.
17. Hamin, Z. Governing Non-profit Organizations Against Terrorist Financing: The Malaysian Legal and Regulatory Modalities. In The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law (pp. 1117—1139). Palgrave Macmillan, Cham. 2018.
18. Global Terrorism Index (2014, 2015, 2016), Institute for economics and peace. Режим доступу: http://economicsandpeace.org/ (Дата звернення: 01.05.2020).
19. Global Terrorism Index (2017, 2018, 2019), Vision of Humanity. Режим доступу: http://visionofhumanity.org/ (Дата звернення: 01.05.2020).
20. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік (2020), Державна служба фінансового моніторингу України. Режим доступу: https://cutt.ly/dykb9mj (Дата звернення: 01.05.2020).
21. Financing of terrorism (2020), Council of Europe. Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism (Дата звернення: 01.05.2020).
22. Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму (2020), Департамент фінансових розслідувань. Державна служба фінансового моніторингу України. Режим доступу: https://cutt.ly/ryka9Fp (Дата звернення: 01.05.2020).
23. Combating the Financing of Terrorism (CFT) (2020), Investopedia. Режим доступу: https://www.investopedia.com/terms/c/combating-financing-terrorism-cft.asp (Дата звернення: 01.05.2020).
24. Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — Topics (2001), International Monetary Fund. Режим доступу: https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm (Дата звернення: 01.05.2020).
25. Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях (2019), Державна служба фінансового моніторингу України. Режим доступу: https://cutt.ly/RykswEK (Дата звернення: 01.05.2020).
26. Ризики тероризму та сепаратизму (2017), Державна служба фінансового моніторингу України. Режим доступу: https://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20180103/2017%20Teror.pdf (Дата звернення: 01.05.2020).
27. Thony J. Money laundering and terrorism financing: an overview. 2001. Режим доступу: https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/thony.pdf (Дата звернення: 01.05.2020).
28. Кривонос В., Тупало Н. Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). — К.: Національна академія прокуратури України, 2016. C. 184—187.
29. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-IX. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (Дата звернення: 01.05.2020).
30. Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism. Basel Committee on Banking Supervision. June 2017. Режим доступу: https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf (Дата звернення: 01.05.2020).
31. Strengthening measures to counter money laundering and financing of terrorism in Ukraine (PGG II Ukraine) (2019). Council of Europe. Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/pgg-ii-ukraine (Дата звернення: 01.05.2020).
32. Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Державна служба фінансового моніторингу України. 2020. Режим доступу: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListFull.pdf (Дата звернення: 04.05.2020).

V. Rysin, A. Stepanova

INSTRUMENTS FOR COUNTERACTION TO TERRORIST FINANCING THROUGH FINANCIAL INSTITUTIONS

Summary

Terrorist financing nowadays has become one of the key problems for economic security in Ukraine. In addition, a significant threat is the possibility to use financial institutions to drive criminal cash flows that are controlled by terrorist organizations and can be used to destabilize the situation in the country. The purpose of the article is to identify practical tools for policymaking in the financial sector in the direction of combating terrorism financing and the proliferation of mass destruction weapons. The authors analyzed the main sources and channels of terrorist organizations financing. The level of terrorism influence on the course of economic processes in Ukraine during 2016-2019 has been revealed. The peculiarities of legislative regulation of counteraction to terrorist financing based on the example of Ukraine and current international standards are considered. The study identified a number of tools for establishing an effective counter-terrorism financing policy using the financial sector. The set of tools consists of: assessing potential risks using a risk-based approach; the application of the "due diligence" principle in the process of customer identification; improving the effectiveness of anti-money laundering and anti-terrorist financing procedures in the non-banking sector, payment systems, as well as in the non-financial institutions that are involved into financial monitoring system; ensuring effective interaction of financial institutions, the authorized body, and law enforcement agencies; establishment of special units to combat terrorism; blocking financial transactions in the case of suspicion of terrorist financing. Given the development of the Fintech financial market segment and the emergence of new under-researched financial instruments, banks, and other financial intermediaries need to adapt their financial monitoring procedures to mitigate the risks that may arise due to such instruments applying for terrorist financing purposes. The ways for future research have to deal with the risk evaluation of high-risk financial instruments offered by fintech and non-bank companies in the context of terrorist financing probability.

Keywords: terrorism; terrorist financing; financial institutions; banks; criminal cash flows; counteraction to terrorist financing; financial monitoring.

References

1. Tkachenko, V. (2015), "Terrorist financing: how to secure business from criminal risks", Yuryst&Zakon, [Online], vol.47, available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008620 (Accessed 2 May 2020).
2. Baranov, O.P. (2018), "Financing terrorism as a threat to national security", Derzhavne upravlinnia: Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 108—112.
3. Malyy, V. Yu. (2016), "The role of financial monitoring in preventing and combating terrorist financing", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 17, pp. 143—147.
4. Cononenko, V.P. and Novikova, L.V. (2018), "Terrorism financing as a threat to international relations. The practice of the UN International Court of Justice and the EU Court", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 7, pp. 55—59.
5. Tsiupryk, I. V. (2016), "The method of financing terrorism as a circumstance to be proved in criminal proceedings", Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, vol.1, pp. 44—54.
6. Khvalinskyi, S. O. (2014), "Assessment of the criteria for the risk of money laundering and terrorist financing in Ukraine in the context of globalization", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 7(1), pp. 156—159.
7. Iehorycheva, S. B. (2019), "Risk-oriented supervision in the financial monitoring system", Scientific Bulletin PUET: Economic Sciences, vol. 3 (75).
8. Andriichenko, Zh. O. (2017), "Identifying areas for institutional change to ensure the effective functioning of the risk-oriented approach in the field of financial monitoring", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 17.
9. Morse, J. C. (2019), "Blacklists, market enforcement, and the global regime to combat terrorist financing", International Organization, vol. 73 (3), pp. 511—545.
10. Keatinge, T. and Danner, K. (2018), "Assessing Innovation in Terrorist Financing", Studies in Conflict & Terrorism, pp. 1—18.
11. Kurilovskа, L. and Kordіk, M. (2017), "National Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Risk Assessment as a Partial Tool for Creditor's Protection", Internal Security, vol. 9(1).
12. Tierney, M. (2018), "Terrorist Financing: An Examination of Terrorism Financing via the Internet", International Journal of Cyber Warfare and Terrorism (IJCWT), vol. 8 (1), pp. 1—11.
13. Wall, R. (2020), "Are financial institutions' counter-terrorist financing controls fit for today's challenges?", Journal of Financial Compliance, vol. 3 (2), pp. 181—191.
14. Whisker, J. and Lokanan, M. E. (2019), "Anti-money laundering and counter-terrorist financing threats posed by mobile money", Journal of Money Laundering Control.
15. Naheem, M. A. (2019), "Saudi Arabia's efforts on combating money laundering and terrorist financing", Journal of Money Laundering Control.
16. Laksmi, S. W. (2019), "Nexus between Charities and Terrorist Financing In Indonesia", Counter Terrorist Trends and Analyses, vol. 11(7), pp. 6—10.
17. Hamin, Z. (2018), "Governing Non-profit Organisations Against Terrorist Financing: The Malaysian Legal and Regulatory Modalities", The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, pp. 1117—1139.
18. Institute for economics and peace (2020), "Global Terrorism Index (2014, 2015, 2016)", available at: http://economicsandpeace.org/ (Accessed 01 May 2020).
19. Vision of Humanity (2020), "Global Terrorism Index (2017, 2018, 2019)", available at: http://visionofhumanity.org/ (Accessed 01 May 2020).
20. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), "Report of The state financial monitoring service of Ukraine 2019", available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf (Accessed 01 May 2020).
21. Council of Europe (2020), "Financing of terrorism", available at: https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism (Accessed 01 May 2020).
22. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), "Current methods, ways and financial instruments of financing terrorism and separatism", available at: https://cutt.ly/ryka9Fp (Accessed 01 May 2020).
23. Investopedia (2020), "Combating the Financing of Terrorism (CFT)", available at: https://www.investopedia.com/terms/c/combating-financing-terrorism-cft.asp (Accessed 01 May 2020).
24. International Monetary Fund (2001), "Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — Topics", available at: https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml1.htm (Accessed 01 May 2020).
25. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2019), "Review of the use of non-profit organizations for illegal purposes", available at: https://cutt.ly/RykswEK (Accessed 01 May 2020).
26. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2017), "Risks of terrorism and separatism", available at: https://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20180103/2017%20Teror.pdf (Accessed 01 May 2020).
27. Thony, J. (2001), "Money laundering and terrorism financing: an overview", [Online], available at: https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/thony.pdf (Accessed 01 May 2020).
28. Kryvonos, V. and Tupalo, N. (2016), "Modern terrorism: trends, manifestations, challenges and threats for Ukraine", Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Protydiia terorystychnii diialnosti: mizhnarodnyi dosvid i yoho aktualnist dlia Ukrainy [Materials of the international scientific-practical conference. Countering terrorist activity: international experience and its relevance for Ukraine], National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 30, pp. 184—187.
29. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On preventing and counteracting to legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing, and financing proliferation of weapons of mass destruction", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (Accessed 01 May 2020).
30. The official site of The Basel Committee on Banking Supervision (2017), "Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism", available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf (Accessed 2 May 2020).
31. Council of Europe (2019), "Strengthening measures to counter money laundering and terrorist financing in Ukraine (PGG II Ukraine)", available at: https: //www.coe.int/en/web/corruption/projects/pgg-ii-ukraine (Accessed 1 May 2020).
32. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), "List of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions", available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListFull.pdf (Accessed 4 May 2020).

№ 6 2020, стор. 80 - 86

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

В. В. Рисін

д. е. н., професор кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

V. Rysin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of FinanceLviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-2883-4563


А. В. Степанова

студентка, Національний університет "Львівська політехніка"

A. Stepanova

Student, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0881-5274

Як цитувати статтю

Рисін В. В., Степанова А. В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.80

Rysin, V. and Stepanova, A. (2020), “Instruments for counteraction to terrorist financing through financial institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.