EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Н. Б. Демчишак, Г. Ю. Дубик, В. М. Гриб

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.73

УДК: 330:004

Н. Б. Демчишак, Г. Ю. Дубик, В. М. Гриб

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

Проблеми цифровізації економіки в Україні особливо актуалізуються з огляду на подальшу імплементацію угоди про асоціацію із ЄС. Важливим є перманентне зростання обсягів експорту IT-послуг і в такий спосіб формування власної цифрової економіки, водночас збільшуючи надходження податків до бюджету. Акцентовано на необхідності реалізації цифрового порядку денного України — 2020. Аргументовано, що у сучасних реаліях важливим є стимулювання розвитку експорту цифрових технологій для того, щоб розвинути внутрішній та збільшити частку на зовнішньому ринку IT-послуг, створивши робочі місця. Зазначене й інші заходи цифровізації національної економіки повинні сприяти взаємовигідній участі країни у єдиному європейському цифровому просторі. В статті зіставлено сутнісні характеристики поняття "цифрова економіка". Визначено та охарактеризовано основні принципи цифровізації країни, з'ясовано особливості експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору ЄС. Відповідно до сучасних викликів та завдань проаналізовано діяльність та основні цілі Міністерства цифрової трансформації. Розглянуто переваги та недоліки діджиталізації, визначено основні акценти інтеграції вітчизняної науки в європейський дослідницький простір. Акцентовано на пріоритетах гармонізації наукових ініціатив України з Європейським дослідницьким та інноваційним простором. Проаналізовано позиції України у системі індикаторів різних аспектів розвитку інформаційного суспільства. Продіагностовано динаміку експорту цифрових технологій у світі за останні роки та тенденції експорту українських IT-послуг. Виявлено, що українська ІТ-галузь має досвід у створенні програмних рішень світового рівня із застосуванням різноманітних технологічних концепцій. Акцентовано на пріоритетах підтримки конкурентних переваг ІТ-індустрії України на глобальних ринках, зокрема на ринку ЄС.

Ключові слова: цифровізація; цифрова економіка; експорт; цифрові технології; IT-послуги; глобальні індекси; Європейський Союз.

Література

1. Сем'ячков К.А. Цифрова економіка і її роль в управлінні сучасними соціально-економічними відносинами // Сучасні технології управління 2017. №8 (80). URL: http://sovman.ru/article/8001/
2. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106—107.
3. Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. №3 (27). 2017. С. 13—21.
4. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П. Цифровая экономика — различные пути к эффективному применению технологий. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 4. С. 4—11.
5. Веретюк C.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. 2016. № 2. С. 51—58.
6. Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП [Електронний ресурс] // Новини економіки. 8 вересня 2017. Режим доступу: http:// ua-ekonomist.com/16214
7. Москаленко О.М. Проблеми та ризики інтеграції України у світовий економічний простір в умовах "цифрової глобалізації". Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: матеріали всеукр. наук. практ. конф., 19—20 жовтня 2017 р., м. Дніпро. С. 60—64.
8. Цифрова адженда України — 2020 ("Цифровий порядок денний" — 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року [Електронний ресурс] / HITECH office. грудень 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
9. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації та Комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/
10. Рябець В. В. Діджиталізація міжнародного економічного розвитку [Електронний ресурс]: зб. матеріалів наук.-практ. інтернет-конф., 16 січня 2020 р., м. Київ. К.: КНЕУ, 2020. С. 7—11.
11. Boronos V., Shkarupa О., Demchyshak N., Sineviciene L., Kubakh T. Strategic orientation of innovative activity regulation: Ukraine and EU integration process. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 1. pp. 307—318.
12. Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. Population financial activity in the formation of indicators for public confidence level and shadow economy risks: the case of Ukraine. Espacios. 2019. № 40 (38). pp. 16—17.
13. Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
14. The Global Competitiveness Report 2019 [Electronic resource]. Access mode: http://www3.weforum.org/
15. Network Readiness Index 2019 [Electronic resource]. Access mode: https://networkreadinessindex.org/
16. Офіційні статистичні дані UNCTAD. URL: https://unctadstat.unctad.org/
17. Офіційний дані Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua
18. Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.
19. Демчишак Н.Б., Черепаня І.Р. Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України. Агроcвіт. 2017. № 24. С. 53—59.

N. Demchyshak, H. Dubyk, V. Hryb

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES EXPORT IN THE CONTEXT OF FORMING THE UNIQUE DIGITAL AREA IN THE EUROPEAN UNION

Summary

At the present time the question of economy digitalization in Ukraine is particularly relevant due to further implementation of the Association agreement with the European Union. The important question is to step up the export of IT services and in this way to build an own digital economy at the same time raising tax revenues into budget. The necessity of "Digital Agenda — 2020" realization should also be noted. In the current realities it is important to stimulate the export of digital technologies development in order to enhance the internal market and to increase the share of IT services on the external market, thus job creation. Mentioned above and other actions of national economy digitalization should accompany a mutually beneficial country participation in unique European digital space. In the article there are the "digital economy" definitions and summarized its meaning. It is also indicated and described the mains principles of digitalization in Ukraine, disclosed the essence of digital economy and found the particularities of digital technologies export in circumstances of forming the unique digital space in EU. In conformity with contemporary challenges and tasks the activity and main goals of the Department of Digital Transformation are analyzed. In the paper there are also described the advantages and disadvantages of digitalization. It is agreed the main emphasis of the integration of Ukrainian science in the European research space. The basic ways of harmonization the Ukraine Science Initiative with European research and innovative area are also explored. The positions of Ukraine in the system of indicators various aspects of information society development are analyzed. In particular, there is found a rating from the first countries in EU that are leaders in the network readiness rating. The dynamic of the digital technologies export in the world in the last few years is submitted and also the dynamic of Ukrainian IT services export. It is explored, that Ukrainian IT industry has an experience in a world-level programme decisions establishment using different technology conceptions. The priorities of support the competitive advantages of IT industry in Ukraine on global markets are emphasized, especially on the EU market.

Keywords: digitalization; digital economy; export; digital technologies; IT services; global indices; European Union.

References

1. Sem'iachkov, K.A. (2017), "Digital economy and its role in the management of modern socio-economic relations", Suchasni tekhnolohii upravlinnia, vol.8. available at: http://sovman.ru/article/8001/ (Accessed 4 May 2020).
2. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 106—107.
3. Karcheva, H.T. Ohorodnia, D.V. and Open'ko, V.A. (2017), "Digital economy and its impact on the development of national and international economy", Finansovyj prostir, vol. 3, pp. 13—21.
4. Dobrynin, A.P. Chernyh, K.Ju. and Kuprijanovskij, V.P. (2016), "The digital economy - different paths to the effective application of technology", International Journal of Open Information Technologies, vol. 4, pp. 4—11.
5. Veretiuk, C.M. and Pilins'kyj, V.V. (2016), "Defining priority areas for the development of the digital economy in Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo-doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.
6. Hrojsman, V. (2017), "The digital economy can rapidly increase GDP", Novyny ekonomiky, available at: http://ua-ekonomist.com/16214 (Accessed 4 May 2020).
7. Moskalenko, O.M. (2017), "Problems and risks of Ukraine's integration into the world economic space in the conditions of "digital globalization"", Natsional'na ekonomika Ukrainy v umovakh ievropejs'koi intehratsii. Vseukrains'ka naukova praktychna konferentsiia [National Economy of Ukraine in the Conditions of European Integration: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], Dnipropetrovsk, Ukraine, 19—20 October, pp. 60—64.
8. HITECH office (2016), "Digital Agenda of Ukraine - 2020 ("Digital Agenda" — 2020). Conceptual principles (version 1.0). Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine until 2020", available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 4 May 2020).
9. Official website Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2020), available at: https://thedigital.gov.ua/ (Accessed 4 May 2020).
10. Riabets', V.V. (2020), "Digitalization of international economic development", Zbirka materialiv naukovo-praktychnykh internet konferentsij, [Scientific and practical internet conference], National University, Kiev, Ukraine, p. 392.
11. Boronos, V. Shkarupa, О. Demchyshak, N. Sineviciene, L. and Kubakh, T. (2020), "Strategic orientation of innovative activity regulation: Ukraine and EU integration process", Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 1, pp. 307—318.
12. Pidkhomnyi, O. Demchyshak, N. and Dropa, Ya. (2019), "Population financial activity in the formation of indicators for public confidence level and shadow economy risks: the case of Ukraine", Espacios, vol. 40 (38), pp. 16—17.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Concept of development of digital economy and society of Ukraine for 2018—2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 4 May 2020).
14. World Economic Forum (2020), "The Global Competitiveness Report 2019", http://www3.weforum.org/ (Accessed 4 May 2020).
15. Network Readiness Index (2019), https://networkreadinessindex.org/ (Accessed 4 May 2020).
16. Official statistics UNCTAD (2020), available at: https://unctadstat.unctad.org/ (Accessed 4 May 2020).
17. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua. (Accessed 4 May 2020).
18. Demchyshak, N.B. (2016), Finansove rehuliuvannia innovatsijnoi diial'nosti v Ukraini [Financial regulation of innovation activity in Ukraine], Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine.
19. Demchyshak, N.B. and Cherepania, I.R. (2017), "Instruments of financial regulation of information and communication technologies development as a factor of increasing competitiveness of Ukraine's economy", Ahrocvit, vol. 24, pp. 53—59.

№ 6 2020, стор. 73 - 79

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 1101

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-6852-7405


Г. Ю. Дубик

студентка, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка

H. Dubyk

Student of Finance, banking and insurance department, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-8018-7079


В. М. Гриб

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

V. Hryb

Postgraduate student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-6852-7405

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б., Дубик Г. Ю., Гриб В. М. Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору європейського союзу. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 73–79. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.73

Demchyshak, N., Dubyk, H. and Hryb, V. (2020), “The development of digital technologies export in the context of forming the unique digital area in the european union”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 73–79. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.