EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
О. В. Кузьменко, Ю. В. Касаєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.55

УДК: 330.322:004.9(477)

О. В. Кузьменко, Ю. В. Касаєва

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті акцентовано увагу на визначенні та оцінюванні пріоритетних стратегічних напрямів формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій. Встановлено шість перспективних напрямів формування інвестиційного потенціалу держави в рамках характеристики: можливості отримання інтернет послуги, їх ціни, якості, інноваційності, можливостей надання та розвитку електронного урядування, а також восьми методів їх забезпечення на макрорівні. Дане завдання розглянуто як з точки зору державного, так і з точки зору корпоративного менеджменту. З метою формалізації стратегічних напрямків формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій сформовані матриці відповідності бінарних характеристик. Кількісне оцінювання методів забезпечення стратегічних напрямів формування інвестиційного потенціалу в Україні проведено за допомогою ймовірнісного Байєсівського підходу. В свою чергу кількісне оцінювання стратегічних напрямків розвитку інвестиційного потенціалу в Україні здійснено на основі методики цілочислової згортки бінарних показників. Ідентифікацію взаємозв'язку кількісних оцінок напрямків формування інвестиційного потенціалу в Україні та методів їх забезпечення у вигляді ефективного розвитку інформаційних технологій проведено шляхом побудови логістичної регресійної моделі. З метою узгодження думок менеджерів державного та корпоративного рівня щодо визначення оптимальних стратегічних напрямів формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій використано інструментарій теорії ігор. Встановлено, що державний менеджмент вбачає основним стратегічним напрямком формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій фінансову доступність послуг широкосмугового доступу до інтернету кожному громадянину, а корпоративний менеджмент — доступність кожному громадянину як фіксованого, так і мобільного широкосмугового доступу до інтернету.

Ключові слова: стратегічні напрями; інвестиційний потенціал; інформаційні технології; матриця бінарних характеристик; теорія ігор.

Література

1. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення 14 травня).
2. Vu K. Information and communication technology (ICT) and singapore's economic growth. Information Economics and Policy. 2013. Vol. 25 (4), pp. 284—300.
3. Bahrini R., Qaffas A. Impact of information and communication technology on economic growth: Ev idence from developing countries. Economies. 2019. Vol. 7(1).
4. Rath B., Hermawan D. Do information and communication technologies foster economic growth in Indonesia? Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. 2019. Vol. 22 (1), pp. 103—121.
5. Петренко Л.М. Стратегічні аспекти інвестиційного розвитку регіону. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/145611721.pdf (дата звернення 14 травня).
6. Заяць Т.А. Стратегічні напрями забезпечення соціального розвитку регіонів України. 2011. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/1752/Zayac.pdf?sequence=1 (дата звернення 14 травня).
7. Шушкова Ю. В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 90—94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.90.
8. Погріщук Б.В., Кіщак І.Т., Рудь І.Ю. Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки. 2013. 1: 66—70.
9. Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. Економіка промисловості. 2009. 1: 110—117.
10. Стеблюк Н.Ф., Опаренко В.В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вестник экономической науки Украины. 2019. (2 (37)).
11. Міністерство цифрової трансформації України. Концепція державної політики у сфері цифрової інфраструктури. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/Policy_digital_infrastructure_v3%20(1).pdf (дата звернення 14 травня).
12. Міністерство розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України. Експортна стратегія для сектору інформаційних технологій. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90f26803-7799-4085-bd6c-e91f9989695f&title=EksportnaStrategiiaDliaSektoruInformatsiinokomunikatsiinikhTekhnologii-doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu (дата звернення 14 травня).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 980. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017—2021 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF (дата звернення 14 травня).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1056. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017—2021 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF (дата звернення 14 травня).
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення 14 травня).
16. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020", URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 14 травня).

O. Kuzmenko, J. Kasaeva

STRATEGIC DIRECTIONS OF BUILDING THE UKRAINIAN INVESTMENT POTENTIAL BASED ON THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

Summary

The main purpose of this article is to identify and evaluate the main strategic directions of the Ukrainian investment potential based on the effective development of information technology. Thus, six promising ways for building the country investment potential were identified in terms of the following features: opportunity to have the access to the Internet services, cost, quality, innovativeness, the possibility of the e-government usage as a service and its development. On top of that, in this study eight methods of its' provision on the macro level were outlined. We would like to highlight, that this research was performed from the government as well as corporate management perspective. To formalize the strategic directions of the Ukrainian investment potential based on the effective development of information technology, the binary compliance matrices were formed. Next, the quantitative assessment of the methods to provide the strategic directions of the Ukrainian investment potential was carried out using the probabilistic Bayesian approach. In turn, the quantitative assessment of the Ukrainian investment potential strategic directions was made based on the method of integer convolution of binary indicators. Consequentially, the relationship between the quantitative assessments of the investment potential directions and methods for its' support was identified by logistic regression model. In order to coordinate the opinions of managers both in the state and corporate level regarding the determining the optimal strategic directions for the development of the Ukrainian investment potential based on the effective development of information technology game theory framework was used. Therefore, in result, as the main strategic direction of building investment potential in Ukraine based on the effective development of information technology the state management consider the financial accessibility of the broadband Internet access to every citizen. As for the corporate management it is the availability of fixed and mobile broadband Internet access for every citizen.

Keywords: strategic directions; investment potential; information technology; binary matrix; game theory.

References

1. World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 14 may 2020).
2. Vu, K. (2013), "Information and communication technology (ICT) and singapore's economic growth", Information Economics and Policy, vol. 25(4), pp. 284—300.
3. Bahrini, R. and Qaffas, A. (2019), "Impact of information and communication technology on economic growth: Evidence from developing countries", Economies, vol. 7 (1).
4. Rath, B. and Hermawan, D. (2019), "Do information and communication technologies foster economic growth in Indonesia?", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol. 22 (1), pp. 103—121.
5. Petrenko, L. M. (2017), "Strategic aspects of investment development of the region", Innovative solutions in modern science, 2(11), available at: https://core.ac.uk/download/pdf/145611721.pdf (Accessed 14 may 2020).
6. Zayetc, Т.А. (2011), "Strategic directions of ensuring the social development of the regions of Ukraine", available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/1752/Zayac.pdf?sequence= (Accessed 14 may 2020).
7. Shushkova, Yu. (2020), "New methodological approach to the analysis of regional peculiarities of innovation and technological development of Ukraine's economy on the basis of clustering", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 90—94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.90
8. Pohrischuk, B. V. Kischak, I. T. and Rud', I. Yu. (2013) "Formation of strategy of investment activity of enterprises", Naukovyj visnyk Mykolaivs'koho derzhavnoho universytetu imeni VO Sukhomlyns'koho: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 66—70.
9. Briukhovets'ka, N. Yu.; Khasanova, O. V. (2009), "Assessment of investment attractiveness of the enterprise: identification of shortcomings of some existing methods", Ekonomika promyslovosti, vol. 1: 110—117.
10. Stebliuk, N. F. and Oparenko, V. V. (2019). "The matrix model for assessing the investment attractiveness of industrial enterprises", Vestnyk ekonomycheskoj nauky Ukrayny, vol. 2 (37).
11. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. "The concept of state policy in the field of digital infrastructure: Ministry of Digital Transformation of Ukraine", available at: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/Policy_digital_infrastructure_v3%20(1).pdf (Accessed 14 may 2020).
12. Ministry of Development, Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), "Export strategy for the information technology sector", available at : https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=90f26803-7799-4085-bd6c-e91f9989695f&title=EksportnaStrategiiaDliaSektoruInformatsiinokomunikatsiinikhTekhnologii-doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu (Accessed 14 may 2020).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Some issues of determining the medium-term priority areas of innovation at the sectoral level for 2017—2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF (Accessed 14 may 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Some issues of determining the medium-term priority areas of innovation at the national level for 2017—2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF (Accessed 14 may 2020).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (Accessed 14 may 2020).
16. President of Ukraine (), Decree "On the Sustainable Development Strategy "Ukraine — 2020": of the of January 12, 2015 № 5/2015", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 14 may 2020).

№ 6 2020, стор. 55 - 62

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 448

Відомості про авторів

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Head of Scientific and Educational Center for Business Analytics, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-8575-5725


Ю. В. Касаєва

аспірант, Сумський державний університет

J. Kasaeva

Postgraduate student, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-6681-5366

Як цитувати статтю

Кузьменко О. В., Касаєва Ю. В. Стратегічні напрями формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.55

Kuzmenko, O. and Kasaeva, J. (2020), “Strategic directions of building the ukrainian investment potential based on the effective development of information technology”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.