EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: КРИТЕРІЙ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В. Ф. Доценко, Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.28

УДК: 338.242.2

В. Ф. Доценко, Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: КРИТЕРІЙ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти оцінки ефективності менеджменту готельно-ресторанного бізнесу за критерієм фінансових результатів. Об'єктом дослідження є процеси формування фінансового результату до оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють тимчасове розміщування й організацію харчування, протягом 2010—2018 років. Для написання статті використано загальнонаукові методи аналізу і синтезу, оцінки структурних і якісних змін. Встановлено, що ключовими ознаками функціонування закладів готельно-ресторанного господарства протягом дев'ятирічного періоду є: перехід до прибуткової діяльності в два останні роки виділеного інтервалу; збільшення частки прибуткових підприємств; зростання концентрації фінансових результатів на готелях і подібних засобах тимчасового розміщування; лідерство закладів із забезпечення стравами та напоями у питомій вазі прибуткових підприємств, закладів із тимчасового розміщування — за внеском у абсолютну суму фінансових результатів. Статистично показано, що динаміка фінансових результатів закладів готельного бізнесу, закладів ресторанного бізнесу, а також їх сума описується схожими трендами — параболою з гілками догори, накопиченням кумулятивних збитків до 2015 року, зворотною тенденцією у наступні роки, переходом до прибуткової діяльності закладами ресторанного господарства у 2016 році, готельного господарства — у 2017 році. Доведено, що за критерієм фінансових результатів ефективність менеджменту закладів готельно-ресторанного господарства протягом 2010—2018 років зросла, а суттєві відхилення 2014—2015 рр. були викликані різким погіршенням стану зовнішнього середовища і носили об'єктивний характер. Перспективним напрямом розвитку сучасних концепцій менеджменту готельно-ресторанного бізнесу, заснованих на управлінні якістю і стандартизації, визначено інтеграцію до них підсистеми фінансового контролінгу. Запропоновано змістовне наповнення останньої ключовими показниками фінансової ефективності, стимулами за їх досягнення у рамках діяльності центрів прибутків і відповідальності.

Ключові слова: ефективність; менеджмент; готельно-ресторанний бізнес; критерій; фінансові результати.

Література

1. Нездойминов С.Г. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес регіону в умовах трансформації економіки. Економіка харчової промисловості. 2011. № 2. С. 81—87.
2. Гук Х.З. Обгрунтування концептуальних характеристик організаційно-економічного механізму державного регулювання в готельно-ресторанному бізнесі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 4 (1). С. 193—197.
3. Домбик О.М. Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Торгівля, комерція, підприємництво. 2013. Вип. 15. С. 64—66.
4. Сопіга В.Б., Алілуйко М.С. Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (2). С. 114—119.
5. Батченко Л.В., Гончар Л.А. Репутаційний капітал як основа економічного зростання підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2018. Вип. 2. С. 64—80.
6. Задворних С.С. Доповнення методики розрахунку рівня тіньової економіки для сфери готельно-ресторанного бізнесу України. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 4 (1). С. 58—60.
7. Бієвець А. В. Концептуальні підходи до удосконалення механізму нейтралізації загроз економічній безпеці суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 2 (2). С. 8—12.
8. Юдіна О.І. Індикативна оцінка прогресивного економічного розвитку факторів виробництва підприємств готельно-ресторанного господарства під впливом капітальних витрат. Економічний простір. 2019. № 148. С. 157—171.
9. Юдіна О.І. Методи витратного підходу в оцінюванні економічної стійкості підприємства готельно-ресторанної сфери. Економічний простір. 2019. № 147. С. 174—185.
10. Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (2010-2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/fr_op_ek_2010_2018_u.xlsx (дата звернення 15.05.2020).
11. Давидова О.Ю. Соціально-економічні передумови ефективного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства. Економічний форум. 2018. № 3. С. 98—104.

V. Dotsenko, T. Kosova, O. Yaroshevska

EFFICIENCY OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT: CRITERION OF FINANCIAL RESULTS

Summary

The subject of the study is the theoretical, methodological foundations and practical aspects of evaluating the effectiveness of hotel and restaurant business management by the criterion of financial results. The object of the study is the processes of formation of the financial result before tax of business entities engaged in temporary accommodation and catering, during 2010—2018 years. General scientific methods of analysis and synthesis, assessment of structural and qualitative changes were used to write the article. It is established that the key features of the functioning of hotel and restaurant facilities during the nine-year period are: the transition to profitable activities in the last two years of the allocated interval; increasing the share of profitable enterprises; increasing the concentration of financial results in hotels and similar temporary accommodation; leadership of food and beverage establishments in the share of profitable enterprises, temporary accommodation establishments — by contribution to the absolute amount of financial results. It is statistically shown that the dynamics of financial results of hotel business, restaurant business, as well as their amount is described by similar trends — parabola with branches up, accumulation of cumulative losses until 2015 year, the reverse trend in subsequent years, the transition to profitable restaurants in 2016 year, the hotel industry — in 2017 year. It is proved that according to the criterion of financial results, the efficiency of hotel and restaurant management increased during 2010—2018 years, and significant deviations in 2014—2015 years were caused by a sharp deterioration of the environment and were objective in nature. A promising direction for the development of modern concepts of hotel and restaurant business management, based on quality management and standardization, is the integration of the financial controlling subsystem. The content of the latter with key indicators of financial efficiency, incentives for their achievement in the framework of the centers of profits and responsibilities is proposed.

Keywords: efficiency; management; hotel and restaurant business; criterion; financial results.

References

1. Nezdoimynov, S. H. (2011), "Hotel-restaurant and tourist business of the region in the conditions of economic transformation", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 2, pp. 81—87.
2. Huk, Kh. Z. (2015), "Substantiation of conceptual characteristics of organizational and economic mechanism of state regulation in hotel and restaurant business", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4 (1), pp. 193—197.
3. Dombyk, O. M. (2013), "The economic essence of the hotel and restaurant business", Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vol. 15, pp. 64—66.
4. Sopiha, V. B. Aliluiko, M. S. (2019), "Integration of management systems in hotel and restaurant enterprises", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 4 (2), pp. 114—119.
5. Batchenko, L. V. Honchar, L. A. (2018), "Reputational capital as a basis for economic growth of enterprises in the hotel and restaurant business", Restorannyi i hotelnyi konsaltynh. Innovatsii, vol. 2, pp. 64—80.
6. Zadvornykh, S. S. (2015), "Addition of the method of calculating the level of the shadow economy for the hotel and restaurant business of Ukraine", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 4 (1), pp. 58—60.
7. Biievets, A. V. (2017), "Conceptual approaches to improving the mechanism of neutralization of threats to economic security of hotel and restaurant business entities", Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (2), pp. 8—12.
8. Iudina, O. I. (2019), "Indicative assessment of progressive economic development of factors of production of hotel and restaurant enterprises under the influence of capital expenditures", Ekonomichnyi prostir, vol. 148, pp. 157—171.
9. Iudina, O. I. (2019), "Methods of cost approach in assessing the economic sustainability of the hotel and restaurant industry", Ekonomichnyi prostir, vol. 147, pp. 174—185.
10. Financial results before taxation of enterprises by type of economic activity (2010—2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/fr_op_ek_2010_2018_u.xlsx (accessed 15 Maу 2020).
11. Davydova, O. Yu. (2018), "Socio-economic preconditions for successful development of hotel and restaurant enterprises", Ekonomichnyi forum, 2 vol. 3, pp. 98—104.

№ 6 2020, стор. 28 - 33

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 815

Відомості про авторів

В. Ф. Доценко

д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1788-1599


Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences" Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763

Як цитувати статтю

Доценко В. Ф., Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Ефективність менеджменту готельно-ресторанного бізнесу: критерій фінансових результатів. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.28

Dotsenko, V., Kosova, T. and Yaroshevska, O. (2020), “Efficiency of hotel and restaurant business management: criterion of financial results”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.