EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА — ВАЖЛИВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ОБЛІК, УПРАВЛІННЯ
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.21

УДК: 338.3:339.1

Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА — ВАЖЛИВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ОБЛІК, УПРАВЛІННЯ

Анотація

Статтю присвячено комплексному методичному підходу до продажу землі на Україні, в ній обгрунтовано необхідність проведення підготовчого процесу до такої роботи. Інструменти, які пропонуються у цій роботі на економічному просторі нашої держави перевірені на таких, значних для економіки України підприємствах, як Укртелеком та Укрзалізниця, які володіють значними земельними ресурсами, виокремлено всі технологічні процеси виконання повного комплексу робіт, без яких продаж землі провадити не доцільно. Слід визначити, що земля — це нерухоме майно, яке визначається необхідністю суб'єктів підприємницької діяльності та регламентується вимогами діючих нормативних документів.
Конституція України та стаття 1 Земельного кодексу зазначають: "Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави". Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до закону. Кожен хто має справу з землею, повинен знати, що держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту права власності на землю. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його права на землю, навіть коли ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою і відшкодовуванням збитків.
Але багато громадян (і юридичних осіб) хоч і мають справу із землею, не знають законодавства та вимог нормативних документів, що регламентують земельні відносини, і зовсім не знають своїх прав та обов'язків.
Основними вимогами нормативних документів є обов'язкове проведення оцінки для усіх випадків передбачених Земельним Кодексом України, Податковим Кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік", Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та іншими нормативно-правовими актами по діяльності господарських, акціонерних товариств та ін.
Суб'єктам підприємницької діяльності оцінка необхідна для визначення обгрунтованої ціни об'єктів для укладання договорів купівлі — продажу, оренди та інших угод; отримання розміру кредиту, забезпечення якого буде провадитись іпотекою нерухомості; можливих та фактичних доходів і розходів, пов'язаних з володінням об'єктами; у відстоюванні своїх інтересів у судах. Крім того, постійно необхідно мати відповідь на питання: яким чином використовувати об'єкт і яка від нього вигода; як його обліковувати, як платити податки.
Обгрунтованість і достовірність даних наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується: представленим об'ємом економічних, фінансових, статистичних і розрахункових даних, широкою апробацією результатів дослідження на підприємствах Укртелекому та Укрзалізниці.
Наукове значення даної роботи визначається у розвитку методології передпродажної підготовки землі, як основи не тільки для її продажу а і постановки на облік.

Ключові слова: передпродажна підготовка об'єкта; інвентаризація; земельна ділянка; облік; управління; інвестиції.

Література

1. Редькін О.С., Реген В., Хрущ Н.А. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління /О.С. Редькін, В. Реген, Н.А. Хрущ: ОНАЗ ім. О.С. Попова. — Одеса: "Евен", 2004. — 216 с.
2. Воробієнко П.П., Перехідна економіка: теорія та практика: монографія / Воробієнко П.П., Лозова Т.І., Олійник Г.Ю. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. — 272 с.
3. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Бєлова А.І. Особливості формування статутного капіталу підприємства. МНПЖ №4 за 2019 р. С.18—24.
4. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Бєлова А.І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості. МНПЖ № 3 за 2019 р. С. 4—9.
5. Ж.Б. Сэй "Трактат по политической экономии" [Електронний ресурс]: Электронная библиотека Экономика 2000. — Режим доступу: http://e2000.kyiv.org/ biblioteka/index.shtml
6. Маршалл А Альфред. // Принципы политической науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://institiones.com/strategies
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 "Нематеріальні активи".
8. Порядок бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні підприємствами № 732 (Редакція станом на 26.05.2019).
9. МСБО-38: "Нематеріальні активи" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: vobi.ua/item/tsbo-38
10. Порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту. — К.: ДЕТУТ, 2010. — 194 с.

T. Lozova, G. Oliinyk, O. Oliinyk

LAND IS AN IMPORTANT ASSET OF THE ENTERPRISE: ANALYSIS, INVENTORY, ACCOUNTING, MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the complex methodical approach to the sale of land in Ukraine, it substantiates the necessity of carrying out the preparatory process for this work. The tools offered in this work in the economic space of our country are tested at such important enterprises for the economy of Ukraine as Ukrtelecom and Ukrzaliznytsia, which possess significant land resources. It should be determined that land is immovable property, which is determined by the necessity of business entities and is regulated by the requirements of current regulatory documents.
The Constitution of Ukraine and Article 1 of the Land Code state: "Land is the main national treasure under special protection of the state." Land ownership is guaranteed. This right is acquired and exercised by citizens, legal entities and the state in accordance with the law. Everyone who deals with land should know that the state provides citizens and legal entities with equal conditions to protect land ownership. The landowner or landowner may demand that any violations of his land rights be remedied, even if those violations are not related to the deprivation of the right to own the land and to recover damages.
But many citizens (and legal entities), although dealing with land, are unaware of the laws and requirements of regulations governing land relations, and are completely unaware of their rights and responsibilities. The main requirements of the normative documents are the obligatory assessment for all cases stipulated by the Land Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Accounting", the Law of Ukraine "On State Registration of Property Rights to Real Estate and their encumbrances" and other normative legal acts on the activities of economic, joint-stock companies, etc.
For business entities, valuation is required to determine the reasonable price of the entity for the conclusion of purchase and sale contracts, leases and other transactions; obtaining the amount of the loan that will be secured by a real estate mortgage; possible and actual income and expenses associated with owning the assets; in the defense of their interests in the courts. In addition, you always have to answer the questions: how to use the object and what benefits from it; how to account for it, how to pay taxes.
The validity and reliability of these scientific provisions, conclusions and recommendations is confirmed by: presented volume of economic, financial, statistical and calculated data, wide validation of the results of the research at the enterprises of Ukrtelecom and Ukrzaliznytsia. The scientific importance of this work is determined in the development of methodology for pre-sale preparation of land, as the basis not only for its sale but also registration.

Keywords: pre-sale preparation of the object; inventory; land; accounting; management; investments.

References

1. Red'kin, O.S. Rehen, V. and Khrusch, N.A. (2004), Suchasni stratehii ta tekhnolohii korporatyvnoho upravlinnia Modern corporate governance strategies and technologies , Even, Odesa, Ukraine.
2. Vorobiienko, P.P. Lozova, T.I. and Olijnyk, H.Yu. Perekhidna ekonomika: teoriia ta praktyka Transition Economics: Theory and Practice , Odessa National Academy of Telecommunications, Odesa, Ukraine.
3. Lozova, T.I. Olijnyk, H.Yu. and Bielova, A.I. (2019), "Features of formation of the authorized capital of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 18—24.
4. Lozova, T.I. Olijnyk, H.Yu. and Bielova, A.I. (2019), "Organizational and economic mechanism of corporate change management by criteria of sustainability", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4—5.
5. Sej, Zh.B. (2000), Traktat po politicheskoj jekonomii Treatise on Political Economy , Delo, Moskva, Rossija.
6. Marshall, A.Al. (1993), Principy politicheskoj nauki Principles of Political Science , Progress, Moskva, Rossija.
7. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting 8 "Intangible assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (Accessed 18 October 1999).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2004), "About the confirmation of typical forms of the primary accounting of intellectual property rights property within intangible assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04 (Accessed 26 May 2019).
9. International Accounting Standards Board (2012), "International accounting accounting standard 38 (IAS 38)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (Accessed 01 January 2012).
10. Lozova, T. I. (2017), Poriadok provedennia tekhnichnoi inventaryzatsii ob'iektiv nerukhomoho majna ta zemel'nykh dilianok zaliznychnoho transport [The procedure for conducting technical inventory of real estate objects and land plots of railway transport], Derzhavnyj ekonomikotekhnolohichnyj universytet transport, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2020, стор. 21 - 27

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попов, м. Київ

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Management and Marketing, Odessa National Academy of Telecommunications named after O. S. Popova, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3244-408Х


Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

G. Oliinyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing, Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4073-4012


О. А. Олійник

старший викладач кафедри залізничної колії, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

O. Oliinyk

Senior Teacher, Railway Track Department, State University of infrastructure and technologogy, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3362-8956

Як цитувати статтю

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Олійник О. А. Земельна ділянка — важливий актив підприємства: аналіз, інвентаризація, облік, управління. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.21

Lozova, T., Oliinyk, G. and Oliinyk, O. (2020), “Land is an important asset of the enterprise: analysis, inventory, accounting, management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 21–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.