EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
О. В. Пирог, Н. О. Шпак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.6

УДК: 330.34+332.15(477)

О. В. Пирог, Н. О. Шпак

ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню трансформації секторних моделей розвитку областей Західного регіону України (Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької). Секторна модель розвитку національного господарства комплексно відображає організацію економічної системи за технологічною інтенсивністю й суспільними потребами в умовах постіндустріального суспільства, враховує структурно-технологічні зміни національного господарства.
Здійснено оцінювання структурних змін секторних моделей розвитку областей Західного регіону України відповідно до новітніх вимог постіндустріального суспільства в умовах нестабільності. Встановлено, що спільною тенденцією структурних змін у секторних моделях розвитку областей Західного регіону у період 2002 — 2017 рр. є суттєве нарощення питомої ваги четвертинного та п'ятерикового секторів, відносне скорочення третинного сектору, істотне зниження вторинного сектору та зміцнення первинного сектору. Така ситуація свідчить про активне становлення постіндустріального суспільства у Західному регіоні України.

Ключові слова: секторна модель розвитку; трансформація; структура економіки; структурні зміни; постіндустріальне суспільство; нестабільність; Україна; Західний регіон.

Література

1. Гальчинський А.С. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми. Економіка України. 2012. № 5. С. 4—17.
2. Жаліло Я.А. Децентралізація влади як інституційний чинник системної трансформації економіки. Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. 2019. № 1 (69). С. 69—82.
3. Жаліло Я.А. Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в Україні. Економічна теорія. 2015. № 2. С. 5—18.
4. Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні. Економіст. 2012. № 6. С. 15—22.
5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: Academia, 1999. 787 с.
6. Жаліло Я.А., Жук В.І., Снігова О.Ю. та ін. Нова регіональна політика для нової України: аналітична доповідь. Київ: Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017.
7. Дубинський Г.П. Стратегія розумної спеціалізації для України. Соціальна економіка. 2017. № 1. С. 59—68.
8. Мельник М.І., Мацьків О.І. Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3 (107). С. 231—243.
9. Мороз О.С. Промисловість України: характеристика, тенденції та проблеми розвитку. Менеджменту та підприємництво: тренди розвитку. 2019. № 1 (07). С. 45—53.
10. Пасхавер Б.Й. Сільське господарство та структурні зміни національної економіки [підрозділ 3.2.2]. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія. Київ, 2011. 696 с.
11. Прушківська Е.В. Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки. Агросвіт. 2013. № 13. С. 21—26.
12. Снігова О.Ю. Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні. Економіка України. 2018. № 8. С. 75—87.
13. Валовий регіональний продукт за 2010 рік: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2012. С. 69—83.
14. Валовий регіональний продукт у 2017 році: статистичний збірник. Київ: Державна служба статистики України, 2019. С. 53—72.
15. Кузьмін О.Є., Пирог О.В. Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства. Бізнес Інформ. 2013. № 7. С. 8—13.
16. Пирог О.В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. 2011. № 698. С. 93—103.

O. Pyroh, N. Shpak

TRANSFORMATION OF SECTORAL MODEL OF DEVELOPMENT AT WESTERN REGION OF UKRAINE IN THE UNSTABLE CONDITIONS

Summary

The article studies the transformation of sectoral models of development of the Western region of Ukraine, such as Lvivska, Ivano-Frankivska, Volynska, Rivnenska, Zakarpattia, Ternopilska, Chernivtska regions. While taking into consideration structural and technological changes in the national economy, the sectoral model of development of the national economy comprehensively reflects the organization of the economic system by the technological intensity and social needs in a post-industrial society.
The assessment of structural changes of sectoral models of development of the Western region of Ukraine in accordance with the latest requirements of post-industrial society in conditions of instability was carried out. It was established that the common features of structural changes in the sectoral development models of the western regions for the period 2002—2017 were a significant increase in the share of the Quaternary and Quinary sectors, a relative reduction of the Tertiary sector, a significant reduction of the Secondary sector, as well as a strengthening of the Primary sector. Ternopilska and Chernivetska regions have established the structure of the sectoral model of development that closely resembles the post-industrial society sectoral model, which means the dominance of the Quaternary and Quinary sectors, stability the Primary sector, and significant reduction the Tertiary sector. This situation indicates the active formation of post-industrial society in the Western region of Ukraine.
The new regional policy should be designed to strengthen the influence of post-industrial factors of economic development on the Ukrainian economy in general, and regions in particular. Application of the innovative methods of decision-making in the regional and structural policies should help to overcome the asymmetry of economic development of regions and destructive trends of structural changes in sectoral models of regional development of Ukraine, as well as to drive regions to the stage of post-industrial development. One of the innovative methods of decision-making is Regional Smart-Specialization, which provides structural changes related to regional diversification in support of innovation in those areas of economic activity that should complement the region's productive assets to increase its potential and to form interregional competitive advantages in the future.

Keywords: sectoral model of development; transformation; structure of economy; structural changes; post-industrial society; instability; Ukraine; Western region.

References

1. Galchinsky, A.S. (2012), "Economic development: a methodology of an updated paradigm", Ekonomika Ukrainy, vol. 5, pp. 4—17.
2. Zhalilo, Ya.A. (2019), "Decentralization of power as an institutional factor in the systemic transformation of the economy", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zbirnyk nauk. prats', vol. 1 (69), pp. 69—82.
3. Zhalilo, Ya.A. (2015), "Evolution of factors of efficiency of economic policy of the state and institutional crisis in Ukraine", Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 5—18.
4. Kindzersky, Y. (2012), "Problems of industrial development and development of effective industrial policy in Ukraine", Ekonomist, vol. 6, pp. 15—22.
5. Bell, D. (1999), Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija [The upcoming post-industrial society. Social forecasting experience], Academia, Moscow, Russia.
6. Zhalilo, Ya.A. Zhuk, V.I. and Snihova, O.Yu. (2017), Nova rehional'na polityka dlia novoi Ukrainy [Modern regional policy for modern Ukraine], Institute for Socio-Economic Research, Kyiv, Ukraine.
7. Dubinsky, H.P. (2017), "Smart specialization strategy for Ukraine", Sotsial'na ekonomika, vol. 1, pp. 59—68.
8. Melnyk, M.I. and Matskiv, O.I. (2014), "Structural transformation of the economy of regional centers of the Western region of Ukraine in the context of metropolization", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 3 (107), pp. 231—243.
9. Moroz, O.S. (2019), "Industry of Ukraine: characteristics, trends and problems of development", Menedzhmentu ta pidpryiemnytstvo: trendy rozvytku, vol. 1 (07), pp. 45—53.
10. Paschaver, B.J. (2011), "Agriculture and structural changes of the national economy", Strukturni zminy na ekonomichnyj rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine], Kyiv, Ukraine.
11. Prushkivska, E.V. (2013), "Agriculture as a basic component of the primary sector of the national economy", Ahrosvit, vol. 13, pp. 21—26.
12. Snihova, O.Yu. (2018), "Unlocking the potential of smart specialization to overcome regional structural inertia in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 75—87.
13. State Statistics Service of Ukraine (2012), Valovyj rehional'nyj produkt za 2010 rik: statystychnyj zbirnyk. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Gross regional product for 2010], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 69—83.
14. State Statistics Service of Ukraine (2019), Valovyj rehional'nyj produkt u 2017 rotsi: statystychnyj zbirnyk [Gross regional product in 2017], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 53—72.
15. Kuzmin, O.Ye. and Pyroh, O.V. (2013), "Sectoral model of development of the national economy of Ukraine in the conditions of post-industrial society", Biznes-inform, vol. 7, pp. 8—13.
16. Pyroh, O.V. (2011), "Adaptation of the structure of the national economy of Ukraine to the requirements of post-industrial society", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 698, pp. 93—103.

№ 6 2020, стор. 6 - 12

Дата публікації: 2020-06-26

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

О. В. Пирог

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Pyroh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-6714-3079


Н. О. Шпак

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Shpak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0620-2458

Як цитувати статтю

Пирог О. В., Шпак Н. О. Трансформація секторної моделі розвитку у західному регіоні України в умовах нестабільності. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 6–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.6

Pyroh, O. and Shpak, N. (2020), “Transformation of sectoral model of development at western region of Ukraine in the unstable conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 6–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.