EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Булкін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.238

УДК: 330.366:65

С. С. Булкін

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Встановлено, що найвищим проявом економічної стійкості є здатність підприємства розвиватися переважно за рахунок власних джерел фінансування. Більшість сільськогосподарських підприємств України не здатні в сучасних умовах здійснювати високоефективну виробничо-комерційну діяльність, що негативно позначається на рівні їх економічної стійкості та можливостях її забезпечення. Узагальнено, що у забезпеченості економічної стійкості сільськогосподарських підприємств вирішальна роль належить досягненню беззбитковості їх виробничо-комерційної діяльності, формування якої обумовлена особливостями аграрної сфери. Дослідження механізму формування беззбитковості потребує моделювання певних економічних ситуацій, які відображають особливий характер залежності беззбитковості від витрат підприємства та виручки від продажу продукції. Визначено, що сільське господарство є складною біотехнологічної системою, у якій функціонують засоби виробництва природного походження: земля, рослинні й тваринні організми, світло, тепло тощо і підпорядковуються природним законам розвитку.

Ключові слова: беззбитковість; виручка; затрати; економічна стійкість; реалізація; ресурси; самоокупність; самофінансування; сільськогосподарське підприємство.

Література

1. Аранчій В.І. Інтегральні підходи до оцінювання економічної стійкості аграрних підприємств [Текст] / В.І. Аранчій, М.О. Удовиченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА. — 2012. — Спецвипуск. — С. 10—12.
2. Березін О.В. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 с.
3. Вініченко І.І. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи [Текст] / І.І. Вініченко // Агросвіт. — 2013. — №21. — С. 10—13.
4. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М., Кириленко І.Г. Економічна теорія на межі тисячоліть: навчальний посібник [Текст] / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко. — К.: ІАЕ УААН, 2003. — 748 с.
5. Саблук П.Т. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України [Текст] / П.Т. Саблук [та ін.] / Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". — К., 2005. — 478 с.
6. Сокол О.Г. Дослідження впливу чинників на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств [Текст] / О.Г. Сокол // Агросвіт. — 2008. — № 1. — С. 21—25.
7. Удовиченко М.О. Теоретичні аспекти економічної стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / М.О. Удовиченко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА. — 2011. — Вип. 3. — Т. 2. — С. 149—152.

S. Bulkin

FEATURES OF BREAK-EVEN POINT FORMATION AND ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Found that the highest manifestation of the economic resilience is the ability of companies to develop mainly from its own sources of funding. Most agricultural enterprises of Ukraine are not able to carry out highly efficient production and commercial activities in modern conditions, which has a negative impact on the level of their economic stability and opportunities for its provision.
Ensuring the economic stability of enterprises is associated with the use of the latest methods, technologies and tools to adapt the enterprise to the dynamic conditions of the external environment, capable of forming a break-even point of production. Achieving break-even activity are objective conditions for profit that provides self-support and self-financing and on this basis the formation of economic stability and financial security.
In the provision of economic sustainability of agricultural enterprises, decisive role belongs to achieving break-even their industrial and commercial activities, the formation of which is due to peculiarities of the agricultural sector. Investigation of the mechanism of formation breakeven modeling requires certain economic situations that reflect the special nature of the break-even depending on the cost of the enterprise and revenue from sales.
It is determined that agriculture is a complex biotechnological system. As the defining factors of production it operate production facilities that are of natural origin: land, plant and animal organisms, light, heat, etc., and are subject to the laws of natural development. In the process of reproduction, socio-economic and natural processes are intertwined, which interact with each other to determine the result of the reproduction of the agricultural potential of agriculture. This requires taking into account the interaction of economic, social and natural laws when forming the break-even point of an agricultural enterprise.
It is proved that the order of formation of break-even point of agricultural enterprises is quite specific due to their branch features. It noted that industry-specific farm has a direct impact on the formation of resistance. The sustainability of agricultural enterprises have be considered in close connection with the activities of their production sphere, as the basis for building economic relations in general.

Keywords: eak-even; revenue; costs; economic sustainability; sales; resources; self-sustainability; self-financing; agricultural enterprise.

References

1. Aranchij, V.I. and Udovychenko, M.O. (2012), "Integrated approaches to evaluating economic stability of agricultural enterprises", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 1, pp. 10—12.
2. Berezin, O.V. Berezina, L.M. and Butenko, N.V. (2009), Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise Economics], Znannia, Kyiv, Ukraine.
3. Vinichenko, I.I (2013), "The competitiveness of agricultural enterprises: state and prospects", Ahrosvit, vol. 21, pp. 10—13.
4. Mel'nyk, L.Yu. Makarenko, P.M. and Kyrylenko, I.H. (2003), Ekonomichna teoriia na mezhi tysiacholit' [Economic theory on the turn of the millennium], IAE UAAN, Kyiv, Ukraine.
5. Sabluk, P.T. (2005), Investytsijna pryvablyvist' ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva rehioniv Ukrainy [Investment attractiveness of the agro-industrial regions of Ukraine], Natsional'nyj naukovyj tsentr "Instytut ahrarnoi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.
6. Sokol, O.H. (2008), "The influence factors on the economic stability of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 1, pp. 21—25.
7. Udovychenko, M.O. (2009), "Theoretical aspects of economic stability agricultural enterprises", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 3, pp. 149—152.

№ 5 2020, стор. 238 - 240

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Bulkin

candidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ORCID:

0000-0002-0964-6540

Як цитувати статтю

Булкін С. С. Особливості формування беззбитковості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 238–240. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.238

Bulkin, S. (2020), “Features of break-even point formation and economic efficiency of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 238–240. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.238

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.