EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ
О. Ю. Жигало

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.232

УДК: 658.589:339.5

О. Ю. Жигало

ОЦІНЮВАННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств задля активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, які володіють інноваційною ємністю. Розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до діагностики факторів впливу на зовнішньоекономічну та митну діяльність. На підставі отриманих результатів обгрунтовано доцільність застосування кореляційно-регресійного аналізу під час побудови методу оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності. В межах розробленого методу запропоновано диференціювати діагностичні цілі залежно від рівня інноваційної ємності підприємства, що обгрунтовується використанням відмінного інструментарію митного регулювання спонукаючої, стимулюючої та активізуючої дії відповідно. У діагностичних цілях ідентифіковано та надано змістову характеристику трьом базовим рівням інноваційної ємності підприємства (низькому, середньому та високому рівням). Ідентифіковано ключові факторні та результуючі показники, що лягли в основу побудови кореляційно-регресійних залежностей відображення впливу пріоритетних чинників на сприятливість митного регулювання експортної та імпортної діяльності підприємств залежно від рівня інноваційної ємності.

Ключові слова: митне регулювання; експорт; імпорт; інноваційна ємність; оцінювання; модель; факторні показники; результуючий показник.

Література

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Експортної стратегії України на 2017-2021 рр." № 1017-р від 27 грудня 2017 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80
2. Нагірна М.Я. Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств: дис. … кандидата економ. наук: 08.00.04 / Нагірна М.Я. — Національний університет "Львівська політехніка", 2016. — 242 с.
3. Коць І.І. Управління толінговими операціями на підприємствах: дис. … кандидата економ. наук: 08.00.04 / Коць І.І. — Національний університет "Львівська політехніка", 2017. — 269 с.
4. Фатенок-Ткачук А.О. Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / А.О. Фатенок-Ткачук // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. — 17. — 2010. — С. 93—100.
5. Budz O. Factors of impact on the customs service of enterprises' business projects / O. Budz, R. Budynskyi // European Journal of Economics and Management. — 6 (1). — 2020. — Pр. 83—93.
6. Офіційний сайт Міжнародного рейтингу Світового Банку "Doing Business" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.doingbusiness.org//
7. Офіційний сайт Індексу сприяння торгівлі Світового економічного форуму та Глобального Альянсу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/
8. Аналітичний звіт за результатами четвертої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій "Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2018/2019" в межах проекту "Діалог зі сприяння торгівлі" Електронний ресурс . — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf
9. Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: навчальний посібник / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор. — 2-ге вид., онов. і доп. — Львів: Інтелект-Захід, 2003. — 375 с.
10. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / Р.В. Фещур та ін. — Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. — 256 с.

O. Zhyhalo

ASSESSMENT OF CUSTOMS REGULATION OF EXPORT-IMPORT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CAPACITY'S USING

Summary

In order to determine the favorability of customs regulation of export-import activities of enterprises in the conditions of using innovative capacity in the direction of introduction and commercialization of innovations at foreign markets, the method of assessment of the instruments introduced by the customs authorities in this field has been improved. The proposed method is based on the identification of priority diagnostic goals, taking into account the level of innovative capacity of the enterprise, which is associated with determining the level of incentive, stimulating and activating effect of customs regulation of export-import activities on the processes of introduction and commercialization of innovations at the foreign markets for the enterprises with the low, medium and high levels of innovation capacity respectively. In order to quantify the impact of customs instruments on the resultant indicator of customs regulation of export-import activity, a list of representative indicators was determined, which was formed on the basis of the results of specialized researches and taking into account the indicator content of the internationally recognized diagnostic methods of customs direction. Later, using correlation-regression analysis, statistically adequate models of influence of identified factor indicators on the result indicators of enterprises with different levels of innovation capacity were constructed. Based on the obtained results, it is substantiated that the level of favorability of customs regulation of imports in the conditions of using the innovative capacity of the enterprise depends on such factors as average time costs for customs clearance of imported resources used for manufacturing innovative products, average cash costs for customs clearance of imported resources used for manufacturing innovative products, coefficient of quality of customs services during importing the resources used for manufacturing innovative products. In turn, the level of favorability of the customs regulation of export in terms of using the innovative capacity of the enterprise depends on such factors as average time costs for customs clearance of innovative products intended for export, average cash costs for customs clearance of innovative products intended for export, coefficient of quality of customs services during exporting the results of innovation activity.

Keywords: customs regulation; export; import; innovation capacity; assessment; model; factor indicators; result indicator.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval the Export Strategy of Ukraine for 2017-2021"", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 15 February 2020).
2. Nahirna, M.Ya. (2016), "Etiological diagnostics of export-import activity of enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by type of economic activity), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.
3. Kots, I.I. (2017), "Management of tolling operations at enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of enterprises (by type of economic activity), Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.
4. Fatenok-Tkachuk, A.O. (2010), "Analysis of factors influencing the development of foreign economic activity of machine-building enterprises", Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, vol. 17, pp. 93—100.
5. Budz, O. and Budynskyi, R. (2020), "Factors of impact on the customs service of enterprises' business projects", European Journal of Economics and Management, vol. 6 (1), pp. 83—93.
6. The official site of International Rating of the World Bank "Doing Business", available at: http://www.doingbusiness.org// (Accessed 11 March 2020).
7. The official site of the Enabling Trade Index of the World Economic Forum and the Global Alliance, available at: http://www.doingbusiness.org// (Accessed 11 March 2020).
8. The official site of the Institute for Economic Research and Policy Consulting (2019), "Analytical report on the results of the fourth round of a survey of Ukrainian importers and exporters "Trade Facilitation in Ukraine: Business Estimates and Expectations 2018/2019"", available at: http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/TFD_IV/2018-2019_TFD_report.pdf (Accessed 14 February 2020).
9. Feshchur, R.V. Barvinkyi, A.F. and Kichor, V.P. (2003), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia [Statistics: theoretical background and applied aspects], Intelekt-Zakhid, Lviv, Ukraine.
10. Feshchur, R.V. and others (2010), Statystyka: teoretychni zasady i prykladni aspekty [Economic and mathematical modeling], Bukhhalters'kyj tsentr "Azhur", Lviv, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 232 - 237

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 851

Відомості про авторів

О. Ю. Жигало

аспірант кафедри економіки підприємств та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Zhyhalo

Postgraduate Student of Department of Enterprise's Economics and Investments, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0282-5113

Як цитувати статтю

Жигало О. Ю. Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 232–237. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.232

Zhyhalo, O. (2020), “Assessment of customs regulation of export-import activity of enterprises in the conditions of innovative capacity's using”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 232–237. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.232

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.