EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Р. З. Будинський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.213

УДК: 338.4:[658:005.8]

Р. З. Будинський

МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті удосконалено ієрархічний метод "вхідного" діагностування бізнес-проектів, що, на відміну від наявних, враховує комплексний вплив таких проектів на забезпечення збалансованого коротко- і довгострокового розвитку суб'єктів господарювання шляхом виокремлення критеріїв впливу на операційне середовище компанії, впливу на процеси адміністрування, ринкової спрямованості та інтегративності бізнес-проекту. Метод дає змогу розширювати критерії обгрунтованого вибору альтернативних варіантів бізнес-проектів в умовах обмеженості фінансових ресурсів та динамічності середовища функціонування.
Розглянуто праці вітчизняних та іноземних науковців, у яких висвітлено проблемні аспекти діагностування бізнес-проектів у контексті визначення їхньої ефективності. Обгрунтовано, що у науковій літературі не існує єдиного об'єктивного трактування поняття ефективності (чи успіху, результативності, дієвості тощо) бізнес-проекту. Встановлено, що для різних бізнес-проектів така ефективність буде різною, адже проекти різняться між собою за багатьма різними параметрами. Окрім того, бізнес-проекти пов'язані із різними групами своїх стейкхолдерів, які також переслідують власні цілі (як не завжди корелюють з цілями інших груп впливу).
Обгрунтовано пріоритетну доцільність так званого "вхідного" діагностування бізнес-проектів (тобто діагностування до початку реалізації проекту) у порівнянні з "вихідним". Установлено, що під час діагностування бізнес-проектів підприємств, незалежно від обраних пріоритетних критеріїв, слід у будь-якому брати до уваги традиційні формальні критерії, що відображають базові параметри бізнес-проекту (час, якість, бюджет). Водночас в умовах сьогодення все ж акцент має бути зроблено на більш істотні такі критерії, які спричинені вимогами часу і які "на вході" обгрунтовуватимуть доцільність реалізації бізнес-проектів та потенційну їхню ефективність попри те, що на "виході" бізнес-проектування можуть бути негативні відхилення щодо часових, якісних та вартісних параметрів.
Обгрунтовано доцільність діагностування бізнес-проектів підприємств з позиції критеріїв їхнього впливу на операційне середовище компанії, впливу на процеси адміністрування, їхньої ринкової спрямованості та інтегративності, які корелюють з відомою у теорії і практиці моделлю PAEI І. Ідізеса.

Ключові слова: бізнес-проект; бізнес-проектування; діагностування; метод аналізування ієрархій; модель PAEI.

Література

1. Atkinson R. Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it's time to accept other success criteria. International Journal of Project Management. 1999. №6 (17). P. 337—342.
2. Derby C., Zwikael O. The secret of (defining) success. PM Network. 2012. №26 (8). P. 20—22.
3. Freeman M., Beale P. Measuring project success. Project Management Journal. 1992. №23. P. 8—17.
4. Ika L. Project Success as a Topic in Project Management Journals. Project Management Journal. 2009. №40 (4). Р. 6—19.
5. Ward B. Planning for Profit [In:] Lincoln T.J. (red.), Managing Information Systems for Profit. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. P. 103—146.
6. Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати. Київ: Наш формат. 2017.
7. Подиновский В.В., Подиновская О.В. О некорректности метода анализа иерархий. Проблемы управления. 2011. № 1. С. 8—13.
8. Картвелишвили В.М., Лебедюк Э.А. Метод анализа иерархий: критерии и практика. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2013. № 6. С. 97—112.
9. Dyer J. A Clarification of "Remarks on the Analytic Hierarchy Process". Management Science. 1990. № 36 (3). Р. 274—275.
10. Islam R., Biswal M., Alam S. Clusterization of Alternatives in the Analytic Hierarchy Process. Military Operations Research. 1997. №3 (1). P. 69—78.
11. Starcevic S., Bojovic N., Junevicius R., Skrickij V. Analytical hierarchy process method and data envelopment analysis application in terrain vehicle selection. Transport. 2019. №34 (5). Р. 600—616.
12. Самохвалов Ю.Я. Групповой учет относительного превосходства альтернатив в задачах принятия решений. Кибернетика и системный анализ. 2003. № 6. С. 141—145.
13. Wind Y., Saaty T. Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process. Management Science. 1980. № 26 (7). P. 641—658.

R. Budynskyi

METHOD FOR DIAGNOSING BUSINESS PROJECTS OF ENTERPRISES

Summary

The article improved the hierarchical method of "input" diagnostics of business projects. Unlike existing ones, this method takes into account the complex impact of such projects on the provision of a balanced short— and long-term development of business entities by highlighting the criteria. It also takes into account the impact on the operating environment of the company, and the impact on administrative processes, market orientation and integration of a business project. The method makes it possible to expand the criteria of a reasonable choice of alternative business projects in conditions of limited financial resources and dynamics of the operating environment.
There are considered the works of domestic and foreign scientists, which highlight the problematic aspects of diagnosing business projects in the context of determining their effectiveness. It is proved that in the scientific literature there is no single objective interpretation of the concept of efficiency (or success, effectiveness, etc.) of a business project. It is established that such efficiency will be different for each business project because projects differ in various parameters. In addition, business projects are associated with different groups of their stakeholders, who pursue their own goals (and they do not always correlate with the goals of other groups of influence).
The priority expediency of the so-called "input" diagnostics of business projects (i.e. diagnostics before the start of project implementation) in comparison with the "output" one is proved. It is established that when diagnosing business projects of enterprises, regardless of the selected priority criteria, it is necessary to take into account the traditional formal criteria that reflect the basic parameters of the business project (time, quality, budget). However, nowadays the emphasis should be placed on more substantial criteria which are caused by requirements of time and which at the stage of input will prove the feasibility of business projects implementation and their potential effectiveness despite the fact that the output of business planning can be negative in time, quality and cost parameters.
The expediency of diagnosing business projects of enterprises is proved from the position of criteria of their impact on the operating environment of the company, their impact on the administration processes, their market orientation, and integration, which correlate with the famous in theory and practice PAEI model by Ichak Adizes.

Keywords: usiness project; business design; diagnostics; hierarchy analysis method; PAEI model.

References

1. Atkinson, R. (1999), Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it's time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, 6 (17), pp. 337—342.
2. Derby, C. and Zwikael, O. (2012), The secret of (defining) success. PM Network, 26 (8), pp. 20—22.
3. Freeman, M. and Beale, P. (1992), Measuring project success. Project Management Journal, 23, pp. 8-17.
4. Ika, L. (2009), Project Success as a Topic in Project Management Journals. Project Management Journal, 40 (4), pp. 6—19.
5. Ward, B. (1990), Planning for Profit [In:] Lincoln T.J. (red.), Managing Information Systems for Profit. Chichester: John Wiley & Sons, pp.103—146.
6. Adizes, І. (2017), Ideal'nyy kerivnyk. Chomu nym nemozhlyvo staty [The Ideal Executive: Why You Cannot Be One and What to Do About It]. Kyiv: Nash Format.
7. Podinovskiy, V. and Podinovskaya, О. (2011), O nekorrektnosti metoda analiza iyerarkhiy [On the incorrectness of the hierarchy analysis method]. Problemy upravleniya, 1, pp. 8—13.
8. Kartvelishvili, V. and Lebedyuk, E. (2013), Metod analiza iyerarkhiy: kriterii i praktika [Method of hierarchy analysis: criteria and practice]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova, 6, pp. 97—112.
9. Dyer, J. (1990), A Clarification of "Remarks on the Analytic Hierarchy Process". Management Science, 36 (3), pp. 274—275.
10. Islam, R. Biswal, M. and Alam, S. (1997), Clusterization of Alternatives in the Analytic Hierarchy Process. Military Operations Research, 3 (1), pp. 69—78.
11. Starcevic, S. Bojovic, N. Junevicius, R. and Skrickij, V. (2019), Analytical hierarchy process method and data envelopment analysis application in terrain vehicle selection. Transport, 34 (5), pp. 600—616.
12. Samokhvalov, Yu. (2003), Gruppovoy uchet otnositel'nogo prevoskhodstva al'ternativ v zadachakh prinyatiya resheniy [Group accounting for the relative superiority of alternatives in decision making tasks]. Kibernetika i sistemnyy analiz, 6, pp. 141—145.
13. Wind, Y. and Saaty, T. (1980), Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, 26 (7), pp. 641—658.

№ 5 2020, стор. 213 - 218

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 880

Відомості про авторів

Р. З. Будинський

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

R. Budynskyi

Postgraduate student of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORCID:

0000-0002-0362-7488

Як цитувати статтю

Будинський Р. З. Метод діагностування бізнес-проектів підприємств. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 213–218. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.213

Budynskyi, R. (2020), “Method for diagnosing business projects of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 213–218. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.213

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.