EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ
О. В. Скрипник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.197

УДК: 338.5

О. В. Скрипник

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні основи формування механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії. Узагальнено підходи вітчизняних вчених до визначення категорій "регулювання", "регулювання ціноутворення", "механізм державного регулювання ціноутворення". Визначено невід'ємні складові системи регулювання економічних процесів, а саме: суб'єкти регулювання, об'єкти регулювання, форми та методи впливу, визначений їх взаємозв'язок. Встановлено, що в сучасних умовах регулювання — це комплексний вплив на економічні процеси державою, учасниками ринку, а також громадськими організаціями з метою досягнення цілей кожного із цих суб'єктів. Обгрунтовано необхідність регулювання ціноутворення будівельних матеріалів і виробів шляхом створення відповідного механізму з метою встановлення та дотримання оптимальної ціни в конкретних ринкових умовах. Запропоновано структуру механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії.

Ключові слова: регулювання; ціноутворення; методи та форми регулювання; цілі регулювання; суб'єкти регулювання; механізм регулювання; продукція підприємств будіндустрії.

Література

1. Закон України Про ціни і ціноутворення [Електронний ресурс]: Закон України від 21.06.2012 № 5007(VI (редакція від 30.01.2018). — Режим доступу: http://zakon0.rada./gov.ua/laws/show/5007
2. Бакуменко В.Д Бакуменко В.Д. Енциклопедичний словник з державного управління уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с. — С. 149.
3. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: [монографія] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. — 149 с.
4. Бодров В.Г. / Бодров В.Г. // Енциклопедичний словник з державного управління (уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с.) — С. 149.
5. Механізм державного впливу на соціально-економічний розвиток регіону [Текст]: наук. видання / авт. кол.: К.М. Бліщук, О.П. Крайник, Г.С. Третяк. — Львів: ЛРІДУ НАДУ. — 2011 р. — 50 с.
6. Гаркуша О.Ю. Механізм регулювання розвитку виноробної галузі України: дис. канд. економічних наук: 08.00.03 / О.Ю. Гаркуша; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. — К.Р., 2015. — 250 с.
7. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.
8. Козак М. Сучасні тенденції розвитку промисловості будівельних матеріалів Львівської області / М. Козак // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2010. — Вип. 5. — С. 30—34.
9. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2010. — 294 с.
10. Кравченко О.М. Теоретичні підходи до визначення поняття "Механізм державного управління" / М. Кравченко // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. — 2009. — № 3. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56.
11. Мороз В.М. Державне регулювання / В.М. Мороз // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с. — С. 148.
12. Непомнящий О.М., Шостак С.М. Сутність та зміст механізмів державного управління інвестиційною політикою у будівництві //Державне управління. — № 5. — 2018. — С. 49—52.
13. Олійник Н. Житлове будівництво як фактор мультиплікативного зростання національної економіки / Н. Олійник // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — Вип. 2. — С. 79—84.
14. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. К.: Знання, 2006. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-130.html
15. Римар Г.А. Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — № 1 (22). — 2012. — С. 309—314.
16. Степаненко С.В. До питання про підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку у сфері суспільного відтворення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/17.pdf
17. Сурмін Ю.П. / Сурмін Ю.П. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с. — С. 614.
18. Сус Л.М. Особливості цінової політики та ціноутворення в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — № 1. — С. 272—275.
19. Третяк Г.С., Бліщук К.М. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посібник / Г.С. Третяк, К.М. Бліщук — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 128 с
20. Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління / О.В. Федорчак // Демократичне врядування: зб. наук. пр. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. — №1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf
21. Чукурна О.П. Особливості державного регулювання політики ціноутворення в Україні / О.П. Чукурна //Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 3 (50). Ч. 2.
22. Моголівець А.А., Скрипник А.Л. Методичні підходи до формування механізму державного регулювання будівництва в умовах економічної циклічності // Актуальні проблеми економіки. — 2019. — № 5. — C. 14—33.
23. Рудніцька Р.М. Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування / Р.М. Рудніцька, О.Г. Сидорчук // Публічне управління: теорія та практика. — 2014. — Вип. 4. — С. 50—60.
24. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління: вид. 2-ге, доп. і випр. / В.Я. Малиновський. — К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. — 254 с.

O. Skrypnyk

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF THE MECHANISM OF REGULATION OF PRICING ON PRODUCTS OF THE ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Summary

The theoretical bases of formation of the mechanism of regulation of pricing on production of the enterprises of the construction industry are analyzed in the article.
The influence of prices on building materials and products on the development of construction in Ukraine is determined. The approaches of domestic scientists to the definition of categories of "regulation", "regulation of pricing", "mechanism of state regulation of pricing" are generalized. It is established that in the current conditions of regulation it is a complex influence on economic processes by the state, market participants, as well as public organizations in order to achieve the goals of each of these entities. The integral components of the system of regulation of economic processes are identified, namely: purpose of regulation, subjects of regulation, objects of regulation, forms and methods of influence, and their interrelation is defined. Three forms of regulation of economic processes are considered: state regulation, market self-regulation and mixed regulation. The essence of the pricing process is defined, which includes not only pricing, but also their permanent review in order to constantly maintain the correspondence between the demand for them and their supply. The objectives, forms and methods of pricing regulation in Ukraine (direct regulation methods, fiscal policy, customs policy, monetary policy, antitrust policy, budgetary policy) are described; their content is determined. It is stated that at present the state regulation of the pricing of building materials and products in Ukraine is absent and the necessity of this regulation is justified in order to establish and maintain the optimal price for them in specific market conditions. The process of regulating the pricing of the products of the enterprises of the construction industry is characterized and the expediency of creating the appropriate organizational and economic mechanism for its implementation is determined. The structure of the organizational and economic mechanism for regulating the pricing of products of construction industry enterprises in Ukraine and the procedure for its functioning have been determined. The expected consequences of the introduction of pricing regulation on the products of construction industry enterprises in Ukraine are considered.

Keywords: egulation; pricing; methods and forms of regulation; goals of regulation; subjects of regulation; mechanism of regulation; products of construction industry enterprises.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine " On prices and pricing ", available at: http://zakon0.rada./gov.ua/laws/show/5007 (Accessed 10 April 2020).
2. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. and Mykhnenko, A. M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2003), Tsinova polityka torhovel'noho pidpryiemstva v umovakh marketynhovoi oriientatsii [Pricing policy of a trading company in terms of marketing orientation], DonDUET im. M. Tuhan-Baranovs'koho, Donets'k, Ukraine.
4. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. and Mykhnenko, A. M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Blischuk, K. M. Krajnyk, O. P. and Tretiak, H. S. (2011), Mekhanizm derzhavnoho vplyvu na sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok rehionu [The mechanism of state influence on the socio-economic development of the region], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
6. Harkusha, O. Yu. (2015), " Mechanism for regulating the development of the wine industry of Ukraine ", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Donets'kyj natsional'nyj universytet ekonomiky i torhivli imeni Mykhajla Tuhan-Baranovs'koho, Kryvyi Rih, Ukraine.
7. Duhina, S.I. (2005), Marketynhova tsinova polityka [Marketing pricing policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Kozak, M. (2010), "Modern tendencies of development of building materials industry of Lviv region", Naukovi zapysky L'vivs'koho universytetu biznesu ta prava, vol. 5, pp. 30—34.
9. Lytvynenko, Ya.V. (2010), Marketynhova tsinova polityka [Marketing pricing policy], Znannia, Kyiv, Ukraine.
10. Kravchenko, O.M. (2009), "Theoretical approaches to the definition of "Mechanism of public administration", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56 (Accessed 10 April 2020).
11. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. and Mykhnenko, A. M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
12. Nepomniaschyj, O. M. and Shostak, S. M. (2018), "The essence and content of the mechanisms of state management of investment policy in construction", Derzhavne upravlinnia, vol. 5, pp. 49—52.
13. Olijnyk, N. (2009), "Housing construction as a factor of multiplicative growth of the national economy", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 79—84.
14. Shvajka, L.A. (2006), "State regulation of Economy", available at: http://www.info-library.com.ua/books-book-130.html (Accessed 10 April 2020).
15. Rymar, H.A. (2012), "Pricing in Ukraine: state and prospects of development", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1 (22), pp. 309—314.
16. Stepanenko, S.V. (2013), "On the issue of increasing the efficiency of state regulation of economic development processes in the field of social reproduction", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/17.pdf (Accessed 10 April 2020).
17. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. and Mykhnenko, A. M. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
18. Sus, L.M. (2016), "Features of pricing policy and pricing in Ukraine", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 272—275.
19. Tretiak, H. S. and Blischuk, K.M. (2011), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky ta ekonomichna polityka [State regulation of the economy and economic policy], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
20. Fedorchak, O.V. (2008), "Classification of public administration mechanisms", Demokratychne vriaduvannia, vol.1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf (Accessed 10 April 2020).
21. Chukurna, O.P. (2013), "Features of state regulation of pricing policy in Ukraine", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 3 (50), no. 2.
22. Moholivets', A.A. and Skrypnyk, A.L. (2019), "Methodical approaches to the formation of the mechanism of state regulation of construction in conditions of economic cyclicality", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 14—33.
23. Rudnits'ka, R.M. and Sydorchuk, O.H. (2014), "The essence and content of public administration mechanisms and principles of their functioning", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 4, pp. 50—60.
24. Malynovs'kyj, V. Ya. (2005), Slovnyk terminiv i poniat' z derzhavnoho upravlinnia [Dictionary of terms and concepts of public administration], 2-d ed., Tsentr spryiannia instytutsijnomu rozvytku derzhavnoi sluzhby, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 197 - 202

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1568

Відомості про авторів

О. В. Скрипник

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

O. Skrypnyk

Postgraduate student, Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0001-5322-1075

Як цитувати статтю

Скрипник О. В. Теоретичні основи формування механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 197–202. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.197

Skrypnyk, O. (2020), “Theoretical bases of formation of the mechanism of regulation of pricing on products of the enterprises of the construction industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 197–202. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.197

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.