EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Д. М. Шмаров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.192

УДК: 332.025.12:338.43

Д. М. Шмаров

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті розкриваються фундаментальні передумови та прикладні аспекти побудови сучасної системи економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора в умовах посилення сировинної спрямованості сукупного аграрного експорту та низького рівня залучення у відтворювальний процес відходів сільськогосподарської сировини. Обгрунтовано, що вітчизняна індустрія переробки сільськогосподарської сировини не використовує наявного потенціалу як у частині нарощення потужностей, так і в частині диверсифікації виробничої програми, виходячи з наявних викликів забезпечення продовольчої безпеки як в глобальному масштабі, так і в масштабі окремих частин світу. Встановлено, що частина регуляторних інструментів системи економічного регулювання відтворювальних пропорцій в переробному сегменті аграрного сектора має бути зорієнтована на досягнення пріоритетів підвищення рівня комплексності використання сільськогосподарської сировини як у частині виробництва готових харчових продуктів, так і в частині утилізації тваринних та рослинних відходів. Доведено, що система економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора має охоплювати інструменти фінансового, консультативного та дозвільного характеру, які створюватимуть передумови для ефективнішого залучення сільськогосподарської сировини у процес виробництва харчових продуктів, а також закладатимуть відповідні стимули для максимальної утилізації відходів сільськогосподарського виробництва та переробно-харчових виробництв. Обгрунтовано, що інструменти фінансового характеру мають забезпечувати пряму та непряму фінансову допомогу держави товаровиробникам, а сама пряма фінансова допомога повинна передбачати здійснення відповідних виплат суб'єктам агропромислового підприємництва, які забезпечують повторне використання сільськогосподарської сировини з метою виробництва цінних кормових добавок для тварин та паливно-енергетичних продуктів. Доведено, що непряма фінансова допомога суб'єктам агропромислового підприємництва має полягати в наданні податкових та митних пільг при імпорті спеціального устаткування, яке дає можливість забезпечувати утилізацію тваринних та рослинних відходів, які утворилися в процесі переробки сільськогосподарської сировини.

Ключові слова: економічне регулювання; переробна ланка; харчові відходи; утилізація; інвестиції; переробно-харчові виробництва.

Література

1. Іртищева І.О., Смелянець Т.В., Бурдельна Г.О., Крамаренко І.С. Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери в умовах глобалізації. Агросвіт. 2012. № 7. С. 26—30.
2. Матвієнко Р.В. Інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. C. 89—94.
3. Пономаренко С.В. Форми і методи регулювання розвитку сільського господарства: світовий досвід. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. № 4 (20). C. 48—52.
4. Юрчишина С.І. Фінансова складова в системі державного регулювання розвитку підприємств агропромислового комплексу України. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 118—123.

D. Shmarov

ECONOMIC REGULATION OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING INDUSTRY OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The article reveals the fundamental prerequisites and applied aspects of building a modern system of economic regulation of the integrated development of the processing sector of the agricultural sector in the conditions of increasing raw material orientation of total agricultural exports and a low level of involvement in the reproduction process of agricultural raw materials waste. It is proved that the domestic industry of processing agricultural raw materials does not use the existing potential both in terms of capacity building and in terms of diversification of the production program, based on the existing challenges of ensuring food security both on a global scale and on the scale of individual parts of the world. It is established that part of the regulatory instruments of the system of economic regulation of reproduction proportions in the processing segment of the agricultural sector should be focused on achieving priorities and increasing the level of complexity of the agricultural raw materials use in the production of ready-made food products, and in the disposal of animal and plant waste. It is proved that the system of economic regulation of the integrated development of the processing sector of the agricultural sector should cover financial, advisory and licensing instruments. That will create prerequisites for more effective involvement of agricultural raw materials in the process of food production, as well as lay appropriate incentives for maximum utilization of agricultural waste and food processing production. It is proved that financial instruments should provide direct and indirect financial assistance from the state to producers, and direct financial assistance itself should provide for the implementation of appropriate payments to agro-industrial enterprises that ensure the reuse of agricultural raw materials for the production of valuable feed additives for animals and fuel and energy products. It has been proved that indirect financial assistance to agribusiness entities should consist in providing tax and customs benefits for the import of special equipment that makes it possible to ensure the disposal of animal and plant waste that was formed during the processing of agricultural raw materials.

Keywords: economic regulation; processing link; food waste; recycling; investment; food-processing production.

References

1. Irtyscheva, I.O. Smelianets', T.V. Burdel'na, H.O. and Kramarenko, I.S. (2012), "Status and strategic guidelines of investment and financial support of the agri-food sector in the context of globalization", Ahrosvit, vol. 7, pp. 26—30.
2. Matviienko, R.V. (2017), "Instruments of the financial and credit mechanism of state regulation of agricultural production", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 89—94.
3. Ponomarenko, S.V. (2013), "Forms and methods of regulating the development of agriculture: world experience", Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 4 (20), pp. 48—52.
4. Yurchyshyna, S.I. (2017), "The financial component in the system of state regulation of the development of enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 118—123.

№ 5 2020, стор. 192 - 196

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 987

Відомості про авторів

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-3382-9408

Як цитувати статтю

Шмаров Д. М. Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 192–196. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.192

Shmarov, D. (2020), “Economic regulation of integrated development of the processing industry of the agricultural sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 192–196. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.192

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.