EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

AGREEMENT OF THE ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE AND THE PRIVATE CAPITAL IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS
A. Kushneruk, N. Alekseienko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.187

УДК: 33.025.12

A. Kushneruk, N. Alekseienko

AGREEMENT OF THE ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE AND THE PRIVATE CAPITAL IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

Summary

The economic development of any state depends on its effective interaction with economic entities. In Ukraine, this issue is quite complicated, as legislation that regulates business activity is constantly changing. For this reason, most of the business is in the shadows, which is why the state does not receive significant funds for their budgeting. Therefore, thanks to the effective cooperation of all economic entities, each party receives its benefits — the business has clear and transparent rules of the game, and the state receives a corresponding filling of the budget, which in turn leads to timely payments of various social obligations and other expenses. Thus, in this article the issue of the very problems of interaction between the state and the private capital is covered, the theoretical substantiation of the importance of effective reconciliation of economic interests of the state and private sectors of the national economy is considered, the relevance of public-private partnership is shown on the example of other countries. The essence and peculiarities of the concept of "reconciliation of economic interests", various options of cooperation between the state and business, their results and consequences are considered. The essence of public-private partnership and its advantages are explained. The solutions that are needed for a more efficient and effective launch of public-private partnership in Ukraine with the attraction of private investment and modernization of the country and its economic growth are proposed.
The relevancy of this issue is determined by the search for directions for ensuring the current efficiency of the national economy and improving the economic system as a whole, which requires the development of scientific and practical recommendations on the convergence of interests of the state and the private sector in the current conditions.
The purpose of the article is to theoretically substantiate the importance of effectively reconciling the economic interests of the public and private sectors of the national economy through public-private partnerships.

Keywords: economic entity; state; private capital; reconciliation of economic interests; public-private partnership.

References

1. Крамер Р.М., Піттінський Т.Л. Відновлення довіри до організацій та лідерів: постійні виклики та нові відповіді. URL: https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199756087.001.0001/acprof-9780199756087
2. European Business Law. Legal and Economic Analyses on Integration and Harmonization / ed. by R.M. Buxbaum. Berlin, New York. 1991. 413 p.
3. Гомес Ф., Хуан Х. Економічний аналіз режимів гармонізації: повна гармонізація, мінімальна гармонізація чи додатковий інструмент? URL: https://www.researchgate.net/publication/228466831_An_Economic_Analysis_of_Harmonization_Regimes_Full_Harmonization_Minimum_Harmonization_or_Optional_Instrument
4. Білопільська О.О., Фролов С.М. Державно-приватне партнерство як механізм інвестування інноваційних технологій поводження з відходами. Бізнес Інформ. 2013. № 3. С. 181—185.
5. Лісун Я. В. Формування механізму державно-приватного партнерства як інструменту стабілізації та розвитку економіки України. URL: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/306/317
6. Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / Єфименко Т.І., Черевиков Є.Л., Павлюк К.В. та ін.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ Т.І. Єфименко. Київ: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2012. С. 125—126.
7. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія. URL: https://pidruchniki.com/1281041939912/politekonomiya/ekonomichni_interesi_yihnya_klasifikatsiya_vzayemodiya
8. Богдан Н.М. Концептуальні підходи до формування механізму узгодження економічних інтересів суб'єктів на регіональному рівні. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 55—61.
9. Про основи національної безпеки України: закон України від 21.08.2018 № 2649-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15
10. Данилишин Б. М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України "Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні". URL: http://www.me.gov.ua/ control/uk/publish/article/system
11. Про державно-приватне партнерство: закон України від 01.08.2010 № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
12. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. и др. Государственно-частное партнерство: теория и практика: учеб. пособие. Москва: Высш. шк. экономики, 2010. 287 с.
13. Що таке державно-приватне партнерство? URL: https://www.sfii.gov.ua/що-таке-державно-приватне-партнерств
14. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-р
15. Павлова Г.О. Державно-приватне партнерство: аналіз світового досвіду та шляхи розвитку в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/3/02.pdf
16. Petrukha N.M., Petrukha S.V. Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 141—148.
17. Котляревський Я.В., Петруха С.В. Управління мобілізацією фінансових ресурсів державними корпораціями. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст: монографія / За ред. Т.І. Єфименко; ДННУ "Акад. фін. управління". Київ, 2016. С. 227—242.
18. Гасанов С., Петруха С. Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства в агрострахуванні. Економіст. 2014. № 8. С. 17—22.
19. Гасанов С., Петруха С., Петруха Н. Онтогенез теоретичних концепцій інтеграції. Економіст. 2015. № 1. С. 15—21.
20. Забловський А., Петруха С., Назукова Н. Генезис та еволюція податкової детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної поведінки. Black Sea Scientific Journal of Academic Research. 2015. № 5 (23). С. 20—25.

О. Й. Кушнерук, Н. М. Алексеєнко

УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ В ПРОЕКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті встановлено, що економічний розвиток будь-якої держави залежить від ефективності її взаємодії з суб'єктами господарювання в цілому та сектору нефінансових і фінансових корпорацій, особливої гостроти дане питання набирає в проектах державно-приватного партнерства, які на національному рівні визначено домінантою структурного реформування національної економіки. Розглянуто сутнісно-еволюційну складову поняття "узгодження економічних інтересів", типологізовані інваріацію механізмів узгодження економічних інтересів держави та корпорацій, їх результати і наслідки для національної економічної системи. Типологізовано та запропоновано принципи кластеризації узгодження економічних інтересів загалом та проектах державно-приватного партнерства зокрема. Здійснено їх проекцію на теорію контрактів (Олівера Харта і Бенгта Хольмстрьома), яка в 2016 р. отримала Нобелівську премію з економіки, дозволяючи подивитися під новим методологічним кутом на проблеми балансування економічних інтересів держави, сектору нефінансових і фінансових корпорацій та інших стейкхолдерів. Досліджено інституційне і регуляторне середовище функціонування проектів державно-приватного партнерства та балансування економічних інтересів з проекцією на фіскальний потенціал бюджетів різних рівнів, зокрема в умовах пануючої реформи місцевого самоврядування і бюджетної децентралізації. З урахуванням існуючої імперики встановлені взаємовпливи та взаємозв'язки економічних інтересів держави і приватного капіталу (сектору нефінансових і фінансових корпорацій) в проектах державно-приватного партнерства, запропоновані тактичні заходи для підвищення результативності процесу узгодження економічних інтересів держави і приватного капіталу в інвестиційних проектах, зокрема ті, що реалізуються в рамках механізмів державно-приватного партнерства. Наведені конкретні та вагомі регуляторно-інституційні поступи створення єдиного конкурентного середовища для суб'єктів інституційних секторів економіки України в рамках реформи державних закупівель (їх обсяг щороку складає близько 13 % ВВП України), зокрема через доступ до електронної системи "ProZorro".

Ключові слова: суб'єкт господарювання; держава; інвестиційний проект; приватний капітал; узгодження економічних інтересів; державно-приватне партнерство; сектор нефінансових і фінансових корпорацій.

Література

1. Kramer, R.M. and Pittins'kyj, T.L. (2012), "Restoring trust in organizations and leaders: ongoing challenges and new responses", available at: https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199756087.001.0001/acprof-9780199756087 (Accessed 10 April 2020).
2. Buxbaum, R.M. (1991), European Business Law. Legal and Economic Analyses on Integration and Harmonization, New York, USA.
3. Homes, F. and Khuan, Kh. (2011), "Economic analysis of harmonization regimes: full harmonization, minimal harmonization or additional tool?", available at: https://www.researchgate.net/publication/228466831_An_Economic_Analysis_of_Harmonization_Regimes_Full_Harmonization_Minimum_Harmonization_or_Optional_Instrument (Accessed 10 April 2020).
4. Bilopil's'ka, O.O. and Frolov, S.M. (2013), "Public-private partnership as a mechanism for investing in innovative waste management technologies", Biznes Inform, vol. 3, pp. 181—185.
5. Lisun, Ya.V. (2015), "Formation of the mechanism of public-private partnership as a tool for stabilization and development of Ukraine's economy", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu. Seriia V. Ekonomika i pravo, available at: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/306/317 (Accessed 10 April 2020).
6. Yefymenko, T.I. Cherevykov, Ye.L. and Pavliuk, K.V. (2012), Derzhavno-pryvatne partnerstvo v systemi rehuliuvannia ekonomiky [Public-private partnership in the system of economic regulation], NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv., Kyiv, Ukraine, pp. 125—126.
7. Bazylevych, V.D. (2007), "Economic interests, their classification and interaction", available at: https://pidruchniki.com/1281041939912/politekonomiya/ekonomichni_interesi_yihnya_klasifikatsiya_vzayemodiya (Accessed 10 April 2020).
8. Bohdan, N.M. (2018), "Conceptual approaches to the formation of a mechanism for reconciling the economic interests of entities at the regional level", Biznes Inform, vol. 4, pp. 55—61.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the foundations of national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 10 April 2020).
10. Danylyshyn, B.M. (2009), "Analysis of regulatory impact in the implementation of the Law of Ukraine "On General Principles of Public-Private Partnership Development in Ukraine", available at: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/system (Accessed 10 April 2020).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About public-private partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 10 April 2020).
12. Varnavskyj, V.H. Klymenko, A.V. and Korolev, V.A. (2010), Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoryia y praktyka [Public-private partnership: theory and practice], Vyssh. shk. ekonomyky, Moscow, Russia.
13. SFII (2020), "What is a public-private partnership?", available at: https://www.sfii.gov.ua/scho-take-derzhavno-pryvatne-partnerstv (Accessed 10 April 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the medium-term plan of priority actions of the Government until 2020 and the plan of priority actions of the Government for 2017", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-r (Accessed 10 April 2020).
15. Pavlova, H.O. (2011), "Public-private partnership: analysis of world experience and ways of development in Ukraine", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/3/02.pdf (Accessed 10 April 2020).
16. Petrukha, N.M. and Petrukha, S.V. (2015), "Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 141—148.
17. Kotliarevs'kyj, Ya.V. and Petrukha, S.V. (2016), "Management of mobilization of financial resources by state corporations" Aktual'ni problemy rozvytku systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy: ievrointehratsijnyj kontekst [Current problems of public finance management system development: European integration context], DNNU "Akad. fin. upravlinnia", Kyiv, Ukraine, pp. 227—242.
18. Hasanov, S. and Petrukha, S. (2014), "Foreign experience of public-private partnership in agricultural insurance", Ekonomist, vol. 8, pp. 17—22.
19. Hasanov, S. Petrukha, S. and Petrukha, N. (2015), "Ontogenesis of theoretical concepts of integration", Ekonomist, vol. 1, pp. 15—21.
20. Zablovs'kyj, A. Petrukha, S. and Nazukova, N. (2015), "Genesis and evolution of the tax determinant in typological models of investment behavior", Black Sea Scientific Journal of Academic Research, vol. 5 (23), pp. 20—25.

№ 5 2020, стор. 187 - 191

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

A. Kushneruk

Postgraduate student of State educational and scientific establishment "The Academy of Financial Management"

О. Й. Кушнерук

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

ORCID:

0000-0002-0691-2268


N. Alekseienko

Postgraduate student of State educational and scientific establishment "The Academy of Financial Management"

Н. М. Алексеєнко

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

ORCID:

0000-0002-6497-6526

Як цитувати статтю

Kushneruk, A. and Alekseienko, N. (2020), “Agreement of the economic interests of the state and the private capital in public-private partnership projects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 187–191. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.187

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.