EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
О. Л. Гура, В. А. Бобівський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.175

УДК: 338.24

О. Л. Гура, В. А. Бобівський

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто основні характеристики, які відображають сутність стратегії розвитку підприємства. Наведено, що сучасні економічні умови, у яких працюють підприємства, можна охарактеризувати як динамічні та невизначені. Одним з основних чинників, які можуть забезпечити підприємству стійкість на ринку та сприяти посиленню його позицій, є належним чином обгрунтована стратегія розвитку.
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного функціонування в ринкових відносинах. Водночас важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалення організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.
Обгрунтовано необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат — прибуток. Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово складається нова фінансова система, яка включає в себе різноманітні фінансові відносини, пов'язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни.
Враховано, що за нинішніх умов фінанси розширили межі свого впливу, усе більш актуальним стає завдання розробки методів і прийомів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування коштів в активи чи проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику.
У статті досліджено основні характеристики стратегії розвитку, на підставі яких запропоновано під стратегією розвитку підприємства розуміти довгостроковий гнучкий план дій інноваційного спрямування з відповідним рівнем ризику, який базується на детальному аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, залежить від людських чинників та потребує інвестицій для досягнення ефективних результатів, підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства.

Ключові слова: стратегія підприємства; види стратегій; інновації; інноваційна діяльність; стратегічні цілі; стратегічне бачення; економічна сталість.

Література

1. Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація //Економіка і суспільство. — 2018. — № 8. — С. 346—352.
2. Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку //Економіка та держава. — 2020. — № 3. — С. 66—70.
3. Єпіфанова І. Ю. Дзюбко М. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах // Вісник ОНУ ім. Т.Г. Шевченка. — 2017. — Вип. 2 (55). С. 99—102.
4. Конащук В.Л., Ковальова В.Ю. Формування інвестиційної стратегії промислового підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_075.pdf
5. Череп А.В., Сучков А.В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник. К.: "Кондор", 2011. — 334 с.
6. Плахотнік О.О., Чернявська І.М. Механізм забезпечення сталого розвитку промисловості україни в умовах нестабільної геополітичної ситуації // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/5.pdf
7. Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія підприємства. Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. 133 с.
8. Мазаракі, А., Мельник Т. Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2010. Вип 2. С. 5—17.
9. Чорна М. В. Проектний аналіз. Харків: Консум, 2003. 228 с.
10. Entrepreneurship development strategy: expert vision [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrajina.fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/12/14/infografikaengweb.pdf

O. Gura, V. Bobovskyy

ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY IN UKRAINE

Summary

The main characteristics that reflect the essence of the enterprise development strategy are considered. It is stated that the current economic conditions in which the enterprises operate can be described as dynamic and uncertain. One of the main factors that can provide an enterprise with stability in the market and strengthen its position is a well-founded development strategy.
Of particular importance is the risk analysis of the enterprise development strategy, as modern enterprises operate in a dynamic market with a high degree of uncertainty in the parameters of the external environment and are exposed to a large number of risks, so the risk analysis of enterprise development strategies becomes especially relevant.
One of the most urgent tasks of the modern development of the Ukrainian economy is to create conditions for an effective and dynamic transition to market relations. At the same time, it is very important to reorganize the excessive concentration and monopolization of production, improve organizational and structural relations, revise outdated command economic relationships and management methods.
In these conditions, the need for the development of entrepreneurial activity, the activity of enterprises and organizations aimed at the consumer, and the end result — profit, becomes particularly acute.
Under the influence of economic reform processes in Ukraine, a new financial system is gradually emerging, which includes various financial relationships related to the creation and use of monetary resources, as well as the totality of the country's financial institutions.
Given that, in the current context, finance has expanded its scope of influence, the task of developing methods and techniques for the efficient use of scarce financial resources, investing in assets or projects that generate income at acceptable risk is becoming increasingly relevant.
The article explores the main features of the development strategy, which underlies the enterprise development strategy to understand the long-term flexible plan of innovative orientation with the appropriate level of risk, based on a detailed analysis of the internal and external environment of the enterprise, depends on human factors and requires investment to achieve effective results, improving the competitiveness of products and businesses

Keywords: enterprise strategy; types of strategies; innovations; innovation activity; strategic goals; strategic vision; economic sustainability.

References

1. Hudz', O. I. (2018), "Enterprise development strategy: essence and classification", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 346—352.
2. Holovchuk, Yu. O. and Pchelians'ka, H. O. (2020), "Features of formation of strategy of increase of competitiveness of the enterprise on the basis of paradigm of innovative development", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 66—70.
3. Yepifanova, I. Yu. and Dziubko, M. Yu. (2017), "Formation of enterprise development strategy in modern conditions", Visnyk ONU im.. T.H.Shevchenka, vol. 2, no. 55, pp. 99—102.
4. Konaschuk, V.L. and Koval'ova, V.Yu. (2012), "Formation of investment strategy of industrial enterprise", available at: www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_075.pdf (Accessed 17 Apr 2020).
5. Cherep, A.V. and Suchkov, A.V. (2011), Stratehichne planuvannia i upravlinnia. [Strategic planning and management], Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. Plakhotnik, O.O. and Cherniavs'ka, I.M. (2020) "Mechanism for ensuring the sustainable development of the Ukrainian industry in an unstable geopolitical situation", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/5.pdf (Accessed 17 Apr 2020).
7. Horielov, D. O. and Bol'shenko, S. F. (2010), Stratehiia pidpryiemstva, [Enterprise strategy], Vyd-vo KhNADU, Kharkiv, Ukraine
8. Mazaraki, A.A. and Mel'nyk, T. (2010) "Innovation as a source of strategic competitive advantage", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 2 pp. 5—17.
9. Chorna, M. V. (2003), Proektnyj analiz [Project analysis], Konsum, Kharkiv, Ukraine.
10. Entrepreneurship development strategy: expert vision (2016), "Ukrajina.fnst", available at: https://ukrajina.fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/12/14/infografikaengweb.pdf (Accessed 15 Apr 2020).

№ 5 2020, стор. 175 - 181

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 2658

Відомості про авторів

О. Л. Гура

к. е. н., доцент, Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса, Україна

O. Gura

PhD in Economics, Odessa Financial and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8526-8844


В. А. Бобівський

студент, Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університет, м. Одеса, Україна

V. Bobovskyy

Student, Odessa Financial and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0663-5432

Як цитувати статтю

Гура О. Л., Бобівський В. А. Стратегія розвитку підприємств в Україні. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 175–181. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.175

Gura, O. and Bobovskyy, V. (2020), “Enterprise development strategy in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 175–181. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.175

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.