EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ БІЗНЕСІ ТА ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАХ
О. М. Густера, І. В. Тимофєєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.171

УДК: 330.3

О. М. Густера, І. В. Тимофєєв

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ БІЗНЕСІ ТА ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАХ

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах України. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття ризику, а також безпосередньо для організацій сфери електронного бізнесу та інтернет-проектів України. У статті розглянуто класичні моделі та підходи до визначення рівня ризику та відокремлено специфічні для різних сфер діяльності параметри, зокрема, визначено, що специфічною рисою інтернет-проектів та електронного бізнесу є високий рівень невизначеності результатів взаємодії між замовником та виконавцем. Урахування нових типів ризиків необхідно, з одного боку, для того щоб уникнути, попередити або запобігти виникненню ризикових ситуацій, зменшити вплив негативних факторів, які можуть спричинити зниження ефективності функціонування організації. З іншого боку, урахування нових факторів дозволяє вивільнити резервні можливості підприємства, які до цього моменту не використовувалися.
Суттєва відмінність сучасних ризиків електронного бізнесу та інтернет-проектів — відсутність точного опису та характеристик у стандартних класифікаціях стандартів управління проектів. Як правило, всі ризики, які виникають у процесі використання мережі Інтернет відносять до інформаційних ризиків, без детального аналізу. Водночас частка негативних факторів спричинених використанням цифрових технологій та мережі Інтернет постійно зростає.

Ключові слова: ризик; електронний бізнес; інтернет-проект; статистичний метод; експертний метод.

Література

1. Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. — К.: Основа, 2006. — 592 с.
2. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK. Guide), 5th Edition, PMI, Inc., 14 Campus Boulevard, Newton Square, Pennsylvania, USA, 2013. — 587 р. DOI:org/10.1002/pmj.21345
4. Крамський С.О. Концепція контроллінга та методу нечітких множин для оцінки інноваційних проектів на комерційних підприємствах / С.О. Крамський // "Міжнародне співробітництво для локального розвитку"— Ч. 2. — Тези доповiдей II Міжнар. наук.-практ. конф. — В.: "Нілан-ЛТД", К.: ГО "Слобожанщина", 2016. — С. 7—10 — 146 c.
5. Муравецький С.А. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT-проектах [Текст] / С.А. Муравецький, С.О. Крамський // Вісник НТУ "ХПІ". — 2016. — № 1. — С. 106-109. DOI:org/10.20998/2413-3000.2016.1173.21
6. Листер Т. Вальсируя с медведями. Управление рисками в проектах по разработке программного обеспечения / Листер Т., ДеМарко Т. — М: Компания p.m. Office, 2005. — 322 с.
7. Бузак Н.І. Економічна оцінка інформаційних технологій / Н.І. Бузак // Вісник ЖДТУ. — 2010. — № 3 (53). — С. 29—32.
8. Поливана Л.А. Методичні підходи до оцінки ефективності проекту впровадження інформаційних технологій на підприємствах торгівлі [Електронний ре— К.Ю. Гудкова, А.О. Лях 196 Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 сурс] / Л.А. Поливана // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2014. — Вип. 149. — С. 247—259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vkhdtusg_2014_149_38
9. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: навч. посіб. / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 256 с.
10. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: моногр. / А.В. Матвійчук. — К.: КНЕУ, 2011. — 439 с.

O. Gustera, I. Timofeev

FEATURES OF RISK ASSESSMENT IN E-BUSINESS AND INTERNET PROJECTS

Summary

The theoretical basics of risk assessment in e-business and Internet projects of Ukraine are investigated in the article. Various scientific approaches to the definition of risk are analyzed, as well as directly for organizations in the sphere of electronic business and Internet projects of Ukraine. The article examines classic models and approaches to determining the level of risk and identifies parameters specific to different spheres of activity, in particular, determines that a specific feature of Internet projects and e-business is a high level of uncertainty of the results of interaction between the customer and the contractor. Taking into account new types of risks is necessary, on the one hand, in order to avoid, prevent or prevent the occurrence of risky situations, to reduce the impact of negative factors that may reduce the effectiveness of the organization. On the other hand, taking into account new factors makes it possible to release the reserve capabilities of an enterprise that has not been used before.
Significant difference between modern risks of e-business and Internet projects is the lack of accurate description and characteristics in the standard classifications of project management standards. As a rule, all risks that arise in the process of using the Internet are classified as information risks without detailed analysis. At the same time, the share of negative factors caused by the use of digital technologies and the Internet is constantly increasing.
One of the most common problems that should be considered as a risky event at the design stage is the unwillingness of a customer's e-service or Internet project management to change business processes. Despite the fact that when ordering management takes into account the current status and prospects of the organization, with real implementation, it may be necessary to make changes to existing business processes.
An example is the introduction of new software for employees of an organization that is developed and implemented by a third-party organization that is actually a project implementation. The implementation of such a product in full compliance with the technical specifications of the contractor does not guarantee the successful implementation of the product.

Keywords: isk; e-business; internet project; statistical method; expert method.

References

1. Hejts, V.M. (2006), Ukraina u vymiri ekonomiky znan [Ukraine in the dimension of the knowledge economy], Osnova, Kyiv, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "About the Concept of the National Informatics Program", available at http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80 (Accessed 29 March 2020).
3. Kenneth, H. (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK. Guide), 5th Edition, PMI, Inc., Pennsylvania, USA.
4. Krams'kyj, S.O. (2016), "The concept of controlling and fuzzy sets method for evaluating innovative projects in commercial enterprises", Mizhnarodne spivrobitnytstvo dlia lokal'noho rozvytku. Tezy dopovidej II mizhnar. nauk.-prakt. konf. [International cooperation for local development. Abstracts II. Research Practice Conf,], "Nilan-LTD" HO "Slobozhanschyna", Kyiv, Ukraine, vol. 2, pp. 7—10.
5. Muravets'kyj, S.A. and Krams'kyj, S.O. (2016), "Planning for quality assurance processes in large and geographically distributed hybrid IT projects", Visnyk NTU "KhPI", vol. 1, pp. 106—109.
6. Lyster, T. and DeMarko, T. (2005), Val'syruia s medvediamy. Upravlenye ryskamy v proektakh po razrabotke prohrammnoho obespechenyia [Waltzing with bears. Risk management in software development projects], Company p.m. Office, Moscow, Russia.
7. Buzak, N.I. (2010), "Economic evaluation of information technologies", Visnyk ZhDTU, vol. 3 (33), pp. 29—32.
8. Polyvana, L.A. (2016), "Methodical approaches to the evaluation of the effectiveness of the information technology implementation project at trade enterprises", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3 (45), pp. 247—259.
9. Ostankova, L.A. and Shevchenko, N.Yu. (2011), Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy [Analysis, modeling and management of economic risks], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Matvijchuk, A.V. (2011), Shtuchnyj intelekt v ekonomitsi: nejronni merezhi, nechitka lohika [Artificial intelligence in economics: neural networks, fuzzy logic], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 171 - 174

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 844

Відомості про авторів

О. М. Густера

к. е. н., асистент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

O. Gustera

PhD in Economics, Assistant of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

ORCID:

0000-0003-1010-6100


І. В. Тимофєєв

студент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

I. Timofeev

Student of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-1495-0993

Як цитувати статтю

Густера О. М., Тимофєєв І. В. Особливості оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 171–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.171

Gustera, O. and Timofeev, I. (2020), “Features of risk assessment in e-business and internet projects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 171–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.171

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.