EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ОДНОГО З МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В. Є. Бурда, Л. В. Петряніч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.167

УДК: 336.14:352

В. Є. Бурда, Л. В. Петряніч

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ОДНОГО З МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Концепція бюджетної децентралізації посідає ключове місце в теорії суспільних фінансів та вважається важливою складовою бюджетної політики.
У статті розглянуто визначення бюджетної децентралізації, класифікації, за якими вона поділяється. У сучасному розвитку бюджетна децентралізація має багато недоліків, основні з них, на нашу думку: корупція на рівні місцевого самоврядування та втрата мобільності держави при прийнятті рішень у бюджетній сфері. Основна перевага — це гнучкість процесу виконання відповідних функцій завдяки фінансовому забезпеченню. Подальше впровадження реформи децентралізації, безумовно, є необхідним задля підвищення ефективності державного устрою.
Оскільки нині в країні співіснують дві форми організації місцевого управління: органи місцевого самоврядування, що представляють інтереси територіальних громад, та місцеві державні адміністрації, які представляють інтереси держави. Відповідно, перші діють в інтересах громад, тоді як останні часто вдаються до лобіювання інтересів окремих місцевих політичних еліт.

Ключові слова: бюджетна децентралізація; децентралізація; місцеве самоврядування; переваги; ризики; делегування; деволюція.

Література

1. Мартиненко Н. Бюджетна децентралізація в Україні в контексті реформи місцевого самоврядування. Міжнародний центр перспективних досліджень. 2006. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/fiscal_decentralization_ukr.pdf (дата звернення 26.03.2020).
2. Самойлова І. Аналіз державної політики щодо реалізації бюджетної децентралізації та ефективність реформування бюджетної системи в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №1.URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/25.pdf (дата звернення 26.03.2020).
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 1997 р. №24.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення 27.03.2020).
4. Трещов М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад. Теорія та історія державного управління. 2015. №2. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_02(25)/8.pdf (дата звернення 27.03.2020).
5. Про місцеве самоврядування в Україні: веб-сайт.URL: http://www.spfu.gov.ua/ru/documents/3482.html (дата звернення 27.03.2020).
6. Ткачук А., Наталенко Н. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних територіальних громад. Легальний статус. 2016. URL: https://docplayer.net/52518959-Anatoliy-tkachuk-nina-natalenko-pro-byudzhet-i-ne-tilki-specialno-dlya-ob-iednanih-teritorialnih-gromad.html (дата звернення 28.03.2020).
7. Бюджет 2020. Децентралізація згортається?: веб-сайт.URL: https://blog.poltava.to/oleksandr-bilenkyi/9018/ (дата звернення 28.03.2020).
8. Про державний бюджет України на 2020 рік: Закон України редакція від 17.03.2020 р. №294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20 (дата звернення 02.04.2020).
9. Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу: веб-сайт.URL:https://decentralization.gov.ua/news/11854 (дата звернення 02.04.2020).
10. Парламент схвалив закон про скасування податку на нерухомість і плату на землю: веб-сайт. URL:https://www.auc.org.ua/novyna/parlament-shvalyv-zakon-yakym-skasuvav-na-dva-misyaci-podatok-na-neruhomist-i-platu-za-zemlyu (дата звернення 02.04.2020).
11. Кабмін вирішив кардинально урізати держбюджет України. URL: https://regionews.ua/ukr/news/economics/1585219520-kabmin-virishiv-urizati-derzhbyudzhet-de-i-na-skilki (дата звернення 28.03.2020).
12. Нечипиренко А. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні. Національний вісник Ужгороцького національного університету. 2016. №6.URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12381/1/ТЕОРЕТИЧНІ%20АСПЕКТИ%20БЮДЖЕТНОЇ%20ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ%20МІСЦЕВОГО%20САМОВРЯДУВАННЯ%20-В%20УК-РАЇНІ.pdf (дата звернення 29.03.2020).
13. Децентралізація в Україні. Український незалежний центр політичних досліджень.2017. URL: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf (дата звернення 30.03.2020).
14. Тимощук В. Децентралізація для кожного: навіщо реформа, що вже зроблено і які зміни попереду: веб-сайт.URL: https://voxukraine.org/uk/detsentralizatsiya-dlya-kozhnogo-navishho-reforma-shho-vzhe-zrobleno-i-yaki-zmini-poperedu/ (дата звернення 30.03.2020).

V. Burda, L. Petrianich

THEORETICAL ASPECTS OF BUDGET DECENTRALIZATION AS ONE OF THE MECHANISMS OF FORMATION OF THE RESOURCE BASE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Summary

The main task of producing public goods is to meet needspeople. It is important to increase the effectiveness of this taskmaximum interest and participation of citizens in budgeting andlocally available funds.Cost-effectiveness requires financial decentralization,the consequence of which is the transfer and delegation of expenditure powers, the creationfinancial base of local and regional self-government bodies, developmenteffective model of financial equalization, attracting residents of territorialcommunities to solve local problems.
The concept of fiscal decentralization is a key component of public finance theory and is considered an important component of fiscal policy.Budgetary decentralization is nowadays regarded as a prerequisite for successful decentralization of state functions in the context of democratic change.
The article describes the definition of budgetary decentralization, the classification of which is divided. In today's development, budget decentralization has many drawbacks, the main ones, in my opinion, are corruption at the level of local self-government and loss of state mobility when making decisions in the budgetary sphere. The main advantage is the flexibility of the process of performing the relevant functions through financial support. Further implementation of the decentralization reform is certainly necessary in order to increase the efficiency of the state system.
As there are now two forms of local government co-operation in the country: local self-government bodies representing the interests of territorial communities and local state administrations representing the interests of the state. Accordingly, the former act in the interest of the community, while the latter often resort to lobbying the interests of individual local political elites.
The availability of sufficient resources in local budgets is a guarantee that the territorial community is able to provide better and more diverse services to its residents, implement social and infrastructure projects, create conditions for entrepreneurship development, attract investment capital, develop local development programs and finance other activities for comprehensive improvement of community living conditions.

Keywords: udget decentralization; decentralization; local self-government; benefits of budget decentralization; risks of budget decentralization; delegation; devolution.

References

1. Martynenko, N. (2006), "Budget decentralization in Ukraine in the context of local government reform", Mizhnarodnyj tsentr perspektyvnykh doslidzhen', [Online], available at:http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/fiscal_decentralization_ukr.pdf (Accessed 26 March 2020).
2. Samoilov, I. (2019), "Analysis of state policy on implementation of budget decentralization and efficiency of reforming the budget system in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at:http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/25.pdf (Accessed 26 March 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (Accessed 27 March 2020).
4. Treshov, M. (2005), "Decentralization as a means of resource self-sufficiency of territorial communities", Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia, [Online], vol. 2, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_02(25)/8.pdf (Accessed 27 March 2020).
5. The official site of the State Property Fund of Ukraine (2020), "News of the region", available at: http://www.spfu.gov.ua/ru/documents/3482.html (Accessed 27 March 2020).
6. Tkachuk, A. and Natalenko, N. (2016), "About the budget and more. Especially for united territorial communities", Lehal'nyj status, [Online], available at:https://docplayer.net/52518959-Anatoliy-tkachuk-nina-natalenko-pro-byudzhet-i-ne-tilki-specialno-dlya-ob-iednanih-teritorialnih-gromad.html (Accessed 28 March 2020).
7. The оnline edition of Poltava region (2020), "Budget 2020. Decentralization curtails", available at:https://blog.poltava.to/oleksandr-bilenkyi/9018/ (Accessed 28 March 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20(Accessed 02 April 2020).
9. Decentralization (2019), "The Verkhovna Rada adopted amendments to the Budget Code", available at: https://decentralization.gov.ua/news/11854 (Accessed 02 April 2020).
10. Local finance (2020), "Parliament approved a law abolishing the real estate tax and the land payment", available at: https://www.auc.org.ua/novyna/parlament-shvalyv-zakon-yakym-skasuvav-na-dva-misyaci-podatok-na-neruhomist-i-platu-za-zemlyu (Accessed 02 April 2020).
11. RegioNews (2020), "The Cabinet decided to drastically cut the state budget of Ukraine", available at: https://regionews.ua/ukr/news/economics/1585219520-kabmin-virishiv-urizati-derzhbyudzhet-de-i-na-skilki (Accessed 28 March 2020).
12. Nechipirenko, A. (2016), "Theoretical aspects of budget decentralization of local self-government in Ukraine", Natsional'nyj visnyk Uzhhorots'koho natsional'noho universytetu, [Online], vol. 6, available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12381/1/ТЕОРЕТИЧНІ%20АСПЕКТИ%20БЮДЖЕТНОЇ%
20ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ%20МІСЦЕВОГО%20САМОВРЯДУВАННЯ%20В%20УКРАЇНІ.pdf (Accessed
29 March 2020).
13. The Ukrainian Independent Center for Policy Studies (2017), "Decentralization in Ukraine", available at: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf (Accessed 30 March 2020).
14. Tymoschuk, V. (2019), "Decentralization for everyone: why the reform is already underway and what changes are ahead", available at: https://voxukraine.org/uk/detsentralizatsiya-dlya-kozhnogo-navishho-reforma-shho-vzhe-zrobleno-i-yaki-zmini-poperedu/ (Accessed 30 March 2020).

№ 5 2020, стор. 167 - 170

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1268

Відомості про авторів

В. Є. Бурда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування,Донецький державний університет управління

V. Burda

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Accounting and Taxation,Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0001-9597-2344


Л. В. Петряніч

студентка спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування",Донецький державний університет управління

L. Petrianich

Studentof specialty "Finance, Banking and Insurance, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0003-3401-0509

Як цитувати статтю

Бурда В. Є., Петряніч Л. В. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 167–170. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.167

Burda, V. and Petrianich, L. (2020), “Theoretical aspects of budget decentralization as one of the mechanisms of formation of the resource base of local self-government”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 167–170. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.167

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.