EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

TAX PLANNING AS ONE OF THE FUNCTIONAL STAGES OF THE REGIONAL TAXATION MANAGEMENT PROCESS
S. Suprunenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.161

УДК: 338.2; 336.2

S. Suprunenko

TAX PLANNING AS ONE OF THE FUNCTIONAL STAGES OF THE REGIONAL TAXATION MANAGEMENT PROCESS

Summary

The article reveals the importance of tax planning as one of the most important functional stages of the process of regional tax management, whose main purpose is to analyze the receipt of taxes, tendencies and factors for the development of their tax bases, and on this basis the economic justification of qualitative and quantitative parameters of budgetary allocations in the budget within the framework of the tax concept, formed with regard to the specifics of the regional paradigm of socio-economic development; the analysis of the revenue part of the Consolidated Budget of Ukraine for 2014—2018 and its structure, the tendency is revealed that the priority budget-forming role belongs to tax revenues, which make 81% on average for the studied period and this trend in Ukraine has become.
The implementation of tax planning in the system of state (regional) regulation of economy in Kyiv region is considered, it is determined that the tax actions of the state will allow it not only to ensure proper functioning, but also to use its resources and instruments of influence to achieve the goals of economic development of the region. Performance of planned tax revenues of Kyiv region is positive, given that tax planning has been properly implemented in practice.
It is determined that the main tasks of tax planning are: forecasting the socio-economic needs of the region as a whole and in terms of territories; the level of inflation, price indices and other; assessment of the region's aggregate income, its economic, financial and tax potential; taking into account the economic growth rate of the region.
Tax planning is based on a prospective assessment of the profitability of territories and terrain. One of the effective tools used to make this estimate is to forecast tax revenue based on a preliminary estimate of the gross regional product.
The article proposed in the implementation of the tax planning process, focused on the development of effective options for establishing local taxes and fees that will allow a guaranteed replenishment of the revenue part of the regional budget, can be used in forming the tax concept of the region.

Keywords: taxes; tax system; economic management; consolidated budget; state budget; regional budget; tax planning; budgetary relations; decentralization; territorial community; tax base; budget-forming role.

References

1. Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування: монографія / [ С.С. Брехов, Л.Л. Тарангул та ін.]; за ред. А.М. Новицького, В.В. Лисенка, К.І. Швабія; Мін-во доходів і зборів України, Нац. ун-т державної податкової служби України, НДЦ з проблем оподаткування. — Ірпінь: НУДПСУ, 2013. — 556 с.
2. Андрущенко В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В.Л. Андрущенко, Ю.І. Ляшенко // Фінанси України.— 2005.— № 1. — С. 36—44.
3. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51 — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 29.04. 2020р.). — Назва з екрана.
4. Бюджетування результативності / Річард Ю. Зоді, Скот М. Лоуренс, Дональд П. Лейсі та ін.— К.: Ін-т держ. упр., Політехн. ін-т і Ун-т штату Вірджинія Блексбер, 1987.— 147 с.
5. Виконання обласного бюджету Київської області. Київська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-oda/departament-finansiv/byudzhet/vikonannya-oblasnogo-byudzhetu-kiivsk (дата звернення 29.04. 2020 р.). — Назва з екрана.
6. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: [монографія]: у 4 т. Т. 2: Бюджетна стратегія і державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність / [П. П. Андрєєв, Л.Л. Тарангул [та ін. ]; редкол.: С.Д. Бушуєв та ін.].; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр."; за заг. ред. М.Я. Азарова. — К.: ДННУ "Акад. фін. упр.", 2011. — 911 с.
7. Зварич О.В. Податкові надходження: методологія прогнозування: монографія / О.В. Зварич. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. — 444 с.
8. Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий: Монографыя/Ю.Б. Иванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов.-Х.: ИНЖЭК, 2008. — 272с.;
9. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — С. 141. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 29.04. 2020р.). — Назва з екрана.
10. Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [текст]: монографія / А.І. Крисоватий, Г.В. Василевська. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 260 с.
11. Крисоватий А.І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: моногр. / А.І. Крисоватий, В.М. Мельник, Т.В. Кощук; за ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого. — Тернопіль: ТНЕУ, 2014. — 236 с.
12. Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Маслій В.В. Планування та прогнозування податкових надходжень: навч. пос. — Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. — 260 с.
13. Мельник В.М. Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії: дис. д-ра екон. наук: 08.00.08 / В.М. Мельник; Держ. установа "Інт економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007.— 444 арк. — Бібліогр.: арк. 422—444.
14. Основи оподаткування: навч. посіб. / авт. кол.: В.Л. Андрущенко, Ю.В. Панура, К.І. Швабій [та ін.]; за заг. ред. д.е.н, проф. В.Л. Андрущенка; Ун-т ДФС України — Ірпінь, 2019. — 134 с. — (Серія "Податкова та митна справа в Україні", т. 126).
15. Планування податкових надходжень: теорія та практика: [монографія] / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, І.О. Горленко та ін.; за заг. ред. Л.Л. Тарангул / Держ. подат. служба України, Нац. ун-т державної податкової служби України. — Ірпінь: НУДПСУ, 2011. — 339 с.
16. Податкова політика України: навч. посіб. / П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул [ та ін. ]; за ред. д.е.н., проф. П.В. Мельника; Держ. подат. адмін. України, НДЦ з проблем оподаткув, НДІ фінансового права. — К.: Знання України, 2010.— 505 с. — (До 90-річчя навчального закладу).
17. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. — 2011. — №№ 13—17. Ст. 112 — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17 (дата звернення 29.04. 2020р.). — Назва з екрана.
18. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97 (дата звернення 29.04. 2020р.). — Назва з екрана.
19. Супруненко С. Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин держави та суб'єктів господарювання. Економічний аналіз, Вип. 13, Тернопільський національний економічний університет 2013. С. 194—200.
20. Станкус Т. Місцеві податки і збори / Т. Станкус, Ю. Крот. — Х.: Фактор, 2017. — 80 с. ISBN 978-966-180-714-2
21. Статистичний збірник "Бюджет України 2016" підготовлено відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України. (дата звернення 16.04.2020 р.) https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf Назва з екрана.
22. Статистичний збірник: "Бюджет України 2018" підготовлено відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України. https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (дата звернення 13.04.2020 р.). — Назва з екрана.
23. Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 р. від 06.11.2014 №370 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://surdp.eu/uploads/files/Kyivska_RDS_FINAL_UA.pdf (дата звернення 13.04.2020 р.). — Назва з екрана.
24. Супруненко С.А. Податкове планування — невід'ємний елемент податкового механізму держави. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25948/1/Suprunenko_Podatkove_ planuvannia_2016.pdf (дата звернення: 01.04.2020).
25. Супруненко С.А. Податкове планування в системі державного регулювання економіки України: дис… к.е.н.: 08.00.03. / Чернігів. нац. тенолог. ун-т. Чернігів, 2019. 185 с.

С. А. Супруненко

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДНА З ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАДІЙ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ОПОДАТКУВАННЯМ

Анотація

У статті розкрито значення податкового планування як однієї з найважливіших функціональних стадій процесу управління регіональним оподаткуванням, головне призначення якого полягає в аналізі надходження податків, тенденцій і чинників розвитку їх податкових баз і на цій основі економічного обгрунтування якісних і кількісних параметрів бюджетних призначень по податках і зборах у рамках податкової концепції, сформованої з урахуванням специфіки регіональної парадигми соціально-економічного розвитку; проведено аналіз дохідної частини Зведеного бюджету України за 2014—2018 рр. та його структуру, виявлено тенденцію, що пріоритетна бюджетоутворююча роль належить податковим надходженням, які становлять 81% у середньому за досліджуваний період та така тенденція в Україні стала.
Розглянуто здійснення податкового планування в системі державного (регіонального) регулювання економіки у Київській області визначено, що податкові дії держави дадуть змогу їй не лише забезпечувати належне функціонування, а й використовувати свої ресурси та інструменти впливу для досягнення цілей економічного розвитку регіону. Показник виконання запланованих податкових надходжень Київської області є позитивним з огляду на те, що податкове планування було коректно реалізовано на практиці.
Визначено, що основними завданнями податкового планування є: прогнозування соціально-економічних потреб регіону загалом і в розрізі територій; основних соціально-економічних параметрів: рівня інфляції, індексів цін та інших ринкових індикаторів; оцінка сукупного доходу регіону, його економічного, фінансового і на цій основі податкового потенціалів; прогнозування обсягів податкових надходжень у регіоні за видами податків з урахуванням темпів економічного зростання регіону.
Запропоновано в статті здійснення процесу податкового планування, орієнтованого на розробку ефективних варіантів встановлення місцевих податків і зборів, що дозволить гарантоване поповнення дохідної частини регіонального бюджету, можуть бути використані під час формування податкової концепції регіону.

Ключові слова: податки; податкова система; управління економікою; зведений бюджет; державний бюджет; обласний бюджет; податкове планування; бюджетні відносини; децентралізація; територіальна громада; податкова база; бюджетоутворююча роль.

Література

1. Novyts'kyi, A.M. Lysenko, V.V. and Shvabiy, K.I. (2013), Aktual'ni problemy teorii ta praktyky opodatkuvannia [Current issues of theory and practice of taxation], NUDPSU, Irpin', Ukraine.
2. Andruschenko, V.L. and Liashenko, Yu.I. (2005), "Economic and non-economic aspects of taxation", Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 36—44.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 25 April 2020).
4. Zodi, R.Yu. Lourens, S.M. and Lejsi, D.P. (1987), Biudzhetuvannia rezul'tatyvnosti [Performance budgeting], In-t derzh. upr., Politekhn. in-t i Un-t shtatu Virdzhyniia Bleksber, Kyiv, Ukraine.
5. Kyiv Regional State Administration (2020), "Execution of the regional budget of Kyiv region. Kyiv Regional State Administration", available at: http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/struktura/strukturni-pidrozdili-oda/departament-finansiv/byudzhet/vikonannya-oblasnogo-byudzhetu-kiivsk. (Accessed 10 April 2020).
6. Andrieiev, P.P. and Taranhul, L.L. (2011), Derzhavnyj biudzhet i biudzhetna stratehiia v umovakh ekonomichnykh reform u 4 t. [State budget and budget strategy in terms of economic reforms in 4 vols.], vol. 2, Biudzhetna stratehiia i derzhavnyj biudzhet 2012 : zbalansovanist', prozorist', realistychnist' [Volume 2, Budget Strategy and State Budget 2012: Balance, Transparency, Realism], DNNU "Akad. fin. upr.", Kyiv, Ukraine.
7. Zvarych, O.V. (2013), Podatkovi nadkhodzhennia: metodolohiia prohnozuvannia [Tax revenues: forecasting methodology], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
8. Yvanov, Yu.B. Karpova, V.V. and Karpov, L.N. (2008), Nalohovoe planyrovanye: pryntsypy, metody, ynstrumentaryj [Tax planning: principles, methods, tools], YNZhEK, Kharkiv, Ukraine.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 April 2020).
10. Krysovatyj, A.I. and Vasylevs'ka, H.V. (2013), Novitnia paradyhma preferentsijnoho opodatkuvannia [The latest paradigm of preferential taxation], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Krysovatyj, A.I. Mel'nyk, V.M. and Koschuk, T.V. (2014), Podatkovi transformatsii v YeS ta podatkova polityka Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Tax transformations in the EU and tax policy of Ukraine in the context of European integration], TNEU, Ternopil', Ukraine.
12. Krysovatyj, A.I. Kizyma, A.Ya. and Maslij, V.V. (2011), Planuvannia ta prohnozuvannia podatkovykh nadkhodzhen' [Planning and forecasting of tax revenues], Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil', Ukraine.
13. Mel'nyk, V.M. (2007), "Dominants of taxes and taxation and ensuring the completeness of their action", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Derzh. ustanova "Int ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
14. Andruschenko, V.L. Panura, Yu.V. and Shvabij, K.I. (2019), Osnovy opodatkuvannia [Basics of taxation], Un-t DFS Ukrainy, Irpin', Kyiv, Ukraine.
15. Mel'nyk, P.V. Taranhul, L.L. Varnalij, Z.S. and Horlenko, I.O. (2011), Planuvannia podatkovykh nadkhodzhen': teoriia ta praktyka [Planning of tax revenues: theory and practice], NUDPSU, Irpin', Ukraine.
16. Mel'nyk, P.V. Varnalij, Z.S. and Taranhul, L.L. (2010), Podatkova polityka Ukrainy [Tax policy of Ukraine], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 April 2020).
18. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 April 2020).
19. Suprunenko, S. (2013), "Tax planning as a means of harmonizing the relationship between the state and business entities", Ekonomichnyj analiz, vol. 13, pp. 194—200.
20. Stankus, T. and Krot, Yu. (2017), Mistsevi podatky i zbory [Local taxes and fees], Faktor, Kharkiv, Ukraine.
21. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Statistical publication "Budget of Ukraine 2016", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf (Accessed 10 April 2020).
22. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Statistical publication "Budget of Ukraine 2018",available at: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (Accessed 10 April 2020).
23. Kyiv Regional State Administration (2014), "Development strategy of Kyiv region for the period up to 2020", available at: https://surdp.eu/uploads/files/Kyivska_RDS_FINAL_UA.pdf (Accessed 10 April 2020).
24. Suprunenko, S.A. (2016), "Tax planning is an integral part of the state tax mechanism", available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25948/1/Suprunenko_Podatkove_planuvannia_2016.pdf (Accessed 10 April 2020).
25. Suprunenko, S.A. (2019), "Tax planning in the system of state regulation of the economy of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Chernihiv. nats. tenoloh. un-t. Chernihiv, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 161 - 166

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 678

Відомості про авторів

S. Suprunenko

PhD in Economics, Department of Management, University of the State Fiscal Service of Ukraine

С. А. Супруненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України

ORCID:

0000-0002-4585-3440

Як цитувати статтю

Suprunenko, S. (2020), “Tax planning as one of the functional stages of the regional taxation management process”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 161–166. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.161

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.