EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В. П. Горин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.155

УДК: 336.143:351.72

В. П. Горин

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Статтю присвячено розкриттю теоретичних засад та методичних підходів до оцінювання ефективності бюджетного менеджменту. Узагальнені наукові погляди щодо визначення критеріїв та показників оцінювання ефективності бюджетного менеджменту, вказані їх проблемні моменти. Запропоноване власне бачення критеріїв оцінювання ефективності бюджетного менеджменту, враховуючи авторський підхід до максимальної інклюзії громадськості до управління бюджетними ресурсами на рівні територіальних громад. Оцінювання ефективності бюджетного планування має передбачати визначення рівня деталізації бюджетних процедур, дотримання термінів складання і затвердження бюджету, використання наукових методів для планування показників бюджету, врахування норм стратегічних документів розвитку. Оцінювання ефективності виконання бюджету має передбачати визначення відповідності фактичних та планових показників бюджету, ритмічності формування доходів і здійснення видатків, а також порівняння фактичних та потенційних обсягів доходів, ступеня досягнення результативних показників бюджетних програм. Критерій відкритості управління бюджетними ресурсами має передбачати оцінювання того, чи доступною є бюджетна інформація для населення у зручній формі, а також як використовують інструменти залучення громадськості до прийняття рішень стосовно бюджету.

Ключові слова: бюджетний менеджмент; ефективність; критерії; бюджетні ресурси; транспарентність.

Література

1. Бюджетний менеджмент: підручник / В. Федосов та ін.; за ред. В. Федосова. К.: КНЕУ, 2004. 864 с.
2. Галушка Є.О. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посіб. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. 280 с.
3. Горбунов О.В. Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки: дис. … канд. екон. наук спец.: 08.00.03; Центральноукраїнський національний технічний університет. Кропивницький, 2018. 272 с.
4. Денисюк О. Оцінка ефективності бюджетного процесу в Україні. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 286—291.
5. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.). К.: Видавничий центр "Академія", 2000. 864 с.
6. Ермакова К. Бюджетный менеджмент и его эффективность в современной России. Вестник. 2008. № 1 (20). С. 63—66.
7. Ефективність державного управління / Ю. Бажал та ін.; за заг. ред. І. Розпутенка. К.: К.І.С., 2002. 420 с.
8. Лисенко О. Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні. Економіка та держава. 2011. № 8. С. 109—111.
9. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / кол. авт.; наук. кер. В.В. Цвєтков. К.: Оріяни, 1998. 364 с.
10. Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: наук.-попул. вид.; пер. з англ. Р. Ткачука; 4-те вид., переробл. і доповн. К.: АртЕк, 2001. 375 с.
11. Фролов С., Махнуша С., Олійник В. Оцінка якості бюджетного менеджменту в контексті проблем інноваційного розвитку держави. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 120—130.

V. Horyn

DISCUSSION ASPECTS OF ESSENCE AND CRITERIA OF BUDGET MANAGEMENT EFFICIENCY EVALUATION

Summary

The article describes the theoretical principles and methodological approaches to the evaluation of budget management efficiency. It is argued, that in the scientific literature, the notion of efficiency is mostly associated with the ratio between the cost of resources and the obtained result. In Ukraine in the budget management evaluation has become more prevalent the effectiveness concept as the ability to achieve the goals set without taking into account the costs incurred. However, domestic financial science yet has not developed a commonly accepted concept and methodology for evaluation the budget management efficiency. Generalization of scientific views is indicated, that the budget management effectiveness is mainly evaluate as the state apparatus performance quality in various aspects: the legality of decisions, the absence of errors in calculations, the level of implementation the planned indicators of budget revenues and expenditures, the level of budget debt, etc. Important criteria for the budget management effectiveness also include the orderliness of budgetary procedures, openness of the budget process and the ability to public control of budgetary resources formation and using.
According to the author, in a democratic society and the promotion of inclusive development ideas, public participation in the budget resources management should include its involvement at all stages of the budget process, which must be taken into account for evaluation of budget management efficiency. Own vision of the criteria for evaluation the budget management efficiency is proposed. In particular, assessing the efficiency of budget planning should include determining the level of detail of budget procedures, adherence to the terms of budget preparation and approval, and using of scientific methods for planning budget indicators, and using the strategic development documents. Evaluation of budget performance should include determining the correspondence of actual and planned budget indicators, the revenue and expenditure formation rhythm, as well as the comparison of actual and potential amounts of budget revenues, the level of achievement of effective indicators of budget programs. In doing so, it is important to ensure objectivity of the performance indicators of the budget programs. The openness criterion for budget management should include evaluation whether budget information is readily available to the public and how are using the tools of public involvement in budget process.

Keywords: udget management; efficiency; criteria; budget resources; transparency.

References

1. Fedosov, V. Oparin, V. and Safonova, L. (2004), Biudzhetnyi menedzhment: pidruchnyk [Budget management: Textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Halushka, Ye. O. (2007), Biudzhetnyi menedzhment: navchalno-metodychnyi posibnyk [Budget management: teaching guide], Knyhy-XXI, Chernivtsi, Ukraine.
3. Horbunov, O. V. (2018), "Budget Management in the System of State Regulation of the Economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Management of National Economy, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine.
4. Denysiuk, O. (2019), "Evaluating the Efficiency of Budget Process in Ukraine", Biznes inform, Vol. 3, pp. 286—291.
5. Mochernyi, S. V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia: U 3 t. [Economic encyclopedia, Vols. 1—3], Vol. 1, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
6. Yermakova, K. (2008), "Budget management and its efficiency in modern Russia", Vestnik. Vol. 1 (20). pp. 63—66.
7. Bazhal, Yu. Kiliievych, O. and Mertens, O. (2002), Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Public administration efficiency], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
8. Lysenko, O. (2011), "Features of budget management development in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, Vol. 8. pp. 109—111.
9. Tsvietkov, V. V. (1998), Public Administration Reform in Ukraine: Problems and Prospects [Reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: problemy i perspektyvy], Oriiany, Kyiv, Ukraine.
10. Saimon, H. A. (2001), Administratyvna povedinka: doslidzhennia protsesiv pryiniattia rishen v orhanizatsiiakh, shcho vykonuiut administratyvni funktsii: nauk.-popul. vyd. [Administrative behavior. A study of decision-making processes in administrative organization: popular-science guide], 4th ed., rev., ArtEk, Kyiv, Ukraine.
11. Frolov, S. Makhnusha, S. and Oliinyk, V. (2012), "Estimation of budgetary management quality in the context of state innovative development problems", Marketynh i menedzhment innovatsii, Vol. 2, pp. 120—130.

№ 5 2020, стор. 155 - 160

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 931

Відомості про авторів

В. П. Горин

к. е. н., доц., докторант кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет

V. Horyn

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of S. Yuriy Department of Finance, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-6048-8330

Як цитувати статтю

Горин В. П. Дискусійні питання сутності та критеріїв оцінювання ефективності бюджетного менеджменту. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 155–160. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.155

Horyn, V. (2020), “Discussion aspects of essence and criteria of budget management efficiency evaluation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 155–160. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.