EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ
А. А. Дюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.149

УДК: 65.011.12:330.131.5

А. А. Дюк

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

Анотація

Статтю присвячено характеристикам теоретико-методичних та аналізу практичних засад соціального підприємництва, спеціалізації соціальних підприємств на селі. Запропоновано визначення сутності соціального підприємництва як виду соціальних інновацій, іннваційної форми бізнесу.
Визначено організаційно-економічну специфіку функціонування соціального підприємництва і теоретично обгрунтовано напрями становлення соціальних підприємств у сільському секторі економіки.
Доведено актуальність розвитку соціального підприємництва на селі для досягнення критеріїв сталого розвитку. Визначено чинники соціалізації підприємницької діяльності на селі, в агропродовольчому секторі як чутливих для економіки й суспільства.
Обгрунтовано теоретико-методичні відмінності між класичним і соціальним підприємництвом, соціальних підприємств. Проаналізовано приклади функціонування підприємств та наведено напрями їх спеціалізації в Україні. Відзначено роль і перспективи становлення соціальних підприємств у досягненні засад сталого розвитку.

Ключові слова: соціальне підприємництво; спеціалізація підприємств; соціальні інновації; село; сільська територія; агропродовольчий сектор.

Література

1. Глобальні Цілі сталого розвитку 2030. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/3615/%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96_web(2).pdf (дата звернення: 18.04.2020).
2. Указ Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 18.04.2020).
3. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідж. прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ, 2011. 242 с.
4. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ. 2016. 344 с.
5. Туган-Барановський М.І. Політична економія: курс популярний. Київ: Наукова думка, 1994. 264 с.
6. Юнус М. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды; Пер. с англ. Москва, 2019. 275 с.
7. Сіренко Н.М., Лункіна Т.І. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. Сталий розвиток економіки. 2016. №1. С. 5—10.
8. Босак І.П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2017. Вип. 1 (54). С. 99—104.
9. Давидовська Г.І. Проблеми соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 1. С. 106—109.
10. Ільченко Н.В. Соціальне підприємництво як інструмент економічного та соціального розвитку територіальної громади. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 127—129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecde_2010_12_41 (дата звернення: 15.04.2020).
11. Варналій З.С. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 252 с. С. 178—183.
12. Никифорак В.А. Соціальне підприємництво: сутність та особливості розвитку. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 321—324.
13. Косович Б.І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 77—81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.77
14. Шпикуляк О.Г. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері трансформаційної економіки. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 8. Page 28—34. Published 2007. URL: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 (дата звернення: 22.03.2020).
15. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / за ред. М.Й. Маліка. Київ. ННЦ "ІАЕ". 2012. 642 с.
16. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве. Пер. с нем. Ю.И. Тимофеева и О.Г. Тропова. Москва. 1969. 296 с.
17. Андрійчук В.Г., Сас І.С. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти: монографія. Київ. 2017. 303 с.
18. Білецька Н.В. Резерви і механізми підвищення ефективності агропромислового комплексу України. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 115—117.
19. Бізнес з людським обличчям: що таке соціальне підприємництво та як це працює на Закарпатті. URL: https://pershij.com.ua/biznes-iz-liudskym-oblychchiam-shcho-take-sotsialne-pidpryiemnytstvo-ta-iak-tse-pratsiuie-na-zakarpatti/ (дата звернення: 18.04.2020).
20. Каталог соціальних підприємств України 2016—2017 роки. Довідкове видання. Київ. Видавничий дім "Києво-Могилянська академія". 2017. URL. https://drive.google.com/file/d/151lNaCLownZVph-lAgcZpk3Esp79sicw/view (дата звернення: 28. 12. 2019).
21. Гарфорд Тім. Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах. Пер. з англ. Роман Скакун. К. Наш формат. 2018. 352 с.
22. Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво. Посібник. Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст". 2017. 58 с. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Social_Entrepreneurship_-Guide-WEB-1.pdf С. 32 — 52 (дата звернення: 8. 04. 2020)

A. Diuk

MODERN DEVELOPMENT AND AREAS OF SPECIALIZATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RURAL

Summary

The article is devoted to the characteristics of theoretical and methodological and analysis of practical principles of social entrepreneurship, specialization of social enterprises in the countryside. The definition of the essence of social entrepreneurship as a type of social innovation, an innovative form of business that operates on the basis of social responsibility, mutual assistance is proposed.
The organizational and economic specifics of functioning of social entrepreneurship are defined and the directions of formation of social enterprises in the rural sector of the economy are theoretically substantiated.
The urgency of the development of social entrepreneurship in the countryside to achieve the sustainability criteria has been proved. The factors of socialization of entrepreneurial activity in the countryside, in the agri-food sector, are identified as sensitive to the economy and society.
The exceptional importance of social entrepreneurship in the mechanism of implementation of the rural model of rural economy management has been proved. The role of social entrepreneurship in the development of socially responsible farming in the countryside is revealed. The organizational and legal structure of social enterprises and the most suitable for this activity are entrepreneurial forms.
The organizational and economic peculiarities of the combination of economic and social principle in social entrepreneurship are determined. The organizational status of social enterprises as non-profit structures fulfilling the mission of village conservation is characterized. The overall innovativeness of social enterprises as non-profit organizations specializing in the implementation of social functions is proved.
The theoretical and methodological differences between classical and social entrepreneurship and social enterprises are substantiated. Examples of functioning of enterprises are analyzed and directions of their specialization in Ukraine are given. The role and prospects of becoming social enterprises in achieving the principles of sustainable development are noted.
The author's vision of the prospect of development of social entrepreneurship in rural areas is offered, taking into account national peculiarities of rural development and agri-food sector of the economy.

Keywords: social entrepreneurship; specialization of enterprises; social innovations; village; rural territory; agri-food sector.

References

1. UN House in Ukraine (2020), "Global Sustainable Development Goals 2030", available at: http://www.un.org.ua/images/documents/3615/%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96_web(2).pdf (Аccessed 16 April 2020).
2. President of Ukraine (2019), Decree "On Sustainable Development Goals of Ukraine for the Period up to 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Аccessed 18 April 2020).
3. Shumpeter, J.A. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzh. prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development: the study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle], Kyiv-Mohyla Academy, Kуіv, Ukrainе.
4. Ford Henri. (2016), Moie zhyttia ta robota [My life is that work], Kiyv, Ukrainе.
5. Tuhan-Baranovskyi, M.I. (1994), Politychna ekonomiia: kurs populiarnyi [Political economy: the course is popular], Naukova dumka, Kiyv, Ukrainе.
6. Yunus, M. (2019), Myr trekh nulei. Kak spravytsia s nyshchetoi, bezrabotytsei y zahriaznenyem okruzhaiushchei sredu [The world of three zeros. How to cope with poverty, unemployment and pollution], Moscow, Russia.
7. Sirenko, N.M. and Lunkina, T.I. (2016), "Social entrepreneurship in Ukraine: main aspects", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp 5—10.
8. Bosak, I. P. (2017), "Social entrepreneurship: basic features and features of development", Naukovi zapysky, vol. 1 (54), pp. 99—104.
9. Davydovska, H. I. (2016), "Problems of social entrepreneurship in Ukraine", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 7, pp. 106—109.
10. Ilchenko, N.V. (2010), "Social entrepreneurship as a tool for economic and social development of the territorial community", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 127—129.
11. Varnalii, Z. S. (2016), "Social entrepreneurship and corporate social responsibility", Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya. Naukova spadshchyna Yozefa Aloiza Shumpetera i suchasnist: pohliad iz mynuloho v maibutnie [International economic conference. Joseph Alois Schumpeter's scientific legacy and the present: a look from the past to the future], National University, Chernivtsi, Ukraine, 21—22 oct, pp. 178—183.
12. Nykyforak, V. A. (2017), "Social entrepreneurship: the essence and features of development", Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 321—324.
13. Kosovych, B. I. (2020), "Social entrepreneurship in Ukraine: topical issues of becoming", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 77—81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.77
14. Shpykuliak, O.H. (2007), "Formation of social capital in the agrarian sphere of transformation economy", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, [Online], vol. 8. рр. 28—34, available at: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 (accessed 22 March 2020).
15. Malik, M.I. (2012), Sotsialno-ekonomichni zasady rozvytku silskykh terytorii (ekonomika, pidpryiemnytstvo i menedzhment) [Socio-economic principles of rural development (economy, entrepreneurship and management)], NNTs "IAE", Kyiv. Ukrainе.
16. Berhman, Kh. (1969), Razdelenye truda y spetsyalyzatsyia v selskom khoziaistve [Division of labor and specialization in agriculture], Moscow, Russia.
17. Andriichuk, V.H. and Sas, I.S. (2017), Kontsentratsiia v ahrarnii sferi ekonomiky: problemni aspekty [Concentration in the agricultural sphere of the economy: problematic aspects], Kyiv, Ukrainе.
18. Biletska, N. V. (2015), "Reserves and mechanisms of increasing the efficiency of the agro-industrial complex of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 115—117.
19. Shepa, Kh. (2020), "Human face business: what social entrepreneurship is and how it works in Transcarpathia", available at: https://pershij.com.ua/biznes-iz-liudskym-oblychchiam-shcho-take-sotsialne-pidpryiemnytstvo-ta-iak-tse-pratsiuie-na-zakarpatti/ (Аccessed 18 April 2020).
20. SOTsIUM-XXI (2017), "Catalog of social enterprises of Ukraine 2016—2017", available at: https://drive.google.com/file/d/151lNaCLownZVph-lAgcZpk3Esp79sicw/view (Аccessed 29 December 2020).
21. Harford, T. (2018), Rechi, scho zminyly svit. Istoriia ekonomiky v 50 vynakhodakh [Things that changed the world. History of Economics in 50 Inventions], Kyiv, Ukrainе.
22. Smal, V. and Kokot, V. (2017), "What you need to know about social entrepreneurship. Manual. Federation of Canadian Municipalities", Proekt mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy "Partnerstvo dlia rozvytku mist", available at: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Social_Entrepreneurship_-Guide-WEB-1.pdf (Аccessed 8 April 2020).

№ 5 2020, стор. 149 - 154

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1000

Відомості про авторів

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

A. Diuk

PhD in Economics, Department of Еconomics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6480-0558

Як цитувати статтю

Дюк А. А. Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.149

Diuk, A. (2020), “Modern development and areas of specialization of social entrepreneurship in rural”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.