EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ
Д. С. Войт, О. О. Топчій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.127

УДК: 330.837: 711.001:76

Д. С. Войт, О. О. Топчій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Анотація

Метою статті є дослідження та узагальнення методологічних підходів щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій. Досліджено теоретичні основи методологічного інструментарію для обраної проблематики дослідження. Доведено, що методологічні підходи формувалися з вивченням й поглибленням наукової думки з проблематики житлово-комунального господарства, а отже, різняться за своїми напрямами. Найбільшої уваги заслуговують методичні підходи до оцінки нерухомості, стратегічного планування й розвитку ЖКГ. У сучасному контексті реформ децентралізації доцільно їх вивчати під час обгрунтування методологічних підходів ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій. Найбільш розповсюдженими методичними підходами щодо розвитку житлово-комунального господарства є системний, інституційний, синергетичний.
Рекомендовано під час розробки програми модернізації ЖКГ впровадити методику оцінювання ефективності стану галузі й очікуваних результатів трансформації, що включатиме вісім груп показників. Складові груп характеризуватимуть фінансові результати підприємств ЖКГ, структуру їх фінансових ресурсів, оцінку обсягів комунальних послуг, характеристику розвитку конкурентних відносин у ЖКГ. Окремим блоком слід виділити якість, доступність і забезпеченість комунальними послугами споживачів. На завершення варто оцінювати економічну ефективність інвестицій і впровадження інновацій в енергозберігаючі проекти. У програмі має бути визначено очікувані (планові) показники результатів реформування ЖКГ, а також максимальні значення для групи показників доступності й вартості комунальних послуг.
Обгрунтовано визначення інтегральних показників за напрямами діяльності підприємства з узагальненням індексів, що утворюються шляхом порівняння фактичних та нормативних значень показників у межах групи, що характеризує певний напрям. Перевагою інтегрального підходу до узагальнення показників є уникнення необхідності застосування нормалізації, переведення у бали та інших проміжних стадій, оскільки показники порівнюються з максимальними і мають порівнюваний діапазон значень.

Ключові слова: методологічні підходи; методи; показники ефективності; інтегральний показник; житлово-комунального господарства; міські агломерації.

Література

1. Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 87.
2. Драган І.О. Підходи до вирішення проблеми державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2013. № 1. С. 30—41.
3. Тимощик Л.П. Теоретичні підходи до вдосконалення методології оцінки майна. Економіка і держава. 2014. № 11. С. 81—84.
4. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Пять "П" стратегии. Стратегический процесс. СПб.: Питер, 2001. 688 с.
5. Долішній М.І. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М.Г. Долішній, П.Ю. Бєлєнький, Є.І. Бойко [та ін.]. Львів: Друк, 2001. 720 с.
6. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / За ред. З.С. Варналія. К.: Знання України, 2005. 498 с.
7. Гончарук В.В. Еволюція управління житлово-комунальним господарством регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 5 (90). С. 45—51.
8. Старостенко Г.Г., Онишко С.В., Поснова Т.В. Національна економіка. К.: Ліра-К, 2011. 232 с.
9. Величко В.В., Гайденко С.М. Наукові складники розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 19. С. 57—61.
10. Величко В.В., Гайденко С.М. Наукові складники розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 19. Част. 1. 2016. С. 57—61.
11. Бріль М.С., Пивавар І.В. управління житлово-комунальним господарством міста: системно-імітаційний підхід. Проблемы экономики. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlinnya-zhitlovo-komunalnim-gospodarstvom-mista-sistemno-imitatsiyniy-pidhid (дата звернення 14.04.2020).
12. Максимчук М.В. Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України: дис. … д-ра екон. наук 08.00.05/ Національна академія наук України ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього". Львів, 2017. 444 с.
13. Гайденко С.М. Діагностика діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (72). С. 84—91.
14. Іртищева І.О. Методологічні підходи до регіонального моніторингу інноваційної діяльності. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць: спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. К.: КНЕУ, 2009. С. 310—318.
15. Крамаренко І. С. Методика оцінки інвестиційної привабливості: мега-, макро-, мезо-, мікрокрівні. Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП "Астрая", 2019. С. 6—10.
16. Іртищева І.О., Стройко Т.В. Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 5.1 (97). С. 10—15.
17. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери. Агросвіт. 2011. № 19. С. 2—4.
18. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84—95.
19. Крамаренко І.С., Іртищева І.О., Сєнкевич О.Ф., Топчій О.О., Войт Д.С. Структурно-динамічні характеристики інвестиційних ресурсів регіонів. Електронне фахове видання "Ефективна економіка". 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/82.pdf (дата звернення 14.04.2020).

D. Voit, O. Тоpсhіy

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EFFICIENCY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS

Summary

The purpose of the article is to investigate and generalize methodological approaches to the effectiveness of urban housing development. The theoretical foundations of methodological tools for the selected research problems are investigated. It is proved that methodological approaches were formed with the study and deepening of scientific opinion on the problems of housing and communal services, and therefore differ in their directions. The methodological approaches to real estate appraisal, strategic planning and housing development deserve the most attention. In the contemporary context of decentralization reforms, it is advisable to study them in substantiating methodological approaches to the efficiency of urban housing development. The most common methodological approaches to the development of housing and communal services are systemic, institutional, and synergistic.
It is recommended to introduce a methodology for assessing the efficiency of the industry and the expected results of transformation when developing a utility modernization program. The methodology will include eight groups of indicators. The components of the groups will characterize the financial results of utilities, the structure of their financial resources, estimation of communal services volumes, the characteristic of development of competitive relations in housing and communal services. Quality, accessibility and availability of utilities for consumers should be a separate unit. Finally, the cost-effectiveness of investments and the introduction of innovations in energy-saving projects should be evaluated. The program should identify the expected (planned) indicators of the results of housing reform, as well as the maximum values for the group of indicators of availability and cost of utilities.
The definition of integral indicators by directions of activity of the enterprise with generalization of indices formed by comparison of actual and normative values of indicators within the group characterizing a particular direction is substantiated. The advantage of an integrated approach to generalizing metrics is avoiding the need to apply normalization, conversion to points and other intermediate stages, since the indicators are compared with the maximum and have a comparable range of values.

Keywords: methodological approaches; methods; efficiency indicators; integral indicator; housing and communal services; urban agglomerations.

References

1. Andriychuk, V.G. (2016), "The essential aspect of the methodology of scientific research", APK economy, vol. 7, p. 87.
2. Dragan, I.O. (2013), "Approaches to solving the problem of public administration of the processes of modernization of housing and communal services in Ukraine", State and municipal intelligence, vol 1, pp. 30—41.
3. Timoshchik, L.P. (2014), "Theoretical approaches to improving the methodology of property valuation", Economy and the state, vol.11, pp. 81—84.
4. Mintzberg, G. Quinn, J.B. Goshal, S. (2001), Piat' "P" stratehyy. Stratehycheskyj protsess [Five "P" strategies. Strategic process], St. Petersburg, Peter, Russia.
5. Dolishniy, M.I. (2001), Rehional'na polityka: metodolohiia, metody, praktyka [Regional policy: methodology, methods, practice], P.Yu. Belyenkiy, E.I. Boyko [and others], Print, Lviv, Ukraine.
6. Varnalia, Z.S. (2005), Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku : monohrafiia [Regions of Ukraine: problems and priorities of socio-economic development], Knowledge of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Goncharuk, V.V. (2018), "Evolution of Housing and Communal Services Management in the Region", Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, vol. 5 (90), pp. 45—51.
8. Starostenko, G.G., Onishko, S.V. and Posnova, T.V. (2011) Natsional'na ekonomika [National Economy], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
9. Velichko, V.V. and Haydenko, S.M. (2016) "Scientific components of development of strategy of development of the enterprises of housing and communal services", Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 19, pp. 57—61.
10. Velichko, V.V. and Haydenko, S.M. (2016), "Scientific components of development of strategy of development of the enterprises of housing and communal services", Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 19, no.1, pp. 57—61.
11. Brill, M.S. and Pivavar, I.V. (2017), "Management of Housing and Communal Services of the City: A System-Imitation Approach", Problems of economy, vol.4, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlinnya-zhitlovo-komunalnim-gospodarstvu-mista-sistemno-imitatsiyniy-pidhid (Accessed 14 April 2020).
12. Maksymchuk, M.V. (2017), "Institutionalization of structural and spatial changes in the economy of the regions of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, National Academy of Sciences of Ukraine SI "MI Institute of Regional Studies", Lviv, Ukraine.
13. Haydenko, S.M. (2019), "Diagnostics of activity of the enterprises of housing and communal services", Problems of systematic approach in economy, vol. 4 (72), pp. 84—91.
14. Irtyshcheva, I.O. (2009), "Methodological approaches to regional monitoring of innovation activity", Forming a market economy: Coll. of sciences. wash: special. vol. Agrarian economic education in the development of competitive agriculture of Ukraine, pp. 310—318.
15. Kramarenko, I.S. (2019) "Methods of estimation of investment attractiveness: mega-, macro-, meso-, micro-levels", Suchasni tendentsii rozvytku finansovo-kredytnoi systemy: teoriia ta praktyka [Current trends in the development of the financial and credit system: theory and practice], PE Astraia, Poltava, Ukraine.
16. Irtyshcheva, I.O. and Stroyko, T.V. (2013), "Methodology for monitoring the infrastructure of the national economy in the context of globalization" Scientific Bulletin of the Mykolayiv State University named after VO Sukhomlinsky. Series: Economic Sciences, vol. 5.1 (97), pp. 10—15.
17. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2011), "Methodical approaches to credit assessment of agro-food enterprises", Agrosvit, vol. 19, pp. 2—4.
18. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
19. Kramarenko, I.S. Irtyshcheva, I.O. Senkevich, O.F. Topchii, O.O. and Voit, D.S. (2020), "Structural-dynamic characteristics of investment resources of regions", Journal "Efektyvna ekonomika", vol.3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/82.pdf (Accessed 14 April 2020).

№ 5 2020, стор. 127 - 132

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 938

Відомості про авторів

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

D. Voit

PhD in Economics, competitor for doctor's degree, International University of Business and Law

ORCID:

0000-0003-3406-2237


О. О. Топчій

к. е. н., докторант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

O. Тоpсhіy

PhD in Economics, competitor for doctor's degree, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-6414-0561

Як цитувати статтю

Войт Д. С., Топчій О. О. Методологічні підходи щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 127–132. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.127

Voit, D. and Тоpсhіy, O. (2020), “Methodological approaches to the efficiency of housing and communal services development of urban agglomerations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 127–132. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.