EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСТО ЯК УРБОГЕОСИСТЕМА: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ
Ю. А. Романовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.116

УДК: 911.37: 303.83

Ю. А. Романовська

МІСТО ЯК УРБОГЕОСИСТЕМА: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

Центром урбаністики як науки є місто, яке сьогодні у межах системного підходу розглядається як урбогеосистема. Надано напрями дослідження урбогеосистеми з позицій системного підходу. Дослідження урбогеосистеми виконано в двох аспектах: об'єктивно-онтологічному (фундаментальні основи урбогеосистеми, найсуттєвіші аспекти її функціонування та об'єктивні властивості) та суб'єктивно-гносеологічному (логіка та особливості функціонування, її адекватність реальним подіям та процесам у зовнішньому середовищі). Розглянуто такі властивості урбогеосистеми, як дисипативність, ізоморфність, складність. Для пояснення сутності, структури та особливостей урбогеосистеми використано концепти теорії функціональних систем, структурного функціоналізму, теорії обміну на макрорівні П. Блау, конфлікціонізму Р. Дарендорфа. З використанням концептів зазначених теорій показано, що головним процесом в урбогеосистемі є взаємодія між її підсистемами та елементами, яка забезпечує її цілісність, яку є підстави визнати системоутворюваним чинником. Розкрито особливості взаємодії підсистем та елементів урбогеосистеми. Обгрунтовано вибір як системоутворювального чинника урбогеосистеми взаємодію між її підсистемами та елементами.

Ключові слова: місто; урбогеосистема; структура; особливість; взаємодія; системоутворювальний чинник.

Література

1. Вулф Л. Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва; пер. з англ. С. Біленького і Т. Цимбала. К.: Критика, 2009. 592 с.
2. Теории и проблемы социологии города. URL: https://spravochnick.ru/sociologiya/sociologiya_goroda/sociologiya_goroda_suschnost_problemy_osnovnye_ponyatiya/ (дата звернення 7.04.2020).
3. Оптнер С. Л. Системный анализ для решения проблем бизнеса и промышленности; 2-е изд. М.: Концепт, 2003. 206 с.
4. Федорів П. Що таке критична теорія міста. Аналітичний журнал про місто. URL: https://mistosite.org.ua/articles/kyiv-ne-novyi-berlin-shcho-take-krytychna-teoriia-mista (дата звернення 13.04.2020).
5. Безрук В., Костріков С., Чуєв О. ГІС-аналіз функції урбогеосистеми з метою оптимізації розміщення закладів громадського харчування (на прикладі м. Харків). URL: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/4165/3749 (дата звернення 6.04.2020).
6. Дронова О. Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу. Український географічний журнал. 2015. № 3. С. 33—41. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2015_3_33-41.pdf (дата звернення 29.03.2020).
7. Нємець К., Нємець Л. Особливості соціогеосистеми як об'єкта соціально-економічної географії. Часопис соціально-економічної географії. 2012. Вип. 12 (1). С. 39—44. URL: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/6816/6307 (дата звернення 6.04.2020).
8. Некос А.Н., Мірошниченко В.В. Естетика урбогеосистем (огляд досліджень). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2. С. 118—126.
9. Артюх Г. О. Концепції міста в працях вчених-урбаністів чиказької школи. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2008. Вип. 2. С. 347—351. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_sociology_2008_2_26 (дата звернення 26.03.2020).
10. Жукова Н.В. Економічні інтереси сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Ч. І. С. 98—103.
11. Бабець І. Напрями удосконалення державного стимулювання інноваційного розвитку економіки малих міст. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1. C. 182—188.
12. Дронова О.Л., Лис Я.С. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні. Український географічний журнал. 2016. № 1. С. 47—52. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2016_1_47-52.pdf (дата звернення11.04.2020).
13. Бабаєв В.М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Xарків: ХНАМГ, 2010. 306 с.
14. Когут І.Я. Велике місто як об'єкт управління і публічного врядування (на матеріалах міста Львова). Теорія та практика державного управління. 2009. № 3 (26). URL: http://www.kbuapa.kharkov. ua/e-book/tpdu/2009-3/index.html (дата звернення 8.04.2020).
15. Плужник А.В. Концепція економічної безпеки міст України в умовах глобалізації. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 2 (53). С. 51—53.
16. Плужник А. В. Формування системи забезпечення економічної безпеки міста. Scientific Journal "ScienceRise". 2015. №7/3(12). URL: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/47225/43687 (дата звернення 14.04.2020).
17. Наконечний В. Моделі та технології управління містом. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/4/05.pdf (дата звернення 13.04.2020).
18. Протас В.М. Управління стратегічним розвитком міста. Актуальні проблеми державного управління. 2009. № 2. С. 254—261. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-2/doc/3/03.pdf (дата звернення 2.04.2020).
19. Бабаєв В.М., Безуглий О.В., Корженко В.В. Сучасна модель управління містом. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 5: Територіальне управління Харків: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. С. 397—398.
20. Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем: навч. посіб. Полтава: ПП "ППНВ", 2010. 129 с.
21. О'Конор Джозеф, Макдермотт Ієн. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень; пер. з англ. Н. Сисюк. К.: Наш Формат, 2018. 240 с.
22. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. В кн.: Принципы системной организации функций: монография. М.: Наука, 1973. С. 5—61. URL: http://www.bio.bsu.by/phha/downloads/anohin_obscaia_teoria_fs.pdf (дата звернення 9.04.2020).
23. Парсонс Т. Социальная система (The Social System). М.: Академический проект, 2018. 529 с.
24. Габермас Ю. Постметафізичне мислення; пер. з нім. В. Купліна. К.: Дух і літера, 2011. 280 с.
25. Blau P.M. A Macrosociological Theory of Social Structure. The American Journal of Sociology. 1977. Jul., Vol. 83, no. 1. рр. 26—54. URL: https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:00000000-5489-62fb-ffff-ffffd5fe3dc8/5.2_blau.pdf (дата звернення 15.04.2020).
26. Бернстайн П. Фундаментальні ідеї фінансового світу. Еволюція = Capital Ideas Evolving. М.: Альпіна Паблішер, 2009. 256 с.
27. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: уч. пособ. К.: МАУП, 2003. 368 с.
28. Королюк Ю.Г. Системоутворюючі фактори в державному управлінні регіональними соціально-економічними системами. Економіка та держава. 2009. №10. С. 71—73. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2009/24.pdf (дата звернення 5.04.2020).
29. Руденский Р.А. Антисипативное управление сложными экономическими системами: модели, методы, инструменты: монография. Донецк: ООО "Юго-Восток Лтд", 2009. 257 с.
30. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы; пер. с нем. Л.Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН, 2002. 284 с.
31. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-традиция, 2000. 384 с.
32. Бек У. Жизнь в обществе глобального риска — как с этим справиться: космополитический поворот. Германия сегодня и завтра. 2012. № 10. С. 1—13.
33. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность. Тезис. 1994. № 5. С. 116—134.
34. Жигалкин Ю. Детройт. История упадка. URL: https://www.svoboda.org/a/24945667.html (дата звернення 17.04.2020).
35. Дзьобань О.П. Сучасна соціальна синергетика: до питання про визначення концептуальних основ. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 7. С. 3—15. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3537/1/Dzoban_3.pdf (дата звернення 11.04.2020).
36. О'Коннор Дж. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем; пер. Б. Пинскера; ред. Ю Рубаник. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 256 с.

Yu. Romanovska

CITY AS A URBOGEOSYSTEM: STRUCTURE AND FEATURES

Summary

The center of urban studies as a science is a city, which today is considered as an urban geosystem within the framework of a systematic approach. However, her research in various fields of knowledge (in socio-economic geography, aesthetics, sociology) and aspects (city economy, its socio-economic security, city management) is still carried out in the absence of a clear and generally accepted idea of the essence, structure and properties of the urbogeosystem, which sometimes leads to quite controversial conclusions and deprives the given recommendations of improving the functioning of urbogeosystems of the necessary validity.
The directions of the study of the urbogeosystem from the position of a systems approach are provided. The study of the urbogeosystem was carried out in two aspects: objective-ontological (fundamental principles of the urbogeosystem, essential aspects of its functioning and objective properties) and subjective-gnoseological (logic and features of the functioning of the urbogeosystem, its adequacy to real events and processes in the external environment). Such properties of the urbogeosystem as disipativism, isomorphism, and complexity are considered. To explain the essence, structure and features of the urbogeosystem, the concepts of the theory of functional systems, structural functionalism, the theory of exchange at the macro level of P. Blau, and the conflictism of R. Darendorf were used. Using the concepts of these theories, it is shown that the main process in an urbogeosystem is the interaction between its subsystems and elements, which ensures its integrity, which they can recognize as a system-releasing factor. The features of the interaction of subsystems and elements of the urbogeosystem are disclosed. The choice of the system-forming factor of the urbogeosystem as the interaction between its subsystems and elements is substantiated.
Using the concepts of the theoretical approaches provided, the urbogeosystem is presented as a complex, internally differentiated and ordered integrity, the elements of which are in constant conflict because of their hidden or open struggle, the cause of which is the difference in interests of not only the elements themselves, but also people who not only act bearers of their interests, but also have their own interests, preferences, views and assessments, which, among other things, are based on decision-making within the limits of the competency ntsii on urbogeosistemy functioning.

Keywords: city; urbogeosystem; structure; features; interaction; system-forming factor.

References

1. Vulf, L. (2009), Vynajdennia Skhidnoi Yevropy: Mapa tsyvilizatsii u svidomosti epokhy Prosvitnytstva [The invention of Eastern Europe: Map of civilization in the consciousness of the Enlightenment], Kritika, Kyiv, Ukraine.
2. spravochnick.ru (2020), "Theories and problems of city sociology", available at: https://spravochnitsk.ru/sotsiologiia/sotsiologiia_goroda/sotsiologiia_goroda_suschnost_problemy_osnovnie_poniatiia/ (Accessed 7 April 2020).
3. Optner, S. L. (2003), Sistemnyj analiz dlja reshenija problem biznesa i promyshlennosti [System analysis to solve business and industry problems]; 2nd ed. Kontsept, Moscow, Russia.
4. Fedoriv, P. (2020), "What is critical city theory", Analitychnyj zhurnal pro misto, available at: https://mistosite.org.ua/artitsles/kyiv-ne-novyi-berlin-shcho-take-krytychna-teoriia-mista (Accessed 13 April 2020).
5. Bezruk, V. Kostrikov, S. and Chuiev, O. (2020), "GIS-analysis of the function of the urbogeosystem in order to optimize the location of catering establishments (for example, Kharkiv)", available at: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/4165/3749 (Accessed 16 April 2020).
6. Dronova, O. L. (2015), "New Urbanism: Searching for a way out of urban collapse", Ukrains'kyj heohrafichnyj zhurnal, vol. 3, рр. 33—41, available at: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2015_3_33-41.pdf (Accessed 29 March 2020).
7. Niemets', K. and Niemets', L. (2012), "Features of socio-geosystem as an object of socio-economic geography", Chasopys sotsial'no-ekonomichnoi heohrafii, vol. 12 (1), рр. 39—44, available at: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/6816/6307 (Accessed 6 April 2020).
8. Nekos, A. N. and Miroshnychenko, V. V. (2013), "The aesthetics of urban geosystems (research review)". Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Heohrafichni ta heolohichni nauky. T. 18 vol. 2. рр. 118—126.
9. Artiukh, H. O. (2008), "City concepts in the writings of urban scientists of the Chicago School", Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia sotsiolohichna, vol. 2, рр. 347—351, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_sociology_2008_2_26 (Accessed 26 March 2020).
10. Zhukova, N. V. (2017), "Economic interests of sustainable development of small cities in the system of economic security of the state", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 14, no. I, рр. 98—103.
11. Babets', I. (2009), "Areas of improvement of the state stimulation of innovative development of economy of small cities", Stratehichni priorytety, vol. 1, рр. 182—188.
12. Dronova, O. L. and Lys, Ya. S. (2016), "Urban Aggregation Management: A European Experience for Reform in Ukraine", Ukrains'kyj heohrafichnyj zhurnal, vol. 1, рр. 47—52, available at: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2016_1_47-52.pdf (Accessed 11 April 2020).
13. Babaiev, V. M. (2010), Upravlinnia velykym mistom: teoretychni i prykladni aspekty [Managing a big city: theoretical and applied aspects], KhNAMH, Xarkiv, Ukraine.
14. Kohut, I. Ya. (2009), "Big City as a Object of Governance and Public Governance (based on Lviv materials)", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (26), available at: http://www.kbuapa.kharkov. ua/e-book/tpdu/2009-3/index.html (Accessed 08 April 2020).
15. Pluzhnyk, A. V. (2012), "The concept of economic security of Ukrainian cities in the conditions of globalization". Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 2 (53), рр. 51—53.
16. Pluzhnyk, A. V. (2015), "Formation of the system of ensuring the economic security of the city", Scientific Journal "ScienceRise", vol. 7/3(12), available at: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/47225/43687 (Accessed 14 April 2020).
17. Nakonechnyj, V. (2012), "Models and technologies of city management", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/4/05.pdf (Accessed 13 April 2020).
18. Protas, V. M. (2009), "Managing the strategic development of the city", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, рр. 254—261, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-2/doc/3/03.pdf (Accessed 2 April 2020).
19. Babaiev, V. M. Bezuhlyj, O. V. and Korzhenko, V. V. (2011), Suchasna model' upravlinnia mistom. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Modern model of city management. Encyclopedia of Public Administration], vol. 5, KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
20. Dudnyk, I. M. (2010), Vstup do zahal'noi teorii system [Introduction to the general theory of systems], PP "PPNV", Poltava, Ukraine.
21. O'Konor, Dz. and Makdermott, I. (2018), Systemne myslennia. Poshuk neordynarnykh tvorchykh rishen' [System thinking. Search for extraordinary creative solutions], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
22. Anokhyn, P. K. (1973), "Fundamental questions of the general theory of functional systems. Principles of system organization of functions", available at: http://www.bio.bsu.by/phha/downloads/anohin_obscaia_teoria_fs.pdf (Accessed 9 April 2020).
23. Parsons, T. (2018), Sotsyal'naia systema [The Social System], Akademycheskyj proekt, Moscow, Russia.
24. Habermas, Yu. (2011), Postmetafizychne myslennia [Postmetaphysical Misery], Dukh i litera, Kyiv, Ukraine.
25. Blau, P. M. (1977), "A Macrosociological Theory of Social Structure". The American Journal of Sociology, vol. 83, no. 1, рр. 26—54, available at: https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:00000000-5489-62fb-ffff-ffffd5fe3dc8/5.2_blau.pdf (Accessed 15 April 2020).
26. Bernstajn, P. (2009), Fundamental'ni idei finansovoho svitu. Evoliutsiia = Capital Ideas Evolving [Fundamental ideas of the financial world. Evolution = Capital Ideas Evolving], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
27. Surmyn, Yu. P. (2003), Teoryia system y systemnyj analyz [Systems theory and systems analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine.
28. Koroliuk, Yu. H. (2009), "System-forming factors in public administration of regional socio-economic systems", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, рр. 71—73, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2009/24.pdf (Accessed 5 April 2020).
29. Rudenskyj, R. A. (2009), Antysypatyvnoe upravlenye slozhnymy ekonomycheskymy systemamy: modely, metody, ynstrumenty [Antisipative management of complex economic systems: models, methods, tools], Yuho-Vostok Ltd, Donetsk, Ukraine.
30. Darendorf, R. (2002), Sovremennyj sotsyal'nyj konflykt. Ocherk polytyky svobody [Modern social conflict. Freedom Policy Essay], ROSSPEN, Moscow, Russia.
31. Bek, U. (2000), Obschestvo ryska. Na puty k druhomu modernu [Risk society. On the way to another Art Nouveau], Prohress-tradytsyia, Мoscow, Russia.
32. Bek, U. (2012), "Living in a Global Risk Society — How to Deal With It: A Cosmopolitan Turn", Hermanyia sehodnia y zavtra, vol. 10, рр. 1—13.
33. Hyddens, E. (1994), "Fate, Risk and Security", Tezys, vol. 5, рр. 116—134.
34. Zhyhalkyn, Yu. (2020), "Detroit. History of decline", available at: https://www.svoboda.org/a/24945667.html (Accessed 17 April 2020).
35. Dz'oban', O. P. (2011), "Contemporary Social Synergetics: Towards a Definition of Conceptual Foundations", Visnyk Natsional'noi iurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, vol. 7, рр. 3—15, available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3537/1/Dzoban_3.pdf (Accessed 11 April 2020).
36. O'Konnor, Dzh. (2006), Yskusstvo systemnoho myshlenyia. Neobkhodymye znanyia o systemakh y tvorcheskom podkhode k reshenyiu problem [The art of systems thinking. Essential knowledge of systems and a creative approach to problem solving], Al'pyna Byznes Buks, Moscow, Russia.

№ 5 2020, стор. 116 - 122

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 996

Відомості про авторів

Ю. А. Романовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Винницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет

Yu. Romanovska

PhD in Economics, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-1099-0787

Як цитувати статтю

Романовська Ю. А. Місто як урбогеосистема: структура та особливості. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 116–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.116

Romanovska, Yu. (2020), “City as a urbogeosystem: structure and features”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 116–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.