EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ
М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова, Г. М. Коцюрубенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111

УДК: 336.64

М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова, Г. М. Коцюрубенко

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Анотація

Розв'язання конфлікту інтересів, що породжується існуванням корпоративної форми власності, є можливим за рахунок застосування методів та інструментів системи вартісно-орієнтованого управління, оскільки VBM спрямовано на максимізацію акціонерної вартості компанії, а зростання ринкової капіталізації є метою, що об'єднує як короткострокові цілі менеджерів різних ланок, так й довгострокові таргети власників.
У роботі запропоновано методику оцінювання показників результативності роботи компанії на засадах вартісно-орієнтованого управління, що враховує "сіру зону" у системі абсолютних та відносних значень індикаторів та дозволяє своєчасно побачити сигнали до погіршення якості управління.
Викладено взаємозв'язок результатів розрахунку скоринговою методикою інтегрального показника вартісно-орієнтованого управління компанією з важелями системи корпоративного управління компанією.
Наголошено на позитивних результатах впровадження методів Value-Based Management у сфері корпоративного управління суб'єкта підприємницької діяльності, що охоплює гармонізацію інтересів зацікавлених суб'єктів, врахування факторів впливу на вартість компанії, забезпечення транспарентності інформаційно-аналітичного забезпечення VBM.

Ключові слова: корпоративний сектор; вартісно-орієнтоване управління; скорингова методика; інтегральний показник; оцінка; акціонер; менеджер; корпоративний конфлікт.

Література

1. Гордієнко Н.І. Вартісно-ориєнтований підхід до діагностики рівня економічної безпеки підприємства на основі моделі ЕVА / Н.І. Гордієнко, Т.В. Гордієнко, Т.В. Азарова // Економіка і суспільство. — 2019. — Вип. 20. — С. 168—172.
2. Давидов О.І. Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно-орієнтованому управлінні підприємствами / О.І. Давидов // Економічний аналіз. — 2017. — Т. 27. № 3. — С. 190—198.
3. Євдокимов В.В. Еволюція базових концепцій вартісно-орієнтованого управління / В.В. Євдокимов, Н.В. Валінкевич, Т.О. Завалій // Financial and credit activity-problems of theory and practice. — 2018. — Т. 3. Вип. 26. — С. 384—393.
4. Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: монографія / О.О. Захаркін. — Суми: Сумський державний університет, 2015. — 400 с.
5. Крейдич І.М. Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства / І.М. Крейдич, А.О. Гагарін // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2016. — № 13. — С. 208—212.
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua

M. Iorgachova, O. Kovalova, G. Kotsіurubenko

VALUE-BASED MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF COMPANY'S CORPORATE GOVERNANCE

Summary

The resolution to a conflict between interests generated by the existence of a corporate form of ownership is possible through the application of methods and tools of the value-oriented management system, as VBM is aimed to maximize the shareholder value of the company, and the growth of market capitalization is a goal that combines both short-term goals of managers of various levels and long-term targets of owners.
In the sphere of corporate governance at the enterprise level, special attention is paid to the asymmetry of information flows in the enterprise between key persons, which affects the adoption of managerial decisions in the face of uncertainty.
The paper proposes a methodology for estimating indicators of a company based on value-oriented management, which takes into account the "gray zone" in the system of absolute and relative values of indicators and allows to see signals to the deterioration of the quality of management.
The use of scoring methods and the integral indicator of the value-based management assessment allow to get the following advantages: forecasting the state of the financial and economic security of the enterprise on the basis of taking into account "gray zones" of indicator values; application of the approach to the variability of the composition of the elements of the integral indicator of value-based management allows to choose the most significant in the case of a particular enterprise; the possibility of planning for the future changes in factors affecting the value of the enterprise; systematic accounting and analytical information is the basis for calculating the integral indicator of value-based management.
The relationship of the calculation results by the scoring method of the integral indicator of VBM of the company with the levers of the corporate governance system of the company is described.
The positive results of the introduction of Value-Based Management methods in the field of corporate governance of a business entity, covering the harmonization of interests of stakeholders, taking into account factors affecting the value of the company, ensuring transparency of information and analytical support of VBO, are noted.

Keywords: corporate sector; value-based management; scoring methodology; integrated index; estimation; stockholder; manager; corporate conflict.

References

1. Gordiyenko, N.I. Gordiyenko, T.V. and Azarova, T.V. (2019), "Value-based approach to the diagnosis of the enterprise's economic security level based on the EVA model", Ekonomika i suspilstvo, vol. 20, pp. 168—172.
2. Davydov, O.I. (2017), "Problems and perspectives of the application of economic value added indicator in value-based management of enterprises", Ekonomichnyi analiz, vol. 27 (3), pp. 190—198.
3. Ievdokymov, V. V. Valinkevich, N. V. and Zavalii, T. O. (2018), "Evolution of basic value-based management concepts", Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 3 (26), pp. 384—393.
4. Zakharkin, O.O. (2015), Vartisno-oriientovane upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv: metodolohichni zasady, svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Value-based enterprise innovation management: methodological foundations, world and domestic experience], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
5. Kreidych, I. M. and Haharin, A. O. (2016), "The problems of value-oriented management of enterprise development", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", vol. 13, pp. 208—212.
6. National securities and stock market commission (2020), available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (Accessed 20 March 2020).

№ 5 2020, стор. 111 - 115

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1564

Відомості про авторів

М. І. Іоргачова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет

M. Iorgachova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Financial Management and Stock Market Department, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0003-1933-6447


О. М. Ковальова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

O. Kovalova

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit Department, Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-2080-1150


Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

G. Kotsіurubenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0001-9604-5083

Як цитувати статтю

Іоргачова М. І., Ковальова О. М., Коцюрубенко Г. М. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 111–115. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111

Iorgachova, M., Kovalova, O. and Kotsіurubenko, G. (2020), “Value-based management in the system of company's corporate governance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 111–115. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.